genesis

Evangelikálové a biblické stvoření

pavelkabrtOstatní, různé Napsat komentář

Robert Gurney

Z creation.com/evangelicals-biblical-creation přeložil M. T. – 09/2012. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Evangelikálové (v širším, obecném slova smyslu, pozn. edit.) věří tomu, že Bible je Božím slovem, ale většina z nich (přinejmenším na Západě) nevěří, že Bůh stvořil vesmír za šest doslovně chápaných dní zhruba před šesti tisíci lety. Navíc tvrdí, že ti, kdo takto Bibli chápou, ji interpretují špatně. Proč? Mají pravdu? A proč je jich tak mnoho, kteří to tvrdí ? A dále, proč se tak mnozí z nich odmítají nad celým problémem hlouběji zamyslet? Tyto otázky otevírají obrovské pole pro diskuzi, a naše krátce nadhozené provokativní otázky samozřejmě nemohou a nechtějí obsáhnout celou problematiku. Při psaní tohoto článku si rovněž dobře uvědomuji, že mnozí z křesťanů „staré země“ to myslí se svou vírou a oddaností evangeliu velmi poctivě.

Nejprve moje osobní zkušenost. Ačkoli jsem nikdy nevěřil v tzv. makroevoluci, mnoho let jsem byl přesvědčen, že „miliony let“ jsou dokázaným vědeckým faktem. Byl jsem si vědom toho, že je-li tomu tak, znamená to, že Bůh na stvoření potřeboval miliony let smrtí, nemocí, násilí, utrpení a zmetků. Moc se mi to nelíbilo, ale zdálo se mi, že důkazy pro vesmír starý mnoho miliard let jsou nezvratné. Hledal jsem však pravdu i nadále a svitlo mi nakonec v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že scénář počítající s miliony let není v žádném případě dokázaným vědeckým faktem a že je zcela v rozporu s Biblí. Ve skutečnosti totiž vědecké důkazy hovoří pro doslovné chápání Genesis 1-11. Obrátil jsem se poté, co jsem si přečetl Refuting Compromise (Odmítání kompromisu) (1).

Podvody a zastrašování vycházející ze světských kruhů

Západní svět žije v mylném domnění, že tzv. makroevoluce se svými miliony let je dokázaným vědeckým faktem. Tato víra spolu se zastrašováním ze strany světské vědy jsou hlavními důvody toho, proč se tolik evangelíků snaží skloubit Bibli s evolucí a/nebo miliony let. Říkají nám, že musíme Bibli „interpretovat“ ve světle moderní vědy. Zdá se, že zapomněli, či si neuvědomili, že sama evolucionistická víra je pouhou interpretací důkazů založených na materialistickém světovém názoru a naturalistické definici „vědy“. Místo aby interpretovali vědecké důkazy ve světle toho, co nám řekl neomylný, neměnný Bůh, interpretují Boží slovo, Bibli, ve světle subjektivních, proměnlivých lidských názorů (2).

“Hledal jsem pravdu a svitlo mi nakonec tehdy, když jsem si uvědomil, že scénář s miliony let není vůbec dokázaným vědeckým faktem a je zcela v rozporu s Biblí.”

Jsou to zejména vůdci evangelických církví, kteří jsou přesvědčeni, že skloubení Bible se světskou vědou je cosi, co je v zájmu „akademické pravdy“. Zdá se tedy, že pustili ze zřetele fakt, že biblické stvoření je neměnným základem učení reformačních církví. Křesťanští reformátoři si byli vědomi toho, že se Genesis 1-11 má chápat jako bezprostředně zaznamenaná zpráva o dějinách, a byli jednotní ve svém odmítání symbolických výkladů (3). Ne tedy tito zakladatelé, ale právě lidé, kteří se snaží smířit Bibli se světským pojetím počátků, jsou těmi, kdo se odchýlili od tohoto správného učení.

Je příznačné, že žádný konzervativní vykladač Bible nepomyslel na myšlenku dlouhých věků, dokud se nezačali v osmnáctém a devatenáctém století světští vědci prosazovat se svými teoriemi (3). Teprve poté začali křesťané vykládat zprávu o stvoření v pojmech dlouhých věků. To hovoří jasně o tom, že tito „exegeti“ nevycházejí ze smyslu textu, nýbrž že do textu vkládají lidské představy. Provádějí tak eisegezi, nikoli exegezi. (eisegeze: vykladačský nešvar, kdy místo rozboru textu /exegeze/ do něj vkládají názory a pohledy cizí, kterými se jeho výklad znásilňuje, tedy myšlenky, které z textu nevyplývají a dokonce mu mohou i protiřečit – pozn. edit.)

Neznalost, lhostejnost a snaha být v opozici

Mnozí křesťané si prostě nedovedou představit, jak důležité je věřit ve stvoření podle knihy Genesis – důvody pro to jsou biblické, vědecké i historické (4). Někteří z nich toto nechtějí vědět. Existují však i jiní, kteří si o kreacionizmu něco přečetli, a znají přinejmenším některé z těchto důvodů, drží se však stále své víry v evoluci a/nebo miliony let – a odmítají biblické stvoření. Proč?

Jde jen o nepodstatnou záležitost?

Jedním z důvodů jejich postoje je to, že si myslí, že se mohou vyhnout sporům odsunutím celé problematiky na vedlejší kolej jako marginálního problému – a opravdu si zřejmě myslí, že to je marginální problém. Říkají, že existují mnohem důležitější věci k řešení. Nicméně do té míry, do jaké jsou následující výroky o evoluční teorii pravdivé, nelze celou věc považovat za vedlejší problém:

“Zejména vůdci evangelických církví jsou přesvědčeni, že harmonizace Bible se světskou vědou je v zájmu “akademické pravdy.”
 • Jsou to zejména vůdci evangelikálních církví, kteří jsou přesvědčeni, že harmonizace Bible se světskou vědou je cosi, co je v zájmu „akademické pravdy“.
 • Bylo to vymyšleno antikřesťany se záměrem vyloučit z vědy Boha (5).
 • Je to základ světského humanizmu, nemluvě o marxizmu a nacizmu.
 • Je to dogma, které není ničím jiným než mylnou interpretací důkazů založenou na materialistickém světovém názoru. A přece je to vytrvale vykládáno na školách jako fakt a všechny ostatní názory jsou potlačovány.
 • Má to i další zlé následky jako třeba eugenika (viz dodatek pod článkem o eutanázii) a zvlášť zavrženíhodný druh rasizmu (6).
 • Logicky to podkopává historické základy evangelia.
 • Způsobilo to odklon mnoha lidí od křesťanství a Bible, a takto to působí stále.

Stigma

Dalším faktorem je stigmatizace víry v biblické stvoření. Sekulární svět si z „kreacionistů“ dělá legraci a přirovnává je k lidem, kteří věřili v placatou zemi. Všem, kteří pochybují o pravdivosti darwinizmu, to ničí jejich kariéry a je jim bráněno v postupu akademického vzdělávání (7). Chce-li (kupříkladu) kreacionistický biolog získat titul doktora věd, může od svého profesora očekávat odpověď, že dokud bude kreacionistou, nebude mu titul udělen,. Za to, že je nějaký vědec kreacionistou, musí tedy tvrdě zaplatit. Bohužel, posměch, kterému jsou kreacionisté vystaveni, poznamenává postoj mnoha křesťanů k nim, takže jsou kreacionisté považováni (jinými křesťany jakož i nekřesťany) za „fundamentalisty“, naivní a neochotné přijímat objevy moderní vědy.

Navzdory tomu věří v biblické stvoření tisíce vědců včetně mnoha špičkových a nezanedbatelný počet profesorů (vedoucích kateder) na světských univerzitách (9). Ti mají většinou definitivu, což znamená, že je univerzita nemůže propustit, ani když se stanou coby kreacionisté „outsidery“. Je proto naprosto scestné označovat biblické kreacionisty za naivní a neochotné přijímat moderní vědu.

Posměch pro to, že věříme v doslovnou pravdu Genesis 1-11, lze očekávat. Ale je smutné, že, jak se zdá, je mnoho křesťanů tak ovlivněno tímto výsměchem, že zavrhují biblické stvoření – nebo, což je ještě horší, přidávají se k ostatním, a vysmívají se také.

Ti, kteří věří v historicitu Genesis, nečiní tak obvykle proto, že by zkostnatěle lpěli na doslovném znění Bible, nýbrž proto, že

 • ve zbytku Bible je tato pasáž Genesis 1-11 takto chápána (včetně toho, jak ji chápal Ježíš),
 • taková je gramatická struktura hebrejštiny,
 • je takový i celkový kontext. Po Genesis 1-11 nenásleduje žádná pauza, nýbrž přímo splývá bez přerušení s líčením Genesis 12-50. Gramatická struktura obou částí je totožná.

Tato fakta vždy svědčila pro to, že má být Genesis 1-11 brána jako doslovná, reálná historie.

Navíc většina vědeckých důkazů dává mnohem větší smysl tehdy, vykládáme-li je v souladu s názorem biblických kreacionistů, než podle materialistických teorií.

Vedoucí církví

Dalším důvodem je vliv vedoucích církví – a ti jsou zase ovlivněni tím, co je naučili v teologickém či biblickém semináři. Tendencí většiny evangelických vysokých škol je snažit se smiřovat Bibli se světskou vědou. To je, jak jsme se výše zmínili, považováno za prosazování akademicky ověřené pravdy! Chybou, kterou většina evangelíků dělá, je přijímání tohoto učení bez ověřování v Písmu, a aniž by vyslechli názory zastánců biblického stvoření – pozorně, spolu s modlitbou, v hlubokém ponoru do celé problematiky, a s otevřenou myslí. Jejich myšlení se ubírá zhruba touto cestou: „Říká-li tolik učených a respektovaných evangelikálních hodnostářů, že evoluce a/nebo miliony let jsou slučitelné s Biblí, pak to tak jistě musí být.“ Oba tábory, jak akademici tak neakademici, proto dělají chybu, když nezkoumají Písmo, vědu i dějiny se skutečně otevřenou myslí, aby tak zjistili, je-li toto učení pravdivé (Skutky 17:11).

Duchovní slepota

Dalším důležitým aspektem je fakt, že v celé problematice vládne duchovní slepota. Pamatuji si, že když jsem docházel k pochopení pravdy, cítil jsem, že se mi v těchto otázkách otevírají oči. I když totiž někteří lidé znají většinu faktů, přece nejsou s to poznat pravdu. Čtou nebo slyší fakta, ale vnitřně je prostě nepřijímají. Má-li člověk poznat pravdu, musí být vnitřně ochoten se otevřít a proměnit.

Odkazy

 1. Sarfati, J., Refuting Compromise, Creation Book Publishers, Powder Springs, Georgia, 2nd Edition (updated and expanded), 2011.
 2. See: Wieland, C., Jesus on the age of the earth, Creation 34(2):51–54, 2012.
 3. Sarfati, J., Ref. 1, Chap. 3, pp.105–137.
 4. For an introduction, see Gurney, R., Six-Day Creation: Does it matter what you believe? Day One, 2009.
 5. Charles Lyell, for example wrote that he wanted “to free the science [of geology] from Moses”. See creation.com/lyell.
 6. Gurney R., Ref. 4, pp.19–22.
 7. Bergman, J., Slaughter of the Dissidents, Leafcutter Press, Southworth, 2008. For a review of this book see: To, L., If you can’t beat them, ban them, J. Creation 23(2):37–40, 2009.
 8. Stein, Ben (presenter), Expelled: No Intelligence Allowed, DVD.
 9. See e.g. Aerospace engineer professes creation: interview with Dr Dewey Hodges by Dr Rob Carter, Creation 34(2):32–34, April 2012.

Komentáře čtenářů

Jeff B., Austrálie, 21. června 2012

 • Vřele souhlasím. Když jsem se počátkem 80. let stal křesťanem, i nadále jsem věřil v evoluci, než jsem se setkal s výzvou v podobě učení Kena Hama o celé problematice. A jakmile jsem si jednou uvědomil skutečný význam a důsledky kompromisu, který jsem předtím dělal, zasvětil jsem svou cestu pochopení biblické pravdy, a při každé příležitosti o ní vydávám svědectví. Myslím si, že „náboženští“ lidé – včetně křesťanů a evolucionistů – jednají při svém odmítání biblických argumentů zcela iracionálně. Pro ně to není otázka pravdy, nýbrž ochrana vlastní víry.

James L., Spojené státy, 21. června 2012

 • Vynikající článek, se kterým zcela souhlasím. Jen jedna maličkost. V článku se mluví o „pravdě darwinizmu“. Připadá mi, že lepším slovem než „pravda“ by mohlo být myšlenka, dogma či teorie. Spojení „pravda darwinizmu“ prostě bije do očí jako oxymoron, i když si uvědomuji, co je jím míněno. Díky za pozornost.

Joe F., Spojené státy, 21. června 2012

 • Výborný článek! Začínám navštěvovat zde ve Státech seminář skutečných přátel biblické pravdy, ale už vidím, jak někteří autoři učebnic přicházejí s „argumenty“ pro starou zemi. Ačkoli ze studia creation.com a z četby knih jako je „Ultimate Proof of Creationism“ od Dr Lisleho jasně vyplývá, že se nehádají, nýbrž prostě jen předkládají své názory spolu s několika „podpůrnými“ fakty, která jsou nepřesvědčivá a odvádějí vaši pozornost od logiky. Chápu, že to říkají lidé konzervativní, že to myslí dobře, a že mají erudici. Hřích však na sebe může vzít v našich životech velmi mnoho podob, což je důvodem toho, proč, jak tento web průkazně ukazuje, dáváme na první místo Boha, a své chápání si necháváme až na potom. Výborný článek!
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments