brain

Lidstvo hloupne

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

Brian Thomas, PhD.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 06/2013. Vyšlo na stránkách ICR 5. června 2013)

Nebylo by zajímavé srovnat naši chytrost s chytrostí našich předků? Šlo by to jen tehdy, kdyby vědci mohli k měření použít stejný přístroj jako předchozí generace. Tým evropských výzkumníků věří, že právě to se jim povedlo, což jistě vůbec nepotěší ty, kteří jsou přesvědčeni, že evoluce má tendenci generovat vyšší IQ.

Není však snadné provést individuální srovnání mezi mentální zdatností moderních lidí a lidí žijících před stoletím nebo více. Ale vědci publikující v časopise Intelligence zhodnotili velmi dobře prověřenou spojnici mezi duševní bystrostí a fyzikální dobou reakce. (1)

Studie těchto autorů uvádí, že „I ta nejjednodušší měření RT (tj. čas, který jednotlivec potřebuje, než zareaguje na smyslový podnět) ukazují, že je to pevně spojeno s IQ.“ (1) Citují dlouhodobé poznání, že výsledky vysokého IQ jsou spojeny s rychlými reakčními časy, protože obě funkce vycházejí z dobře fungujících neuronů. To znamená, že proteiny těchto neuronů jsou v dobré kondici, a to samé musí platit o jejich genech.

Srovnali stovky měření „prostého reakčního času“ měřeného z let 1880 až dodnes. (1) Autoři použili techniku statistických meta-analýz – tedy zhodnotili ještě další publikované studie – a tím zjistili, že sestupný trend reakčního času po desítky let odráží skutečné zpomalení, a není to způsobeno vzorkovací (výběrovou) chybou ani zavádějící volbou produktů, důsledkem horšího zdraví nebo nedostatkem vzdělání. Výsledky signalizují pro lidský duševní potenciál neradostnou budoucnost.

Zhoršující se časy reakcí a klesající hodnoty IQ jsou konzistentní s tím, co autoři nazývají „trendy biologického poškozování“ (dysgenic trends) – zhoršující se povaha genů zodpovědných za inteligenci. Odpovídá to i ostatním nedávným zjištěním hromadění mutací v genech neuronů. (2)

Jak zlé to tedy je? Jakou rychlostí klesá IQ v populacích, které měřili? Autoři uvedli ve své studii toto:

„Odhadovaný pokles – 1,23 bodů IQ za desetiletí, zjištěný současnou studií, zapadá do intervalu zjištěného předchozími studiemi…“ (1).

Následuje závěr, že naši předci z 19. století „byli skutečně podstatně chytřejší než moderní populace“, dle studie těchto autorů. (1) Výsledek zapadá do historie tak, jak ji líčí Bible; ta tvrdí, že inteligence se od dob Adama, který měl bystrý rozum, otupuje, protože lidská populace byla od těch dob postižena hříchem.

A stejně tak, jako i ostatní studie ukazují velké nahromadění mutací v lidském genomu, tak i tento vysoký úbytek IQ mnohem lépe zapadá do biblické chronologie než evoluční model lidské historie. Ztráta jednoho IQ bodu každých deset let zredukuje i geniální populaci z průměrných 180 IQ bodů na populaci tupců za méně jak dvě tisíciletí.

Je velmi pravděpodobné, že rychlost snižování IQ byla v minulosti nižší než dnes. (4) Ale aby byla zachována nějaká slušná míra inteligence v lidstvu po dobu dvou miliónů let, tedy po dobu evolučního nazírání na trvání lidstva, musel by být postulován nějaký zázrak, kterým by dlouhodobé disgenické trendy byly potlačeny, aby byl intelekt zachován.

Pokud je lidstvo dnes hloupější než bylo včera, pak to není žádné překvapení pro lidi, kteří znají Bibli a její učení o prokletí.

Odkazy

  1. Woodley, M.A., J. te Nijenhuis, R. Murphy. Were the Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time. (Byli lidé viktoriánské doby chytřejší než my? Pokles všeobecné inteligence vyplývající z metaanalýz zpomalujícího se reakčního času.) Intelligence. Published May 7, 2013 online before print, accessed May 21, 2013.
  2. Thomas, B. 2013. Is Mankind Getting Dumber? (Hloupne lidstvo?)Acts & Facts. 42 (5): 17.
  3. Thomas, B. 2012. A Recent Explosion of Human Diversity. (Nedávná explose diverzity lidí.) Acts & Facts. 41 (9): 17.
  4. If more reaction time data were available, they might show an accelerating rate of IQ decline, similar to the recently accelerating rate of genetic differences shown in the diagram in reference 3.(Pokud by bylo k dispozici více údajů reakčního času, mohly by ukázat stoupající rychlost poklesu IQ, podobně jako ukazuje diagram v odkazu 3 zvyšující se rychlost genetických odchylek v nedávné době.)

Poznámky Pavla Kábrta:

Samotná historická skutečnost, že se před 150 lety začala v řadě zemí rozšiřovat evoluční teorie, tedy pohádková fantazie o tom, jak hmota sama oživila bez předchozího života, jak se sám od sebe uspořádal vesmír a slepé, hluché a nemyslící chemické prvky začaly jen tak, shodou okolností, vidět, slyšet a myslet, je právě jedním z velmi silných důkazů neuvěřitelného úpadku lidského myšlení a bystrosti člověka (v angličtině se pro bystrost používají slova bright, sharp či smart a další). A nikdo nemůže říct, že totéž platí o víře v Boha, že i ta je známkou úpadku myšlení – vždyť ta je stará jako lidstvo samo! Víra v evoluci představuje skutečný úpadek bystrosti v myšlení v posledních sto padesáti letech. A nejen úpadek bystrosti.

Také je dobré znovu připomenout, že současný pokrok vědy a techniky není způsoben vyšší lidskou inteligencí, ale tím, že se z generace na generaci hromadí poznatky a lidský mozek je zpracovává a staví na nich; s vyšší inteligencí a schopnostmi mozku či evolucí nemá pokrok vědy nic společného, je to prostě hromadění znalostí a dovedností stejně tak, jako se hromadí mutace nebo rostou do šířky či výšky města. Toto mnozí lidé zaměňují za evoluci, ač o žádnou nejde. Kdyby lidé žijící před Kristem žili dnes, vyráběli by velmi pravděpodobně mnohem lepší mobily, lepší letadla a měli rozvinutější vědu než my dnes – vždyť jim to lépe myslelo a k tomu by měli, jako my, poznatky zděděné od minulých generací. To si mnozí lidé neuvědomují a připisují pokrok vědy a techniky biologické evoluci lidského mozku – zcela chybně. K dlouhé řadě Darwinových přírodovědeckých omylů, kterými „velký vědec“ dokládal evoluci, přidávají tak jen další pseudodůkaz.

Pro úplnost dva citáty z Wikipedie:

„Průměrné hodnoty IQ ve společnosti neustále stoupají, přibližně o tři body za deset let. Tento fenomén se nazývá Flynnův efekt. Není dosud jasné, zda jeho příčiny leží ve skutečně se zvyšující inteligenci lidské společnosti (ať již díky lepšímu vzdělávání, nebo lepší výživě), či jinde. Další možné důvody tohoto navyšování jsou metodologické změny v testování IQ a větší obeznámenost lidí s druhem úkolů, jaké se vyskytují v IQ testech. Nicméně jiní badatelé, vycházející ze vztahu mezi inteligencí a reakční dobou, tvrdí, že inteligence dlouhodobě klesá.“

„Testování IQ se používá zejména u dětí a studentů k predikci možných studijních problémů nebo naopak ke zjištění oblasti, v níž testovaný vyniká. Určitá hodnota IQ ovšem nemusí hrát v životě člověka podstatnou roli a nesvědčí o jeho charakteru.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments