darwin-devotion

Test věrnosti – pro darwinisty

Pavel AkrmanOstatní, různé Napsat komentář

Detektor oddanosti Darwinovi: Udělejte si test právě teď

William A. Dembski

Z webu Billa Dembskiho přeložil Pavel Akrman – 06/2024.

darwin-devotion-01

Foto od: Nathan Langer na Unsplash.

Poznámka autora: James Barham a já jsme vytvořili tento dotazník před několika lety pro jeden vzdělávací web. Po nějaké době byl však dotazník z webu stažen, prý z důvodu uklidnění vyhledávačů. Takže je lehce oprášený uveden zde. Dotazník poskytuje užitečné zrcadlo k pochopení vlivu darwinovských myšlenek na naše životy a kulturu.

Jak moc oddaný učedník Charlese Darwina ve skutečnosti jste? Udělejte si test Darwin Devotion Detector (DDD) a zjistíte to. Vyšší počet bodů v tomto testu svědčí o vaší pokročilé věrnosti Darwinovi a jeho myšlenkám.

DDD se skládá ze 40 párů výroků. U každé dvojice vyberte tvrzení, se kterým se nejvíce ztotožňujete. Jde o test nuceného výběru, takže u některých dvojic výroků vám možná nebude plně vyhovovat ani jeden, nicméně udělejte to nejlepší, co můžete.

Test je krátký a jeho vyplnění zabere jen několik minut. Čím vyšší počet výsledných bodů, tím pevnější pouto k Darwinově říši.

Test

 • Evoluce v tom smyslu, že všechny dnešní organismy vznikly z jednoho nebo několika předků (společný předek) je nyní prokázanou skutečností. [1]
 • Evoluce v tomto smyslu je stále neprokázanou hypotézou. [0]
 • Společného předka adekvátně vysvětluje teorie přírodního výběru (tj. zachování náhodných variací). [1]
 • I za předpokladu, že evoluce je plnohodnotnou skutečností, teorie přírodního výběru ji dostatečně nevysvětluje. [0]
 • Projevy adaptace (a tím i vzhled designu) v organismech jsou důsledkem práce přírodního výběru. [1]
 • Aby byl organismus vybrán, musí být již dobře adaptován; proto teorie přírodního výběru o vzniku takových adaptací (neboli designu) vyvolává pochybnosti. [0]
 • Formulace „přežití nejzdatnějších“ se ve skutečnosti rovná „přežití pozůstalých“, což ukazuje, že teorie přírodního výběru je empiricky prázdná (neposkytuje zkušenost získanou pozorováním či pokusem), nebo je to dokonce tautologie. [0]
 • „Přežití nejzdatnějších“ je užitečná zkratka pro vyjádření práce přírodního výběru. [1]
 • Ačkoli je Charles Darwin významnou postavou v dějinách vědy, koncepční význam přírodního výběru byl výrazně zveličen. [0]
 • Přírodní výběr je jedním z největších projektů vůbec, a jeho koncepce postavila Darwina na stejnou úroveň jako byli Newton a Einstein. [1]
 • Charles Darwin a ​​Abraham Lincoln se narodili ve stejný den (12. února 1809), takže pokud Američané oslavují tento den, pak bychom měli oslavovat Darwina. [1]
 • Lincolnův dopad na USA a svět byl mnohem pozitivnější než Darwinův, proto bychom měli i nadále slavit Lincolnovy narozeniny jako dosud. [0]
 • Darwinismus, pokud je vhodně aktualizovaný, představuje dobrou vědu 21. století. [1]
 • Darwinismus je pozůstatkem vědy 19. století; Darwinova práce byla nyní z velké části nahrazena. [0]
 • Darwin sdílel mnoho zaběhlých názorů své doby, včetně nadřazenosti bílé rasy. [0]
 • Darwin ztělesňuje lidstvo v celé své kráse a zaslouží si status světového vědce. [1]
 • Darwinovy ​​názory a jejich nezamýšlené důsledky způsobily velké škody. [0]
 • Kdyby si každý přisvojil Darwinovy názory, svět by byl lepším místem. [1]
 • Hlavním faktorem poklesu amerických vzdělávacích standardů ve vztahu k mezinárodním zásadám je nepřátelství vůči evoluci. [1]
 • K poklesu amerických vzdělávacích standardů přispěly spíše jiné faktory (jako např. nekázeň ve třídách a rozpad rodin) než nepřátelství vůči evoluci. [0]
 • Učitelé biologie na veřejných školách by měli mít možnost učit to, co mohou obhájit jako pravdivé na základě důkazů. [0]
 • Učitelé biologie na veřejných školách by měli mít povinnost vyučovat přijaté názory profesionálních evolučních biologů. [1]
 • V procesu Kitzmiller vs. Dover soudce John E. Jones III rozhodl, že je nezákonné „znevažovat nebo očerňovat“ darwinismus ve veřejných školách; Soudce Jones rozhodl tento případ správně. [1]
 • Potlačení nesouhlasu a vytvoření státem vnucené ideologie v Americe se rozsudek soudce Jonese rovná učení zvaným Lysenkismus v bývalém Sovětském svazu. [0]
 • Darwinova evoluční teorie je vědecky podpořena stejně dobře jako Einsteinova obecná teorie relativity. [1]
 • Stavět Darwinovu evoluční teorii na stejnou úroveň jako Einsteinovu obecnou teorii relativity je urážkou exaktních věd. [0]
 • Darwinova podpora lidí, kteří si sami vzali život kvůli své unáhlenosti nebo pošetilosti, odráží nezdravý cynismus a nízké smýšlení o lidstvu. [0]
 • Darwin právem podporoval takové jednotlivce za přispění k lidské evoluci tím, že se svou hloupostí sami vyřadili z genofondu. [1]
 • Hnutí eugeniky – které ve Spojených státech vedlo k masové sterilizaci lidí považovaných za „vadné“, a k masovému vraždění v Německu – bylo z velké části založeno na Darwinových myšlenkách. [0]
 • Připisovat odpovědnost za eugenické hnutí Darwinovi je hrubě nespravedlivé. [1]
 • Živé organismy jsou jen soubory běžných chemických prvků organizovaných zvláštními způsoby; fyzikálně není na životě nic zvláštního. [1]
 • „Živý stav hmoty“ je fyzikálně osobitý, znamená existenci zvláštních příčinných sil, které neorganické systémy nemají. [0]
 • Živé věci jsou v podstatě jen vyjádřeným výsledkem svých genů. [1]
 • Geny hrají v živých organismech nezbytnou roli, nikoli však dostatečnou kauzální roli. [0]
 • Ačkoli jsou organismy velmi složité, v zásadě se však neliší od lidmi zkonstruovaných strojů. [1]
 • Organismy se od lidmi zkonstruovaných strojů zásadně liší. [0]
 • Pojem „odpadní DNA“ byl velkou vědeckou chybou, za níž nese přímou odpovědnost darwinovské myšlení. [0]
 • Tím, že darwinovské myšlení správně charakterizovalo nekódující oblasti DNA jako „odpadní DNA“, pokročilo ve vědě. [1]
 • Darwin se domníval, že život začal v nějakém „teplém jezírku“; a v tomto byl, stejně jako v mnoha jiných svých názorech, pozoruhodně prozíravý. [1]
 • Dodnes nikdo ze sekulární vědy ve skutečnosti neví, jak život začal. [0]
 • Lidské bytosti se od všech ostatních zvířat zásadně liší. [0]
 • Lidské bytosti se od ostatních zvířat v podstatě neliší. [1]
 • Pokud jde o lidské bytosti, pak tím nejdůležitějším faktem je naše schopnost vědomé reflexe, rozumného uvažování a řeč. [0]
 • Lidské mentální schopnosti jsou malou a povrchní adaptací běžného primáta. [1]
 • Lidské bytosti se mohou svobodně rozhodnout, co budou dělat. [0]
 • Svobodná vůle je pouhá iluze. [1]
 • Schopnost zralé lásky je jedním z nejušlechtilejších aspektů lidské povahy. [0]
 • Lidmi prožívaná „láska“ je důsledek chemické reakce oxytocinu a dalších hormonů kolujících v těle — stejně jako je tomu u jiných savců. [1]
 • J.B.S. Haldane s odkazem na téma „příbuzenského výběru“ (kin selection, tj. víra, že ochrana genomu potomků má vyšší prioritu než jejich vlastní existence, pozn. překl.) poznamenal: „Mohl bych klidně položit svůj život za dva své bratry nebo osm bratranců“; tento princip nám pomáhá pochopit podstatu lidské obětavosti. [1]
 • Matka Tereza (která sloužila umírajícím bezdomovcům v Kalkatě) a mnozí zachránci během holocaustu (kteří riskovali své životy, aby pomohli Židům uniknout z nacistických táborů smrti) nás mohou naučit o lidském altruismu mnohem víc než teorie o příbuzenském výběru. [0]
 • Určité věci (jako je např. zabíjení nevinných lidí) jsou absolutně špatné. [0]
 • Nic není správné nebo špatné, kromě toho, týká-li se to důsledků, především na něčí geny. [1]
 • Znásilnění je morálně špatné, protože zachází se samostatnou lidskou osobou jako s předmětem. [0]
 • Znásilnění je správně vnímáno jako adaptace raných hominidů, která jim pomáhala šířit jejich geny. [1]
 • Pokud by vědci dokázali zkřížit člověka a šimpanze, aby vytvořili hybridního „člověka“, byl by to triumf a důvod k oslavě. [1]
 • Hybridizace lidské bytosti se šimpanzem nebo jakýmkoliv jiným zvířetem je zjevně biologicky nemožná a v každém případě by to byla morální nehoráznost. [0]
 • Dobro, pravda a krása jsou iluze, které pomohly našim hominidním předkům přežít. [1]
 • Dobro, pravda a krása jsou objektivně skutečné normy, které řídí lidskou víru a jednání. [0]
 • Motivace Elizabeth Bennettové a pana Darcyho v románu Jane Austenové Pýcha a předsudek nelze na nejhlubší úrovni pochopit bez znalosti evoluční teorie. [1]
 • Jane Austenová k pochopení lidské motivace i na té nejnižší možné literární úrovni nepotřebovala evoluční teorii. [0]
 • Tzv. „memy“ jsou základními jednotkami výběru lidské kultury, stejně jako jsou geny jednotkami výběru vlastností organismu. [1]
 • Teorie memů je hrubou karikaturou způsobu, jakým lidské bytosti přicházejí s novými nápady a sdílejí je mezi sebou. [0]
 • Richard Dawkins je významný vědec, který si zaslouží Nobelovu cenu. [1]
 • Richard Dawkins je geniální popularizátor, který za desítky let neudělal žádnou originální vědeckou práci. [0]
 • Darwin umožnil být intelektuálně naplněným ateistou. [1]
 • Ateistický pohled na svět stále obsahuje zásadní koncepční mezery. [0]
 • Náboženství je legitimní činnost, ve které se lidé snaží pochopit a navázat kontakt s tím, co je nakonec skutečné. [0]
 • Náboženství je iracionální reakce na neznámé příčiny působící v přírodě; jakmile porozumíme lépe přírodě, náboženství zmizí. [1]
 • Kvůli nekontrolovanému růstu naší populace se lidské bytosti staly metlou na zemi, ne nepodobnou rakovině. [1]
 • Lidské bytosti jsou korunou stvoření. [0]
 • Ekonomický rozvoj třetího světa ke zmírnění chudoby je důležitější než zachování biologické rozmanitosti za každou cenu. [0]
 • Zachování biologické rozmanitosti je důležitější než ekonomický rozvoj třetího světa. [1]
 • Účel, hodnota a význam jsou kategorie „lidové psychologie“, které neodpovídají ničemu v reálném světě. [1]
 • Účel, hodnota a význam jsou objektivně skutečné. [0]
 • Darwinovská evoluční teorie má slabiny, a ti, kteří na ně poukazují, by přinejmenším neměli být umlčováni, když už se jim netleská. [0]
 • Darwinova evoluční teorie nemá žádné slabiny a ti, kdo tvrdí že ano, jsou obvykle motivováni nábožensky. [1]
 • Inteligentní design jako hlas nesouhlasu dělá užitečnou práci v tom smyslu, že udržuje určitou míru poctivosti evoluční biologické komunity. [0]
 • Inteligentní design nemá žádné intelektuální přednosti a nezaslouží si žádné veřejné slyšení. [1]
 • Teorie přírodního výběru je „univerzální kyselina“, která „rozpouští“ každý problém v biologických a sociálních vědách; Darwinova teorie tím vysvětluje prakticky vše. [1]
 • Teorie, která vysvětluje všechno, vlastně nevysvětluje nic; ze všech možných praktických důvodů je darwinovská teorie nezpochybnitelná, a tak je v podstatě nevědecká. [0]
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments