mytus-teisticke-evoluce

Teistická evoluce: Smrtící kompromis

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Pavel Akrman – 10/2019

Tzv. teističtí evolucionisté na jedné straně hlasitě vyznávají své evangelikální přesvědčení, ale současně podvádějí či popírají biblické učení tím, že se snaží “naroubovat” do Bible evoluci.

Někteří křesťané se domnívají, že biblické učení o stvoření je s evoluční teorií slučitelné. Takový přístup se označuje termínem „teistická evoluce“ (dále jen TE). Adam je v tomto pojetí jen pouhým biblickým představitelem člověka, jen jako určitý druh symbolu pro Boží stvořitelský čin, nikoli však fyzické, nýbrž duchovní povahy.

Ateisté formulují evoluci takto:1

Evoluce = hmota + evoluční činitelé (náhoda a nezbytnost + mutace + výběr + izolace + smrt) + velmi dlouhá časová období.

TE k tomu navíc “přilepuje” Boha:

Teistická evoluce = hmota + evoluční činitelé (náhoda a nezbytnost + mutace + výběr + izolace + smrt) + velmi dlouhá časová období + Bůh.

mytus-evoluce

“Skutečná” věda v hodinách biologie

V takovém pojetí to znamená, že Stvořitel udržoval na pravěké Zemi po miliony let jakousi „prapolévku“, ze které potom vytvořil první živé buňky ve formě bakterií. Potom nechal miliony let probíhat nemilosrdný konkurenční boj o přežití, díky němuž se nakonec nějak vyvinuli tvorové podobné opicím a nějak byli “transformováni” na člověka.

Lidské bytosti v evolučním schématu jsou tedy redukovány na úroveň pouhých zvířat, vydaným na milost a nemilost svým rozmanitým žádostem a choutkám. Tyto skutečnosti však vůdci TE ve svém učení zpravidla zlehčují nebo je zcela ignorují.

V systému teistické evoluce Bůh, jehož slovo by mělo být bráno vážně všemi lidmi, přestal být svrchovaným Pánem všech věcí a byl jaksi jen “přiroubován” do evoluční ideologie. Stává se tak její součástí, ovšem nijak už do ní nezasahuje a neprojevuje se v ní.

Důsledky tohoto fušerského zásahu do Bible potom vypadají následovně:

  1. Bible je donucena pokleknout před světským myšlením
  2. Prosté čtení Písma je sešněrováno evoluční svěrací kazajkou
  3. Svrchovaný biblický Stvořitel je degradován na „boha vývojáře“
  4. Zcela je ignorováno svědectví Krista a jeho apoštolů
  5. Evoluce snížila lidi, kteří jsou stvořeni k Božímu obrazu, na úroveň zvířat
  6. Teistická evoluce odstraňuje samotný princip evangelia Ježíše Krista

Pokud kdokoli věří TE, potom uznává, že Kristus a pisatelé Nového zákona se ve svém učení o původu člověka na samém počátku stvoření museli mýlit nebo klamali (Lukáš 1:70, 11:50, Marek 10:6, Skutky 3:21, Římanům 1:20); a také chybovali, pokud jde o stvoření Země z vody (viz 2. Petra 3:3–5), Noemovu Potopu (viz 2. Petra 3: 5–6), odlišnost člověka od zvířat (1. Korintským 15:39), doslovného Adama (např. 1 Korintským 15: 47–49), stvoření Evy z Adama (1 Timoteovi 2:13), doslovné pokušení Evy Satanem (2 Korintským 11:3) a mnohá další místa.

darwin-vs-jesusfish

Ateisté postavili darwinovskou rybu proti křesťanské jako výmluvný výraz boje evoluce proti Bohu.

Křesťané v průběhu staletí přijali celou řadu symbolů. Na freskách, v písmech, liturgickém náčiní, v katakombách a vůbec v celé rané církvi se používaly symboly jako např. holubice, páv, kotva, beránek, víno a chléb. Nicméně nejstarším a zároveň také nejznámějším křesťanským znakem je ryba.

Její popularita však vyvolala směšnou parodii: „Darwinovu rybu“. Darwinovská ryba přetvořila křesťanský symbol jako chybějící článek, u něhož se „vyvíjejí“ nohy k zesměšnění křesťanské víry. Ateisté tedy používají svou darwinovskou rybu na protest proti křesťanské víře.

Fakt, že postavili symbol evoluce jako výraz boje proti biblické víře ukazuje, jak velice zásadní je otázka původu v evangeliích. Vedoucí církví, kteří tíhnou k dlouhým věkům a považují tuto otázku za „okrajovou záležitost“, jen strkají hlavy do písku.

Doktrína TE je vážnou překážkou pro ty, kdo hledají Boha. Původní dokonalost, Pád, hřích, smrt a utrpení – to všechno musí být předefinováno a překrouceno, aby to znamenalo něco jiného ​​než to, co představuje přirozené čtení textu.

Například přijmout lidskou evoluci znamená odmítnout hřích v jeho nejryzejším biblickém smyslu – což je ale pravým opakem toho, co dělá Duch Svatý – upozorňuje lidi na zkázonosnou podstatu hříchu (Římanům 7:13, 7:18-19). Takového překroucení naprosto klíčového biblického učení se dnes dopouštějí mnozí křesťané do té míry, že Písmo již ve skutečnosti neznamená to, co jasně říká.

Americký ateista Frank Zindler, bývalý prezident ateistické organizace American Atheists a bývalý profesor biologie a geologie říká:

mytus-evoluce-zindler

(Frank Zindler, v debatě s Williamem Craigem, video o ateismu vs. křesťanství, Zondervan 1996)

Je velmi bláhové si myslet, že evoluci lze spojit s biblickou vírou a dodat jí tak na tolik dnes uctívané vědecké hodnověrností. Richard Dawkins, tento nejhlasitější ateista na světě, mluví zcela jasně: v klipu2 osobně dokazuje, že takový kompromis i on sám považuje za směšný, dokonce ještě víc než biblický kreacionismus, o kterém říká že ten je alespoň konzistentní.

V tomto úryvku z rozhovoru Dawkins říká:

“Myslím, že běžní křesťané to opravdu mají nějak tak, jako že evoluci považují za svého nepřítele, ovšem u sofistikovaných teologů můžeme říci, že spojení s evolucí velmi vítají. Ale podle mě obelhávají sami sebe. Myslím, že běžní křesťané mají pravdu v tom, že mezi evolucí a křesťanstvím je skutečně hluboká propast. Tohle jsem si uvědomil myslím už ve svých 16 letech.“

Jak vidno, v prostředí teistické evoluce to už vůbec není ten Bůh, o kterém mluví Bible. Biblická zpráva popisuje Boží stvořitelský plán a jeho průběh úplně jinak. Člověk neměl žádné předky z nějaké přechodné etapy „zvířecího poločlověka“ (poutavě se jim říká hominid či nověji hominin), ale vyšel z Boží ruky v plné dokonalosti své existence. Toto vyjadřuje zpráva v knize Genesis zcela jednoznačně: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem” (Genesis 1:27).

Odkazy

  1. Deset nebezpečí teistické evoluce (Die zehn Gefahren der „Theistischen Evolution“). Werner Gitt, Braunschweig.
  2. Dawkins o teistické evoluci
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments