Co je to baramin?

Baramin je prapůvodní Bohem stvořený organizmus. Slovo baramin bylo ve vědeckém kreacionismu složeno z hebrejských slov bara = stvořit a min = druh, aby se tak odlišil moderní pojem pro druhy (species) v současné biologii od pojmu pro druhy původně stvořené (angl. kind, hebr. min). Místo slova baramin se někdy mluví jen o „původně stvořených druzích“ nebo „stvořených typech“.

V Bibli je první použití slova druh (hebrejsky: min) v knize Genesis 1, kdy Bůh stvořil rostliny a zvířata „podle svého druhu“. Znovu je použit v Genesis 6 a 8, když Bůh přikazuje Noemovi, aby vzal na Archu dva ze všech druhů zvířat žijících na Zemi a ve vzduchu.

Obvykle platí, že baramin je na úrovni čeledi a možná řádu pro některé rostliny (podle běžného taxonomického schématu jsou to: říše, kmen, třída, řád, čeleď, rod, odrůda). Ve vzácných případech může být druh rovnocenný úrovni jako je rod nebo odrůda.

Baraminologie je v současném kreacionismu rozvíjející se obor biologie, který se pokouší klasifikovat fosilní a živé organismy do baraminů a postupně tak nahrazuje původní linnéovskou taxonomii, dnes už silně zaplevelenou darwinismem.

U živých organismů je klíčovým kritériem hybridizace. Pokud se mohou dvě zvířata spářit a zplodit mládě, jsou považována za příslušníky stejného druhu. Neschopnost mít potomstvo však nutně neznamená, že zvířata nejsou stejného druhu, protože to může být následkem mutací (po Pádu).

Tvrdí-li tedy evolucionista, že „druhy se vyvíjejí a můžeme to v současné přírodě stále vidět na vlastní oči“, ve skutečnosti nám pak ale „k vidění“ předloží jen odlišnou formu původně stvořeného druhu (baramin), tedy důsledek variability, nikoli druh nový s novými geny, nikoli tedy důkaz evoluce.

Jde tedy jen o kombinaci genů původních, která se nyní prosadila/exprimovala (ve fenotypu). A tuto novou varietu (vlastně rasu) označí evolucionista slovem „nový druh“ (species) a dá mu nové latinské jméno. A onen proces selekce (tedy pouze výběr z už existujících možností ve stvořeném baraminu) pak neprávem označí slovem evoluce. Jde o zcela chybné chápání změn, které v přírodě běžně probíhají, ale nevedou ani ke vzniku nových genů, ani ke vzniku nových orgánů, ani ke vzniku nových druhů.

Pro další informace: