prothero

Kreacionisté jsou „lháři”(?)

pavelkabrtDarwinovy omyly Napsat komentář

Geolog Donald Prothero nemá rád, když nesouhlasíme s jeho představami o evoluci.

Tas Walker

Z Creation.com přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 11/2015. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com. Translated with permission from Creation.com.

Obrázek 1. První Darwinův náčrtek evoluce vypadá jako křoví. Foto Wikipedia. Klikni pro zvětšení.

Miluji postoj, který někteří evolucionisté zaujímají vůči profesionální vědecké diskusi. Protože kreacionističtí vědci nesouhlasí s jejich nevyváženými, subjektivními a nepodloženými představami, plivou na ně síru a nazývají je lháři.

Nejnovější tiráda geologa Donalda Prothera má v názorové rubrice časopisu NewScientist  název „Evoluce: Jaký chybějící článek?”1 Ten název se mi líbí.

Jeho článek vyzdvihly v Británii noviny Telegraph které pak napsaly, že „Kreacionisté šíří lži o fosilním záznamu.”2

Lži? Opravdu kreacionisté lžou?

Ne!

Jde jen o to, že Protherovi se nelíbí fakt, že s jeho představami nesouhlasíme. Jde mu to na nervy natolik, že popisuje kreacionisty takto: „Jejich nejčastější taktikou je překrucování či ignorování důkazů pro evoluci; oblíbenou lží je, že neexistují žádné přechodné fosilie”.3

Oblíbená lež. To podle něho znamená, že kreacionisté používají i další spoustu lží. Uf, to už je vážné obvinění. Zejména proto, že by to znamenalo u stovek tisíc křesťanů popírání mravních základů Bible, kterou podle svého přesvědčení hájíme.

Ale ve skutečnosti je to tak, že kreacionisté jen nejsou přesvědčeni argumenty, které evolucionisté předkládají. Nemůžeme si pomoci, protože uváděné argumenty prostě nejsou přesvědčivé. Je mi líto, že se to panu Protherovi nelíbí. Bylo by hezké, kdyby byl ochoten naslouchat tomu, co vlastně kreacionisté říkají (místo toho, co si on myslí, že říkají), a chápat jejich znepokojení vyvolané evolučními výklady důkazů. Myslím, že by to dokonce pomohlo i jeho výzkumu. Ale on musí být opravdu rozezlen a rozčilen, když nás nazývá lháři.

Prothero začal článek v NewScientist nějak takto:

„Když Charles Darwin zveřejnil roku 1859 On the Origin of Species [O původu druhů], existovalo ve fosilním záznamu relativně málo důkazů o evolučních změnách. Darwin věnoval dvě kapitoly své knihy omluvám za nedostatečnost fosilního záznamu, ale předpověděl, že nakonec tento záznam jeho představy podpoří.”

Ale ano, tak v tomhle nemáme žádného sporu. Kreacionisté by s Protherem souhlasili, až na to, že bychom to nenazvali „relativně chudými důkazy”. Spíše bych to označil za „neexistenci důkazů”. Darwin to popisoval jako „nejzřetelnější a nejvážnější námitku, kterou lze proti jeho teorii vznést.”4

Obrázek 2. Kladogram přechodu od ryb k suchozemským živočichům vzbuzuje iluzi, že byly rozpoznány vztahy předek-potomek. Diagram: Kevin Padian a GeoTimes. Klikni pro zvětšení.

Prothero tu vlastně jen ukazuje, že Darwinova teorie byla přijímána navzdory důkazům z geologického záznamu. Je to stejné, jakoby Darwin řekl, „Věřte mi! Mám pro vás velkou teorii, ale žel, nemám fosilní důkazy. Ale nebojte se. Najdeme je.” Prothero pokračuje:

„To, nad čím Darwin naříkal, byla neexistence přechodných fosílií— oněch s anatomickými znaky někde mezi dvěma velkými skupinami organizmů. V oné době byly takové fosilie považovány za „chybějící spojovací články ve velkém řetězci bytí” od málo vyvinutých korálů přes vyšší organizmy jako jsou ptáci a savci až k člověku (a nakonec k Bohu).”5

Darwin dozajista oplakával neexistenci přechodových fosilií a oprávněně je musel očekávat. Na základě své teorie předpovídal jemně odstupňované organické řetězce, ale ty nenajdete. Ke značné nevoli evolucionistů obracejí kreacionisté už celá desetiletí pozornost k této přetrvávající nouzi fosilních důkazů (Viz například kniha Evolution: The Fossils Still Say No! Evoluce: Fosilie stále říkají ne!). Prothero pokračuje:

„Nyní víme, že je to mylná představa.”

Tady pozor. Řekne-li evolucionista, „Nyní víme …” můžete si být jisti jeho vědomím, že důkazy nepodporují jeho teorii. Tento výrok znamená, že se chystá změnit svůj příběh tak, aby mohl trvat na své teorii navzdory důkazům, které svědčí o opaku. Prothero dále:

„Život nepředstavuje vzestupný vývoj po hierarchickém žebříčku od “nižších forem” k „vyšším formám”, nýbrž je větvícím se keřem s četnými rodovými liniemi, které se štěpí a koexistují zároveň.”

Tohle zní jako myšlenková pirueta. Ale je pravda, že Darwin měl od počátku představu keře, a na jediném diagramu, který se objevil v prvním vydání knihy On the Origin of Species bylo přesně to, co popisuje Prothero, tedy „četné rodové linie štěpící se a koexistující zároveň”.6 Darwinův první náčrtek evolučního stromu (viz obrázek 1) z jeho Prvního zápisníku o Transmutaci druhů (1837) připomíná rovněž rozvětvený keř. A dále Prothero:

„Například opice a lidé se oddělují od společného předka před 7 miliony let a obě rodové linie mají stále žijící zástupce.”

Takže, obě rodové linie stále žijí na Zemi, ale společný předek už nežije. Jinými slovy, neexistují důkazy o onom společném předku, ať už fosilní či živé. Jak tedy Prothero ví, že existoval společný předek? Protože v jeho mysli je evoluce faktem.

„Z tohoto důvodu je koncept „chybějícího spojovacího článku” konceptem zavádějícím. Přechodná forma nemusí být dokonalým mezistupněm spojujícím přímo jednu skupinu organizmů s jinou. Musí pouze zaznamenávat aspekty evoluční změny, která nastala, když se jedna rodová linie odštěpila od jiné.”

Na tom je zajímavé, jak evolucionisté objevili techniku pro zachování své teorie, a to bez potřeby důkazů o přechodných formách. Jak to dělají? Jeden ze způsobů je používání kladogramů (podobnostní evoluční vztahy mezi různými druhy).

Kevin Padian, kurátor v Paleontologickém muzeu na Kalifornské univerzitě v Berkeley ilustruje tuto techniku v článku v Geotimes nazvaném „Improving Evolution Education” (Zdokonalování výuky evoluce).7 V onom článku má diagram dokládající „původ čtvernožců” (viz obrázek 2), který znázorňuje přechodné formy mezi rybami a suchozemskými zvířaty. Všimněte si, jak se tento diagram podobá keři a není podstatně odlišný od Darwinova raného náčrtu. Padian říká:

„Před 385 až 360 miliony let se u jedné linie obratlovců s masitými ploutvemi vyvinuly čtyři nohy a nakonec i schopnost chodit po zemi. Jednotlivé kroky tohoto přechodu jsou zaznamenány ve fosiliích, z nichž některé jsou zde k vidění. Mnoho dalších důkazních linií včetně stratigrafie, srovnávací anatomie a genetických porovnávání mezi moderními organizmy tuto hypotézu podporuje.”

“Je zajímavé, jak evolucionisté objevili techniku pro zachování své teorie bez potřeby důkazů o přechodných formách.”

Jsem rád, že použil slovo „hypotéza”. Avšak uváděný kladogram nerekonstruuje fylogenetické vztahy (vztahy předek-potomek). Všechno, co dělá je, že pořádá věci podle podobnosti.

Všimněte si, že kladogram znázorňuje devět různých zvířat seřazených do řady. Mějte na paměti, že tato zvířata jsou spojena tlustými černými čarami, což vzbuzuje dojem, že se skupiny živočichů vyvinuly ze společného předka. Je to jako keř. Existuje osm společných předků znázorněných na průsečících jednotlivých linií diagramu.

Ukazuje tedy tento diagram, že evoluce je faktem, jak tvrdí Padian? Podívejme se na důkazy. Existují důkazy o zvířatech znázorněných na špičkách jednotlivých větví kladogramu? Ano, spousta. Máme mnoho příkladů paprskoploutvých ryb, dvojdyšných ryb i žijících čtvernožců. A máme fosilní důkazy o dalších znázorněných zvířatech jako třeba o tiktaalikovi. Takže doklady existují, a jsou na špičkách kladogramu čili špičkách keře.

Máme však důkazy o společných předcích, kteří jsou znázorněni na průsečících jednotlivých linií kladogramu? Máme například důkazy o společném předku, ze kterého vznikli žijící čtvernožci a fosilní tulerpeton, jak to vyžaduje průsečík jejich rodových linií? Ne, nemáme. A co tam, kde se protínají další linie, máme příklady oněch společných předků? Ne, nemáme vůbec žádný.

Takže všechno, co Padian ve svém kladogramu udělal je to, že uspořádal vybraná zvířata, fosilní i žijící, do řady podle různých znaků. V jeho pojetí diagram dokazuje, že je evoluce faktem. Ale on byl o tom přesvědčen ještě dříve, než diagram nakreslil. Kreacionistovi takový diagram neříká nic o tom, zda měla některá z tamějších zvířat společného předka.

“Máme například důkazy o společném předku, ze kterého vznikli žijící čtvernožci a fosilní tulerpeton, jak to vyžaduje průsečík jejich rodových linií?”

A právě tohle Prothera tak rozčiluje, totiž že kreacionisté nechtějí přijmout argumenty předkládané evolucionisty k podpoře jejich evolučních představ.

Ale zamyslete se nad tím. Mohli bychom zmíněný kladogram aplikovat na jídelní příbor. Mohli bychom do kladogramu uspořádat nože, vidličky, lžíce, naběračky atd., a mohl by vypadat velmi působivě. Ale nedokazovalo by to, že mají lžíce a vidličky společného předka. Mohli bychom ho aplikovat na dopravní prostředky jako jsou jízdní kola, motocykly, auta, náklaďáky a návěsy. I pro tyto objekty by kladogram fungoval bezvadně, ale nedokazovalo by to, že jízdní kola a motorky vznikly ze společného předka.

Jak řekl kreacionista Walter ReMine v knize The Biotic Message (Biotické poselství), kladogramy zprostředkují falešnou představu fylogenie (rodového stromu) tam, kde ve skutečnosti žádná neexistuje:

„Kresba podobná stromu, jako třeba v kladogramech či fenogramech, vytváří falešný dojem. Říká se o nich, že dokazují evoluci, ale neurčují ani jediný vztah předek-potomek.”8

Zdá se, že Prothero je tak naštvaný pro svou domněnku, že kreacionisté „překrucují důkazy a ignorují je”. Rád bych mu jemně vysvětlil, že nic takového neděláme. Jde jen o to, že nás nepřesvědčují skoky v diagramech jako jsou kladogramy. Mrzí mě, že ho to rozčiluje, ale nesouhlasíme s jeho představami. Bylo by hezké, kdyby se evolucionisté otevřeli a diskutovali s námi o představách a argumentech místo urážek a nadávek.

Avšak potom je otázka, zda jsme stvořeni nějakou inteligentní bytostí či zda jsme prostě produktem neosobních materiálních procesů, otázkou emocionální. A to má nedozírné důsledky pro celý náš život – tento i příští.

Překrucování a ignorování důkazů pro evoluci?

Příklady přechodných forem?

NewScientist

Ilustrace spojené s Protherovým článkem (o kreacionistických lžích) mě pobavily. Líbí se mi tahle na webu NewScientist sloužící jako upoutávka na Protherův článek.9 Titulek v NewScientist: Jaký chybějící spojovací článek? Zprávy o obrovských mezerách ve fosilním záznamu jsou velmi přehnané, říká geolog Donald Prothero. Zvlášť se mi líbí způsob, jakým znázornil umělec zvíře na poloviční cestě mezi vodou a souší. Neobyčejně dobře to vystihuje představu přechodné formy, nemyslíte?

NewScientist

I tenhle obrázek na obálce NewScientist je velmi zábavný.10 Text na obálce říká „Úžasné spojovací články”. Souhlasím s tím, že je umělcova představa úžasná, tedy úžasně komické znázornění přechodné formy. Zajímalo by mě, co ještě našli.

Telegraph.Co.UK

Umělec, který ilustroval článek v Telegraph o evoluci člověka (vpravo), dospěl k nejpřesvědčivějšímu důkazu ze všech. Co myslíte? Titulek Telegraphu: „Opice a lidé se odštěpili od společného předka před sedmi miliony let a obě rodové linie mají stále žijící zástupce kolem nás.” Zajímalo by mě, zda byly tyhle akvarely myšleny vážně nebo jen pro zasmání.

Odkazy a poznámky

  1. Prothero, D., Evolution: What missing link?NewScientist Issue 2645, 27 February 2008.
  2. Cockcroft, L., Creationists ‘peddle lies about fossil record’, Telegraph.Co.UK, 28 February 2008.
  3. Doporučujeme místo tvrzení, že neexistují přechodné formy, toto:Jelikož existují kandidáti, na přechodné formy, byť jsou krajně sporní, je lepší vyhnout se možným zpětným výpadům tak, že místo toho řekneme: ‘Zatímco Darwin předpovídal, že se ve fosilním záznamu najdou četné přechodné fosilie, tak vše, co dnes, o celých 140 let později, máme, je pouhá hrstka sporných exemplářů.’
  4. Darwin, C., On the imperfection of the geological record, Chapter X, The Origin of the Species, J.M. Dent & Sons, London, pp. 292-293, 1971.
  5. Prothero by zde mohl čtenáře zmást; „Velký řetězec bytí’ vedoucí až k Bohu byla předevoluční představa adaptovaná z myšlenek řecké filozofie. Možná, že byla základem darwinizmu, ale je jasné, že i bez ní vyžaduje představa pozvolných změn krok za krokem od jednoho typu ke zcela odlišnému typu (např. od plaza k ptákovi) existenci řetězce tvorů, kteří by měli pestré kombinace anatomických znaků obou skupin. Např. stával-li se plaz ptákem dlouhým vývojem, nezměnila se končetina v křídlo naráz, nýbrž po generace se postupně měnila. Takže by muselo žít a umírat velké množství tvorů s ´přechodnými´ znaky a měli by zkamenět a zachovat se se stejnou pravděpodobností jako‘konečné formy”.
  6. See the reproduction of Darwin’s original illustration.
  7. Padian, K., Improving evolution education, GeoTimes 53(2):59, Feb 2008. One way of improving evolution education would be to teach it factually, unlike the latest attempt by the NAS in their publication Science, Evolution and Creationism.
  8. ReMine, W.J., The Biotic Message, St Paul Science, Saint Paul, MS, p. 277, 1993.
  9. The teaser only appeared for a few days as the top story on the site: www.newscientist.com/channel/life/.
  10. NewScientist Issue 2645, 1 March 2008.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments