evoluce-kreacni_mytus_nasi_kultury

Evoluce: kreační mýtus naší kultury

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

David Buckna

(Z www.trueorigin.org přeložil M. T. – 08/2011)

„V Číně můžeme kritizovat Darwina, nikoli však vládu. V Americe můžete kritizovat vládu, nikoli však Darwina.“ – čínský paleontolog
(Wall Street Journal, „Darwinova církev“, Phillip Johnson, 16. srpna 1999)

Část 1

Roku 1999 konstatoval na CNN Phillip Johnson, autor knihy Darwin před soudem: „Myslím, že bychom měli o evoluci učit hodně. Vlastně si myslím, že bychom toho měli učit víc než jen to, co chtějí po svých studentech učitelé evoluční vědy. Problémem je, že to, čím nás krmí, je filozofie, o které se tvrdí, že je vědeckou skutečností, spousta překrucování pravdy v učebnicích a zamlčování všech sporných bodů, protože evolucionisté nechtějí, aby jim lidé kladli nepříjemné otázky.“

Avšak za dvanáct let od vydání zmíněné knihy, kolik se toho opravdu změnilo ve vyučování přírodních věd?

To, co si přečtete dále, je jen neúplným výčtem otázek, které bychom mohli klást, kdybychom chtěli kriticky zkoumat a hodnotit evoluci. Byly by dobrými podněty pro diskuse ve třídách, ať už z podnětu učitele či studenta, nebo jako výzkumné úkoly.

1.

Dr. Danny Faulkner, profesor astronomie a fyziky na Univerzitě Jižní Karolíny (Lancaster), konstatoval: „Ptolemaiovský model (sluneční soustavy) platil 15 století, nakonec byl však v 17. století odmítnut, protože byl příliš složitý. Skutečným problémem onoho modelu však byla skutečnost, že ho nebylo možno vyvrátit. Ať už byla k dispozici jakákoli nová data a nová pozorování, vždycky je bylo možno dát do souvislostí s dřívějšími teoriemi o nových epicyklech či jiných jevech.“

(epicykl = menší kružnice v geocentrickém systému, která pomáhala vysvětlit pohyb planet na nebeské sféře. Střed epicyklu se pohyboval po velké kružnici nazývané deferent. Epicykly vysvětlovaly zastávky a zpětný pohyb vnějších planet vznikající tehdy, když země na dráze kolem slunce předbíhá vnější planety. Vhodnou volbou vzdálenosti země od středu deferentu, poměru velikostí epicyklu a deferentu a poměru rychlostí na obou kružnicích Ptolemaios předpovídal polohy planet s přesností menší než jeden stupeň. Epicykly převzal částečně i Koperník do heliocentrického systému, neboť předpokládal kruhové dráhy planet. Odstranil je Kepler, když ve svém prvním zákoně ukázal, že dráhy planet kolem slunce jsou elipsy. Pozn. překl.)

„Za uplynulá tři desetiletí se model velkého třesku pronikavě změnil. Změnila se rychlost rozpínání a v důsledku toho stáří vesmíru. Přibyly pojmy jako temná hmota, temná energie…inflace…teorie strun…a začíná to stále více připomínat model ptolemaiovský…Takže kdy se ukáže model velkého třesku podobně nepraktický jako model ptolemaiovský, který byl právě vinou své nepraktičnosti opuštěn?“ (nezveřejněné interview, 15. května 2010)
www.icr.org/article/big-bang-multiverse-other-tales-about-outer-s…
www.discovery.org/f/386

2.

Předpovídá standardní teorie vzniku sluneční soustavy retrográdní rotaci Venuše, Uranu a Pluta?

3.

Oortův oblak navrhl jako teorii holandský astronom Jan Oort roku 1950, aby vysvětlil existenci krátkoperiodických komet. Byla od té doby vůbec někdy přímo pozorována nějaká část tohoto postulovaného útvaru?
http://www.icr.org/article/new-comet-origins/
http://www.icr.org/article/6217/

4.

Většina geologů má za to, že se diamanty vytvořily hluboko pod zemským povrchem před 1 až 3 miliardami let. Jak tito geologové vysvětlí přítomnost uhlíku-14 v četných vzorcích diamantů?
http://creation.com/diamonds-a-creationists-best-friend

5.

Všechny datovací metody založené na radioaktivních izotopech předpokládají, že

a) na počátku nebyl přítomen žádný produkt rozpadu, nebo že jeho počáteční množství lze přesně odhadnout
b) rozpadová soustava byla po celou dobu izolována od vnějších vlivů a
c) rychlost rozpadu byla po celou dobu neměnná.

Jaké podmínky tyhle předpoklady porušily?

6.

Proč se v učebnicích tvrdí, že pokus Millera a Ureye z roku 1953 ukazuje, jak asi vznikaly součásti buňky na rané Zemi, když opakované pokusy nikdy nic takového neprokázaly?

Snahy napodobit údajné procesy vedoucí ke vzniku života vyústily v získání trapně malého množství pouze některých požadovaných stavebních kamenů buňky (např. stopového množství aminokyselin, cukrů), přičemž většinu směsi tvořil jedovatý dehet. A není-li přítomen badatel, který okamžitě ony rychle se rozpadající sloučeniny ze směsi vyjme a izoluje, pak z nich vedlejší reakce probíhající ve vodě udělají biochemickou patlaninu.

Aby byla celá věc ještě obtížnější, naše současné představy o rané Zemi ukazují na oxidační (nikoli redukční) atmosféru, což dále snižuje pravděpodobnost syntézy těchto buněčných komponentů, jelikož by kyslík rychle uvedené stopy zoxidoval – dříve, než by měly šanci se „samoorganizovat“.

