„Míšení ras“ a zvířecí kříženci – zavrhuje to Bůh?

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Keaton Halley

(Z creation.com/race-mixing přeložil M. T. – 04/2014. Vyšlo na stránkách CMI. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.)

Terry S. nám poslal svůj názor na článek Rozmnožování jednorožců, ve kterém tvrdí, že Bůh zavrhuje „míšení ras“ a hybridizaci zvířat. Rozhodli jsme se jeho stanovisko zveřejnit, abychom pak problém podrobně rozebrali.

Terry S. píše:

  • Existuje jedna věc, o které jste se ve svém článku o jednorožcích nezmínili. Především, chce-li šlechtitel spářit oslici s koněm, musí koni zavázat oči. Důvod?? Velmi prostý. Pro koně je nepřirozené pářit se s oslicí. Kdyby kůň uviděl, že zvíře, se kterým se má spářit, je oslice, ukopal by ji k smrti. Musí mu tedy být zavázány oči. Rovněž sice platí, že muly jsou potomky osla a kobyly; to je pravda, ale muly se nemohou dále rozmnožovat. Rodí se bez pohlavních orgánů. Bible zavrhuje hybridizaci; a navíc zavrhuje manželství lidí různých ras. Důvodem je to, že takové manželství způsobuje zmatek a spoustu nemocí. Hispánci trpí mnoha nemocemi krve. Židé, kteří jsou nejhybridnějším národem dnešního světa, mají nejméně 112 různých geneticky podmíněných nemocí. Dobrmani jsou hybridi. Jde o křížence dvou různých druhů psů. Vrhne-li fena dobrmana řekněme 6 štěňat, dvě z nich budou němečtí ovčáci. Po třetí a čtvrté generaci zde už nebude žádné štěně dobrmana. Bůh odsuzuje jakoukoli hybridizaci. Ať už jde o zvířata či lidi. Bůh nechce, aby se jeho izraelský národ (běloši kavkazské rasy, anglosasové, germáni, skandinávci a podobné národy) mísil s jinými rasami. Chce, aby byl jeho lid oddělen od jiných ras. Podle Starého zákona lze smíšení ras potrestat smrtí. Klasickým příkladem v Numeri je kněz Pinchas, který zabil izraelského muže i midjánskou ženu. Uzavřeli rasově smíšené manželství; Pinchas je zabil a Bůh zastavil pohromu.

Odpovídá Keaton Halley z CMI:

Milý Terry S.,

doufám, že jsi skutečně otevřený k poselství, které Bible v této záležitosti přináší, protože si myslím, že podrobnější rozbor ukáže, žes neporozuměl biblickému učení a v praktickém životě ho nesprávně využíváš. Možná se mýlím, tedy bez urážky, ale některé z Tvých výroků vyznívají tak, že bys mohl být členem hnutí „Křesťanská identita“, které hlásá nadřazenost bílé rasy. Je-li tomu tak, doporučuji Ti přečíst si stanovisko CMI, které tuto herezi odmítá. Nicméně odpovím i na Tvá konkrétní tvrzení.

“Ke křížení může docházet i v přírodě.”

Je pravda, že koně a osli někdy nejeví přílišnou ochotu k vzájemnému páření a že muly mají často biologické defekty. Tyhle problémy lze však chápat jako důsledek degenerace v padlém světě. Webová stránka CMI Speciation Q&A (Otázky a odpovědi k problému speciace) obsahuje mnoho článků, které vysvětlují, jak se původní populace kříženců může rozštěpit na menší skupiny, které se těžko dále množí. Takže i když měli koně a osli společného předka, dnes, kdy pokročila jejich diferenciace tak daleko, že už se jedná o zvláštní rody oddělené závažnými genetickými rozdíly, jejich zpětná hybridizace zřejmě nebude schopna tento „mišmaš“ vrátit do původního stavu, abych tak řekl. Z kreacionistického hlediska to všechno ovšem dává dokonale smysl.

Avšak Ty jsi zase problémy s hybridizací vlastně zveličil. Například donucování či nátlak od lidí nejsou vždy nutné. Ke křížení může docházet i v přírodě, jak ukazuje případ medvěda pizzlyho (křížence grizzlyho a medvěda ledního – pozn. překl.), i v zajetí, bez jakéhokoli dalšího zásahu člověka. Jako v případě wolphina (vzácného křížence samice delfína skákavého a samce velryby kosatky černé – pozn. překl.). Kříženci samotní také nejsou vždy sterilní. Mulám neschází rozmnožovací orgány, jak tvrdíš; důvodem, proč většinou nemohou mít potomstvo, je fakt, že jejich chromozomové číslo a uspořádání chromozomů způsobují problémy při embryogenezi. Občas však mohou mít muly mláďata, a rovněž tak další kříženci, jako třeba shora zmíněný wolphin. Navíc nejsou kříženci nutně geneticky „podřadnější“ než jejich rodiče. Z jevu dobré životaschopnosti kříženců (heteroze) vyplývá, že se někdy i při křížení obnoví něco z původní zdatnosti, která byla ztracena rozdělením původního genofondu. Na rozdíl od toho může udržování „čisté“ rodové linie (jako třeba u čistokrevných psů) způsobit větší genetické poškození, jelikož „čistokrevnost“ znamená vlastně inbrední křížení (v rámci jednoho plemene). Však také mnoho čistokrevných psů trpí nejrůznějšími genetickými defekty, které se nevyskytují u geneticky zdatnějších voříšků. Viz „Přehlídka mutantů“ – čistokrevní psi a umělý výběr.

Ale podívejme se i na Tvé výroky o Písmu. Říkáš, že „Bible zavrhuje křížení“. Patrně máš na mysli Leviticus 19:19:

  • „Dbejte na moje nařízení. Když budeš připouštět dobytek, nesmíš křížit dvojí druh. Své pole nebudeš osívat dvojím druhem semene. Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken.“

Avšak tyto zákony rituální čistoty byly míněny jako symboly duchovního oddělení starých Izraelitů od jejich pohanských sousedů do příchodu Krista, který pak strhl bariéru mezi Židy a pohany (Efezským 2:14-15). Všimni si také, že hebrejské slovo užité zde pro „druhy“ (kil’ayîm) není stejné jako slovo užité v Genesis 1 pro stvořený „druh“ ” (mîn). Příkaz daný Izraelitům, aby upustili od vytváření těchto odrůd, svědčí o tom, že bylo možné je vytvářet. Takže Leviticus 19:19 patrně opravdu zakazuje křížení koní s osly, ale uvážíme-li, že záměrem tohoto zákona bylo zviditelnit duchovní oddělení Židů od pohanů, a že v Kristu „už není rozdíl mezi židem a pohanem“ (Galatským 3:28), není už takový zákaz pro dnešní křesťany závazný podobně, jako nemáme zakázáno nosit košile vyrobené ze směsi bavlny a polyesteru.

“Problém byl jednoznačně v tom, že moábské a midjánské ženy sváděly Izraelity k uctívání a obětování modlám, nešlo o otázku rasy.”

Ještě důležitější je, že Bible nikdy nezakazuje míšení lidských „ras“. Viz The Bible and interracial marriage (Bible a rasově smíšená manželství). V případě Pinchase v Numeri 25 byl problém jednoznačně v tom, že moábské a midjánské ženy sváděly Izraelity k uctívání a obětování modlám, nešlo o záležitost rasovou. Totéž platí v celém Starém zákoně včetně Ezdráše 9, který zdůrazňuje velkou duchovní zkaženost sousedů Izraele jako důvod, proč s nimi nemají Izraelci uzavírat smíšená manželství. Mimochodem, Moábci byli vlastně blízcí příbuzní Izraelců; oba národy pocházely z Teracha, Abrahamova otce (srov. Genesis 11:27; 19:37). Midjánci byli pak ještě bližšími příbuznými, jejichž původ sahal k Abrahamovi (Genesis 25:1-2). Takže šlo o různé národy, ale nazývat je různými rasami znamená vkládat do biblického textu myšlenku, která tam není. Navíc je jisté, že židovskému muži nepřinášelo problémy oženit se s cizí ženou, pokud přijala duchovní zvyky Izraele a vzdala se zvyklostí svého lidu. Bible oslavuje manželství Rahaby (Kenaánky) i Rut (Moábky) s izraelskými muži, a obě patřily k Ježíšovým předkům (Matouš 1:5). Mojžíš se dokonce oženil s Božím souhlasem s Afričankou (zřejmě tmavé pleti – Numeri 12:1nn.).

