odpade-zmiz

Odpade zmiz?

pavelkabrtGenetika-teorie informace Napsat komentář

Proč nepřestávají biologové popírat experimentálně ověřené výsledky výzkumu?

Case Luskin

Z www.evolutionnews.org přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 07/2015. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS.

Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k biblickým kreacionistům (nebo také kreacionistům „mladé Země“). Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články ID zde občas uvádíme. Konec konců evolucionisté vědce z ID rovněž nesnášejí a řadí je ke kreacionistům.

ID: Redakční poznámka: Toto je 1. část ze 4dílné série článků o projektu ENCODE, které letos zveřejňuje Casey Luskin v časopisu Salvo. Části 1, 2 a 3 tam byly již uveřejněny. Část 4 bude publikována koncem tohoto roku. Úvod najdete zde.

Je podstatná část lidského genomu nepotřebným odpadem či má zásadní význam pro buněčné funkce? V odpovědi na tuto otázku jsou vědci rozděleni: evoluční biologové zastávají především to první, molekulární biologové to druhé.

V naší době pokročilého biologického výzkumu by se zdálo, že na uvedenou otázku je snadná odpověď. Když je ale mocné evoluční paradigma ohroženo poznatky molekulární biologie, neočekávejte, že dominující vědecké kapacity rychle přiznají porážku. Výsledek celé debaty mezi neodarwinovskou evolucí a inteligentním plánem (ID) může vždy záviset právě na této otázce.

Už ne haraburdí a odpad na vyhození

Pro ty, kdo sledují debatu o původu našeho světa, není zpráva o zavržení konceptu odpadové DNA ničím novým. Už můj první článek O činnosti ID v čísle časopisu Salvo na podzim 2008 popisoval, jak Francis Collins tvrdí v The Language of God (Boží jazyk), že náš genom je plný „haraburdí a odpadu na vyhození“ (tj. smetí), v důsledku čehož se „přímo vnucuje“1 představa, že sdílíme společné předky s myšmi. Jak jsem však potom vysvětlil, pro nekódující DNA byly objeveny četné funkce, a od té doby jich bylo nalezeno ještě více, což si vynutilo revoluci v biologickém myšlení. Příznačně pak jeden článek v Nature, ročník 2010, oznamoval tuto novou éru genomiky konstatováním, že „nový letmý pohled biologie na celý vesmír nekódující DNA — na to, čemu se říkávalo ´odpadní´ DNA — je fascinující a způsobující zmatek.“2 I mnoho dalších vědeckých článků popisujících funkce „odpadní“ DNA se vyjádřilo v podobném duchu.

Žádné veřejné prohlášení však neotřáslo touto debatou tolik jako článek v Nature, ročník 2012, který dal konečně k ledu představu o odpadní DNA – nebo se to alespoň zdálo. Tento článek, působící jak rozbuška, předložil výsledky projektu ENCODE (Encyklopedie prvků DNA), dlouholetého výzkumného konsorcia zaměstnávajícího přes 400 vědců po celém světě při studiu nekódující DNA v lidském genomu. Spolu s 30 dalšími převratnými články tento hlavní článek o ENCODE oznámil zjištění, že „převážná většina“ lidského genomu vykazuje biochemickou funkci:

 • „Tato data nám umožnila připsat biochemické funkce 80 procentům genomu, zvláště mimo dobře prostudované oblasti, kódující proteiny.“3

Ewan Birney, čelný analytik projektu ENCODE, vysvětlil v časopisu Discover Magazine, že vzhledem k tomu, že ENCODE studoval 147 typů buněk a lidské tělo má několik tisíc typů buněk, „je pravděpodobné, že z 80 procent bude 100 procent.“4 Další důležitý badatel zapojený do ENCODE poznamenal, že „téměř každý nukleotid je spojen s nějakou funkcí.“5 Titulek v Science pak hlásal, „Projekt ENCODE píše chvalořeč na odpadní DNA.“6

Špatná zpráva pro darwinismus

Tato zpráva změnila poměr sil v debatě o darwinovské evoluci a inteligentním plánu, protože od poloviny 90. let předpovídali teoretikové ID, že se ukáže, že nekódující DNA má funkci, a kritici ID tvrdili, že odpadní DNA vrazila nůž do srdce ID.

Například už roku 1994 poslal vědec Forrest Mims, zastánce ID, dopis časopisu Science, ve kterém varoval před závěrem, že „odpadní“ DNA je „zbytečná“.7 Science dopis neotiskla, ale téhož roku zveřejnil biolog Kenneth Miller, odpůrce ID, článek v jiném časopisu s opačným závěrem, totiž že „lidský genom je zaneřáděný pseudogeny, genovými fragmenty, ´sirotčími´ geny, ´odpadní´ DNA a tolika opakujícími se kopiemi zbytečných sekvencí DNA, že ho nelze přičítat ničemu, co se podobá inteligentnímu plánu.“8

Porovnejte teď Millerovo tvrzení se závěrem Discover Magazine o 18 let později ve světle přelomové zprávy ENCODE z roku 2012: „Klíčovým bodem je: Není to ´odpad´.“9

Evolucionisté vracejí úder

Obránci Darwina nehodlali data z ENCODE nechat jen tak. Ale tentokrát se nacházeli v nezvyklé pozici. Mnoho darwinistů čerpá velkou jistotu z vědomí, že patří k vědecké většině, což jim umožňuje odvolávat se na většinový konsenzus a odmítat ty, kteří s nimi nesouhlasí, jako „odpadlíky“. Ale ve světě po ENCODE se octli Darwinovi obránci sami v roli odpadlíků, kteří se staví proti většinovému názoru mezinárodní komunity čelných molekulárních biologů, kteří přišli na to, že převážná většina lidské DNA má biochemickou funkci.

Jak se ale vůbec mohou stavět proti empiricky podloženým závěrům? Stejným způsobem, kterým vždy hájí svou teorii: lpěním na domněnce, že evoluční hledisko je správné, a převyprávěním faktů ve světle svého paradigmatu – – a osobními útoky na ty, kdo zpochybňují jejich pozici (viz Darwinovi darebáci)

“Ale ve světě po ENCODE se Darwinovi obránci sami octli v roli odpadlíků, kteří se staví proti většinovému názoru mezinárodní komunity čelných molekulárních biologů.”

Například první četné polemické kritiky z řad obhájců evoluce nazvaly výsledky projektu ENCODE „reklamním švindlem“10 a káraly badatele a vědou se zabývající novináře za to, že jednají „nezodpovědně“, když píší pochvalně o objevech ENCODE.11 V příspěvku nazvaném „Sebeklam projektu ENCODE“ označil PZ Myers ústřední tvrzení ENCODE, že 80 procent genomu má biochemické funkce, pohrdavě za „krávovinu“ a tvrdil, že známky biochemické aktivity v DNA a RNA „není žádná funkce. Ani se funkci neblíží.“ Samotné badatele ENCODE pak nazval „od základů nečestnými“ a posmíval se Evanu Birneyovi slovy: „Nemyslím si, že Birney má sebemenší páru o biologii.“12

Další biolog, obhajující Darwina, Nick Matzke, připustil, že badatelé ENCODE nejsou hloupí, jen nemají dostatek vědomostí: „Začínám si myslet, že jisté oblasti molekulární biologie a bioinformatiky jsou plné lidí, kteří jsou velmi chytří, kteří ve škole sice získali spoustu podrobných technických dovedností, ale nebyli dostatečně vytrénováni v základních souvislostech srovnávací (tj. evoluční) biologie“.13 Ale biochemik z univerzity v Torontu a proevoluční blogger Laurence Moran neuznává ani to, že jsou badatelé ENCODE inteligentní: „Domnívám se, že se budu muset spokojit konstatováním, že mnoho vědců je stejně hloupých jako mnoho kreacionistů inteligentního plánu“,14 chvástal se nabubřele.

Moran dále bědoval, že „tohle budou kreacionisté milovat“ a vyslovil obavu, že výsledky ENCODE mu „velmi zkomplikují život,“15 jelikož „bude třeba vynaložit spoustu úsilí, aby se napravila zkáza způsobená (ENCODE).“16

Převážná většina těch, kdo obhajují ENCODE, však nejsou příznivci ID a nejsou motivováni pomocí a podporou „kreacionistů“. Jejich impulzem jsou experimentální data. Například genetik z chicagské univerzity James Shapiro pochválil výsledky ENCODE a zároveň se distancoval od ID. Zjistil, že „stará představa o genomu jako řetězci genů promíchaných s nedůležitou nekódující DNA už není nadále udržitelná“, jelikož „ENCODE odhalil, že většina (a patrně skoro všechna) tahle nekódující a repetitivní DNA obsahuje zásadní regulační informace“.17

Počátkem 21. století psal Shapiro články, kde předpovídal funkce pro „odpadní“ DNA a vysvětloval, že spoluautorem těchto článků je zastánce ID, jehož názory však nesdílí:

 • Roku 2005 jsem zveřejnil dva články o funkční důležitosti repetitivní DNA s Rickem von Sternbergem. Hlavní článek měl název „Proč je repetitivní DNA zásadně důležitá pro fungování genomu.“
 • Tyhle články s Rickem jsou důležité … ze dvou důvodů. Prvním je skutečnost, že krátce poté, co jsme články odevzdali, Rick se stal okamžitou celebritou hnutí inteligentního plánu. Kritici použili moje spoluautorství s Rickem jako záminku k tvrzení, že „vrána k vráně sedá“ a obvinili mne, že v mém pracovním programu je příklon k ID či kreacionismu, což je smyšlenka nemající oporu v ničem, co jsem napsal.
 • Druhým důvodem, proč jsou ony dva články s Rickem důležité, je fakt, že byly, upřímně řečeno, předvídavé, předjímaly nedávné výsledky ENCODE. Naší základní myšlenkou bylo, že genom je vysoce sofistikovanou organelou sloužící k uchovávání informací. Přesně jako u pamětí elektronických zařízení, i genom musí být formátován obecnými (tj. opakovanými) signály, které umožňují přístup ke skladované informaci kdykoli a kdekoli to bude třeba.18

Někteří kritici ID výsledky z ENCODE jasně akceptují. Většina jich však zůstává nezlomně odolná, nejpravděpodobněji proto, že hrozí, že ENCODE vyvrátí některé z nejlepších vědeckých argumentů pro neřízený evoluční původ lidského genomu.

Co když má ENCODE pravdu?

Počátkem roku 2014 informoval Science o námitkách vznesených dalším čelným evolucionistickým kritikem ENCODE, biologem z houstonské univerzity Danem Graurem. Podle Science „podnítil Graurův vztek na ENCODE jeho ateizmus.“19 Nepřekvapuje, že se Graur naštval na ENCODE, uvážíme-li, jak neomaleně se k celé záležitosti vyjádřil v rozhovoru poskytnutém roku 2013:

 • Není-li v lidském genomu opravdu žádná odpadní DNA, jak naznačují výsledky projektu ENCODE, pak nemůže dlouhý, neřízený evoluční proces vysvětlit lidský genom. Na druhou stranu, pokud jsou organizmy vyprojektovány, pak lze očekávat, že veškerá DNA nebo co možná největší její část, bude vykazovat funkce. Má-li pravdu ENCODE, pak evoluce je omyl.20

Graurovo vyjádření k celé toto věci může být prostě správné. Chcete-li však plně docenit, proč jsou kritici ENCODE na omylu, počkejte si na další pokračování tohoto seriálu. = Toto říká originální anglický článek, není to náš příslib. [Podívejte se, jak evolucionista Richard Dawkins lže o odpadní DNA]

Odkazy

 1. Francis Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (Free Press, 2006), 136-137.
 2. Erika Check Hayden, “Life Is Complicated,” Nature, 464:664-667 (April 1, 2010) (zvýraznění dodáno).
 3. The ENCODE Project Consortium, “An integrated encyclopedia of DNA elements in the human genome,” Nature, 489:57-74 (Sept. 6, 2012).
 4. Ewan Birney, quoted in Ed Yong, “ENCODE: the rough guide to the human genome,” Discover Magazine (Sept. 5, 2012): http://tinyurl.com/knr9co7.
 5. Tom Gingeras, quoted in Yong, ibid.
 6. Elizabeth Pennisi, “ENCODE Project Writes Eulogy for Junk DNA,” Science, 337:1159-1161 (Sept. 7, 2012).
 7. Forrest Mims, “Rejected Letter to the Editor to Science” (Dec. 1, 1994): forrestmims.org/publications.html.
 8. Kenneth Miller, “Life’s Grand Design,” Technology Review, 97(2):24-32 (February/March 1994).
 9. Yong, poznámka 4.
 10. Nick Matzke, “ENCODE hype? From now on I’ll just reply: #oniontest,” Panda’s Thumb (Sept. 5, 2012): http://tinyurl.com/nmxeu4t; Laurence Moran, “The ENCODE Data Dump and the Responsibility of Science Journalists,” Sandwalk (Sept. 6, 2012): http://tinyurl.com/k7eup3n.
 11. Moran, ibid.
 12. PZ Myers, “The ENCODE delusion,” Panda’s Thumb (Sept. 23, 2012): http://tinyurl.com/moefwye.
 13. Matzke, note 10.
 14. Laurence Moran, “Intelligent Design Creationists Choose ENCODE Results as the #1 Evolution Story of 2012,” Sandwalk (Jan. 4, 2013): http://tinyurl.com/p8dc6yp.
 15. Laurence Moran, “ENCODE Leader Says that 80% of Our Genome Is Functional,” Sandwalk (Sept. 5, 2012): http://tinyurl.com/m96r5un.
 16. Moran, poznámka 10.
 17. James Shapiro, “Bob Dylan, ENCODE and Evolutionary Theory: The Times They Are A-Changin’,” Huffington Post (Sept. 12, 2012): http://tinyurl.com/pmxowlu.
 18. Ibid.
 19. Yudhit Bhattercharjee, “The Vigilante,” Science, 343:1306-1309 (March 21, 2014).
 20. Dan Graur, “How to Assemble a Human Genome?” (December 2013): http://tinyurl.com/mpmxkyw (zvýraznění je už v originálu).
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments