dotazy-odpovedi

Genesis a spasení

Pavel AkrmanDotazy čtenářů 1 Komentář

Z dotazů čtenářů

V této rubrice uveřejňujeme častěji pokládané dotazy, které tudíž mohou zajímat i ostatní čtenáře. (kreacionismus.cz, 04/2023, odpovídá Pavel Akrman)

Dotaz:

„Váš portál sice patří do oblasti křesťanství, ale zdůrazňuje hlavně to, co se týká stvoření podle Genesis. Je pro naše spasení nutná víra v historicitu Genesis?“

V širším kontextu vychází tento dotaz ze skutečnosti, že témata na portálu kreacionismus.cz se zaměřují v daleko větší míře na otázky stvoření podle Genesis než na obvyklá křesťanská témata, probíraná v jednotlivých církvích. To pak může budit dojem, že věci kolem stvoření jsou nějak důležitější, či dokonce že spasení bez víry v historicitu Genesis (viz odkazy 1-4 dole) není možné. Tak to ale není.

Již po řadu generací jsou lidé od školních let „očkováni“ vzdělávacím systémem, který je doslova prosáklý evolučním humanismem. Prostá biblická víra je obecně mezi křesťany stále častěji vnímána s posměchem jako něco naivního a překonaného, a „v době DNA” dokonce jako něco nepatřičného, co odporuje „dnešnímu vědeckému poznání”. Autorita Bible tak, jak jí věřili naši otcové, pomalu ale jistě upadá.

Důvodem pro naše zaměření na věci kolem stvoření (a s důrazem právě na vědecké poznatky) je to, že v nabídce křesťanské výuky se obecně toto téma postupně vytratilo a  vyskytuje se pouze okrajově, pokud vůbec. Naším cílem je tedy doplnění výuky, nikoli nahrazení tradičního učení.

Toto vyplývá i ze souhrnu jednotlivých bodů, vyjádřených na stránce Čemu věříme. Hned v prvních dvou prioritních bodech se uvádí:

  1. Významově na prvním místě je pro nás šíření evangelia Ježíše Krista jako toho Nejvyššího, Stvořitele, Vykupitele a Soudce, a pro podporu tohoto mají svou důležitost pro nás i vědecké aspekty stvoření.
  2. V konečném důsledku učení o Stvořiteli a stvoření nelze oddělit od evangelia Ježíše Krista.

Pokud jde o spasení lidí, Bible uvádí některé základní pravdy, kterým musíme věřit, abychom byli spaseni:

  • Existuje jeden pravý Bůh.
  • Ježíš byl poslán, aby zemřel za naše hříchy.
  • Ježíš byl vzkříšen z mrtvých.
  • Ježíš je plně Bohem a současně i plně člověkem.

To, že existuje jeden pravý Bůh, je nedílnou součástí celé Bible. Bylo to hlavní vyznání Izraele: „Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest“ (Dt 6:4). První Boží příkaz pro lid Izraele byl „Nebudeš mít jiné bohy kromě mne“ (Ex 20:3). Nutná je tedy víra v jediného Boha.

Ježíš Kristus odlišuje křesťanskou víru od ostatních náboženství „jediného boha“. Bůh poslal svého Syna (Jan 3:16), aby zemřel za naše hříchy (1. Korintským 15:3). Ježíš Kristus je Boží Syn a je to skutečný člověk (1 Tim 2:5). Ale Bůh také Ježíše vzkřísil z mrtvých (Řím 10:9). Evangelium je způsob, jakým se nám Bůh plně zjevuje (Žd 1:1–4) a zachraňuje nás (Řím 4:25). Toto vše je nutné, ale stále to není vše.

Neméně důležitým faktorem je také to, že Ježíš je „Pán“ (Řím. 10:9). V Římanům 10:8–13 Pavel říká, že nazývat Ježíše Pánem je stejné jako nazývat ho jménem Boha Izraele – tedy v hebrejštině YHWH. Když Pavel v Římanům 10:13 mluví o Ježíši, cituje Joela 2:32. V původní hebrejštině je „Hospodin“ v Joelovi 2:32 uveden výrazem „YHWH“. Pavel tedy nazývá Ježíše „YHWH“ – Bohem Izraele! Tudíž Pavel říká, že nezbytné pro spasení je i vyznání „Ježíš je YHWH“.

Takže způsob k naplnění naší spásy je odvrácení se od našeho hříchu a osobní důvěra v tohoto Boha, tohoto Krista a Jeho smrt a vzkříšení. Jistě si všímáte, že tu není zmíněna víra v historicitu Genesis. Ano, sama o sobě víra, že Genesis je historie, není nutná k tomu, aby se někdo stal skutečným křesťanem podle biblických měřítek.

„Kdokoli věří výše uvedenému, ale nevěří, že Genesis zaznamenává doslovnou historii, je sice křesťan, ale současně vyznává něco, co zásadně odporuje Písmu.”

Avšak je tu jedno velmi důležité „ALE“: Historie Genesis je nedílnou součástí evangelia.

Pokud vyznáváme víru, že ve skutečné zahradě Eden se skutečným stromem a skutečným podvodníkem nebyl skutečný Adam a Eva (jak tvrdí evoluční teisté a další), pak ve skutečnosti neexistoval žádný Pád do hříchu ani smrt jako důsledek hříchu – protože smrt tu byla již miliony let před příchodem Homo sapiens a Ježíš v takovém případě není potřeba.

Takže kdokoli věří výše uvedeným biblickým zásadám pro spasení, ale nevěří, že Genesis zaznamenává doslovnou historii, je sice křesťan, ale současně vyznává něco, co zásadně odporuje Písmu – je nekonzistentní křesťan.

Je třeba si přiznat, že všichni máme pozoruhodnou schopnost žít s nekonzistentností. Můžeme si myslet, že ve své víře máme plně pravdu, ale už jen díky velké rozmanitosti různých názorů v církvích musíme připustit, že to tak nemusí být vždy. Proto bychom tedy měli přistupovat ke všem, kdo vyznávají výše uvedené základní pravdy, jako k jedné rodině. Nicméně nejednotnost v něčem, co je tak důležitou a nedílnou součástí evangelia, může mnohé odvést (a také odvedla) od víry. Proto je nutné snažit se takové v lásce upozorňovat – a na to se zaměřuje portál kreacionismus.cz.

Odkazy

  1. Genesis je historií!
  2. Hebrejský učenec potvrzuje, že Genesis znamená to, co říká
  3. Genesis jako pevný základ Stvoření
  4. V Genesis 1 jde o šest doslovných dnů
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Lukáš Kuča

Ano, ten závěr to vpodstatě trefně shrnuje.
Zjednodušeně řečeno, lze jako odpověď na otázku: “Je pro naše spasení nutná víra v historicitu Genesis?” říci – Ne, tedy pokud vaší víře není na překážku fakt, že to následně celé nedává moc smysl.