truck-evolution-1

Nezastavitelná evoluční mašinerie?

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie 3 Komentáře

Její argumenty se však rovnají nule1

Philip Bell

Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 12/2017, aktualizoval Pavel Akrman – 04/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Toto je nově aktualizovaná a doplněná verze původního článku z roku 2017.

truck-evolutionSlovníky definují anglické slovo „juggernaut“ [mašinerie] různě, ale celkový obsah je tento: „Ohromná, mocná a vše drtící síla;“2 „vše, co vyžaduje slepou oddanost“.3 Můžeme si také představit ohromný náklaďák, kamion, který se vymkne kontrole a na své destruktivní trase zanechává spoušť. Toto vše se jeví jako vhodný popis toho, jaký dopad má evoluční myšlení a víra v dlouhé věky na myšlení a rozhodování mnoha současných lidí. Je to snad nepodložené a plané přehánění? Vůbec ne. Autoři od CMI spotřebovali mnoho inkoustu, aby tuto pravdu po mnoho let šířili. Máme-li uvést několik příkladů, pak je to třeba článek, kde se zdůrazňuje propojení víry v evoluci se sociálním zlem,4 dále útok na manželství a rodinu, porušení posvátnosti lidského života a rostoucí kriminalia,5 stejně jako genocida6 a války.7 [uvedené články jsou v angličtině]

“Křesťané, kteří se opírají o Genesis jako o historii, mohou být klidní. Může to znít jako fráze, ale je to stále pravda: Jeden člověk + Bůh = většina.” (viz 2. Královská 6:15–17)

V rozporu s tím je náš vzdělávací systém (od základní školy až po univerzitu), populárně vědecké programy, dokumenty z přírody, přehledy zpráv, časopisy a sociální sítě – to vše představuje smýšlení, které přehlíží biblická tvrzení o počátcích, nemluvě o vědeckých důkazech, které by to podporovaly. V tom všem se předvádí patolízalská úcta k síle „vědy“, aby se tak vysvětlil náš původ, ošetřily se s naše problémy, a dokonce aby nám to dalo smysl naší existence! V dnešní době internetu může svůj názor zveřejnit každý. A každý „nový“ názor, který se drží stranické linie světských elit, má možnost šířit se jako požár.

Rychlost, s jakou se přidává množství informací online – „obsahový šok“ – je ohromující. Od května 2022 bylo každou minutu na YouTube nahráno 2 500 nových videí, tj. přidalo se již tak obrovské množství videí, které by k nepřetržitému sledování vyžadovalo téměř 18 000 let!8 Údaje o používání internetu do dubna 2022 potvrdily, že bylo odesláno 231,4 milionů e-mailů, na Facebook bylo každou minutu přidáno 1,7 milionu příspěvků a na Twitteru bylo sdíleno více než 347 000 tweetů za minutu.9 Aplikace WhatsApp odešle každou minutu přes 70 milionů zpráv.10 K obrovskému nárůstu obsahu samozřejmě dochází i na mnoha dalších platformách, jako jsou Snapchat, Instagram a Tiktok. Pokud naprostá většina těchto lidí hájí nebo alespoň přijímá světský pohled na svět, mohlo by se zdát, že je to nezastavitelná mašinérie.

Kult „vědy“

Naštěstí se nad vším tím pokřikem občas ozývají i rozumné hlasy. V květnu 2016 přinesl vlivný americký „časopis o náboženství a veřejném životě“ First Things (Nejdůležitější věci) článek s příznačným názvem „Úpadek vědy“.11 Autor v tomto smyslu popsal „Kult vědy“ takto:

„Kult je úzce spojen s jevem, popisovaným jako „scientismus“; oba mají tendenci nakládat s vědeckým poznáním jako se svatou knihou, případně jako s nenáboženským zjevením, které nabízí jednoduchá a přesvědčivá řešení hlubokých otázek. … Někteří vůdci tohoto Kultu rádi vystupují jako vědci – dva zvláště výraznými příklady jsou Bill Nye a Neil deGrasse Tyson – ale sotva kdo z nich přispěl nějakými významnými výsledky výzkumu. Vedení Kultu se zaměřuje spíše na pedagogy, popularizátory a novináře.”

Přesně tak! Ať už jsou na veřejnosti (zvláště ve Spojených státech) tito popularizátoři vědy jakkoli oblíbení, ve skutečnosti nemají tito dva výše zmínění pánové žádnou kvalifikaci erudovaných vědců pro svá tvrzení o počátcích, a nejsou ani nestranní ani nepředpojatí. Spíše jsou každému jasně patrné jejich humanistické barvy. Astrofyzik Neil deGrasse Tyson nedávno řekl toto (zvýraznění přidáno):

„Někteří tvrdí, že evoluce je pouze teorie, jako by to byl jen nějaký názor. Evoluční teorie – stejně jako teorie gravitace – je vědeckým faktem. K evoluci skutečně došlo. Přijmout naši příbuznost s veškerým životem na Zemi není jen solidní vědou. Z mého pohledu je to i silná povznášející duchovní zkušenost.”12

Pokud jde o popularizátora a učitele vědy Billa Nye (má přezdívku ‘guru vědy’), udělejte si názor sami z jeho následujícího prohlášení:

„Jsem zcela bezvýznamný. … Jsem jen zrnko písku. A v kosmickém měřítku je Země jen dalším takovým zrnkem. A Slunce jen nějakou nevýznamnou hvězdou. … I galaxie je jen zrnko. Jsem jen tečka na zrnku obíhajícím jiné zrnko mezi dalšími zrnky uprostřed kupy smetí. Jsem nula.“13

Je opravdu s podivem, proč se někdo s takovým názorem vůbec obtěžuje ráno vstát z postele! Pokud jsou lidé jako Nye a Tyson tak oslavováni „establishmentem“, jeví se jejich popis v časopise First Things coby „Vůdců kultu“ docela oprávněný. Ve skutečnosti jde však o zneužití vědy. Belgický profesor psychoanalýzy (Ghent University) Mattias Desmet ve své knize The Psychology of Totalitarianism (2022) uvádí tento věcný náhled:

„U svého zrodu byla věda synonymem pro otevřenou mysl, se způsobem myšlení, který vyvracel dogmata a zpochybňoval přesvědčení. Nicméně jak se vyvíjela, i ona se proměnila v ideologii, víru a předsudky.“

„Stručně řečeno, vědecká diskuse, jako každý převládající diskurz, se stala výsadním nástrojem oportunismu, lží, klamu, manipulace a moci.“14

Jak na to reagovat

Je jasné, že jen tak mluvit o moci světské mašinérie a pak pokrčit rameny, nic nevyřeší. Co tedy mohou věřící v biblické stvoření dělat tváří v tvář tak obrovské přesile? V co můžeme doufat, že snad dosáhneme? Zaprvé, jako křesťané musíme přijmout, že jde o „boj Hospodinův” (1. Samuelova 17:47) – takový byl postoj Davida (přestože byl ve střetu s filištinským obrem Goliášem jen pouhým „mladíčkem”, v. 33). Toto musí být i náš postoj. Samozřejmostí je modlitba a spoléhání se na Boha. Zadruhé, musíme i nadále využívat každou příležitost k zapojení do kontaktu s lidmi tam, kde právě jsme; společně to opravdu můžeme změnit. To obnáší vystupování při rozhovorech a sdílení poutavých informací, o kterých ví jen málo lidí; dále předávat lidem věci ke čtení či sledování, upozorňovat na články v sociálních sítích a podporovat nebo přímo organizovat místní kreacionistické výukové akce. Že je to jen nepatrná šance? Pamatujme na Ježíšova slova, „Co je lidem nemožné, je Bohu možné” (Lukáš 18:27).

Křesťané, kteří se vírou pevně opírají o Genesis jako o historii, mohou být klidní. I když to zní jako fráze, ale je to stále pravda: „Jeden člověk+Bůh=většina“ (viz 2. Královské 6:15–17). Ti, kdo pevně důvěřují Božímu Slovu, jsou na straně Pravdy. Jistě, lidé budou i nadále vzdávat hold u oltáře scientismu. Nicméně jak uznal i ten, který sám sebe označil za humanistu, „Věda je požehnání, ale scientismus je prokletím … a šťouráním se v nejistotách… [a] přeměňuje vědu v ideologii.”15 Z tohoto důvodu, jakkoli se evoluční mašinerie může zdát nezkrotitelná – a její protagonisté mají více prostoru a potlesku, než se dá vůbec popsat – ve skutečnosti jsou její tvrzení zcela bez základů a nepřesvědčivá (viz kniha Evolution’s Achilles’ Heels) [Achillovy paty evoluce].

Podívejme se na dva poslední příklady slabin sekulárního molocha: i vlivní vědci přiznávají svou neznalost. Tímto chvályhodným doznáním pranýřují příliš sebejistá tvrzení popularizátorů kultu „vědy“ o počátcích jako nehoráznou propagandu. Nejprve postoj mezinárodně uznávaného fyzika a vědeckého autora Paula Daviese v Scientific American. Ohledně údajné evoluce první buňky napsal:

„Pokud jde o přechod od neživé hmoty k životu, jsme dnes téměř ve stejné temnotě, jako byl tehdy Charles Darwin, když napsal: Je holým nesmyslem nyní přemýšlet o původu života; stejně tak bychom mohli přemýšlet o původu hmoty.”16

Druhým příkladem je nedávné přiznání astronomky Allison Kirkpatrickové z University v Kansasu (USA), která se obává, že snímky hlubokého vesmíru z nového vesmírného dalekohledu James-Webb ukazují stávající názory na velký třesk jako zastaralé.17 Bylo vidět desetkrát více galaxií ve tvaru disku, než se předpovídalo, což znamená, že tvůrci modelů musí přehodnotit rychlost, jakou došlo ke vzniku hvězd po údajném velkém třesku. Kirkpatricková říká:

„Právě zjišťuji, že jsem ještě ve tři ráno vzhůru a přemýšlím o tom, zda není všechno, co jsem kdy udělala, špatně.“18

Vrátíme-li se k názvu a úvodním slovům tohoto článku, sekulární evoluční filozofie se může zdát jako nesmírně mocná, ohromující síla s mnoha vyznavači „kultu vědy“, ale není nezastavitelná. Bibličtí kreacionisté se jen musí i nadále průběžně informovat, vybavit se vědeckými fakty (nepohodlnými pro evolucionisty) a znát také často pozoruhodná přiznání předních evolučních protagonistů. Sdílení takových věcí společně na modlitbách může být užitečnou strategií před evangelizací, s cílem získat příležitost sdílet víru v Krista. Na rozdíl od názoru Billa Nye, nikdo není „bezvýznamný … či jen zrnko písku“. Naopak – všichni jsou stvořeni k Božímu obrazu a potřebují Jeho odpuštění a spasení.

Poznámky a odkazy

 1. Rozšířená verze článku na creation.com ze dne 7. 11. 2017, založeném na CMI-UK/Europe’s CMIExtra, March 2017.
 2. Z en.oxforddictionaries.com.
 3. Z dictionary.com.
 4. Wieland, C., Evolution and social evilCreation 27(2):48, 2005; creation.com/evolution-and-social-evil.
 5. Gurney, R., Roots and fruitsCreation 34(3):20–22, 2012; creation.com/roots-and-fruits.
 6. Ambler, H., Herero genocideCreation 27(3):52–55, 2005, creation.com/herero-genocide.
 7. Viz např. Cosner, L., Darwinism and World War OneCreation 32(2):15–17, 2010; creation.com/darwinism-and-world-war-one.
 8. Data jsou z wyzowl.com, accessed 23 Nov 2022.
 9. Media usage in internet minute as of April 2022, statista.com.
 10. Data z oberlo.co.uk, accessed 23 Nov 2022.
 11. Wilson, W.A., Scientific regress, firstthings.com, May 2016.
 12. Tyson, N. de G., Cosmos: A spacetime odyssey, U.S. TV show, March 2014.
 13. Nye, B., Humanist of the Year 2010 acceptance speech, American Humanist Society Conference, 2010, youtube.com/watch?v=S4dZWbFs8T0, accessed 20 January 2017.
 14. Desmet, M., The Psychology of Totalitarianism, Chelsea Green Publishing, London, pp. 17, 18, 2022.
 15. Wieseltier, L., Perhaps culture is now the counterculture, 28 May 2013, newrepublic.com; accessed 20 January 2017.
 16. Davies, P., The Cosmos might be mostly devoid of life, Scientific American, 1 September 2016.
 17. Myšlenky ohrožené překonáním: předpokládané „temné období“ po dobu 500–1 000 milionů let po velkém třesku a představa, že „velmi rané“ galaxie budou nesouměrné a potrhané a bude vidět, že se navzájem narušují.
 18. Witze, A., Four revelations from the Webb telescope about distant galaxies, nature.com, 27 July 2022.

 

Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Zelinka

Re: Lukáš Kuča
Moc hezky vyjádřený názor, pod který bych se mohl bez váhání podepsat …

Lukáš Kuča

Ten výrok Billa Nye vcelku dobře popisuje moji (a nejen moji) existenci v tomto světě. Rozdíl je v tom, že pro mě to tím nekončí. Význam té zanedbatelné tečky na zrnku písku nekonečně znásobuje fakt, že tvůrci ‘pískoviště’ stálo za to, aby se také stal jednou z teček a nepředstavitelně trpěl, aby nás zachránil od věčné samoty bez své přítomnosti. O tom, že evoluční učení přineslo světu pouze monstrózní množsví zla, prakticky nelze pochybovat. Rovněž mne udivuje, že v dnešní době (parafrázujmež ‘v době DNA’), kdy jsou široce dostupné informace… Číst vice »

jhk - vlasta

Pořád mě udivuje, jak je možné, že jako lidé můžeme věřit tomu, že lze nějakým způsobem přijmout evoluční domněnky ohledně toho, že jsme jako lidé slezli ze stromů a začali chodit. Vždycky mě naprosto dostane způsob argumentace, která počítá s tím, že jsme jako stromová zvířata jedla spíše zeleninu a poté jsme sestoupili na zem a začali si něco kuchtit na ohni. Jak někdo může věřit tomu, že se tak skutečně stalo – a že se s člověkem udály nějaké naprosto nedokazatelné změny v myšlení a to takové, že jsou… Číst vice »