paganism

Postkřesťanské pohanství na vzestupu

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Vzestup pověr a okultních praktik ukazuje, že lidé jsou ze své podstaty náboženští

Lita Sanders

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 11/2023.

Proč někdo odmítne křesťanství a namísto toho přijme spiritismus, tarotové karty a čarodějnictví? Ve Spojených státech bylo v roce 2020 vedeno 30 % lidí jako „bez vyznání“ – tedy ti, kteří se nehlásí k žádnému formálnímu náboženství.1 Lidé jsou přitom ale stále duchovně hladoví. Prodej tarotových karet se v letech 2016 až 2021 zdvojnásobil, a na sociálních sítích si někteří influenceři získali oblibu díky virtuálním výkladům tarotu.2 Silnou přítomnost a rychlý nárůst na internetu má také novopohanské náboženské hnutí Wicca.3

Často ti samí lidé, kteří kritizovali Bibli jako mýtus a odmítli její učení o Bohu, si pak rádi koupí léčivé krystaly a pravidelně čtou horoskop. Mimořádně oblíbené jsou také spiritistické tabulky Ouija. Co nám to říká, a jak na to vše mají křesťané reagovat?

První falešné náboženství

Abychom tento problém pochopili, musíme se ve většině případů vrátit do Genesis. Adam a Eva, naši první rodiče, žili v zahradě Eden v dokonalém vztahu s Bohem. Neexistoval žádný hřích, žádná smrt, bylo třeba jen dodržet jedno velmi jednoduché pravidlo – nejíst ovoce ze zakázaného stromu.

Satan pokoušel Evu podsouváním myšlenky, že Boží příkaz nejíst ovoce jí odepírá něco dobrého, co by jí dalo moudrost. Nepřímo tím chtěl říci, že Bůh je skoupý, možná dokonce krutý! Vždyť přece kdyby ji Bůh opravdu miloval, nezakázal by takové ovoce. Ona a její manžel uvěřili Satanovi místo Bohu a získali tak nové poznání – jenže ne to poznání, které jim Satan slíbil.

Podobně jsou i dnes lidé přitahováni okultismem, protože nabízí příslib nového poznání, ba co víc, že členové praktikující křesťanské rodiny budou šokováni a ohromeni jejich novým náboženstvím.

Pravá a falešná náboženství

„Ačkoli falešná náboženství mají různá vyznání víry, filozofie a praktiky, ve skutečnosti žádné z nich nemůže nikoho zachránit.”

Pravá a falešná náboženství existovala vedle sebe vždy. Ve skutečnosti existují pouze dva druhy náboženství – pravá víra v Boha Stvořitele zjeveného v Písmu, a pak všechno ostatní. Ačkoli falešná náboženství mají různá vyznání víry, filozofie a praktiky, ve skutečnosti žádné z nich nemůže nikoho zachránit.

Pokud však někdo Boha Stvořitele odmítne, zůstává v něm duchovní prázdnota, kterou se lidé snaží zaplnit nejrůznějšími falešnými bohy a duchovními praktikami – protože Bůh nás stvořil ke Svému obrazu, abychom žili ve vztahu s Ním. Starý zákon svědčí o praktikách služby jak falešným bohům (např. Moloch a Ašéra), tak modlám v podobě falešných bohů, slunce, měsíce a hvězd.

Ale abychom nekritizovali jen minulost – dnes mnozí praktikují pro změnu materialistické náboženství v uctívání bohatství a konzumu (Matouš 6:24; Lukáš 12:16–21), i když si to neuvědomují. Falešné náboženství může mít i takovou podobu, že za posvátnou bytost je považován třeba Steve Jobs!

Materialistická náboženství však zanechávají duchovní díru. Lidé, toužící po otevřenější spiritualitě bez „organizovaného náboženství“, se obracejí na animistická náboženství, jako je buddhismus nebo sikhismus. Ta také apelují na moderní zájem o environmentalismus. Tato náboženství vidí přírodní síly do určité míry jako osobní.4 Existují také pohanská náboženství volně založená na předkřesťanských evropských náboženstvích, např. severská a řecká mytologie, která je rovněž panteistická.

Někteří lidé ale chtějí otevřenější kontakt s duchovními silami, a tak se zajímají o různé druhy čarodějnictví a věštění. V tom „lepším“ případě se tito lidé zapojili do systému víry, který je vůči skutečné víře v Boha „jen“ nepřátelský. O nejhorším scénáři pak slyšíme od mnohých, kteří byli z těchto praktik vysvobozeni, když svědčí o démonických vlivech, s nimiž se člověk může setkat. Existuje vskutku dobrý důvod – a říká nám ho Bůh – proč bychom neměli mít s těmito praktikami nic společného!

Čarodějnictví versus evangelium

Již od raných dob křesťanství museli evangelisté čelit pohanským přesvědčením v nejrůznějších formách, jak je přijala daná kultura. Nejstarší zaznamenaný příběh o konfliktu mezi křesťanstvím a okultismem najdeme ve Skutcích 8:9-24, při setkání Petra s mágem Šimonem. Apoštolové dělali zázraky za účelem oslavení Boha a potvrzení evangelia, ale Šimon dělal falešnou magii pro svou vlastní slávu, nicméně byl těmi zázraky ohromen a evangeliu zjevně uvěřil.

Šimon se však domníval, že tuto moc dělat zázraky si může koupit za peníze, za což ho Petr důrazně pokáral. Jeho chyba spočívala ve zlém úmyslu použít tuto moc k dalšímu prosazování svého vlastního jména.

V Efezu někteří lidé, kteří praktikovali čarodějnictví, také uvěřili v Krista, avšak uznali své hříšné praktiky a spálili magické texty v hodnotě 50 000 denárů (Skutky 19:18-20). Tento zjevný projev víry však byl hrozbou pro stříbrotepce, kteří si na velkou část svého živobytí vydělávali prodejem stříbrných model Artemis.

Pavel řadí čarodějnictví mezi typy hříchů, které lidem brání zdědit Boží království (Galatským 5:19-20), a čarodějnictví je také jednou z věcí, kvůli níž zůstane člověk ve vnější temnotě, mimo město nového Jeruzaléma (Zjevení 22 :15).

Čarodějnictví je v nejlepším případě falešná víra, která nás odvádí od pravdy. V tom nejhorším případě pak přivádí lidi do kontaktu s démonickými silami, před kterými nás Bible z velmi dobrých důvodů varuje, abychom se jim vyhýbali.

Jak reagovat

S různými druhy čarodějnictví se setkal jak starozákonní Izrael, tak i novozákonní církev, takže se můžeme z jejich reakcí poučit a pomoci tak oslovit lidi, kteří dnes praktikují různé druhy pohanství.

Zaprvé, v církvi není absolutně žádný prostor pro jakýkoli typ pohanského synkretismu. Každý typ uctívání přírody, věštění, komunikace s duchy, ať už s anděly nebo duchy mrtvých, je zcela odsuzován a každý, kdo se těmito praktikami zabývá, stojí „mimo“ církev. Pokud patříte mezi pokročilejší věkem, může se vám to zdát samozřejmé. Ale pokud jste mladí věřící, možná vás překvapí, kolik vašich vrstevníků má tarotové karty nebo sleduje různé jasnovidce na sociálních sítích! Je potřeba jasného, střízlivého učení o tom, že okultismus je zcela nepřípustný, i když se může zdát jakkoli atraktivní.

„Věřící mají skrze Krista opravdové spojení s Bohem, k čemuž jsme také byli navrženi, a především proto máme duchovní touhy.”

Zadruhé, podobně jako autor listu Židům argumentoval proti návratu k judaismu zdůrazňováním toho, oč lepší to máme jako věřící v Krista, musíme i my zdůraznit, že pohanství nabízí v nejlepším případě jen iluzorní a klamné spojení se zlými duchy, o nichž Bible říká, že lžou a nenávidí nás. Věřící mají skrze Krista opravdové spojení s Bohem, k čemuž jsme také byli navrženi, a především proto máme duchovní touhy.

Ze všeho nejvíc potřebují evangelium dnešní vyznavači čarodějnictví či pohanství. Víra v Krista pro ně bude znamenat konkrétní pokání a odmítnutí jejich pohanských činností, včetně zničení všech artefaktů používaných v jejich duchovních praktikách. V našem digitálním věku to může také zahrnovat smazání svých profilů na sociálních sítích, které velebí čarodějnictví, a zrušení sledování influencerů, kteří se na tyto věci zaměřují!

Jak bylo zmíněno výše, měli bychom se vyvarovat třpytivosti pohanství nebo okultismu. Prezentují se jako tajemné a vzrušující, což je jen součástí lákavé propagandy. Jde tu naopak o další ze satanových lstí, jak oklamat každého, kdo by mohl být jakkoli zranitelný. Ale neměli bychom se soustředit jen na fakt, že někdo je čarodějem; měli bychom se zaměřit na skutečnost, že čaroděj je ztracený nositel obrazu, který zoufale potřebuje slyšet evangelium a v důvěře Kristu činit pokání, aby byl spasen.

Odkazy

  1. Pew Research Center, “Modeling the Future of Religion in America,” Religious Demographics, Pew Research Center, uploaded September 13, 2022, https://www.pewresearch.org/religion/2022/09/13/modeling-the-future-of-religion-in-america/.
  2. Sarah Pulliam Bailey, “Tarot Cards Are Having a Moment with Help from Pandemic,” Religion, The Washington Post, uploaded December 10, 2021, https://www.washingtonpost.com/religion/2021/12/10/tarot-cards-pandemic-trend/.
  3. Deena Yellin, “’We’re in the Middle of a Witch Moment’: Hip Witchcraft Is on the Rise in the US,” Paganism, Nation, USA Today, published October 28, 2021, https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/10/28/celtic-festival-samhain-2021-celebration-wicca-witches/6182226001/.
  4. Tiddy Smith, “Animism,” Internet Encyclopedia of Philosophy, accessed October 10, 2023, https://iep.utm.edu/animism/.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments