vd-logos_00

Na počátku bylo Slovo

Václav DostálVesmír, astronomie Napsat komentář

Václav Dostál

Článek publikujeme v rámci tématického cyklu „Genesis Pro“.

O jaký počátek jde? Ne o počátek souřadné soustavy, tedy o počáteční bod, z něhož vychází vodorovně vpravo osa x, směrem vpřed osa y a směrem nahoru osa z. Jak je zřejmé z následujícího textu, jde o výklad prvních slov Bible: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ Jde o odpověď na otázku JAK se tady objevil vesmír a všechno čím je charakterizován, tj. jak to, že existuje čas, prostor, hmota, energie, příroda a my lidé.

“Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.” (Jan, 1:1)

Vesmír se svými součástmi (hmotou, energií, prostorem a časem) má tedy počátek. Podle zákona zachování energie a hmotnosti se v 19. století a začátkem 20. století odvozovalo, že vesmír je věčný. Tzn., že čas nikdy nevznikl a nikdy nezanikne – a podobně i prostor či hmota a energie. Avšak po Einsteinovu objevu teorie relativity musel být tento pohled zásadně opraven. Vesmír, tj. prostor, čas, hmota i energie mají svůj počátek!

Za tento počátek se běžně považuje velký třesk, časový okamžik t = 0 – přesněji t = 0 až  10–44 sekundy. V tomto nepředstavitelně kratičkém časovém úseku se měl vynořit prostor, čas, hmota i energie, prostě celý vesmír. Je takto charakterizovaný počátek tentýž počátek, o němž jsme mluvili před chvílí?

Někteří křesťané se domnívají, že jde o tentýž počátek. Že počátek, popsaný v Bibli a počátek velkého třesku je jedno a totéž. Tomu však tak není, už jenom proto, že velký třesk měl vzniknout sám od sebe, přirozenou změnou. Ve výkladu velkého třesku není ani náznak, že by příčinou tohoto jevu měl být Bůh nebo jeho Slovo.

vd-logos_01

Žádný velký třesk se nekonal.

Původní text zní: „Na počátku byl Logos,“ tj. informace o tom CO se má stát a JAK se to má dít, čili v jakém pořadí. Bez tohoto Logu, bez této přesné informace, by se stát nemohlo nic! To je přece logické! „Logos“ je smysluplná informace, „logos“ je logický! Jakákoliv nelogičnost ze smyslu dělá nesmysl.

Na počátku vesmíru tedy není prudký samovolný vznik prostoru, času, energie a hmoty, nýbrž informace o tom, CO má vzniknout! Logické je, že prostor, čas, hmota a energie se nemohou vynořit, když není jasné, že mají vzniknout právě tyto skutečnosti a ne něco jiného! Výroba, tj. vznik některého umělého předmětu, také začíná jasnou informací o tom, CO se bude vyrábět. A ovšem také JAK se to bude dělat, jakým postupem a jakými nástroji či stroji. Výrobce nejprve řekne, že bude vyrábět auta a ne šicí stroje nebo nádobí. (Následuje informace Z ČEHO, z jakého materiálu či z jakých součástek a informace JAK, pracovní postup).

Na počátku vesmíru tedy bylo Slovo. Ne ledajaké, ale Slovo Boží, pocházející od Boha. To říká také Ž 33:6, na nějž odkazují Kraličtí: „ Slovem Hospodinovým učiněna jsou nebesa…“ Takové sdělení se opakuje v Gn1: „I řekl Bůh…“ Pak tam opakuje, že se to, co řekl Bůh, také stalo. Šlo a jde tedy o Slovo tvůrčí, jasnou čili logickou informaci CO se má stát.

Uvedl jsem, že Logos je informace. Informace nemůže vzniknout z hmoty či z energie. Mezi energií a hmotou/hmotností existuje fyzikální vztah, proslulý Einsteinův vztah E = mc2, čili že energie má hmotnost a hmota má energii. Mezi informací a energií nebo mezi informací a hmotou žádný takový vztah neexistuje, hmotu či energii nelze nějak převést na informaci. Nebo, naopak řečeno, informace nemá hmotnost, informace je nehmotná.

vd-logos_02

Einstain a jeho rovnice relativity.

Jednotkou informace je bit. Bit může mít jen dvě hodnoty – buďto je pravdivý, což obvykle označíme číslicí 1, nebo je nepravdivý, což označujeme číslicí 0. S bity nelze pracovat stejně jako s čísly, nýbrž jako s logickými hodnotami. Ten způsob práce se nazývá logická algebra nebo algebra logiky. Logická algebra má zcela jiná pravidla než běžná algebra. Je to práce s pravdivostí – označenou jedničkou nebo s nepravdivostí, označenou nulou. Nula a jednička zde nejsou fyzikální veličiny se svými fyzikálními jednotkami, jako jsou např. kilogramy. Jsou to logické hodnoty!

Nelze tvrdit, že 2 kg jsou logické, zatímco 3 kg jsou nelogické nebo že 5 joulů je logických, zatímco 7 joulů je nelogických. Jednotky hmotnosti či jednotky energie s jednotkami informace, tj. s logickými hodnotami, nijak nesouvisí. Žádná hmota nebo energie se nemůže přeměnit na logiku. Naopak žádné logické operace nemohou vytvořit nějakou hmotu nebo energii.

Logos ve  větě „Na počátku vesmíru byl Logos“ má svou logiku, zcela jednoznačnou logiku. Byl to počáteční Logos, Boží logos, počátek také veškeré logiky. Informace o tom, že se má prázdnota, která je nelogická, uspořádat do logického pořádku. Do rostlin a do hvězd, do zvířat do lidí, do výtvorů a do tvorů.

Na počátku vesmíru byl Boží logos a ne velký třesk. Jiří Grygar při líčení velkého třesku mj. napsal: „Vesmír vybuchl.“ Jak mohl vesmír vybuchnout, když ještě neexistoval? Ten tím výbuchem teprve měl vzniknout. Nemá to logiku! Tvrzení, že velký třesk není výbuch, ale prudké rozpínání, je také nelogické – neboť mělo jít o mnohem prudší rozpínání než při výbuších, které známe. Do takového tvrzení bychom logiku mohli dodat a říkat: Ne, nebyl to výbuch, ale byl to – ovšem jen v logickém smyslu – super-výbuch nebo mega-výbuch!

Na počátku byl Logos, Boží logos!

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments