plant-genetic

Rostlinný genetik: “Darwinova evoluce je nemožná”

Jakob HaverGenetika-teorie informace Napsat komentář

Don Batten v rozhovoru s rostlinným genetikem Johnem Sanfordem

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 08/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Dr John Sanford začal pracovat jako vědecký pracovník na Cornellově univerzitě v roce 1980. V rámci genetického inženýrství rostlin se podílel se na vývoji „genové pistole” (gene-gun). Tato technologie významně ovlivnila zemědělství na celém světě.

plant-genetic-01

Obrázek: stockxpert

Dr. Sanford: „Jako nový asistent profesora jsem byl zodpovědný za zlepšování pěstebních postupů. Pracoval jsem na běžném šlechtění ovocných plodin a velmi dobře jsem byl obeznámen s možnostmi genetického výběru, a v omezené míře také se změnami, které byly možné díky selektivnímu šlechtění. Brzy jsem se zapojil do výzkumu genetického inženýrství rostlin. V té době existovalo množství genů, které se v rostlinném šlechtění jevily jako potenciálně užitečné, ale neexistovala žádná metoda, jak tyto geny do rostlinného genomu přenést. Neexistovala žádná „transformační technologie“.

„S mým kolegou Edem Wolfem (také z Cornellovy univerzity) jsme předtím zkoušeli mnoho různých možností přenosu genů, a já potom přišel s myšlenkou průniku do buněčných stěn a membrán vstřelením DNA do buněk. To nastartovalo vzrušující období vědeckého výzkumu, které zahrnovalo také širokou spolupráci vědců z Cornellu a dalších univerzit. Během sedmi let se „genová pistole“ změnila od směšného a ztřeštěného nápadu v mimořádně účinný systém přenosu genů. Pomocí genové pistole byly upraveny téměř všechny dřívější transgenní plodiny – zejména kukuřice a sója. I velká část dnešních modifikovaných plodin byla geneticky upravena pomocí naší genové pistole.“

„Genová pistole byla pro mě jen jednou z mnoha oblastí výzkumu. Ale byl to právě tento výzkum, který mi otevřel dveře – zajistil mi uznání a finanční prostředky.“

„Na úspěch genové pistole se dívám jako na zvláštní požehnání, které mi prorazilo cestu k mé současné práci – kterou považuji za mnohem významnější.“

Změna názoru

Dr. Sanford byl evolucionista, ale změnil názor:

plant-genetic-02

Dr. Sanford byl jedním z vědců, kteří vyvinuli “genovou pistoli”. Ta vstřeluje geny do rostlinných buněk a převratným způsobem tak ovlivnila genetické inženýrství a šlechtění rostlin.

„Evoluci jsem byl dočista propadlý. Byla mým náboženstvím; určovala způsob, jak jsem se na všechno díval, byla mým hodnotovým systémem a mým smyslem bytí. Později jsem uvěřil v „Boha“, ale to ještě můj intelektuální pohled ve vztahu k počátkům nezměnilo. Nicméně později, jak jsem začal Ježíše osobně poznávat a vydávat se Mu, počal jsem se od základu měnit – a to po všech stránkách. To naplnilo mou mysl a také způsob, jak jsem se díval na vědu a historii. Neřekl bych, že věda mě přivedla k Pánu (což je zkušenost některých). Spíše bych řekl, že mi Ježíš otevřel oči, abych viděl Jeho stvoření – byl jsem slepý a postupně jsem začal vidět. Zní to jednoduše, ale byl to pomalý a bolestivý proces. Stále vidím jen „jako skrze matné sklo“ (1 Kor. 13:12). Ale vidím mnohem víc, než jsem viděl předtím!“

„Po osobní stránce to bylo období duchovního probuzení, ale profesionálně jsem zůstával „v koutě“. Neměl jsem pocit, že bych v akademickém prostředí dokázal svou víru hájit. Takže jsem dospěl k názoru, že potřebuji z akademické obce a vědeckého prostředí dočasně odejít kvůli napětí, které jsem v tomto ohledu pociťoval, a kvůli obrovskému potenciálnímu nepřátelství, které jsem od svých vědeckých kolegů cítil.“

„Myslím, že akademické prostředí je velmi nepřátelské už vůči samotné myšlence živého a konajícího Boha, takže pro opravdového křesťana je téměř nemožné, aby se tam cítil otevřeně nebo vítaný. Potřeboval jsem od akademické sféry určitý odstup, abych si upevnil svou vlastní víru a také důvody, proč se jí držím. Nyní cítím, že jsem dospěl do stádia, kdy mohu do akademického prostředí znovu vstoupit (do té míry, že nebudu vyloučen), aniž bych musel dělat ústupky v základech své křesťanské víry.“

Je evoluce pro vědu důležitá?

Ptal jsem se Johna, co si myslí o nezbytnosti evoluce pro biologický výzkum.

plant-genetic-03

Téměř všechny rané transgenní plodiny byly upraveny pomocí genové pistole – zejména kukuřice a sója. Obrázek: stockxpert / stock.xchng

„Institucionální věda systematicky „evolucionizovala“ každou stránku lidského smýšlení. Navzdory obecně rozšířenému názoru to však není proto, že by evoluce byla středem veškerého lidského poznání, ale primárně vznikla spíše v důsledku politického a ideologického procesu. Proto v současné intelektuální atmosféře odmítat evoluční teorii se jeví jako odmítání vědy samotné. To je zcela postavené na hlavu.“

„Biologové samozřejmé často opakují podobná prohlášení: „Nic v biologii nedává smysl, pokud se na to nedíváme evoluční optikou“. Nic však nemůže být dál od pravdy! Jsem přesvědčen, že nehledě na ideologii, je pravda právě opačná: Nic kromě designu nedává v biologii smysl.“

„My opravdu nemáme žádné vysvětlení pro to, jak by se mohl jakýkoliv biologický systém „vyvinout“, ale všichni můžeme vidět, že prakticky všechno, na co se podíváme, stojí na zcela mimořádných základech.“

„Neznám žádný typ operační vědy (informatika, doprava, lékařství, zemědělství, strojírenství atd.), pro kterou by byla evoluční teorie přínosem. To až následně jí byl připisován reálný pokrok ve vědě díky systematickému roztáčení kol evoluce. To ukazuje na všeprostupující politizaci vědy.“

Darwinovská evoluce je nemožná

John vysvětlil, jak mutace, které údajně poskytují novou genetickou informaci a tím umožňují evoluci, tuhle funkci vůbec neplní:

„Mutace jsou chyby, vznikající při zpracovávání slov manuálu k použití buňky. Mutace genetickou informaci systematicky ničí – právě tak, jako když psanou informaci ničí chyby při zpracování textu. Přestože se vzácně vyskytují nějaké prospěšné mutace (tak jako existují vzácně prospěšné překlepy),1 škodlivé mutace je co do počtu mnohonásobně převyšují – možná tak jedna ku milionu. Takže i když prospěšné mutace připustíme, je čistý dopad mutací naprosto zhoubný. Čím více mutací, tím méně informací. To je pro mutační proces zcela zásadním rysem.“

Pomáhá přírodní výběr?

Dr. Sanford: „Výběr pomáhá, protože odstraňuje ty nejhorší mutace. To zpomaluje mutační degeneraci.“

„Kromě toho se velmi zřídka objeví nějaká prospěšná mutace, mající dostatečný potenciál k tomu, aby byla vybrána – výsledkem čehož je potom nějaká změna v přizpůsobení nebo určitý stupeň vyladění. To také pomáhá zpomalovat degeneraci. Ale výběr odstraňuje pouze velmi malý zlomek špatných mutací. Převážná většina škodlivých mutací se neúprosně hromadí, jsou příliš drobné – mají jen nepatrný účinek – což má významný vliv na jejich trvání. Naproti tomu téměř všechny benefity (pokud se vyskytnou) jsou vůči selektivnímu procesu imunní – protože trvale přinášejí jen velice nepatrné zvýšení biologické funkčnosti.“

„Takže většina prospěšných mutací je z populace vytěsněna a ztrácí se – a to dokonce i za přítomnosti intenzivního výběru. To vzbuzuje otázku – jelikož většina nukleotidů, nesoucích informace (‚písmena“ DNA) má pro genom naprosto zanedbatelný přínos – jak se tam dostaly, a hlavně jak se tam udržely celé ty dlouhé věky?“

„Výběr mutační degeneraci zpomaluje, ale ve skutečnosti ji v žádném případě nemůže zastavit. Takže i při působení intenzivního výběru jde evoluce špatným směrem – směřuje k vyhynutí!“

Dr. Sanford napsal knihu Genetická entropie a tajemství genomu.

Genetic entropy

Genetická entropie a tajemství genomu, od dr. J. Sanforda

„Moje poslední kniha je výsledkem mnohaletého intenzivního studia. Toto si vyžádalo kompletní přehodnocení veškerého mého uvažování a znalostí genetiky podle evoluční teorie. Ta systematicky zkoumá problémy na podkladech klasické neo-darwinovské teorie. Důsledkem toho všeho je, že darwinovská teorie po všech stránkách selhává. Nemůže uspět, protože:

  • mutace vznikají rychleji, než je může výběr odstranit;
  • mutace jsou v drtivé většině natolik jemné, že nejsou pro výběr „viditelné“;
  • výběr je zaplaven „biologickým šumem“ a „přežitím těch nejšťastnějších“;
  • špatné mutace jsou fyzicky spojené s dobrými mutacemi2,takže nemohou být v dědičných buňkách odděleny (zbavit se špatných a zachovat ty dobré).

Z toho vyplývá, že všechny vyšší genomy musí jasně degenerovat. To je přesně to, co bychom očekávali ve světle Písma – ve spojení s Pádem – a je to v souladu s očekávaným zkracováním délky života po Potopě, jak je to zaznamenáno v Bibli.“ 

“Výběr mutační degeneraci zpomaluje, ve skutečnosti ji však nemůže v žádném případě zastavit. Takže i při působení intenzivního výběru jde evoluce špatným směrem – vstříc k vyhynutí! – rostlinný genetik Dr John Sanford.”

„Problém genetické entropie (všechny genomy degenerují) je mocným důkazem toho, že život a lidstvo musí být mladé. Genetická entropie je také nepochybně základním mechanizmem, který vysvětluje proces postupného zániku. Vymírání v minulosti a v současnosti může být nejlépe pochopeno nikoli ve spojení se změnami životního prostředí, ale v důsledku hromadění mutací. Toto všechno je v souladu se zázračným počátkem, s mladou Zemí a Zemi, podléhající zkáze – která se „opotřebovává jako oděv“ (Židům 1:11). Jen zásah Stvořitele může všechny věci učinit nové.“

„Veškeré problémy s evoluční teorií, jak je to shrnuto v knize Genetická entropie a tajemství genomu, byly nyní důkladně prokázány numerickou simulací. Provedli jsme to pomocí zařízení „Mendel“s Accountant“, nejmodernějšího počítačového analytického nástroje pro genetické systémy. Na vývoji tohoto přístroje se podílelo pět vědců – John Baumgardner, Wes Brewer, Paul Gibson, Walter ReMine a já. Tyto nové poznatky jsme zveřejnili ve dvou sekulárních publikacích a brzy budou diskutovány ve druhé knize Genetic Entropy a Mendel“s Accountant.“

Dr. Sanford zde také vidí velké možnosti pro vědce-kreacionisty:

„Je velice potřeba více vědců – kreacionistů. Pole se bělejí ke žni, ale dělníků je málo (Jan 4:35). Přestože existují tisíce vědců a inženýrů, věřících ve stvoření, jen velmi málo se jich věnuje výzkumu o otázkách původu, který má významný dopad na celou oblast stvoření. Hlavní směr struktury financování, ideologické předpojatosti a ideologické filtry se starají o to, aby hlasité darwinovské bubnování i nadále přehlušovalo téměř veškerý výzkum v otázkách původu. Je naléhavě potřeba, aby bystří, nezávislí vědci šli proti proudu, kriticky přezkoumávali všechny darwinistické domněnky a sami analyzovali prvotní data. Stejně tak, jak jsem u „stěžejního principu“ evoluce (tj. že všechny vyšší životní funkce byly vytvořeny mutacemi a výběrem) zjistil, že je prokazatelně falešný, existuje ještě mnoho dalších „posvátných krav“, které čekají na své svržení z trůnu.“

„Přijal jsem za své, co říká Pán: „Koho pošlu?“ (Izajáš 6:8)

Odkazy a poznámky

  1. Even the rare beneficial mutations still lose information. See many examples at: Mutations Q&A;
  2. Physically close to one another on the same chromosome, so that meiosis rarely separates them.
  3. kreacionismus.cz/nevyhnutelna-geneticka-entropie/

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments