flood-was-global

Proč Noemova Potopa nemohla být lokální

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa 4 Komentáře

Vyhýbání se jasnému významu Bible je vážný problém

Pavel Akrman

Zdroje, ze kterých bylo čerpáno:

Nejen sekularisté, ale i mnozí křesťané dnes tvrdí, že Noemova Potopa podle Genesis byla pouze lokální záplavou. Tvrdí, že se to vše odehrálo někde v oblasti Mezopotámie a voda ve skutečnosti nikdy nepokryla celou Zemi.

Nicméně po většinu církevních dějin křesťanští i židovští učenci téměř jednomyslně věřili, že Potopa podle Genesis pokryla celou Zemi.

„ Po většinu církevních dějin křesťanští i židovští učenci téměř jednomyslně věřili, že Potopa podle Genesis pokryla celou Zemi.”

Významné hlasy proti tomuto přesvědčení existují až teprve od tzv. doby osvícenství (18. století). Deista James Hutton prohlásil, že „minulá historie naší zeměkoule se musí vysvětlovat tím, co můžeme vidět dnes, tedy tím, co se odehrává nyní.“ Žádná globální potopa se nyní nekoná, takže je vyloučena a priori i pro minulost. Jeho životopisec a pozdější mentor Charlese Darwina, Charles Lyell, se netajil tím, že chce „osvobodit vědu od Mojžíše“.1

Lidé obecně dávají přednost místní záplavě, protože přijali všeobecně rozšířenou víru v evoluční historii Země, která interpretuje zkameněliny pod našima nohama jako historii postupného vývoje života po velmi dlouhé věky.

Nicméně z biblického textu vyplývají dobré důvody věřit, že Bůh zamýšlel učit o Potopě, která pokryla vodou celou naši planetu. To je také důvod, proč tomu většina exegetů po celou historii věřila, dokud nebyli zaskočeni „vědou dlouhých věků”:

  1. Bůh používá k popisu této Potopy zvláštní slovo: hebrejsky mabbûl, které Septuaginta překládá řecky jako kataklysmos. Běžné místní povodně se popisují jinými slovy, kupř. hebrejsky sheteph (Nahum 1:8), zāram (Žalm 90:5); Řecky plēmmyra (Lukáš 6:48).
  2. list Petra 3:6 potvrzuje zprávu o Potopě v Genesis: „… a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen.“ Petr dokonce používá sloveso kataklyzō, které je v souladu s popisem této události podle Septuaginty.
  3. Bůh v tomto popisu použil obecně natolik jasný způsob vyjádření, že jeho význam snad už nemohl být jasnější. Genesis 7:19–23 zní takto: „Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem … Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše.“

Zastánci místní povodně poukazují na to, že slovo ‚všichni‘ (hebrejsky kol) lze použít i v neuniverzálním smyslu. Jistě, pokud je uvedeno samostatně, ale ne v kontextu tolikanásobného spojení dohromady. V komentáři ke „všem [kol] vysokým horám“, píše H.C. Leupold, profesor starozákonní teologie na Evangelical Lutheran Theological Seminary na Capital University v Columbusu, Ohio: „Přestože je známo, že „vše“ se používá v relativním smyslu, autor odstraňuje veškerou možnou nejednoznačnost přidáním fráze „pode vším [kol] nebem.“ Zdvojené „vše“ (kol) vylučuje takto relativní smysl. Zde se dá hovořit dokonce až o hebrejském superlativu.”

V komentáři k nedoslovnému smyslu v Genesis 41:57; Exodus 9:25; 10:15; Deuteronomium 2:25; a 1. Královská 10:24, Leupold píše: „Nicméně stále trváme na tom, že tento fakt by sice mohl platit v případě jediného slova kol, nikdy však ne v případě zdvojeného slova kol, jak je to uvedeno v našem verši.“

I obyčejný zdravý rozum říká, že muselo jít jednoznačně o celosvětovou Potopu, neboť představa lokální povodně ruší smysl mnoha dalších konkrétních detailů v biblickém příběhu, a navíc snaha vyhnout se jejímu globálnímu rázu vytváří mnohem více problémů, než kolik jich má řešit:

→ Nebylo potřeba, aby Noe stavěl Archu. Mohl prostě přejít na druhou stranu pohoří a utéct! Bůh ho mohl jen varovat, aby utekl, jako to udělal v případě Lota v Sodomě (Genesis 19).

→ Nebylo nutné, aby Archa měla velikost zaoceánské lodi, která měla pojmout všechny druhy nejrůznějších suchozemských obratlovců, kteří v té době žili na Zemi. Velikost Archy jen pro místní druhy mohla být mnohem menší, pokud by to vůbec mělo nějaký smysl.

→ Zvířata vůbec nemusela chodit na Archu. I kdyby všechna zdejší zvířata svého druhu zemřela, jejich příbuzní jinde na Zemi by přežili.

→ Nebylo třeba, aby na Arše byli ptáci, mohli jednoduše přeletět do nedalekého pohoří. Mnoho ptáků dokáže ulétnout několik set kilometrů za jeden den.

→ Časový rozsah Potopy je ohromující. Bible uvádí, že to bylo více než 7 měsíců, než byly zatopeny všechny hory. Místní povodně netrvají tak dlouho.

→ Jak mohly vody vystoupat 15 loktů (8 metrů) nad hory (Genesis 7:20)? Voda si určuje svou vlastní hladinu. Nemohla se zvednout, aby pokryla místní hory, zatímco zbytek světa zůstal nedotčený.

→ Bůh by opakovaně porušil svůj slib (Genesis 9:11–16), že už nikdy nesešle takovou Potopu, protože od Noemových dnů došlo k nesčetným lokálním povodním – včetně mezopotámského údolí.

Po drtivou většinu své historie církev chápala Potopu v Genesis jako GLOBÁLNÍ událost. A právem – nejen že jazyk zprávy o Potopě je nevyhnutelně a důrazně jednoznačný – ale také o ní v tomto smyslu mluvili pisatelé Nového zákona, včetně Ježíše.

„Thomas Huxley (známý jako ‚Darwinův buldok‘) kdysi napsal o myšlence místní záplavy, že „i dítě musí vidět, jaká je to pošetilost.”

Vysvětlení biblické Potopy jen místní povodní se v církvi rozšířilo až poté, co se před asi 200 lety zpopularizoval koncept milionů let – což jasně svědčí o tom, že tento názor byl Písmu vnucen, přestože je s ním v rozporu. To mj. také porušuje reformační princip Sola Scriptura.

Na nekřesťany stejně nemá žádný vliv, když se křesťané snaží překroutit jasný smysl textu. Thomas Huxley (známý jako ‚Darwinův buldok‘) kdysi napsal o myšlence místní záplavy, že „i dítě musí vidět, jaká je to pošetilost.“2

Jedinou odpovědí je vrátit se k důvěře v biblickou historickou zprávu Genesis. Globální Potopa je v Písmu důležitou součástí. V mnoha fyzikálních procesech lze čas nahradit zvýšenou intenzitou. To znamená, že intenzivní kataklyzma nepotřebuje dlouhé věky. A bez dlouhých věků je evoluce zcela neuskutečnitelná.

Odkazy

  1. Charles Lyell’s hidden agenda—to free science “from Moses”
  2. A child may see the folly of it creation.com/a-child-may-see-the-folly-of-it.

 

Subscribe
Upozornit na
4 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Voda je velmi zvláštní v jedné věci – a tou je to -. že se nepohybuje podobně jako např. kámen. Její tekutá struktura není ovlivňována v celém svém objemu vnějšími silami, které na ní působí – a proto se ve svém objemu nepřesouvá v celku, ale postupně – podle toho, jak na ní působí přitažlivé síly okolního prostředí – ať už skrze stěny nádoby ze skla, porcelánu, hlíny, železa atd. – dle složení nádoby ve které se nachází, anebo v korytu potoka, řeky, světadílů – pokud jde o čistě přírodní… Číst vice »

Jarek

Samozřejmě, biblická potopa byla nejen globální, ale universální, celé Universum bylo zaplaveno.

jhk - vlasta

Trochu z Bible – ““Tak Bůh vyhladil vše živé z povrchu země od lidí až po zvěř, po plazy a po nebeské ptactvo, vše bylo smeteno ze země. Zůstal jenom Noe a to, co bylo s ním v arše. 24 A vody se nad zemí rozmáhaly sto padesát dnů.””. — Co si počneme s alegorií? Co na to Kristus? “”26 A jak bylo za dnů Noé,a tak bude i za dnů Syna člověka:  jedli, pili,a ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. 28 Podobně bylo za dnů Lota:a jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, a 29 avšak toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy,a pršel z nebe oheň se síroub a zahubil všechny. 30 Právě tak to bude toho dne, kdy se zjeví Syn člověka”” — Ježíš… Číst vice »

Václav Dostál

Popis Potopy končí opitím hlavního hrdiny. Takový fakt se v legendě nemůže objevit.