V zásadě Bible jasně učí, že všechny lidské bytosti vznikly z Adama a Evy před pouhými několika tisíci lety (Skutky 17:26), takže jsme všichni součástí téže rodiny. Moderní genetika potvrzuje tuto pravdu celou řadou metod, z nichž některé jsou podrobně vysvětleny v knize The Creation Answers Book (Odpovědi na otázky kolem Stvoření) kapitola 18: Jak vznikly všechny ty odlišné „rasy“ (z Nóachovy rodiny)? Rovněž chromozomy Y židovských mužů po celém světě svědčí o tom, že jsou si velmi blízce příbuzní navzájem i s potomky Izmaelovými, přesně tak, jak to říká Bible. Viz Genesis correctly predicts Y-chromosome pattern (Genesis správně předpovídá vzorec chromozomu Y). Je vlastně docela pozoruhodné, jak si Židé zachovali svou odlišnou identitu jako národ navzdory tomu, že jsou rozprášeni po světě, v rozporu s Tvým pochybným tvrzením, že jsou „dnes tím nejhybridnějším národem na světě“.

interracial-marriage

Lidé tvoří jediný – lidský druh

Ale musím se také ptát, jak určuješ kritéria, podle kterých by se daly stanovit hranice jednotlivých ras. Lidé tvoří jediný zoologický druh, protože naše subpopulace se mohou křížit. Tvoje paralela s koňmi a osly není namístě, protože lidé dvou různých „ras“ mohou běžně zplodit plodné potomstvo a nikdo jim nemusí zavazovat oči, aby je přiměl se vzít. Z moderních studií DNA vyplývá, že rámcová genetická odlišnost kterýchkoli dvou lidí překrývá jakékoli rasové odchylky mezi nimi (opět viz How did all the different ‘races’ arise (from Noah’s family)? – Jak vznikly všechny ty odlišné „rasy“ z Noemovy rodiny?). To vysvětluje, proč mohou být dva lidé s velmi odlišnou barvou pleti dokonale kompatibilní pro darování orgánu, jak ukazujeme v Blood brothers (Pokrevní bratři). Navíc se hranice mezi tradičními rasovými skupinami stírají, jelikož se lidé v průběhu dějin promísili. Mám pocit, že při pevných hranicích by bylo obtížné rozhodnout, kam zařadit například početná dvoubarevná dvojčata.*

Takže i když Bible neužívá termíny jako „rasy“ či „zoologické druhy“, přece je z ní jasně patrné, že všichni lidé jsou součástí téže rodiny vzešlé z Adama a stvořené k obrazu Božímu. Udělali bychom dobře, kdybychom si pamatovali, že „nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce“ (1. Samuelova 16:7). Terry, vřele Ti doporučuji přečíst si články, na které jsem odkazoval v tomto textu, a také velmi doporučuji knihu One Human Family: The Bible, Science, Race, and Culture (Lidstvo – jedna rodina: Bible, věda, rasa a kultura) pro hlubší, pečlivé promyšlení těchto problémů.

Doufám, že tahle odpověď bude pro Tebe podnětem k tomu, aby ses zbavil zkreslených představ o tom, že Bible zakazuje křížení a rasově smíšená manželství, protože špatná teologie vede ke špatným důsledkům. Rasizmus je ošklivý, hříšný jev, avšak Boží Slovo je tu nejlepším protijedem! Kéž jsme všichni stále věrnější Písmu.

V Kristu,

Keaton Halley

Redakční poznámka:  Jako odpověď na tento článek jsme skutečně dostali několik dalších emailů, které potvrdily Terryho příslušnost k rasistickému hnutí Křesťanská identita. Terry nám poslal pár dalších připomínek, které jsou většinou již zodpovězeny v článcích, na které v textu odkazujeme linky. Ale kromě toho jsme odkázali Terryho také na One Blood chapter 7: Pseudo-biblical arguments refuted, kde je podrobněji analyzována scestná povaha těchto argumentů.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments