kambricka-exploze_header

Kambrická exploze

Jakob Haver Evoluce organizmů 23 Komentářů

Fosilie ukazují na stvoření, ne na evoluci

Dominic Statham

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 12/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

(Pozn. překladatele: překlad z angličtiny a definice druhu není na první pohled tak jasnou otázkou, jak by se mohlo zdát. Současný termín “druh” (species) Bible nepoužívá. Místo toho říká, že Bůh stvořil “druhy” (kinds), a ty se  – v rámci svého druhu – množí. To určuje směr, jak máme chápat pojem druh – je to skupina živočichů, u kterých může docházet ke vzájemné reprodukci. Kreační biologové se shodli na tom, že v současném klasifikačním systému “druh” (species) odpovídá přibližně “čeledi” (family). Bůh vložil do DNA každého druhu (kind) obrovskou variabilitu, za účelem rozmanitosti a naplnění Země. A to je přesně to, co pozorujeme – druhy (kinds), které se množí a vytvářejí různé variace – v rámci svého vlastního druhu. JH)

kambricka-exploze

Mnohými už bylo řečeno, že fosilní záznam poskytl Darwinovi ohromující důkazy pro jeho evoluční teorii. Ale nic nemůže být dál od pravdy! On sám ve své knize “O původu druhů” připustil, že absence fosilních přechodových forem je velkým problémem a něčím, co bylo “nepochybně nejvážnějšího rázu”. 1 (Viz Darwin o fosilním záznamu níže)

Nepřítomnost přechodných fosilií byla natolik zdrcující a nápadná, že mnoho významných přírodovědců 19. století dospělo k závěru, že druhy byly ve svém stavu fixní a nemohly se měnit. Darwin sám napsal, že “všichni nejvýznamnější paleontologové [lidé, kteří studují fosilie], jmenovitě Cuvier, Owen, Agassiz, Barrande, Falconer, E. Forbes a další… jednohlasně, často důrazně trvali na neměnnosti [tj. na neměnné povaze nebo “stálosti”] druhů.”1

Stálost druhů nebo stálost čeledí?

“…celosvětová Potopa mohla vytvořit fosilie, představující spíše snímek v určitém čase než záznam o změnách v průběhu času.”

Bibličtí kreacionisté nezastávají názor, že Bůh stvořil druhy právě tak, jak je vidíme dnes (tzv. “stálost druhů”), a to vyznávali už bibličtí kreacionisté před Darwinem, jako např. Carolus Linnaeus a Athanasius Kircher. Bůh stvořil spíše různé druhy (kinds) rostlin a živočichů (Genesis 1:11-12, 1:21 a 1:24-25) a navrhl je s možnostmi měnit a přizpůsobit se různému prostředí – a jen někdy to vedlo k různým druhům (species – speciace). Nicméně rozsah této změny je omezen: narcisy se mohou proměnit v jiné druhy narcisů nebo koně v jiné druhy koní; nikdy  se však narcisy nezmění v jabloně – jiný druh (kind) rostliny – nebo koně v žirafy (jiný živočišný druh).

Od té doby, co Darwin napsal svou knihu O původu druhů, byly nalezeny i takové fosilie, které jsou v souladu s názorem, že druhy (species, nikoli kinds) se v minulosti měnily (viz níže).

Fosilie ukazují druhy (species), které se změnily

Jeden příklad fosilií, které vykazují značné odchylky v rámci druhu (kind), dokonce i v rozsahu nových odrůd (species), se týká fosilií čeledi koňovitých, které jsou znázorněny zde na obr. 1 a 2. Vyhynulí tvorové Merychippus a Pliohippus mají mnoho podobností se žijícími koňmi (Equus) a jsou chápáni jako příslušníci stejné čeledi. Jednalo se zřetelně o koňovité, ačkoli byli výrazně menší než většina koní dnes, a měli určité rozdíly v nohou a chodidlech.1 Merychippus našlapoval například na tři prsty, a proto byl lépe přizpůsoben mokrému, bažinatému podkladu, zatímco na pevné půdě je lepší jediné kopyto. Stejně jako pěnkavy, které Darwin pozoroval na galapážských ostrovech, se i koňovití během posledních tisíc let nepochybně změnili a dnešní koně mohou sdílet společného předka s Merychippem a Pliohippem (tj. v rámci jednoho stvořeného druhu vzniklo několik odrůd, ale všechny stále patří do stejného druhu).

kambricka-exploze_01
Obr. 1. Proměny v rámci čeledi koňovitých. Mesohippus, Merychippus a Pliohippus jsou známé pouze z fosilních forem. Pozdní miocén, střední miocén a pozdní eocén odkazují na horninové vrstvy, ve kterých byly fosilie nalezeny. Klikni pro zvětšení

kambricka-exploze_02
Obr. 2. Variace koňských nohou. Klikni pro zvětšení

Evolucionisté říkají, že příčinou takového rozrůznění jsou nahodilé genetické mutace (náhodné změny DNA), na které dále působí také přirozený výběr – a to že prý je všechno, co veškerou životní rozmanitost způsobilo. Bibličtí kreacionisté jsou přesvědčeni, že variace v rámci každého druhu jsou primárně způsobeny jeho vloženou (stvořenou) schopností se měnit. Tím mají na mysli to, že variace, která mohla být iniciována přirozeným výběrem, již v genetické informaci původního druhu (tj. v konstrukčních pokynech jeho DNA) byla obsažena.3 A z toho důvodu je rozsah změny omezen.

Odkazy

 1. Sarfati, J., The non-evolution of the horse, Creation 21(3):28–31, 1999; creation.com/horse.
 2. Wieland, C., Darwin’s finches: Evidence supporting rapid post-Flood adaptation, Creation 14(3):22–23, June 1992; creation.com/darwins-finches; see also com/galapagos-birds.
 3. Statham, D.R., Only the Bible explains the diversity of life, Creation 37(1):40–43, 2015; creation.com/diversity-life.

Fosilie a změna

Fosilie, které naznačují změny v druzích, jsou však skutečně poměrně vzácné, což není to, co bychom očekávali, kdyby horniny byly ukládány po mnoho milionů let. Profesor David Kitts poznamenal:

 • Navzdory jasnému příslibu, že paleontologie [studium fosilií] poskytuje možnost “vidět” evoluci, představila evolucionistům několik nepříjemných obtíží, z nichž nechvalně proslulá je přítomnost “mezer” ve fosilním záznamu. Evoluce potřebuje přechodové formy mezi druhy a paleontologie je neposkytuje.2
“Tyto rozdíly jsou natolik obrovské, že se o nich často mluví jako o zásadně odlišných “tělesných plánech”

Nicméně pokud vycházíme z biblického popisu historie Země, tuto všeobecnou absenci přechodových forem mezi druhy bychom očekávali. To proto, že celosvětová Potopa mohla vytvořit fosilie, představující spíše snímek v určitém čase než záznam o změnách v průběhu času.

Jenže dokonce ani těch několik málo fosilií, z nichž by mohla být speciace důvodně vyvozena, neposkytly důkazy o tom, že se jeden druh tvora postupně změnil v jiný. Profesor Stephen J. Gould poznamenal,

 • Neexistence fosilních důkazů přechodových stádií mezi hlavními přechody přírodního designu… byla trvalým a svízelným problémem v popisu postupného vývoje.3

Nedávno, s odkazem na bohatý fosilní záznam v horninách pojmenovaných jako “kambrické”, profesor Euan Clarkson přiznal, že

 • …přechodové nebo propojovací formy neexistují. Geologický záznam o takových návaznostech neposkytuje žádné svědectví… Jediné, co fosilní záznam poskytuje, je množství příkladů “okamžitého” vzniku nových strukturálních plánů.4

Kambrická exploze

Kambrické horniny poskytují některé z těch nejdrtivějších fosilních důkazů proti Darwinově teorii. Evolucionisté věří, že tyto (fosilie) jsou 541-485 milionů let staré a podle jejich úvah obsahují pozůstatky některých starších forem života, které na Zemi existovaly. Velmi výrazně se tu náhle, jakoby „z čistého nebe“ objevuje nesmírná rozmanitost živočichů. Tato “kambrická exploze” je často označována jako “velký třesk” evoluce, protože se tu vynořily spousty zmíněných velice rozdílných organismů, a to ve velmi krátkém časovém úseku. Tyto rozdíly jsou natolik obrovité, že se o nich často mluví jako o zásadně odlišných “tělesných plánech”. To je důvod, proč jsou klasifikovány jako různé taxonomické kmeny (phyllum), jak je vysvětleno níže.

kambricka-exploze_03
Obrázky 3-9 Příklady fosilizovaných tvorů nalezených v kambrických horninách. Klikni pro zvětšení

Někteří z těchto tvorů byli vskutku exotičtí, jako Opabinia (obr. 3), Marella (obr. 4) a Anomalocaris (obr. 5). Jiní nám připadají více známí, jako jsou měkkýši (obr. 6), medúzy, hvězdice, paprskoploutvé ryby (obr. 7) a červi (obr. 8). Neexistují žádné důkazy o tom, že tito jsou jakkoli méně sofistikovaní než jejich dnešní živí představitelé, takže pro evolucionisty je velmi problematické tvrdit, že tvorové z kambria představují “primitivní” a “méně vyvinuté” formy života. Vyhynulí trilobiti (obr. 9) měli složené oči, které patří mezi nejdůmyslnější a nejkomplexnější zrakové systémy jakéhokoli tvora, který kdy žil!5 Anomalocaris (obr. 5) měl také důmyslné složené oči, a otázka jak by se mohly tak rychle vyvinout, zanechává evolucionisty v bezradnosti.6

Darwin o fosilním záznamu

Darwin v 9. kapitole své knihy O původu druhů vyznačil tři geologické poznatky, které byly z hlediska jeho teorie a jeho vlastních slov “nepochybně nejzávažnějšího rázu”:

 • “Náš neúspěch při hledání postupného formování nekonečného množství přechodových vazeb mezi mnoha druhy, které nyní existují nebo existovaly”
 • “Náhlý způsob, jakým se objevily celé skupiny živočišných druhů v našich evropských formacích”
 • “Téměř naprostá nepřítomnost fosilních formací pod silurskými vrstvami, jak jsou v současnosti známy.” (je třeba poznamenat, že v Darwinově době existoval překryv mezi tím, co bylo nazýváno “silur” a “kambrium”)

Otevřeně přiznal: “…množství přechodových variací, které na Zemi dříve existovaly, musí být skutečně nesmírné. Proč tedy není každá geologická formace a každá vrstva takovýchto přechodových článků plná? Geologie určitě neodhalí žádný takový jemně odstupňovaný organický řetězec; a toto je možná ta nejvíce do očí bijící a nejzávažnější námitka, která může být namířena proti mé teorii.”

Darwin, CR, O původu druhů , John Murray, Londýn, str. 310 a 280, 1859, ( 1. vydání).

Darwinův strom života

Podle evolucionistů se obyčejné chemické látky nějak spojily, a vytvořily jednobuněčný samo-reprodukovatelný organismus – mikroba, který mohl vytvářet své vlastní kopie. Poté, po stovkách milionů let došlo u tohoto organismu k vývoji, až se (nějak) stal složitější a diverzifikoval do různých druhů – viz obr. 10.

Obr. 10. První kroky evoluce vedou k různým druhům (species) stejného rodu

Údajně tyto nové druhy pokračovaly dále v diverzifikaci, až se mohly rozdělit do různých rodů (genus), tj. do různých skupin druhů (species) – obr. 11. Nicméně i přes jejich rozdíly mohly být stále považovány za členy stejné čeledi (family). Poté, jak pokračoval vývoj, stávaly se stále více různorodými, až mohly být klasifikovány jako různé čeledi (tj. různé skupiny rodů), pak různé řády (tj. různé skupiny čeledí) a pak různé třídy (tj. různé skupiny řádů). Na konci vývoje to mělo vést k tak zásadně odlišným tělesným plánům, že tito tvorové mohli být zařazeny do různých kmenů (phyla), tj. do různých skupin tříd.

Živočichům s podstatně odlišnými tělesnými plány se raději říká “nesourodé” než jen “rozmanité”. Tak například zatímco o různých příslušnících čeledi kočkovitých (lvi, tygři, leopardi, domácí kočky a další) se říká, že vykazují rozmanitost, tak o různých kmenech (např. strunatci, členovci) se říká, že jsou nesourodé. Všechny kočky jsou strunatci, protože mají páteř a vnitřní kostru. Anatomické rozdíly mezi nimi jsou relativně malé. Členovci (např. humři, krabi, hmyz) nemají žádnou páteř a mají vnější kostru. Jejich anatomie se od strunatců zásadně liší.

Obr. 11. Další kroky v evoluci vedou k různým rodům (genera – množné číslo od “genus”) stejné čeledi

Bylo zjištěno přibližně 36 kmenů živých a vyhynulých živočichů a jejich velmi rozdílné tělesné plány svědčí o míře nesourodosti nalezené v přírodním světě. Například ramenonožci (se schránkou jako mají želvy) jsou mořští tvorové se schránkami na jejich horním a spodním povrchu těla; žahavci mají měkké tělo s chapadly, vyzbrojenými žahavými buňkami, jako jsou medúzy a korály; další skupinou živočichů s měkkým tělem jsou měkkýši a zahrnují olihně, chobotnice a šneky; a ostnokožci mají své tělesné části pětinásobně paprsčitě souměrné (pentaradiální symetrie), např. hvězdice a mořští ježci.

To, že v kambrických horninách je zastoupen téměř každý samostatný živočišný kmen – včetně toho, jehož má být členem i člověk (kmen strunatců) – je nanejvýš důležité.7 Jak bylo ukázáno, darwinovská teorie předpověděla, že jak budeme postupovat geologickým sloupcem zdola nahoru, a tudíž údajně od začátku evolučního času, měla by se ve fosilním záznamu postupně objevovat nesourodost. Jinými slovy, rozmanitost by měla předcházet nesourodost. Ve skutečnosti však vidíme pravý opak: nesourodost se objevuje před rozmanitostí. Už jen toto by mnozí mohli považovat za prakticky oficiální vyvrácení darwinismu.8

Pro biblické kreacionisty toto vše samozřejmě žádný problém nepředstavuje. Kambrické horniny jednoduše odrážejí obrovskou rozmanitost Bohem stvořených organismů, žijících na mořském dně nebo v jeho blízkosti, a byly tedy mezi prvními, které byly pohřbeny nánosy sedimentů ukládajících se během Potopy podle knihy Genesis.

Odkazy a poznámky

 1. Darwin, C.R., On the Origin of Species, John Murray, London, p. 310, 1859.
 2. Kitts, D.B., Paleontology and evolutionary theory, Evolution 28:467, September 1974.
 3. Gould, S.J., Is a new and general theory of evolution emerging? Paleobiology 6(1):119–130, 1980.
 4. Clarkson, E.N.K., Invertebrate Palaeontology and Evolution, 4th edn, Blackwell Science, London, UK, p. 45, 1998.
 5. Stammers, C., Trilobite technology: Incredible lens engineering in an ‘early’ creature, Creation 21(1):23, 1998; creation.com/trilobite.
 6. Sarfati, J., Giant compound eyes, half a billion years ago? Creation 34(4):39, 2012; creation.com/compound-eye.
 7. The ‘Lower Cambrian’ fish Haikouichthys.
 8. Meyer, S.C., Darwin’s Doubt: The explosive origin of animal life and the case for intelligent design, HarperCollins, New York, 2013.
Subscribe
Upozornit na
23 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Zamysleme se prosím nad tímto – mutace jsou náhodné – přírodní výběr nenáhodný. Dobře. Co jsou mutace? Mutace jsou založené na přírodních principech. Je přírodní výběr také založený na přírodních principech? Ano. Jak to tedy potom, že ty samé principy jsou jednou “nenáhodné” a podruhé “náhodné”? Vždyť je to protimluv. Stejný základ nemůže “vyrábět” dvě naprosto různé přírodní postupy. To je přeci hloupost ne?

Pokud ale mutace nejsou náhodné a přírodní výběr také ne – pak je jasné, že za tím někdo – něco – stojí.

Oliver

Naprostý souhlas s panem Zelinkou. Ještě k tomu: Jako v mnohém jiném, zde je taky patrno, že pokud se člověk dívá na věci jen letmo, může uvěřit nečemu úplně opačnému, než co by zjistil při podrobném a hlubším zkoumání. Jako je to u některých lidí, které potkávám a pro které je existence mutace jasným důkazem evoluce. Ovšem to, že lidi nestudují hlouběji jim těžko zazlívat. Mají svou profesi, své rodinné zázemí, svoje těžkosti a žijí ve svém prostředí (inu, studují něco jiného…) a možná jim nezbývá tolik času. Otázkou je… Číst vice »

Jiří Zelinka

jhk – vlasta Díky za váš otevřený styl, myslím že trefa do černého je ta věa: “Ani jeden program na světě, který existuje – nebyl utvořen nikým jiným, než pouze a jen člověkem. I pouhá ona pověstná jediná „tečka“ – i tu musel do programu vložit člověk.” Tohle je potřeba říkat – klidnou, zemitou pravdu. A ani není třeba se zlobit na “mutace” 🙂 , je to jen slovo, jemuž dáváme obsah my, lidé. Možná vás k tomu přimělo to nové video na stránkách, ale mutace jsou prostě mutace. Mě… Číst vice »

jhk - vlasta

Výsledkem je, že pokud by evoluční mechanizmy doopravdy byli skutečností tak, jak to současná teorie prohlašuje, tak by NEMOHLY vést k takovým výsledkům, jaké očekáváme (vývoj druhů). – přestávám mít rád pojem “mutace”. Co je vlastně ona mutace? Je to změna informace. A změna informace není nic jiného než pouhé “přeprogramování”. A na světě neexistuje ani jeden program, který by nebyl utvořen někým jiným, než člověkem. A to myslím opravdu vážně. Ani jeden program na světě, který existuje – nebyl utvořen nikým jiným, než pouze a jen člověkem. I pouhá… Číst vice »

Oliver

Vlasta: To ano, ale to není obsahem téhle knížky. Výsledkem všech těch laboratorních pozorování popisovaných v knížce je, že – u mutace dochází k strátě informace, nikoli k jejímu nárůstu – mutace ani po mnoha tisících generací organizmu nevedou k jeho změně na organizmus jiný – efekt “pozitivní mutace” je taky důsledkem stráty informace a je tedy spojen (třeba) s defektem v jiné oblasti (projeví se to neblaze někde jinde, třeba strátou možností adaptace, jinou nemocí a pod.) – možná i něco jiného, nemám geniální paměť Behe to píše tak,… Číst vice »

jhk - vlasta

A ano, doopravdy ve své práci zkoumá hlavně mutace. Je to hodně nudné čtení, ale výsledek – jak zajímavý! Stojí za to se tím prokousat. – nevím, zdali je výsledek tak zajímavý, jak by měl být – asi záleží na očekávání toho, kdo se tím zabývá. Jak jsem již řekl – jsou mutace řízené přímo genetickým programem v buňkách a jsou mutace – kdy se něco tzv. “nepovede” tak, jak má – protože to je ovlivňované zvenčí. Jenomže v tom je zakopáno mnoho problémů, které už ale příliš mnoho lidí… Číst vice »

Oliver

čeho jsou darwinovské procesy schopny a čeho nikoli.

…no takhle to on píše v úvodu ke své knížce. Neodarwinizmus ale operuje mutacemi, takže to může takhle říct, i když Darwin nějak ty mutace neřešil, pokud vím.
A ano, doopravdy ve své práci zkoumá hlavně mutace. Je to hodně nudné čtení, ale výsledek – jak zajímavý! 🙂 Stojí za to se tím prokousat.

jhk - vlasta

čeho jsou darwinovské procesy schopny a čeho nikoli. – darwinovský proces……. osobně bych to bral obecněji – čeho jsou schopny mutace a selekce. A ještě ohledně mutací – čeho jsou schopny mutace řízené a mutace tzv. “neřízené”. Rozdíl mezi nimi není – ale na těch druhých někteří vědci ujíždí a říkají – ony jsou ty “organizmotvorné”. Někteří ujíždí ještě dále a tvrdí, že díky tomu nejsou pro Boha Bible žádné důkazy, protože to přeci trvalo “miliony let (ML)” – a Boha tudíž nebylo třeba. Všechno zařídil pouhý “mechanický” přírodní proces… Číst vice »

Oliver

Pane Zelinko, beru na vědomí 😀 😀 Nemusíte mňě chápat, ani Dostojevského, jen jste nepostřehl, že na věci lze nahlédat z různých úhlů a vy mně podsouváte něco, co nebylo mým cílem říct. „protože tolik indícií všude kolem svědčí o tom, že Boží Slovo má pravdu“ – proto věříme, že Bůh má pravdu, protože přijímáme vědecká fakta, tak jak jsou. “ Já s vaším pojetím nepolemizuju a jsem tohotéž názoru. 1./ To ovšem neznamená, že věci nemají důsledky. Když tedy platí tohle vaše tvrzení, proč by se mnělo v každém… Číst vice »

admin

Doplnění k Oliverovi: Pět kapitol knihy “Nepřekonatelná hranice evoluce” je k dispozici také na našem webu

Oliver

Biostroj „VŽDY dochází jen k úbytku nebo poškození informace.“ Ak ste ešte nečítali, skúste si prečítať nejakú knihu od profesora Dr. Michaela Behe (Neprekonateľná hranica evolúcie), je to naozaj vedec, ktorý sa celým svojím srdcom a všetkými silami pokúšal ukázať prínos mutácií pre evolučný vývin a zistil presne toto. Aj keď sa (v minimálnom množstve prípadov) javí nejaká mutácia ako prospešná, je to vždy za cenu poškodenia nejakej informácie. Myslím, že takéto čítanie by Vás mohlo zaujať, je to naozaj vecný popis množstva pokusov v laboratóriu, suchá vedecká práca bez… Číst vice »

admin

Biostroj
„VŽDY dochází jen k úbytku nebo poškození informace.“

Toto důrazně odmítáte a uvádíte odkaz na New Scientist v angličtině. Také vám uvedu z velkého množství pojednání o tomto jen tři články, které tyto vámi naznačované “slavné proteiny TRIM5 a Hox geny” představují v jiném světle:

https://creation.com/vige-function

https://creation.com/hox-homeobox-genes-evolutions-saviour

https://creation.com/refuting-evolution-2-chapter-5-argument-some-mutations-are-beneficial

Jiří Zelinka

Biostroj ad 1 – „Geologické vrstvy jsou pro změnu datované podle „rozmachu“ fosílií.“ Nahlas to takhle evolucionisté zpravidla netvrdí, ale všichni (poctiví a sami sebe neobelhávající) geologové na celém světě tohle dobře vědí. K tomu viz alespoň tyto dva články: https://kreacionismus.cz/jedna-z-mnoha-lzi-evolucni-party-zkameneliny-1/ https://kreacionismus.cz/jedna-z-mnoha-lzi-evolucni-party-zkameneliny-2/ ad 2 – „evoluce vyžaduje konkrétní vysvětlení krok za krokem na buněčné a molekulární úrovni“ Ano, vyžaduji nerovnoměrnou míru kritiky, protože my se veřejně hlásíme k tomu, že mnohé věci nedokážeme lidsky ani technicky vysvětlit a pouze jim věříme, a to na základě jiných indícií, které nás k… Číst vice »

Biostroj

Jiří “Geologické vrstvy jsou pro změnu datované podle „rozmachu“ fosílií.” Chcel by som vidieť článok, v ktorom toto niekto tvrdí, inak mi to príde ako zjavný straw man. “evoluce vyžaduje konkrétní vysvětlení krok za krokem na buněčné a molekulární úrovni” S tým samozrejme všetci súhlasíme, ibaže evolucionisti z iných dôvodov, aké myslíte vy. Technickosť teórie znamená, nakoľko sme schopní z pozorovaní pomocou nej preukázateľne vyvodzovať vzťahy, platné rovnice. Evolučná teória je polotechnická, množstvo vzťahov je nám známych – matematika populačnej genetiky, sekventovanie DNA – ale stále vyžaduje presnejšie poznanie, pretože… Číst vice »

jhk - vlasta

Živé věci jsou ucelené bloky s programy, tj. s informacemi.

– ateisté a mnozí teisté si vzali na pomoc pro své náboženství vědu a spousty vědeckých oborů, které porůznu se diverzifikovaly. Jedním z nich je – informatika, jak již Jiří Zelinka nadhodil. A protože jsou evolucionisté mimo jiné i přizpůsobiví – přizpůsobili si argumenty informatiky “ke svému obrazu” a pomocí ní, si vysvětlují, jak jejich “dlouhé časy” mohou fungovat.

Jiří Zelinka

Ještě dodatek k mému předchozímu komentáři ohledně “evolučních přeměn”: Ono to totiž není jen o tom, mít k dispozici řekněme správné chemické (stavební) materiály (i když i to je dosud zcela nedosažitelné, např. buněčná membrána atd.) které by se mezi sebou porůznu sestavovaly a měnily. Živé věci jsou ucelené bloky s programy, tj. s informacemi. Jejich vlastnosti jim dává sekvence, ve které jsou sestaveny podjednotky molekul s dlouhým řetězcem (např. DNA nebo proteiny). Tedy nesou naprogramované informace (včetně informací pro své vlastní čtecí stroje). A toto uspořádání, stejně jako software… Číst vice »

Jiří Zelinka

Biostroj Práve v tomto období je datovaný rozmach prvých predátorov Tento “rozmach” je datovaný podle geologických vrstev. Geologické vrstvy jsou pro změnu datované podle “rozmachu” fosílií. Tyhle povídačky jsou dobré leda ve třídách teenagerů, kteří odkývou všechno, protože myslí na úplně jiné věci. Ale “jak sám Darwin výslovně prohlašoval, evoluce vyžaduje konkrétní vysvětlení krok za krokem na buněčné a molekulární úrovni, ne jen nějakou vágní hierarchii.“ (Nathaniel T. Jeanson, Ph.D., obor buněčná a vývojová biologie, Harvardská univerzita) Rád bych viděl konkrétní mechanismus (především nejen já, ale hlavně světově špičkoví chemici… Číst vice »

Biostroj

Kambrická explózia z evolučného pohľadu.

Práve v tomto období je datovaný rozmach prvých predátorov, rozmach evolučných „závodov v zbrojení“ medzi lovcami a korisťami, čo spôsobuje nárast intenzity selekčných tlakov, čo súvisí s vzrastom komplexnosti organizmov.
Nové účely (spôsoby ako získať živiny), pre ktoré by sa vôbec mala naštartovať kumulácia genetických zmien prirodzeným výberom.

Jiří Zelinka

Oliver Pokud Bůh je, tak je pravdou. Pravda buď je, nebo není. Co je na tom pokrouceno? Myslím, že jste tomu, co jsem napsal, vůbec neporozuměl. Dotknu se však jen toho překrucování: …„a protože Bůh je pravda, nutně věří lži“ – je značně pokroucená. Spíše je to takhle: „protože tolik indícií všude kolem svědčí o tom, že Boží Slovo má pravdu, nutně (ti ostatní) věří lži“. My neříkáme jen tak pro nic za nic, že “Bůh je pravda, ostatní nutně věří lži”. Opakuji: „protože tolik indícií všude kolem svědčí o… Číst vice »

Oliver

Možná to vypadá zjednodušeně, ale je to jenom to, co říkáte ve svém příspěvku dál. Pokud totiž stvořil tenhle svět Bůh, tak všechno, co zde pozorujeme bude v souladu s Jeho zjevením a bude to potvrzovat, že svět byl navržen někým, komu se lidi nevyrovnaj, kdo stojí nad nimi i nad vesmírem, nějakou osobou s přesnými vlastnostmi, které my lidi nemáme, jako kupř. všemohoucnost, dokonalá moudrost, dokonalá láska atd. (zatím tohle celkem dobře splňuje Bůh). Pokud tedy pozorovaná realita je v souladu s Božím zjevením, tak je Boží zjevení pravdivé.… Číst vice »

Jiří Zelinka

Oliver Jak praví klasik: „Když člověk nevěří v Boha, věří čemukoliv“. A protože Bůh je pravda, nutně věří lži. 🙂 To jste si to ale pěkně zjedodušil – chápu to sice jen jako vaše filozofování, ale to platí naprosto stejně pro obě strany. Takový Dawkins například je toho přímo čítankovým příkladem. Ale část vašeho podání – “a protože Bůh je pravda, nutně věří lži” – je značně pokroucená. Spíše je to takhle: “protože tolik indícií všude kolem svědčí o tom, že Boží Slovo má pravdu, nutně (ti ostatní) věří lži”.… Číst vice »

Oliver

Jak praví klasik: “Když člověk nevěří v Boha, věří čemukoliv”. A protože Bůh je pravda, nutně věří lži. Problém je taky i jinde. Každý se přece může mýlit. A pak se poopravit. Ale co když věnujete všechny síly, všechen svůj čas, možná i podstatnou část svého života něčemu, co se ukáže jako lež? Vy jste tomu věřili a podle toho jste smýšleli , konali, soudili, sdíleli to s jinými… Najednou to máte všechno zavrhnout? Uvěřit nejakým jiným faktům? A navzdory všem těm knihám a lidem a učebnicím a filmům… Mnohem… Číst vice »

jhk - vlasta

Evolucionisté se budou notně potit, aby dokázali, že mutace působí ony potřebné změny z bakterie v člověka. Ale i kdyby vypotili sami sebe komplet – historii, která je v mnohých případech i zaznamenaná – změnit nebudou moci. A fakta v nich obsažená – také ne. Tvořivou silou totiž není ani mutace ani selekce. Ostatně to mají v popisu své vlastní teorie. A na vznik života zatím nemají odkud vzít – když z neživého není co vzít. Kde totiž nic není – ani holt smrt nic nebere……..