A jak píše Frank Sherwin z Institutu pro výzkum Stvoření v článku z roku 2009: „Pokud snad tým z Venteru (z Institutu J. Craiga Ventera v Marylandu) vytvoří umělý život, bude to zase jen výsledek tvůrčího záměru a vynaložené síly a inteligence. A jeho podobnost životu bude skoro úplně kopírovat již existující život v bakteriálních buňkách.“
http://www.icr.org/article/what-will-artificial-life-demonstrate http://www.icr.org/article/historic-primordial-soup-study-yields

7.

Všechny buňky využívají syntázu ATP, nejmenší otáčivý motor na světě. Evolucionisté přišli s teorií, že její část se vyvinula z helikázy, proteinu užívaného k rozbalení DNA, jejím „přeřazením na jinou funkci“. Helikáza však nemůže vznikat a nemůže rozvinovat DNA bez dostatečného množství ATP, které zajišťuje právě syntáza ATP. Jak se mohla syntáza ATP vyvinout z proteinu, který ke svému vzniku již potřebuje tuto syntázu?

Evolucionisté budou možná tvrdit, že dostatečné množství ATP vzniklo fosforylací na substrátové úrovni, kdy bakterie vyrábějí ATP bez syntázy ATP a bez kyslíku. Avšak i tyhle bakterie potřebují syntázu ATP k udržování rovnováhy pH svého vnitřního prostředí. Takže znovu, jak se mohla syntáza ATP vyvinout z odlišného proteinu, potřebují-li oba proteinové komplexy právě tuhle syntázu k udržení acidobazické rovnováhy?
http://creation.com/atp-synthase

8.

Francis Crick, spoluobjevitel dvojšroubovicové struktury DNA, napsal roku 1988: „Biologové musí mít neustále na zřeteli, že to, co vidí, nebylo naplánováno (=designed), nýbrž se to spíše vyvinulo.“ Na první stránce svého „Slepého hodináře“ (1986) píše Richard Dawkins: „Biologie je studiem složitých věcí, které budí dojem, že byly naplánovány (=designed) za jistým účelem.“

a) Vypadají-li živé organizmy jako naplánované – – říká-li nám naše zkušenost, že mají určitý cíl – – pak jak tedy evolucionisté vědí, že naplánovány nebyly? b) Jaká jsou kritéria „znánlivého“ plánu (designu)?
http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v6/n1/scientists-censorship…

29. září 2009 byl Richard Dawkins hostem pořadu televize CBC Na hodinku. (zde je to k vidění) Hostitel, George Strumbulopulos, ho vyzval: „Uveďte jednu jedinou věc, o které můžete říci, že s určitostí dokazuje, že evoluce je faktem.“

Dawkinsova odpověď: „Porovnání genů všech zvířat a rostlin na molekulární úrovni. Vyjde vám přesný hierarchický vzorec, který můžeme zřejmě nejlépe nazvat rodokmenem, a ten vzniká – – lze ho kvantifikovat – – díky tomu, že všichni živí tvorové mají stejný genetický kód, tedy že máte doslova nekonečné stohy textové informace, prostě cosi jako knihu, ve všech buňkách všech těl, všech tvorů i všech rostlin na světě.“

Takže…vzorec vysoce organizovaných textových informací srovnatelných s knihami dokazuje, že neexistoval předem daný inteligentní plán?

Henry M. Morris napsal: „Mnozí evolucionisté dokonce tvrdí, že důkazem evoluce je sama DNA, jelikož je společná všem organizmům. A ještě častěji slyšíme, že podobné struktury DNA u dvou různých organizmů dokazují, že vznikly evolucí ze společného předka.“

„Ani jedno z obou tvrzení neobstojí. Neexistuje přece důvod, proč by Stvořitel nemohl použít nebo proč by nepoužil tentýž typ genetického kódu založeného na DNA pro všechny formy života, které stvořil. Je to důkazem inteligentního plánu a stvoření, nikoli evoluce.“
http://www.icr.org/i/pdf/imp/imp-331.pdf

9.

Co se týče vertikální evoluce (evoluce tvořící informace), existuje příklad genové mutace či evolučního procesu, u kterých je dokázáno, že přispěly ke zmnožení informací v genomu?
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cplx.20365/abstract http://creation.com/was-dawkins-stumped-frog-to-a-prince-critics-refuted…

John Sanford píše v knize „Genetická entropie & tajemství genomu“: „Bergman (2004) studoval problém prospěšných mutací. Mimo jiné hledal prostě v literatuře uvedené v bibliografiích Biological Abstracts a Medline. Našel 453732 zmínek o „mutaci“, ale mezi nimi jen 186 ji spojovalo se slovem „prospěšný“ (asi 4 z 10 000). Když se blíže podíval na oněch 186 odkazů, byly téměř všechny údajné „prospěšné mutace“ prospěšné jen ve velmi úzkém smyslu slova – – a navíc byla s každou z nich spojena ztráta nějaké funkce – – tedy ztráta informace. I když skoro všichni přijímají názor, že prospěšné (informace vytvářející) mutace musí existovat, zdá se, že se tahle víra opírá spíše o nekritické přijímání teorie náhodných mutací v úzkém smyslu slova než o nějaké skutečné důkazy. Nepochybuji o tom, že existují prospěšné mutace, jak to dokládají rychlé adaptace, ale tvrdím, že budují v genomu smysluplnou informaci výměnou za degradaci informace již existující.“ (str. 26-27)
Interview s dr. Johnem Sanfordem /30. list. a pros 7/08/
http://www.evidence4faith.com/shows/e4f-113008.mp3
http://www.evidence4faith.com/shows/e4f-120708.mp3
http://creation.com/geneticist-evolution-impossible
http://www.icr.org/i/pdf/technical/Using-Numerical-Simulation-to-Test-th…

10.

Evolucionisté říkají, že mutace, migrace, genetický drift a přírodní výběr vedly ke vzniku nových forem života. Pročpak tedy existuje tak málo příkladů – – existují-li vůbec nějaké – – , kdy díky mutacím vznikly zcela nové orgány?

Někteří evolucionisté argumentují studií (2008) zkoumající ještěrky italské (Podarcis sicula). Z resumé článku: „Zde ukazujeme, jak se u ještěrek rychle vyvinuly rozdíly v morfologii hlavy, síle skusu a struktuře zažívacího traktu po pokusném přemístění do nového prostředí.“ Studie se zmiňuje o cekálních chlopních – – svalech mezi tlustým a tenkým střevem – – , které „zpomalují průchod potravy a vytvářejí fermentační komůrky umožňující mikroorganizmům v nich žijícím přeměňovat celulózu na těkavé mastné kyseliny.“ (A. Herrel et al., „Rychlá masivní evoluční divergence v morfologii i funkcích spojená s přechodem na jiný zdroj potravy“, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 105 (12) (2008): 4792-4795.)
http://www.pnas.org/content/105/12/4792

Anatom David Menton však poznamenal, že původní ještěrky už měly schopnost strávit rostlinný materiál; prostě jen z 95 procent dávaly ve svém stravování přednost hmyzu. Menton dodal: „Ona ‚nová‘ svalová chlopeň, kterou našli mezi tenkým a tlustým střevem, představuje prostě jen zvětšení svalů již přítomných ve střevní stěně v místě spojení obou střev.“ Takže v tomto případě zdaleka nešlo o opravdový nový znak; přechod na jinou potravu pouze zvýhodnil ve výživě a rozmnožování ještěrky s většími svaly na zmíněném místě.

„Rychle vyvinuté“ cekální chlopně tak zřejmě představují pouze výsledek práce přírodního výběru s již existující genetickou informací, který pomohl v přizpůsobení konkrétní populaci novému prostředí.
http://www.answersingenesis.org/articles/2009/06/06/news-to-note-06062009

Část 2

11.

Jak vysvětlí geologové a paleontologové přítomnost mikrofosilií pylu, spor, krytosemenných i nahosemenných rostlin, a přinejmenším jednoho exempláře okřídleného hmyzu, v eokambrických (svrchněprekambrických) horninách?

Emil Silvestru a Carl Wieland to nazvali „pylovým paradoxem“
http://creation.com/pollen-paradox

„Objev pylu a spor ve vrstvách považovaných za prekambrické (starohorní) se setkal jen s malým zájmem geologických časopisů a tisku.“ (Stainforth, R. M., „Výskyt pylu a spor ve formaci roraima ve Venezuele a Britské Guyaně“, Nature, 1966, 210, str. 292-296.)

„U valné většiny nelze určit rod a druh, jedná se hlavně o úlomky dřeva krytosemenných rostlin, avšak našli jsme i cévice nahosemenných s velkými okrouhlými jamkami, a přinejmenším jeden dobře zachovaný, okřídlený exemplář šestinohého hmyzu se složenýma očima.“ (Sahni, B., „Stáří salinní facie v pohoří Salt Range v Pandžábu“, Nature, 1944, 153, str. 462.)

Pro Sahniho to znamenalo, že facie /sedimentární vrstva/ v Salt Range musí být eocenní. Později našel zbytky rostlin nejen v kallarech (vrstvičkách salinní půdy), nýbrž i v sousedních vrstvách pevných hornin tvořených dolomitem a břidlicí. Ve své zprávě Sahni (1945, str. x) konstatoval, že badatelé učinili „přísná bezpečnostní opatření“, aby nedošlo ke kontaminaci vzorků moderními organickými zbytky. Zdůraznil také, že odebírali vzorky z míst, na kterých geologické poměry vylučovaly intruze z mladších vrstev.

I když moderní zprávy geologů svědčí o tom, že v Salt Range docházelo k přesmykům, shodují se jednomyslně v tom, že formace Salt Range je eokambrická, nikoli eocenní (Yeats et al. 1984, Butler et al. 1987, Jauné a Lillie 1988, Baker et al. 1988, Pennock et al. 1989, McDougall a Khan 1990).

McDougall, J. W., a Khan, S. H., 1990, Horizontální posuny v předhorním dislokačním pásmu: kalabažský zlom a západní Salt Range, Pákistán: Tectonics, roč. 9, str. 1061-1075.
http://www.agu.org/pubs/crossref/1990/TC009i005p01061.shtml

Eocén, stáří: asi 56 až 34 milionů let
Eokambrium (svrchní prekambrium): staré od zhruba 1.6 miliardy do 600 milionů let

(Salinní facie charakterizují pánve, jejichž spodní vodní vrstvy jeví značně zvýšenou salinitu; silně slaná (a tedy i těžší) voda při spodu brání cirkulaci vody, a tudíž i jejímu provzdušnění, a proto za nedostatku kyslíku zde nenastává rozklad organických látek. Pozn. překl.)

12.

Jak evoluce vysvětluje kambrickou explozi všech hlavních zvířecích tělesných plánů v jediném horninovém systému? Podle evolucionistického datování se tahle hojnost forem objevila ve spodním kambriu. Stephen Jay Gould píše: „…jedna elegantní studie zveřejněná roku 1993 jasně omezuje tohle období rozkvětu všech kmenů na pouhých pět milionů let.“ (Scientific American, říjen 1994, str. 89). Stačila tahle doba na to, aby evoluce rozvinula tolik vynalézavosti?

Gould konstatoval, že fosilie z burgesských břidlic staví prakticky kužel vzrůstající druhové pestrosti předpovídané neodarwinistickou teorií vzhůru nohama. Souhlasíte s Gouldovým zjištěním: že velká rozdílnost kmenů předchází pestrosti druhů? Nejsou tímhle darwinistické předpoklady postaveny na hlavu?
http://www.darwinsdilemma.org
(burgesské břidlice = neobyčejně jemné, pelitické břidlice střednokambrického stáří v Britské Kolumbii proslulé Walcottovými nálezy neobyčejně příznivě zachovaných mořských bezobratlých živočichů, i takových, kteří nevytvářeli pevné kostry nebo schránky – např. medúz, holothurií, chvostoštětinatých červů aj. Pozn. překl.)

Marinní fosilie na nesprávném místě porušují evoluční index
http://www.icr.org/article/6207/

13.

Ian T. Taylor píše: „Levi-Setti poukázal na to, že druhá čočka v dubletu trilobitího oka sloužila tomu, aby celá soustava mohla pracovat pod vodou, kde trilobiti žili. Takže tihle tvorové žijící v nejranějších stadiích vývoje života na zemi disponovali optimálně vymyšlenými čočkami, k jejichž vývoji bychom dnes potřebovali velmi složité procedury optického strojírenství. Jestliže Darwin trnul v úžasu při myšlence na lidské oko na konci evolučního cyklu, bylo by zajímavé vědět, co by si asi myslel o trilobitím oku téměř na jeho začátku?“ („V lidských myslích“, páté vydání, 2003)
http://www.creationism.org/books/TaylorInMindsMen/TaylorIMMf06.htm

14.

Těla medúz tvoří výhradně měkké tkáně. Jak objasní evolucionisté existenci fosilií medúz, tvrdí-li zároveň, že měkké tkáně chybějících přechodných forem života nezkameněly, protože byly měkké?
http://www.answersingenesis.org/creation/v25/i4/nobrain.asp

15.

Je možné z fosilního záznamu doložit sérii přechodných forem, které vyústily v nějaký druh dinosaura?
http://creationwiki.org/Dinosaur
http://www.rae.org/dragons.html

16.

Jak vysvětlí geologie dinosauří kosti s měkkými tkáněmi staré údajně „80 milionů let“? (Schweitzerová et al., Science 324:626-631). Ukázka:
http://www.cbsnews.com/stories/2009/11/12/60minutes/main5629962.shtml

Lesley Stahl: Ale jak nám Mary dokázala, je schopna svoje zjištění zopakovat. Tohle jsou části ještě staršího dinosaura – – dobře zachovaného 80 milionů let starého kachnozobého exempláře. Když ho vyluhovala kyselinou…

Mary Schweitzerová: Teď to dáme pod mikroskop.

Lesley Stahl: No né, podívej…(ke Schweitzerové) Je to krevní céva?

Mary Schweitzerová: Tohle je krevní céva. Vidíš, jak se támhle větví? A prohlídni si je všechny. A tak to jde stále dokola, nález za nálezem. Prohlédneme si tuhle kost a máme to tu zase a já pokaždé žasnu. Nemůžu si pomoct. Opravdu, 80 milionů let staré!

17.

Evoluce učí, že se savci vyvinuli z plazů. Všichni savci mají v uchu tři kůstky (a Cortiho orgán) a jedinou kost na každé straně spodní čelisti. Všichni plazi mají v uchu jedinou kůstku a průměrně šest kostí na každé straně spodní čelisti. Zamyslete se nad tím, jak mohl u přechodných forem fungovat sluch a jak mohli žvýkat po dobu nutného procesu restrukturalizace a vývoje Cortiho orgánu.

18.

Jak vysvětlí evoluce postupný vývoj plně funkčních křídel u pterosaurů s jejich dlouhým kostnatým čtvrtým prstem? Existují zde nálezy fosilních přechodných forem? Táž otázka se vztahuje i na vývoj netopýrů z údajného bezkřídlého předka.
http://www.icr.org/article/flying-reptiles-lesson-specialized/
http://www.rae.org/pteroets.html
http://www.rae.org/egscphrv.html

19.

(a) Bylo peří Archaeopteryxe stejné jako peří moderních létajících ptáků? (b) Existují ve fosilním záznamu nějací jednoznačně praví ptáci, kteří měli zuby? (c) Archaeopteryx měl na křídlech drápy. Uveďte tři moderní ptáky, kteří mají také drápy na křídlech (buď jako mláďata nebo jako dospělci).
http://creation.com/birds-fliers-from-the-beginning
http://creation.com/bird-evolution-flies-out-the-window
http://www.icr.org/article/archaeopteryx-fossil-shows-striking/

20.

Uveďte jeden druh hmyzu, který tvořil přechodnou formu mezi nelétavým hmyzem a létavým hmyzem.
http://www.icr.org/article/insect-fossil-flies-face-gradual-evolution/

Část 3

21.

Je možné z fosilního záznamu doložit sérii přechodných forem vedoucích k motýlům? Co vám řeknou evolucionisté, zeptáte-li se jich, jak se vyvíjel proces proměny/metamorfózy (vajíčko, larva, kukla, dospělec)?

Při tomto procesu se například uvolňují enzymy, které doslova stráví zakuklenou larvu (housenku) a promění ji v hustou polévku z oddělených tkání a buněk – – , ze kterých se za čtyři dny stane dospělý motýl.

Richard Milton napsal: „Znamená to, že naše současné znalosti chemie, fyziky, genetiky či molekulární biologie, ať se zdají jakkoli rozsáhlé, nám neumožňují ani zdaleka vysvětlit žádné stadium či aspekt tohoto procesu proměny. Jsme zde úplně vedle. Nevíme prakticky nic o plánu či programu řídícím proměnu ani o organizujícím činiteli, který tento plán provádí.“ (Rozbíjení mýtů darwinizmu, Park St. Press, 1992, str. 220).
http://www.metamorphosisthefilm.com/
http://creation.com/the-magnificent-migrating-monarch
http://www.icr.org/article/design-features-for-monarch-butterfly-life-cy…
http://www.icr.org/article/female-monarch-butterflys-needles-designed-fo…

22.

a) Je možné z fosilního záznamu doložit sérii přechodných forem, které vyústily ve včelu medonosnou? b) Aby informovala své družky o přesném umístění zdroje potravy vzdáleného od úlu natolik, že ho nemohou ani cítit ani vidět, provádí průzkumnice složitý tanec na plástu uvnitř úlu. Jestliže se tenhle proces pomalu vyvíjel, jak by všichni včelí předkové nacházeli dostatek pylu k přežití po dobu vývoje tohoto systému dorozumívání?
http://creation.com/can-it-bee
http://creation.com/dancing-bees
http://creation.com/old-bee-young-creation

23.

Edward Blyth, anglický chemik/zoolog (a kreacionista), napsal první ze svých tří rozsáhlých článků o přírodním výběru v The Magazine of Natural History 24 let předtím, než Darwin zveřejnil svůj „Původ druhů“. Pročpak tedy evolucionisté považují přírodní výběr za Darwinovu myšlenku?

Blyth nepřičítal přírodnímu výběru božské vlastnosti, jak to dnes činí někteří evolucionisté. Jen někteří z nich jsou totiž ochotni připustit: „Přírodní výběr může pracovat pouze s těmi biologickými vlastnostmi, které již existují; nedokáže vytvářet vlastnosti, aby uspokojil potřeby adaptace.“ Noble et al., Parazitologie, 6. vydání (Lea & Febiger, 1989), str. 516.
http://creation.com/charles-darwins-illegitimate-brainchild
http://www.icr.org/article/natural-selection-creationists-idea

24.

Během průmyslové revoluce se vyskytli vzhledem ke změně prostředí ve větším množství tmavě zbarvení drsnokřídleci březoví. Zrodil se tak nový druh či existovali takoví jedinci již dříve? Jedná se o makroevoluci?
http://www.discovery.org/a/4198

(Normálně má drsnokřídlec březový bělavá, černě skvrnitá křídla, která ho dobře chrání před ptačími predátory, pokud se ukrývá na kůře stromu porostlé lišejníky. V oblastech se silným znečištěním ovzduší, kde stromové lišejníky postupně vymizely a kůra je převážně tmavá, se i tato píďalka přizpůsobila změně prostředí a vyskytuje se nejčastěji nebo výhradně její černě zbarvená forma carbonaria. Jde o typický příklad industriálního melanizmu, vnitrodruhovou proměnlivost, nikoli o nový druh. Pozn. překl.)

25.

Roku 1972 zveřejnili paleontologové Niles Eldredge a Stephen Jay Gould článek Přerušované rovnováhy: alternativa k fyletickému gradualizmu. Marvin Lubenow píše v knize „Kosti sváru: kreacionistovo hodnocení lidských fosilií“ (1992; opravené vydání 2004): „Začátkem 70. let 20. století, když bylo zřejmé, že máme víc než reprezentativní vzorek fosilního záznamu, začínala se rýsovat neradostná realita, že ony přechodné fosilie nelze nalézt. Evoluční model přerušovaných rovnováh se pak snažil vysvětlit, proč nebyly nalezeny. Je však nutno zdůraznit, že zmíněný model neodstraňuje potřebu přechodných fosilií. Vysvětluje pouze, proč tyhle přechody nenalézáme.

Teorie přerušovaných rovnováh je jistě pozoruhodná. V dějinách vědy jde jistě o jedinou teorii, která se vydává za vědeckou, ale vzápětí vysvětlí, proč pro ni nemůžeme nalézt důkazy.“ Souhlasíte s Lubenowem? Proč ne a proč ano?
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c029.html

26.

Popularizátor vědy Jonathan Weiner („Pěnkaví zobák“, 1994) tvrdí, že změny na zobácích galapážských pěnkav během velkého sucha (1977) jsou „evolucí v akci“, i když se po skončení sucha vrátilo vše do původního stavu a k žádné skutečné evoluci nedošlo.

Phillip Johnson píše: „Zeptá-li se vás někdo, ‚Věříte v evoluci?‘, pak správná odpověď nezní ‚Ano‘ či ‚Ne‘. Zní: ‚Co si přesně představujete pod pojmem evoluce?‘ Ze své zkušenosti mohu říci, že první definice, kterou uslyším, bude tak široká, že ji nebudu moci zpochybnit – – jako třeba ‚V průběhu dějin života nastaly různé změny‘. Později vám bez mrknutí naservírují mnohem přesnější a spornější definici. Totiž tu, že jediné slovo, evoluce, může znamenat zároveň cosi tak nepatrného, že je na to škoda slov, i tak velkého, že to vysvětlí celé dějiny vesmíru. Proto zbystřete při tomhle slově svůj rozum. A vzpírá-li se rozum, odmítněte dál diskutovat!“ („Boj proti darwinizmu otvíráním očí“, 1997)

Souhlasíte nebo ne? Změny na zobácích, o kterých píše Weiner, lze přesněji popsat jako „menší variace v akci“.
http://creation.com/galapagos-birds
http://creation.com/book-review-the-beak-of-the-finch
http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v1/n1/evolution-finch-beaks…

27.

Dr. Don Moeller píše v článku z roku 2003, Fosilie zubů a fosilní záznam: „Stručně řečeno, ve fosilním záznamu nalézáme četné velmi komplexní zubo-čelistní vývojové systémy, které žádný známý evoluční mechanizmus není s to vysvětlit.“
http://creation.com/images/pdfs/tj/j17_2/j17_2_118-127.pdf

Souhlasíte s Moellerovým shrnutím? Proč ano nebo proč ne?

28.

Stern a Susman píší v American Journal of Physical Antropology 60: 279-313 (1983), že ruce a nohy druhu Australopithecus afarensis vůbec nepřipomínají ruce a nohy lidské; mají spíše dlouhé zahnuté prsty typické pro stromové primáty. Proč tedy trvají evolucionisté na tom, že šlépěje odkryté Mary Leakeyovou ve vrstvách (starých údajně 3.5 milionu let) v Laetoli tam zanechal Australopithecus afarensis, i když jsou nerozlišitelné od šlépějí moderního člověka? (Tuttle, Natural History – Přírodopis, 64) http://www.gennet.org/facts/metro19.html
http://www.icr.org/article/human-foot-bone-misidentified-lucys
http://creation.com/ape-woman-statue-misleads-public-anatomy-professor
http://creation.com/fossil-evidence-for-alleged-apemenpart-2-non-homo-ho…
V jednom nezveřejněném dopise do novin St. Louis Post-Dispatch (2. srpna 1996) napsal Dr. David Menton (v oné době mimořádný profesor anatomie na lékařské fakultě washingtonské univerzity v St. Louis): „…mnozí antropologové včetně samotné Mary Leakeyové si nejsou jisti, že zmíněné šlépěje mohla zanechat ‚Lucy‘ [Australopithecus afarensis] – spíše doufají, že snad ještě najdeme nějakého jiného pitekoidního předka člověka, který by už měl v podstatě lidské nohy.“

„Fosilní šlépěje z Laetoli tvoří řádka 20 otisků totožných se stopami moderního 10letého dítěte a v jejich blízkém sousedství řádka 27 otisků nějakého ještě menšího dítěte – – obojí s dobře vyvinutým obloukem a typicky lidským levopravým střídáním nohou při chůzi. Při přednášce v St. Louis roku 1982 informovala Mary Leakeyová, že našla šlépěje ještě třetího menšího jedince otištěné přímo ve šlépějích jedince většího, úplně jako by dítě kráčelo ve stopách někoho staršího! Problémem je, že evolucionisté považují za vyloučené, aby se v době, kdy tyhle zřejmě antropoidní šlépěje vznikly, pohybovali v místě nějací lidé; snahy vtěsnat Lucyiny nohy do paradigmatu, do kterého se nehodí, jsou však tak marné jako snahy Popelčiných nevlastních sester vtěsnat se do jejího střevíčku. Evolucionisté teď čelí znepokojivé otázce: co má nohy jako člověk a chodí jako člověk?“

29.

a) V Evropě bylo nalezeno asi 30 zlomků kostěných fléten z pozdně neandertálského období a ještě mladší doby. b) Článek Joao Zilhaa et al. z roku 2006 referuje o důkazech (ornamenty a zdobené kostěné nástroje) svědčících o tom, že neandertálci měli autentické symbolické myšlení. c) Neandertálci užívali v Evropě i na Středním Východě (Izrael a Libanon) jeskyně jako rodinná pohřebiště či hřbitovy. Pročpak tedy někteří evolucionisté trvají na tom, že neandertálci pouze pasivně přejímali či napodobovali kulturní vymoženosti od anatomicky moderních lidí? A proč klasifikují evolucionisté neandertálce buď jako poddruh moderních lidí (Homo sapiens neanderthalensis) či jako zvláštní druh člověka (Homo neanderthalensis)?

Marvin Lubenow píše: „Nejsilnějším důkazem toho, že neandertálci byli plně lidští a patřili k našemu druhu, je však fakt, že na čtyřech nalezištích byli neandertálci i moderní lidé pohřbeni společně…To, že neandertálci a anatomicky moderní lidé byli pohřbeni společně, představuje pádný důkaz toho, že žili společně, pracovali společně, ženili a vdávali se mezi sebou a byli přijímáni jako členové téže rodiny, klanu a komunity. Ke klamnému rozlišování, jak je činí evolucionisté, tenkrát prostě nedocházelo. Nazývat neandertálce ‚jeskynními lidmi‘ znamená zkreslovat jejich pravou podstatu i to, proč byly jeskyně v jejich životech důležité.“

„Ačkoli je ještě nutno sjednotit formální definici neandertálců, existuje už sada tělesných znaků, které jsou užívány, mluvíme-li o morfologii klasického neandertálce…(např. větší průměrná mozkovna, nízké čelo, mohutné nadočnicové valy, výrazný nos, masivní kostra). Kterýkoli z těchto znaků, několik z nich či snad dokonce všechny bychom mohli najít u některých dnešních lidí. Obě skupiny se tedy v ničem zásadním neliší…“
http://creation.com/recovery-of-neandertal-mtdna-an-evaluation
http://creation.com/neandertals-were-fully-human-in-thinking

30.

V květnu 2000 napsal Michael Ruse (filozof vědy): „Evoluci vydávají její zastánci za více než pouhou vědu. Evoluce je propagována jako ideologie, světské náboženství – – plnohodnotná náhražka křesťanství, která dává také lidskému životu smysl a přesah, která činí člověka lepším. Jsem vášnivým evolucionistou a bývalým křesťanem, musím však připustit, že v téhle konkrétní kritice – – a pan Gish je jen jedním z mnoha, kteří ji vznášejí – – mají lidé držící se Písma absolutní pravdu. Evoluce je náboženstvím. Platilo to o ní na začátku, a platí to o ní dodnes.“ Pokud se nesmí v hodinách přírodních věd učit náboženství, proč se v nich učí evoluce?

Ruse, M., „Jak se evoluce stala náboženstvím: mají kreacionisté pravdu? Darwinisté nesprávně směšují vědu s etikou a politikou“, National Post, str. B1, B3, B7 (13. května 2000)
http://www.omniology.com/HowEvolutionBecameReligion.html
http://www.leaderu.com/real/ri9404/ruse.html
http://www.arn.org/docs/orpages/or151/mr93tran.htm

31.

Navštivte 5 evolucionistů, nejlépe z různých oborů, např. biologa, biochemika, paleontologa atd. Budou-li to známé osobnosti, tím lépe. Zeptejte se jich: Jaký důkaz by Vás přesvědčil, že se vertikální evoluce (evoluce vytvářející informace) mýlí? Zapište si jejich odpovědi. Odpoví-li některý tázaný evolucionista, že zmíněný důkaz neexistuje či že by naopak existovat mohl, zeptejte se ho: Jak lze tedy evoluci ověřit?

Část 4

Zajímalo by mě, kolik studentů na školách, vyšších odborných školách i univerzitách by řeklo, že mají akademickou svobodu kritizovat evoluci v hodinách přírodních věd? Měla by se uspořádat referenda jak na jednotlivých školách, tak v celostátním měřítku, obsahující dvě otázky pro studenty středních škol i vyšších škol a univerzit studující evoluci:

V téhle třídě: a) Učí se tu evoluce jako fakt, teorie nebo fakt i teorie dohromady? b) Máte akademickou svobodu kritizovat evoluci? (Studenti by měli odpovídat anonymně.) Tytéž otázky bychom měli položit jejich vyučujícím.

Článek „Údolí velryb“ v srpnovém vydání National Geographic z roku 2010 je dobrým příkladem evolucionistického článku:
http://ngm.nationalgeographic.com

Učitelé by měli být vyzváni, aby takové články rozdali svým studentům spolu se třemi barevnými fixkami, a aby je vyzvali, aby označili ověřená fakta jednou barvou, subjektivní názory jinou, a domněnky další barvou. A studenti by měli být vedeni k tomu, aby uvažovali o pravosti důkazů, hodnotili subjektivní vyjádření, a dovedli rozpoznat, co vlastně bylo autorovým záměrem a jaké subjektivní stanovisko k celé věci zaujímal.

A opačné argumenty na „Údolí velryb“:
http://www.trueorigin.org/whales.asp
http://www.trueorigin.org/ng_whales01.asp

Evolucionisté říkají, „Své teorie neustále revidujeme a vítáme kritická zkoumání a přehodnocování.“ Tedy dílčí aspekty svých teorií snad revidují, ale jelikož je evoluce tak neuvěřitelně přizpůsobivá, nepřesvědčí je stejně o jejich zásadním omylu sebevětší množství důkazů evoluci vyvracejících. Ale kolik musíme vlastně nashromáždit důkazů proti nějaké teorii, než ji můžeme prohlásit za vyvrácenou?

Dnes evoluce přežívá ani ne tolik jako vědecká teorie, nýbrž jako filozofická nutnost. Dobrá věda se vždycky snaží o kritickou sebereflexi a postupné samoopravování, k tomu však v případě evoluce nikdy doopravdy nedochází. Ať už vědecká fakta mluví jakoukoli řečí, o samotné myšlence evoluce jako platné či neplatné tezi se prostě nediskutuje. Studenti se smějí ptát „JAK docházelo k evoluci?“, ale nikdy „DOŠLO K NÍ vůbec?“

Která otázka je objektivnější: „Jak vypadali pitekoidní tvorové, ze kterých vznikl člověk?“ nebo „Vyvinul se člověk z tvorů podobných opicím?“

Nejnovější knihou Jonathana Sarfatiho je „Největší podvod na zemi? Vyvrácení Dawkinsových evolučních názorů“ (2010)
http://creation.com/the-greatest-hoax-on-earth/introduction.php

Profesor Cornellovy univerzity Dr. John Sanford, průkopník genového inženýrství na poli rostlin a vynálezce genové pušky poznamenal: „Podle mého názoru vyvrací Sarfatiho kniha Dawkinsovu knihu („Největší show na zemi“) myšlenku za myšlenkou, ve všech aspektech.“

Chcete-li se podívat na dvojdílné televizní interview s Jonathanem Sarfati, je to zde:
http://100huntley.com/video.php?id=NxJMMpTgDDo
a
http://100huntley.com/video.php?id=Qq-jFb-MIGw

Ignoruje-li většina médií Sarfatiho knihu, co je na tom divného? Rozhovory s evolucionisty se objevují pravidelně v novinách, televizi i rádiu (např. pořad NPR „Talk of the Nation: Science Friday“ – „ Národní debaty: vědecké pátky“; pořad CBC „Quirks & Quarks“ – „Postřehy & kvarky“). Jak často jste četli nebo slyšeli rozhovor s vědcem-kreacionistou jako je třeba Dr. Russell Humphreys, Kurt Wise, Sigrid Hartwigová-Schererová, Werner Gitt nebo John Baumgardner?
http://www.usnews.com/usnews/culture/articles/970616/archive_007221.htm

Nestalo-li se tak nikdy, je to proto, že kreacionističtí vědci neprovádějí vědecký výzkum, nebo z jiných důvodů? V dokumentu PBS In the Beginning: The Creationist Controversy (Na počátku: kreacionistova polemika) poznamenal Phillip Johnson: „Darwinova teorie je kreačním mýtem naší kultury. Je to oficiálně sponzorovaný, vládou financovaný kreační mýtus, který je předkládán veřejnosti jako vyznání víry a který činí z vědců-evolucionistů jakési kněžstvo…Takže máme přírodovědce-duchovní, kteří mají v naší kultuře velkou autoritu, a musí si samozřejmě chránit svou víru, která jim onu autoritu propůjčuje. Proto jsou tak zuřiví vůči svým kritikům.“

Následující navrhovaný výklad původu života je realistickou, praktickou a legální cestou pro místní i státní školní rady, jak nabídnout lepší alternativu k současné výuce o evoluci. I ACLU, NCSE a Hnutí Američanů za oddělení církve od státu by měly shledat zmíněný výklad přijatelným:

„Jelikož žádná vědecká teorie se nevyhne kritickému zkoumání a přehodnocování, a vzhledem k tomu, že evoluční teorie je jediným schváleným výkladem původu a počátků, který figuruje v osnovách výuky přírodních věd na místní i celostátní úrovni: kdekoli se evoluční teorie učí, tam by měli mít studenti i učitelé přístup jak k vědeckým informacím, které podporují evoluci a její základní předpoklady, tak k těm, které jsou s ní v rozporu, a svobodně o nich diskutovat, aby se rozvíjelo jejich kritické myšlení. Zmíněná diskuze by zahrnovala pouze vědecké důkazy/informace pro a proti evoluční teorii, a šlo by v ní o to objasnit původ vesmíru i rozmanitosti života na naší planetě.“

Nediskutovat nikdy o vědeckých informacích zpochybňujících evoluci znamená učit evoluci jako dogma.
http://www.arn.org/docs/johnson/pjdogma1.htm

Francis Crick a James Watson jsou spoluobjeviteli dvouvláknové molekuly DNA. Crick se charakterizoval jako agnostik, se „silným sklonem k ateizmu.“ Roku 2003 přednášel Watson na Youngstownské státní univerzitě a jeden student se ho zeptal, „Takže Vy nevěříte v Boha?“ Vědec odvětil, „Ó nikoli, absolutně ne. Největší výhodou víry v Boha je to, že nemusíte ničemu rozumět, ani fyzice, ani biologii. Já jsem se něco dovědět chtěl.“

Před mnoha tisíci let však žalmista napsal: „Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v lůně matky mé sám jsi mě utkal…v zárodku mě viděly tvé oči, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal.“ (Žalm 139: 13;16). Obrat „utkal jsi mě“ naznačuje, že jsme doslova upleteni či utkáni na molekulární úrovni.

Další odkazy k tomuto tématu:

Creation Evolution Headlines
http://crev.info/
http://creationsafaris.com/crevnews.htm
Louisiana Preserves Science Education Act That Encourages Academic Freedom to Discuss Criticisms of Darwinism [May 27, 2011] by Casey Luskin
http://www.evolutionnews.org/2011/05/science_law_and_economics_come04687…
Scientists Urge Censorship of Terms Implying Design and Purpose when Describing Life by Jerry Bergman
http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v6/n1/scientists-censorship…
Teaching Evolution – Is There a Better Way? by Ian Taylor
http://www.creationmoments.com/content/teaching-evolution-there-better-way
Teaching Origins in Public Schools by David N. Menton
http://mall.turnpike.net/C/cs/teach.htm
Icons of Evolution (2000) by Jonathan Wells
Go to: http://books.google.ca/bkshp?hl=en&tab=wp
and type in: “Wells and Icons of Evolution”
Ten questions to ask your biology teacher about evolution by Jonathan Wells
http://www.iconsofevolution.com/tools/questions.php3
The Myth of Junk DNA (2011) by Jonathan Wells
http://www.mythofjunkdna.com/
The Biggest Problems for Evolution by John Morris
http://www.icr.org/article/biggest-problems-for-evolution/
Refuting Evolution by Jonathan Sarfati
http://creation.com/refuting-evolution-index
Refuting Evolution 2 by Jonathan Sarfati, with Michael Matthews
http://creation.com/refuting-evolution-2-index
The Scientific Case against Evolution by Henry Morris
http://www.icr.org/article/scientific-case-against-evolution-summary-par…
http://www.icr.org/article/scientific-case-against-evolution-summary-par…
The Case for a Creator by Lee Strobel
http://thecaseforacreator-dvd.com/
Chapter 1 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=tYLHxcqJmoM&
Chapter 2 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=6raodW5Ypt0&
Chapter 3 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=WKoiivfe_mo&
Chapter 4 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=TUC9drrEAVU&
Chapter 5 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=5pP8ENlWfRk&
Chapter 6 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=1iwzzR0lUKw&
Chapter 7 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=0MVDiNl7bBM&
Chapter 8 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=Fs5wGFbkb40&
Chapter 9 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=CamNoA6Cfjc&
Chapter 10 of 10
http://www.youtube.com/watch?v=idxRxIrybBs&

***

Jaké je takové typické vyučování biologie: „Děti, vítejte na biologii. V téhle hodině se naučíme spoustu zábavných věcí. Naučíme se, jak…kuchat žáby, a budeme trhat kytičky, a budeme se učit o pestících a tyčinkách a spoustě prima věcí, ale především musíte vědět, kluci a holky, v první řadě to, že ‚Jste tady náhodou!‘ Nemáte vůbec žádný důvod tady být! Váš život nemá žádný smysl! Jste pouhým nesmyslným nahloučením molekul, které se čistě náhodou před mnoha miliardami let spojily! Všechen ten prach a plyn a galaxie tady nevím jak dlouho vířily a narážely do sebe a řekly si, ‚Už vím. Staňme se organickými molekulami!‘ A tak se staly organickou sloučeninou. A pak se změnily v maličké mazlavé, slizovité věci, víte, plovoucí a kroužící v zárodečné polévce, a nakonec jim narostly nožičky a vyškrabaly se na souš, a narostla jim srst a peří a staly se z nich vyšší formy života, a nakonec z nich byla, víte, opička, pak se z opičky vyvinul lidoop, pak si lidoop řekl, že se oholí, a tak se oholil, a stal se tím, čím jste dnes! Je to, víte, od flusu přes Zoo až k vám! Takže opravdu nemáme důvod tady být. Vaše bytí je prázdné. Ve vesmíru se nic ‚nestane a nezmění‘, zemřete-li. A až umřete, stane se z vás hromada kompostu (Crrrrrrr!) Jo, dobrý, můžete běžet. Běžte nyní dolů do haly, do další třídy na nové vyučování, kde začínáme tento týden hodinou o sebeúctě!“ – – výňatek z „Čemu věříme“, prezentace, kterou uspořádal Frank Peretti na konferenci Steeling the Mind of America (Utvrzování americké mysli), Vale, Colorado, 1997.

***
„Pouze ve světle evoluce dávají věci v biologii smysl.“
— Theodosius Dobzhansky, v The American Biology Teacher (Americký učitel biologie) – březen 1973

„Pouze ve světle důkazů dávají věci v biologii smysl, řekl by skutečný vědec.“
– – Jonathan Wells, v „Icons of Evolution: Science or Myth?“ („Ikony evoluce: věda či mýtus?“) – 2000

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments