scarcity

Splašený kůň bez uzdy

pavelkabrtOstatní, různé Napsat komentář

…aneb kam zmizel rozum

Pavel Kábrt
(5. 8. 2013)

Rozum byl vždycky nedostatkovým zbožím

…jenže bláznů teď hrozivě přibývá. Nejen v léčebnách, ale i ve vládách, parlamentech, mezi vědci, učiteli i ve zdivočelém davu. Dá se to pozorovat na masově se rozšiřujících jevech, jako jsou ztráta studu, smyslu pro čest a morální hodnoty, nárůstu násilí a kriminality u dospělých i dětí, počtu úrazů, sebevražd, rozvodů či potratů. Učitelé tvrdí, že děti a studenti jsou nejen nevychovanější, ale i tupější; netuší však, že to platí i o nich. Podle některých měření se za posledních sto let inteligence snížila a lidstvo postupně hloupne.

Současný úbytek rozumu souvisí s nesmysly a omyly, které se poměrně nedávno ve společnosti rozšířily. Je to odklon od základních pravd a principů, které lidé drželi po tisíciletí, a které držely je. Lidé dřív nepohrdali svými předky, ale naopak jejich moudrost potvrzovali vlastním pozorováním a zkušenostmi. Nyní to odhodili a vyrobili si zcela odlišný pohled na svět, na původ i smysl života, co je dobré a co zlé – mylný pohled. Mnoho lidí ani netuší, v jakých omylech a nesmyslech se jejich mysl nachází a jak tragické dopady to má na jejich život. Přitom duševně strádají a blázní jak splašení koně. To vysvětluje, proč zlo, které bylo po tisíciletí na uzdě ve zvladatelné míře, teď prudce vzrostlo jen během jednoho století. Také to vysvětluje, proč si až nyní klademe otázku, kterou dřívější generace vůbec neznaly: přežije lidstvo ještě další rok? Populační explozí se tato zlá situace vysvětlit nedá, protože právě ty nejpostiženější národy vymírají! Jediné vysvětlení je, že neposlušnému koni byla odstraněna uzda! Co je to ten kůň? To jsou lidské sklony ke zlému. A co je uzda? To není diktatura, tresty, policejní režim, kamery, bezpečnostní zámky, cukr a bič. Tou uzdou je zdravý rozum! A ten je pryč.

Protože jsme opustili Boha

Když byl Alexandr Solženicyn požádán, aby uvedl stručnou příčinu vyvraždění asi 60 miliónů svých vlastních lidí bolševiky, řekl: To vše se stalo proto, že jsme opustili Boha. Takto výstižně popsal ruský spisovatel (1918 – 2008) a nositel Nobelovy ceny příčinu obrovského masakru, ke kterému došlo ve velmi krátké době v jeho národě. A podobná katastrofa dnes hrozí mnoha národům, protože ztráta rozumu je globální jev.

1. Po tisíciletí lidé rozumem chápali, že náš svět musí mít vysoce inteligentní příčinu. Nebylo to z jejich nevědomosti, jak si myslí dnešní hlupáci; pečlivým pozorováním opakovatelných procesů v přírodě, křížením rostlin i zvířat, důkladným přemýšlením a z různých nálezů a literárních pramenů lidé potvrzovali moudrost svých předků, že tento svět nemohl vytvořit sám sebe. I když žádného tvůrce neviděli a v různých kulturách si o něm dělali všelijaké představy, i když na mnoho otázek neznali odpovědi (kde je Bůh, jak vypadá, který je ten pravý, kdo ho stvořil atd.), na dvou rozumných závěrech se naši předci shodli: kdyby Bůh neexistoval, tak bychom tu nebyli ani my, ani vesmír, ani složitá příroda. A to druhé: i ta nejhorší náboženská výchova je pro přežití společnosti pořád lepší než žádná. Žel, dnes tolik rozumu při pohledu na přírodu, vesmír a katastrofální úpadek morálky mnoho lidí nemá, natož aby věděli, že moderní věda pohled našich předků jednoznačně potvrzuje jak v oblastech vědy, tak i v sociologických průzkumech.

2. Před asi 150 lety začal být tento rozumný pohled na svět opouštěn a vytlačován fantazií, které se říká evoluční teorie. Ta má statut vědy, ač jí není. Její rozšíření nezpůsobil žádný převratný objev, ale naopak hromada omylů a nepodložených tvrzení o vzniku přírody, se kterými přišel odpadlý anglikánský teolog Charles Darwin. Načasování muselo být řízeno přímo od ďábla. Totiž právě v době, kdy Darwin nabídl hromadu svých přírodovědeckých omylů, zase jiná série omylů zpochybnila literární spolehlivost a historicitu Bible. Takže do této situace (oslabené imunity rozumu) přišla Darwinova teorie jako silně virulentní bacil, velmi agresívní. Lidé chtěli změnu, pryč od církve a biblické morálky, a Darwin jim to nabídl: Církev je zbytečná, protože Bible je nespolehlivá, a to nejen historicky a literárně, ale nyní i přírodovědecky. Žádný Bůh pro vznik světa není potřeba. Stačí jen dost dlouho počkat a příroda se vytvoří sama – biologie a chemie za milióny let vytvoří chemika. (k čemu inteligence a rozum?/k čemu znalosti?/nač nějaké konstrukční dovednosti?/k čemu informace?/na co je dobrý talent?/k čemu nějaký design, projekt? – to jsou pro evolucionisty a jejich teorii zcela nepotřebné zbytečnosti!).

3. Dnes věda ví, jak moc se Darwin zmýlil, jenže už to nejde opravit. Došlo totiž k nejhoršímu: davy lidí i vědců se okamžitě do jeho hypotézy zamilovali (zbláznili), a tak teorie evoluce nikdy neprošla důkazním řízením. Byla nadšeně přijata, okamžitě adorována (zbožně uctívána) a všechny argumenty proti ní zbrkle a bez poctivého zkoumání odmítnuty; odpůrci zuřivě pronásledováni. Přesně tak, jak říká známé rčení: nikdo není tak slepý jako ten, kdo nechce vidět. Dnes víme, že se mýlili jak teologové se svou vyšší kritikou Bible (neznali kumránské svitky), tak i teolog Darwin ve svých pseudovědeckých fantaziích o vzniku přírody (nevěděl nic o DNA). No, a důsledky? Pokud je Bible nespolehlivá a žádný Bůh svět nestvořil, jak by nám mohla Bible nebo církev určovat morálku? A tak se dal zdravý rozum na úprk a začalo fungovat náhradní materialistické náboženství s bohy, kteří neexistují, vyznáním víry, které je snůškou nevědeckých slátanin a morálkou, která vede do pekel.

4. V globálním pohledu je evoluční dějeprava (učení materialistů o původu světa) zcela absurdní: Kdysi NĚCO z NĚJAKÉHO DŮVODU třesklo a máme tu vesmír. Necháme-li pak několik planet s horninovým povrchem (regolitem) obíhat miliardy let kolem Slunce a trpělivě dlouho počkáme, stane se zázrak: na jedné z těchto planet vzniknou lidé a příroda. Nejprve se tam NĚJAK objeví voda a atmosféra, pak mrtvé chemikálie NĚJAK ožijí, slepí začnou NĚJAK vidět a hluší NĚJAK slyšet. Rybám NĚJAK narostou nožičky a vylezou na souš, plazům NĚJAK vzniknou křídla; NĚJAK se vyvinou savci a někteří z nich z NĚJAKÝCH důvodů začnou myslet – a máme tu lidi. A to nejkurióznější, o čem Darwin neměl ani tušení: evoluce si zároveň z NĚJAKÉHO důvodu pořizuje kódovaný zápis (zálohu, backup) všeho, co sama vytvoří (DNA), a na tom zápisu je kuriózně i závislá.

5. A co by na to řekl evoluční biolog? „No, a právě na všechna ta vaše NĚJAK my hledáme odpověď JAK.“ Už by ale za nic nechtěl slyšet, že na špatně položenou otázku a navíc vědecky neoprávněnou (Jak musel svět vzniknout bez působení inteligence) nelze pravdivou odpověď NIKDY najít. Dejte si úkol vědecky vysvětlit, jak vznikl dům bez zedníků a bez projektu. Můžete to řešit s týmem vědců celou věčnost, ale výsledkem bude vždy jen hromada neustále se měnících nefunkčních blábolů. Podívejte se do historie evolučních teorií a přesně tenhle obraz tam najdete. Jediné, co se evolucionistům dokonale povedlo, je zničit zdravý rozum a odvést lidi od Boha. Zahájit nové, materialistické náboženství a pochod do pekel.

6. Jak trapné! Materialisté se posmívají náboženským zázrakům, ale zamilovaně adorují, že na dávné planetě slepé začalo vidět, hluché slyšet a mrtvé ožilo – a to je co? Zde vidíme jasně, jak vypadá ztráta rozumu a úpadek ducha. Proto se těchto hloupostí o naší minulosti, které by nepoužily ani nejdivočejší pohádky, s tak velkým nadšením chopili všelijací darebáci, jako jsou marxisti, komunisti, nacisti, maoisti či Rudí Khmérové. Všechny tyhle vraždící skupiny čerpaly inspiraci z „velkého Darwina“ a evoluční teorie. Strašlivé důsledky jejich řádění dobře známe a ovoce tohoto poblouznění rozumu sklízíme dodnes. Přestože tyto vražedné ideologie byly odsouzeny, jejich základní pilíř, evoluční teorie, zůstává ve školních osnovách. Je to dogma, které je drženo mocensky (politicky) i přes četné rozpory s vědou. Podívejme se nyní na některé evoluční omyly a mýty. Mějme přitom na paměti, že evoluční slátaniny se mění jako počasí a s pokrokem vědy je stále těžší je obhajovat.

Několik nejzřetelnějších důkazů proti teorii evoluce

A/ Vesmír měl svůj počátek – to stále intenzivněji vyplývá z pozorování i výpočtů a je to známo už od druhé poloviny minulého století. Do té doby ateisté rozhlašovali, že vesmír je věčný a nekonečný; obojí se dnes ukázalo jako omyl a věda tak jen znovu potvrdila pravdivost Bible. To je však pro ateisty a evoluční materialisty velmi špatná zpráva, špatná pro jejich pohled na svět a jeho původ. Proto horečnatě vymýšlejí zoufalé množství nepřeberných vysvětlení a teoretických modelů, jak a proč vesmír vůbec začal a jak se dostal do současného stavu uspořádanosti. Od různých kosmických „vajec“, přes statický a rozpínající se vesmír, až k superstrunám, cyklickým multi a para vesmírům a dalším zoufalým teoriím materialistického blouznění, se jim stále do pozorování i výpočtů vnucuje inteligentní stvoření. Jak se ho zbavit? Co dělat, když jim jejich zamilovaná rovnice 0+miliardy let=vesmír opětovně nevychází, ale oni ji tak moc milují a tak moc na ní lpí? Jak vědecky odpovědět na nevědeckou otázku: Jak vznikl vesmír bez Boha? Toť těžký život evolucí poblázněné party, která si říká honosně kosmologové.

B/ Chemická evoluce buňky je z hlediska znalostí chemie a po mnoha provedených pokusech zcela vyloučena. Věda už dávno ví a všechny pokusy (např. Millerův) to stále dokazují, že živé pochází jen ze živého (Pasteur), takže se žádné sterilní těleso ve vesmíru nemohlo samo oživit. Je také prokázáno, že na počátku naší země byla atmosféra okysličená (neredukční), takže by samovolné biochemické reakce byly zcela znemožněny. Produkty všech pokusů jsou jen nepoužitelné racemáty a rakovinotvorný dehet – ne živá buňka! To, co se učí na školách, hlásá v médiích a čemu davy lidí tak zamilovaně věří, jsou jen spekulace evoluční partaje, ne vědecká fakta.

C/ Monofyletický původ života (tj. že všechny současné druhy živých organizmů pocházejí z jediného dávného praorganizmu) je zcela v rozporu s obrazem, který poskytují zkameněliny i molekulární biologie (sekvenování genomů), morfologie a srovnávací anatomie. Proti monofyletickému původu života se postavil i profesor Emil Paleček (Akademie věd ČR), stejně jako proti víře v redukční atmosféru dávné země (viz B/).

D/ Rychle se množící organizmy nepředvádějí nikomu žádnou evoluci, ač v to evolucionisti doufali a zoufale si to přáli. Při rozmnožování bakterií či hmyzu je reprodukční cyklus velmi krátký, a proto by mělo být snadné prokázat evoluční procesy přímo před očima, v laboratoři, jak to od každé hypotézy vyžaduje experimentální věda. Například u Drosophily melanogaster nebo Escherichia coli jsou generační cykly několik dnů či minut a nelze se tedy vymlouvat na to, že „to chce milióny let“. Výsledky těchto experimentů jsou však zcela opačné k evoluci: poškození a degenerace. Nikdy nevznikají nové geny. A jak je zvykem, evolucionisté se tím nechlubí a ignorují to.

E/ Zkameněliny dokládají náhlý výskyt organizmů a jejich následnou neměnnost, ne evoluci. Žádný obraz postupně se vyvíjejících živočichů či rostlin sedimenty země neposkytují, právě naopak: jakoby tam celá příroda, a ještě rozmanitější, spadla z nebe, bez předchozího vývoje. To ukazuje, že velmi pestrá předpotopní fauna i flóra zahynula zcela náhle ve vodách potopy, a zkameněla – je to důkaz stvoření a nulové evoluce. Už Darwina tento chmurně neevoluční obraz zkamenělin trápil, a jak jinak, nebral to vážně. Dnes je to ještě horší, protože platí: čím víc zkamenělin máme, tím méně evoluce vidíme. Kdyby byl evoluční pohled na historii organizmů pravdivý, zemské vrstvy by musely obsahovat řetězce miliard vyvíjejících se orgánů a živočichů. To tam ale není! Vymlouvat se na nedokonalý fosilní záznam může jen ten, kdo ignoruje statistiku a poznatky z tafonomie.

F/ Povrch Země poskytuje jednoznačný obraz dávné celosvětové Potopy, jak ji popisují četné historické prameny většiny národů světa, včetně Bible. Jen tak mohly vzniknout rozsáhlé hřbitovy zkamenělin po celém světě, protože organizmy se nikde nehromadí a nefosilizují; také vznik uhlí, ropy či zemního plyn nelze vysvětlit jinak než globální potopou. Jinak bychom procesy tvorby uhlí museli pozorovat i dnes, průběžně, ale nic takového nepozorujeme. Naopak: ve všech zemských vrstvách naměříme velmi podobnou míru radioaktivního uhlíku C14, jehož poločas rozpadu je pouhých 5730 let; to ukazuje, že tyto vrstvy vznikly současně a jednorázově, a jsou velmi nízkého stáří, stejně jako v nich obsažené uhlí, ropa či dinosauří kosti. Z těchto a dalších důvodů plyne, že žádné prvohory až třetihory nikdy neexistovaly, jde jen o mylnou evoluční interpretaci vrstev, které vznikly za potopy během hodin, dnů a měsíců! Ideologické oddělení evoluční geologie si s tím ale hlavu neláme: věří a učí, že uhlí/ropa/zemní plyn/zkameněliny se kdysi tvořily po milióny let a dnes už ne – a je to! Víte, který literární žánr používá obraty „dávno tomu, dávno, bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami?“

G/ Mnohé tzv. prvohorní až třetihorní vrstvy obsahují lidské výrobky a stopy po lidech – což je pro evolucionisty horor. Byl nalezen trilobit rozšlápnutý dětskou obutou nohou a v ještě starších vrstvách kuličky se žlábkem po obvodu. V uhlí byl nalezen odlitý zvon a mnoho dalších výrobků. Ve vrstvách, kde jsou kosti dinosaurů, se nachází mnoho lidských stop, také zkamenělé kladívko a lidský prst. Současným protievolučním hitem jsou další a další nálezy měkkých částí dinosauřích těl – jak by mohly být staré desítky miliónů let? V Peru se našlo asi 50 tisíc rytin, kde jsou lidé s dinosaury a dalekohledy, vozy s koly, klokani a vyobrazení transplantací srdce. V Mexiku bylo vykopáno asi 35 tisíc figurek dinosaurů s lidmi, někteří na nich jezdí nebo s nimi zápasí. To vše evolucionisté ignorují a nazývají podvody a je kuriózní sledovat, kolik fíglů vynalezli, aby se toho všeho zbavili. Jde totiž o tisíce nálezů.

H/ Jedním z nejsilnějších důkazů proti evoluční teorii je genetický kód. Ani v nejdivočejších evolučních fantaziích si nelze představit, jak by se mohla samovolně vytvořit kódovaná informace o svém nositeli. V živých organizmech ji nesou čtyři chemická písmena, AGCT, a nejnovější výzkumy ukazují, že v genomech existují ještě vyšší informační úrovně. Informace je ryze duchovní povahy (protože jejím základem je libovolné pořadí znaků) a nelze ji odvodit z chemických či fyzikálních vlastností nosiče nebo z okolností, kterými na svém nosiči prošla. Informace nemá totiž na nic hmotného vazbu, nepodléhá ani fyzikálním ani chemickým vlastnostem; je zcela libovolná a nezávislá na zákonech přírody! Smysluplný text nelze odvodit z tužky a papíru – a vůbec z ničeho. Informace je jako jezdec na koni: může i nemusí tam být, nelze ho odvodit ani z koně, ani z cesty, kudy kůň cválá ani od okolní krajiny či z kinematiky. Miliardy složitých a smysl nesoucích informací v genech všech organizmů spolu s dalšími fakty ukazují, že evoluční teorie je jen výplodem bezuzdné fantazie a důkazem absence rozumu.

Nedostatek rozumu

…je pohromou v životě člověka. Bez rozumu lze snadno přijít k úrazu, o život, poškodit sebe a druhé, chovat se nesnesitelně nebo jako splašený kůň.

Rozum (moudrost, rozumnost) nepochází z dosaženého vzdělání, bystrosti nebo nadání, z rychlosti reakční odezvy či z výchovy. To vše s ním souvisí, nejsou to však jeho příčiny. Proto blázní lidé vzdělaní i nevzdělaní, bystří i tupí, talentovaní i bez nadání, lidé z dobrých rodin i ti bez rodičů. Rozum souvisí s láskou a citem k pravdě, s logickým uvažováním, soudností a rozvahou (anglicky střízlivost). Proč ale někdo rozum má a jiný hodně málo zjistit nelze, protože do duchovních oblastí a nitra člověka nevidíme dost hluboko. To, co ale vidíme jasně, jsou důsledky absence rozumu, tedy bláznění. Tragedii, kterou dnešní svět prožívá, tu vidíme jasně.

Jak vysvětlit ateistům, materialistům a všem evolucionistům, že na chybné otázky „jak vznikl svět bez Boha“ a „jak bez víry v Boha uzdravit nemocnou společnost“ neexistují žádné odpovědi? Jak vysvětlit lidem, že pokrok vědy funguje i při špatně položených otázkách, takže tento pokrok nepotvrzuje ani legitimitu těchto špatných otázek ani pravdivost odpovědí na ně? Astronom, který věří nesmyslům o původu vesmíru, může přesto objevit neznámou hvězdu, spočítat její parametry a dostat Nobelovu cenu. Experimentální věda totiž vůbec nesouvisí se světonázorem těch, kteří ji dělají. Mylný pohled vědců na původ světa a smysl života je pro vědu jen malým neštěstím; obrovským neštěstím je to však pro společnost. Ta vědcům věří, neumí oddělit fakta od interpretací, přijímá zmatené materialistické hypotézy a přichází tak o zdravý rozum. Výsledkem je davové šílenství a smrt, uprostřed techniky a všech rozkoší, které moderní společnost poskytuje. Ročně si ve světě vezme život kolem 1 miliónu lidí a kolem 40 miliónů lidí je zabito dřív, než se stačí narodit. To jsou z velké většiny oběti, přinášené bez rozumu, materialistickým bohům! Masaryk ve své studii o sebevraždě rozpoznal, že kdo nevisí na Bohu, visí na hřebíku. Dnes k tomu ale musíme dodat: pokud ho však nezabili ještě před narozením.

Bůh dává každému člověku možnost volby, koho milovat a čemu věřit. Ježíš Kristus řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život“ a „kdo ve mne věří, má život věčný“. Jeho láska, se kterou se za nás všechny obětoval, aby nás očistil od vin a hříchů, je silným a dostatečným motivem pro změnu života i pro jeho ušlechtilou náplň. Důkazů je víc než dost, přijmou je však jen lidé dobré vůle, tedy lidé, kteří ještě neztratili všechen rozum.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments