shabbat

Boží odpočinek – problém teistické evoluce

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství 1 Komentář

Keaton Halley

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 07/2021. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

image

Podcast

Zvuková verze tohoto článku

 

sunset

Podle Písma Bůh dokončil stvoření celého vesmíru za šest dní a sedmého dne odpočinul. Teističtí evolucionisté však trvají na tom, že Bůh stvořil galaxie, planety a všechno živé prostřednictvím přírodních procesů, za použití stejných fyzikálních zákonů, které řídí vesmír i dnes. Pokud však zákony přírody mají takovou tvůrčí sílu a svět se pod jejich vlivem nadále vyvíjí, je potom stvoření skutečně dokončeným dílem? Mnozí teističtí evolucionisté otevřeně prohlašují, že tomu tak není. Říkají tedy, že svět je stále nedokončený, přestože Bible říká, že Bůh dokončil svět už dávno.

Níže podrobněji prozkoumáme biblické pojetí tohoto tématu. Poté si probereme různé strategie, které používají teističtí evolucionisté ve snaze obejít učení Bible a vysvětlíme si, proč nemohou uspět.

Den 7 – stvoření je dokončeno

Popis stvoření v Genesis končí těmito slovy:

„Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.“ (Genesis 2:1–3)

Sedmého dne Bůh nikde neřekl: „Ať jest …“ ani nestvořit nic nového, jak to podle Svého plánu pravidelně opakoval v předchozích šesti dnech. Namísto toho je svět popsán jako „dokončený“.

„Teističtí evolucionisté otevřeně prohlašují, že svět je stále nedokončený.”

Co přesně tedy bylo dokončeno? Starověcí Hebrejci neměli slovo pro vesmír, a tak k vyjádření konceptu celistvosti spojili dva protilehlé pojmy. Hleděli na „nebesa a Zemi“ jako na dvě říše, které tvoří celek stvoření. (I my používáme podobné literární prostředky – tzv. merismus – když např. mluvíme o hledání „nahoře i dole“, což znamená všude.) Aby autor zdůraznil, že v těchto říších bylo všechno dokončeno, dodává: „a všichni, kdož tam obývají.“ Bible tedy učí, že vesmír byl 7. dne již plně zařízený. Nynější svět již nevyžaduje žádné další formování ani doplňování, na rozdíl od popisu uvedeného 1. dne, kdy Země byla na počátku „pustá a prázdná“ ((Genesis 1:2).

Význam pojmu „odpočinek“

Text také říká, že 7. dne Bůh „odpočinul“, což umožňuje tvrdit, že Jeho tvůrčí práce skončila. Nezbytným aspektem významu tohoto pojmu je skončení, ačkoli biblické pojetí Božího odpočinku zahrnuje více než jen představu, že přestal tvořit. Sloveso odpočinout (שָׁבַת, shābat), použité dvakrát v Genesis 2:2–3, znamená především „skončit“.1 Další sloveso v Exodu 20:11 (נ֫וּחַ, nûha), používané k popisu Božího odpočinku, znamená „usadit se“, ve smyslu zaujmout stabilní nebo bezpečnou pozici.2 Takže v kontextu oba termíny svědčí o tom, že Bůh zastavil Svou dosud vykonávanou práci a přešel do doby, kdy již tento druh činnosti dále neprováděl.

„Autor listu Židům výslovně spojuje dokončené Boží stvoření s lidskou historií.”

Je jisté, že ani jeden hebrejský termín pro „odpočinek“ neznamená, že by ustala veškerá činnost. Starý zákon například zobrazuje Boha jako aktivně vládnoucího například v chrámu, i když tam současně také odpočívá (Žalm 132:8, 13–18). Podobně je Bůh 7. dne stále aktivní, když vládne a žehná – ale to, co ustalo, je Jeho tvůrčí činnost.

Boží ukončení činnosti je také posíleno čtvrtým přikázáním ohledně zachovávání Soboty. Podle Mojžíšova zákona byli Izraelité vedeni k tomu, aby napodobovali Bohem ustanovený vzor během Tvůrčího týdne. V Sobotu se měli zdržet práce, protože Bůh „sedmého dne odpočinul“ (Exodus 20:11). To znamená, že Izraelité v Sobotu ukončili svou práci, protože Bůh ukončil Svou.

Podpora Nového zákona

NT poskytuje ještě další potvrzení, že Boží tvůrčí činnost byla sedmým dnem ukončena. Na 7. den nám také odkazuje Židům 4:3 kde čteme, že Boží „dílo je hotové už od stvoření světa“. Jak ještě jasněji sdělit, že Bůh po intenzivní nadpřirozené činnosti na počátku přestal tvořit? NT rovněž říká, že svět byl stvořen – v minulosti – skrze Ježíše (Jan 1:3; Koloským 1:16; Židům 1:2), a to není stejné jako Ježíšovo současné dílo o udržování světa (Koloským 1:17; Židům 1:3). Proto se nelze vyhnout myšlence, že sedmý den znamená dělící čáru mezi předcházející Boží tvůrčí činností a Jeho následném zastavení tohoto díla.3

Co říkají teističtí evolucionisté?

Navzdory jasnému učení Bible přední teističtí evolucionisté prohlašují, že Boží tvůrčí dílo není dokončeno, ale stále pokračuje. Například Francis Collins, zakladatel BioLogos, souhlasně cituje zesnulého Theodosia Dobzhanského: „Stvoření není událost, která se stala v roce 4004 před Kristem; je to proces, který začal asi před 10 miliardami let a stále probíhá.“4 Podobně i profesor Brownovy univerzity Ken Miller tvrdí, že stvoření „je nedokončený projekt, který stále pokračuje“.5 Dalším příkladem je Robert C. Bishop z Wheaton College, který trvá na tom, že „Genesis 1 v žádném případě není obrazem dokončeného, kompletního stvoření. Tento text popisuje počátek a pokračující povahu Božího projektu stvoření“.6

Takže jak teističtí evolucionisté uvažují, že je možné obejít biblické učení o zastavení Božího tvůrčího díla?

Zamlžení stvoření a přírodních možností

Jednou strategií je rozostřit hranici mezi stvořením a tím, co poskytuje příroda. Teističtí evolucionisté podotýkají, že Bible označuje Boha jako Stvořitele věcí, které vznikaly přírodní cestou, dlouho po Stvořitelském týdnu.7 Bůh tvoří například každou novou generaci lidí (Žalm 102:18), nové generace zvířat (Žalm 104:30) a dokonce i vítr (Ámos 4:13). Je jistě pravda, že jazyk stvoření lze aplikovat i na věci, které vzniknou přirozeným způsobem, protože Bůh stvořil i přírodní zákony, které řídí jejich produkci.

Nicméně Boží počáteční skutky stvoření během šesti dnů musí být chápány i v jiném, a to nadpřirozeném smyslu. Jinak – pokud by byl rozdíl mezi původní tvůrčí činností a běžnou schopností přírody zcela odstraněn – Bible by si odporovala tvrzením, že stvoření je dokončeno a současně že pokračuje. Tato strategie proto nemůže v konečném důsledku problém teistického evolucionisty vyřešit.

Alegorizace Božího odpočinku

Další taktikou je tvrzení, že Boží ukončení tvůrčí práce v historické časové linii vůbec nenastalo. Tento postoj například zaujímá tzv. Rámcová hypotéza tvrzením, že v historii žádný sedmý den nebyl, a že je pouze literárním prostředkem ke sdělení teologických pravd, jako je např. Boží „nebeský trůn“.8 Nicméně autor listu Židům výslovně spojuje dokončené Boží stvoření s lidskou historií a prohlašuje, že Boží „dílo je ovšem hotové už od stvoření světa“ (Židům 4:3). Tím má na mysli svět, který my obýváme. Boží dílo bylo dokončeno ve chvíli, kdy byl založen náš svět, ne v nějaké mystické, nadčasové říši. Ve skutečnosti jen samotná představa, že Bůh ukončil svou tvůrčí činnost, nemá žádný jasný význam, pokud je odtržena od reálného času a odsunuta do nějakého nejasně formulovaného časového harmonogramu „vyšších pater“, jak by si to přáli zastánci Rámcové hypotézy.9 Takže tato strategie také selhává.

Popírání, že stvoření má vliv na fyzikální svět

Třetím postojem je tvrzení, že Genesis vůbec nepopisuje původ fyzického vesmíru. Touto cestou se vydal starozákonní učenec John Walton a trvá na tom, že Genesis 1 a 2 nemají nic společného s materiálním původem hmoty, hvězd, rostlin, zvířat ba dokonce ani s Adamem a Evou. Walton místo toho věří, že v těchto kapitolách Bůh pouze oznamuje různé funkční vazby, které navázal dříve. Walton říká, že pokud si představíme svět je obdobu univerzitního kampusu, pak Genesis 1 je jako vstupní turné pro nové studenty, kde se dozví, jak všechno již bylo nastaveno tak, aby to sloužilo jejich potřebám.10 V takovém případě když Bůh odpočívá, vlastně jen skončila vstupní prohlídka a začíná školní rok; Bůh nepřestává produkovat materiální objekty – protože, jak říká Walton, o tom Genesis nemluví.

Walton potvrzuje, že jeho interpretace má své důsledky pro debatu o tom, zda stvoření stále probíhá:

„Když jsme uvažovali o Genesis 1 jako o popisu hmotného původu, stvoření se stalo v minulosti skutkem, který byl dokonán a tím skončil. … Pohled na Genesis 1 jako na popis funkčního původu nabízí více příležitostí k pochopení toho, že Boží tvůrčí práce dosud pokračuje.“11

Nicméně mezi mnohé fatální problémy Waltonova názoru patří i fakt, že autoři NT jasně chápali Genesis tak, že Bůh přivedl fyzické věci k existenci, jak dokonce sám Walton přiznává.12 Takže pokud neopustíme psané Boží slovo, což Walton fakticky dělá,13 nemůžeme popřít, že Boží původní dílo stvoření zahrnovalo stvoření všech věcí – tedy projektu, který On dokončil.

Nesmiřitelné alternativy

Teističtí evolucionisté čelí dilematu. Pokud připustí, že svět byl v minulosti dokončen, pak se musí vzdát svého názoru, že k dokončení tohoto díla Bůh použil naturalistické, evoluční procesy. Jenže budou-li nadále trvat na tom, že stvoření je nedokončené dílo a stále probíhá, nemohou být věrni Písmu. Takže k čemu se přiklonit? Jestliže teističtí evolucionisté uznávají, že Bůh ve Svém Slově mluvil závazně, pak tedy když nám Bůh říká, že „Jeho dílo je hotové už od stvoření světa“, (Židům 4:3) ať Mu věří.

Odkazy a poznámky

 1. Sarfati, J.D., The Genesis Account, Creation Book Publishers, Powder Springs, GA, p. 283, 2015.
 2. Walton, J.H., The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate, InterVarsity Press, Downers Grove, IL, p. 72, 2009.
 3. Tím neříkám, že Bůh už nikdy nemůže provést tvůrčí dílo znovu. Některé zázraky zaznamenané v Písmu lze chápat jako výjimky z obecného pravidla, že Bůh odpočívá od tvůrčí práce, kterou vykonal v Genesis 1.
 4. Collins, F.S., The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief, Free Press, New York, NY, p. 206, 2006.
 5. Miller, K.R., Only a Theory: Evolution and the Battle for America’s Soul, Viking, New York, NY, p. 160, 2009.
 6. Bishop, R.C., Recovering the Doctrine of Creation: A Theological View of Science, p. 5, https://biologos.org/uploads/static-content/bishop_white_paper.pdf.
 7. Stek, J.H., ‘What Says the Scripture?’ in Van Till, H.J., ed., Portraits of Creation, Wm. B. Eerdmans, Grand Rapids, MI, pp. 212–216, 1990.
 8. Kline, M., Space and Time in the Genesis cosmogony, Perspectives on Science and the Christian Faith 48(1):2–15, March 1996.
 9. 8.
 10. 2, p. 98.
 11. 2, p. 76.
 12. Walton, Ff Walton, J.H., Reading Genesis 1 as Ancient Cosmology, in J. Daryl Charles (ed.), Reading Genesis 1–2: An Evangelical Conversation, Hendrickson Publishers, Peabody, MA, p.157, 2013. Walton říká, „Někteří pozorovatelé, když se poprvé seznámí s touto myšlenkou funkční ontologie se diví, proč to lidé neviděli už dřív. Přitom důkladné prostudování literatury SZ, NZ a všech spisů církevních otců i rabínů naznačuje alespoň částečné materiální porozumění Gen. 1.“ Chce tím Walton říci, že NZ sám o sobě naznačuje (podle jeho názoru nesprávné) materiální porozumění? Zdá se, že tu jde o gramatickou chybu. Sloveso „naznačuje“ by mělo být v množném čísle, pokud je předmětem „pročtení“ a slovo „všech“ by mělo být zrušeno. Ale ani po této korekci není jasné, jak to Walton míní – zda „někteří pozorovatelé“ NT získají „materiální porozumění „Gen. 1“ díky svým předpokladům, vnesených do textu nebo že k tomuto závěru je vede poctivé čtení NZ. Walton si zřejmě myslí, že ostatní texty, které zmiňuje, samy o sobě „naznačují materiální porozumění Gen. 1“, takže fakt, že je na tomto seznamu spojuje dohromady, může znamenat, že si totéž myslí o NZ.
 13. Halley, K., John Walton reimagines Adam and Eve: A review of The Lost World of Adam and Eve by John Walton, J. Creation 29(2):47–51, 2015.
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Dostál

Stvořený svět bějem Tvůrčího týdne – “mature” =zralý, dospělý: neznamená statický, absolutně neměnný. Byl a je to svět dynamický, v němž se může energie/hmota přeměňovat, ale nemůže už žádná nová, dosud nestvořená, nějak (sama od sebe) vzniknout. Slovo “tvoří” TAKÉ znamená “SKLÁDÁ SE”:: Např.: Tři úsečky (nebo tři úhly) (za určitých podmínek) TVOŘÍ trojúhelník” – Trojúhelník se skládá ze tří úseček (ze tří úhlů). Přírodní zákony NIC (nového) nevytvářejí, určují JAK má něco probíhat. Dají se přirovnat ke kuchařskému předpisu. Jevy probíhají PODLE nich, ale k jejich existenci nestačí. Přírodní… Číst vice »