dinosaur-global

Přednášky

Máte-li zájem o přednášku ve Vaší lokalitě na téma stvoření / evoluce, můžete si ji zde objednat.

Přednášky provádíme po celé ČR a také na Slovensku.

Vše je zdarma, pouze je nutné vhodně připravit místnost pro účely přednášky, také pro doprovodnou vizuální projekci – dataprojektor (nejlépe ozvučený), promítací plátno (nebo vhodně přístupná bílá zeď).

Notebook vozíme vlastní, v případě potřeby můžeme i dataprojektor) .

Objednat přednášku

Příklady tématických přednášek

01 – Stvoření svědčí o Stvořiteli: Život je to nejúžasnější, co můžeme v přírodě pozorovat. Záleží však na tom, skrze jakou optiku se díváme. Několik příkladů toho, že když o přírodě nezaujatě přemýšlíme, nemůžeme v ní Stvořitele přehlédnout.

02 – Vznik života: Chemická evoluce buňky je stále vyučována, přestože nebyla nikdy prokázána, ba právě naopak: všechny laboratorní pokusy i nálezy z terénu tuto možnost vylučují.

03 – Původ člověka: Antropologie – zmatky a svévole v antropologických hypotézách, stále se měnící příběhy. Nejde o vědu, ale o výrobu pohádek pod pláštíkem vědy – fakta se v evolučních příbězích musejí podrobit mylnému dogmatu, že člověk pochází ze zvířat!

04 – Proč existuje smrt a utrpení: Základní otázka, kterou si klade snad každý – proč tohle všechno Bůh dopouští? Biblický pohled na příčiny porušeného světa, jak je potřeba se k tomu postavit, co je nutné udělat pro svou záchranu.

05 – Celosvětová Potopa: Průběh Potopy, vznik sedimentů, zkameněliny, fosilní paliva, šokující nálezy v geologických vrstvách.

06 – Sluneční soustava: Je pozoruhodně navržena pro nás, je vskutku zázrakem inženýrství a designu. Pohled na její přesné vyladění, které je zcela evidentní a které umožňuje život. Poukaz na některé z unikátních vlastnosti planet ve světlé nálezů vesmírných sond. S každým novým objevem v astronomii se odhalí design a mistrovská práce našeho Stvořitele.

07 – Teistická evoluce: Evoluční teisté věří, že Adam a Eva nebyli první lidé, a že všechny ostatní formy života nebyly Bohem stvořeny přímo, ale vyvinuly se z archebakterie v daleké minulosti. Následující otázky mohou pomoci těm, kteří se drží nějaké formy teistické evoluce (tedy že Bůh použil ke stvoření evoluci).

08 – Stvoření nebo evoluce? Téma, které zaměstnává (nejen) vědce už více než 150 let. Mnoho věcí nelze ověřit pozorováním, a proto může věda v řadě případů poskytnout jen hypotézy, založené na neověřitelných předpokladech.

09 – Dinosauři v historickém kontextu: Dinosauři jsou více než cokoliv jiného používáni k ideologickému ovlivňování dětí i dospělých názorem, že historie Země je stará miliony let. Zde je odpověď na současný výklad údajného „Věku dinosaurů“, a to jak z biblického, tak i vědeckého pohledu.

10 – Věřím, věříš, věříme: Víra křesťanů v biblické stvoření je velmi často nazývána slepou vírou. Nebo je právě víra v evoluci iracionální, a je jedním z největších historických omylů, který strhl miliony lidí do propasti nevěry?

11 – Co Darwin nevěděl: Svou knihu „O původu druhů“ vydal Charles Darwin v roce 1859, tudíž ve své době nevěděl o celé řadě věcí: o mikrobiologii a základní genetice, o omezenosti přírodního výběru, o zákonitostech dědičnosti, o homologii, o rozsahu fosilního záznamu a další.

12 – Antibiotická rezistence NENÍ evoluce: Často se jako důkaz probíhající evoluce „přímo před našima očima” uvádí získaná odolnost bakterií vůči antibiotikům či pesticidům. Ale jsou mutační změny genetického kódu opravdu tím druhem změn, které bychom od evoluce očekávali? Odpověď zní jednoznačně: takový druh změn nemá s evolucí nic společného.

Domluvit lze předem samozřejmě i jiné, vlastní téma dle potřeby.

Doba přednášky

Obvykle to bývá přibližně 90 minut, zpravidla s jednou přestávkou. Po dohodě je samozřejmě možné čas upravit.

Co můžete očekávat

Cílem přednášek je především ukázat objektivní vědecký pohled na původ všeho živého na Zemi. Také se snažíme osvětlit rozdíl mezi experimentální vědou (zvanou operační) a vědou historickou, tj. události proběhlé v minulosti. Přednášky také poukazují na Darwinovy omyly, a proč přesto nebyla myšlenka evoluce opuštěna i přes zjevné nesrovnalosti.

V přednáškách uvidíte příklady chybného (účelového) zaměňování variability v přírodě za důkaz evoluce, omyly v interpretaci fosilních nálezů a další méně známé skutečnosti, které učebnice neuvádějí.

Kreacionistický pohled (tj. biblické vidění původu světa a života z vědecké pozice, která na základě zjištěných přírodovědeckých faktů obhajuje nutnost inteligence na počátku) má pevnou oporu v řadě přírodovědeckých oborů – termodynamice, chemii, biologii, teorii informací, paleontologii, genetice, geologii aj. (samozřejmě i v psané historii lidstva a archeologii).

Doporučení

Přednášku pro veřejnost je vhodné předem oznámit na více místech (připravujeme oznamovací letáky), aby co nejvíce lidí dostalo možnost osvobodit se z pout evoluční demagogie.

Je nutné zvážit, pro jakou cílovou skupinu se bude přednáška konat, a podle toho bude přizpůsobena také náročnost výkladu. Časový rozsah přednášky doporučujeme 90 minut.

Objednat přednášku