dinos

Kdy se ze zvířat stali masožravci?

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

ArchivZ dopisů čtenářů 2014

Z Creation.com přeložil M. T. – 09/2014. Translated with permission from Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

Diana W. z Kanady si našeho časopisu Creation velmi cení, ale nelíbilo se jí v článku z rubriky Focus naše tvrzení (vycházející ze stanoviska CMI, které sdílíme), že se zvířata živila masem už před Potopou. Na druhé straně lidem nebylo před Potopou dovoleno jíst zvířata (Genesis 9:3). Odpověď Dr Jonathana Sarfatiho vysvětluje, proč jsme přesvědčeni o prvořadosti biblických výroků a doplňkové roli vědy tam, kde Bible mlčí.

Ahoj, jmenuji se Diana a jsem nadšena časopisem Creation!

V uplynulých několika letech jsem vedla čtyři kurzy o Stvoření a často využívám vaše zdroje.

Moje poznámka se nyní týká článku v Creation 36(2):10, 2014, rubrika „Novinky a pohledy na Stvoření“, s názvem „Zub T. rex nalezen v ocasní kosti jiného dinosaura“.

„Vědecké modely nesmí být nikdy stavěny na roveň Písmu, natožpak vyzdvihovány do role autority, kdy „věda“ převálcuje zjevené pravdy.”

Konkrétně mě okamžitě znepokojilo, když se autor uchýlil k domněnce, že vzhledem k tomu, že fosilie byla nalezena v hornině z období křídy (známky rozsáhlého katastrofického pohřbení) a kousnutý dinosaurus vykazoval zjevné známky hojení nad útočníkovým vylomeným zubem, existovala již před Potopou masožravá zvířata. Když jsem si to přečetla, pomyslela jsem si nejprve, „Nebo to prostě jen znamená, že došlo k napadení nějakého zvířete“. Víme, že Kain zabil Ábela, takže smrt nebyla ničím novým. Napadání druhých nebylo novinkou. Starostlivá matka bude horlivě střežit své mládě a samec usilující o spáření o ni bude bojovat. Takže proč se domnívat, že proto, že najdeme zub uvízlý v jiném zvířeti během onoho geologického období, je to důkaz masožravosti? Naučila jsem se z vašich materiálů i z dalšího, že se nemají činit ukvapené závěry tam, kde je třeba zvážit i jiné možnosti.

To je vše, pokračujte v neuvěřitelném díle, které konáte, a děkuji vám za všechno úsilí seznámit svět s Bohem a s jeho stvořením.

Bůh vám žehnej! Diana W., Kanada

Milá Diano,

Děkujeme Ti za povzbudivé hodnocení časopisu Creation. Přejeme ti mnoho dobrého při vyučování Stvoření a jsme rádi, že Ti přitom naše materiály pomáhají.

Bible a věda

Náš přístup, jak sis nepochybně všimla, vychází z prvořadosti pravdivých výroků (v podstatě faktů o věcech), které Bůh zjevil v Písmu – o těch se nediskutuje. Vědecké modely nesmí být nikdy stavěny na roveň Písmu, natožpak vyzdvihovány do role autority, kdy „věda“ převálcuje zjevené pravdy. Jsou však místa, kde Písmo mlčí či není jednoznačné; tam pak může nastoupit věda jako pomocník při snaze dobrat se pravdy na těchto místech. Následující články mohou vysvětlit některé ze zmíněných rozdílů mezi Písmem a vědou:

Postavili jsme proti sobě rovněž experimentální vědu a vědu o počátcích. Přestože se ve vědě o počátcích čili vědě historické musí pracovat s předpoklady, používáme ale rovněž základní vědecké zásady kauzality (vše, co má počátek, má i příčinu) a analogie (např. pozorujeme-li dnes, že je třeba inteligence k tomu, aby se vygenerovala složitá kódovaná informace, můžeme oprávněně předpokládat totéž pro minulost).

Bible a původní strava

Pokud jde o požívání masa, má Bible několik jednoznačných výroků.

Za prvé, původní potravou jak pro zvířata, tak i pro člověka, byly rostliny (Genesis 1:29-30). Původně neměly nefeš čajá („živí tvorové“) sloužit za potravu. Známé pasáže z Izajáše 11:6-9 a 65:25 popisují budoucí stav1 v jasné odvolávce na život v zahradě Eden, kde příroda neměla „zakrvácené zuby ani drápy“2. Důležité přitom je, že obě pasáže končí poukazem na to, že mluvily vlastně o dokonalejším světě, než je svět současný: „Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře.“ To svědčí o tom, že ubližování, vzájemné poškozování ani ničení živočišného života nebyly součástí „velmi dobrého“ stvoření. (Více o výkladu Izajáše v The carnivorous nature and suffering of animals – Původ masožravosti a utrpení zvířat). Takže prvotní církev to chápala tak, že člověk a zvířata nebyli původně stvořeni k tomu, aby pojídali jakékoli jiné lidi či zvířata3.

Za druhé, Bůh po Potopě povolil lidem, aby jedli zvířata (Genesis 9:3). Slova, která Bůh používá, staví do protikladu pojídání zvířat a rostlin: „Každý pohybující se živočich bude vám za pokrm; jako zelenou bylinu dal jsem vám to všecko.“ To vyvrací tvrzení, že Genesis 1:29-30 chtěla říci pouze to, že rostliny jsou jenom začátkem potravního řetězce – nikoli, jasně se tam hovoří o tom, že se mají jíst pouze rostliny; po Potopě bylo však dovoleno jíst zvířata. Takže jisté je, že přinejmenším spravedliví poslušní lidé před Potopou maso nejedli.

Za třetí, neexistuje žádné biblické učení o tom, že je povoleno zvířatům v předpotopní době jíst maso. Jelikož teď už víme, že zvířata nyní jedí maso (rovněž Žalm 104:21), a také to, že Bůh dokončil tvůrčí práci koncem Stvořitelského Týdne (Genesis 2:1-3), znamená to, že z některých původně býložravých tvorů se stali tvorové masožraví. Jak se to stalo, bylo vysvětleno obšírně jinde (mnoho článků je k dispozici na Death and Suffering Questions and Answers – Otázky a odpovědi k problematice smrti a utrpení). Ale kdy se tak stalo, to je jiná otázka.

S jistotou tedy můžeme říci, že nikdo nejedl maso před Pádem – to je hlavní diskontinuita formou úpadku ve světové historii. Avšak v Bibli nestojí nic o tom, že před Potopou neexistovala masožravost.

Ve skutečnosti je spíše v Bibli zmínka o tom, že existovala předpotopní masožravost, ačkoli nebudu v této věci dogmatický. Tedy, když Kaina popadl vztek nad tím, že Bůh (JHVH) odmítl jeho oběť, Bůh mu domlouvá, že „hřích číhá u dveří“ (Genesis 4:7b). Bůh znázorňuje hřích jako „číhající a dychtící“, což ve skutečnosti znamená „připravený vyskočit“. Stejný obraz je použit v Genesis 49:9, „skrčil se a lehl jako lev“. Však také v Genesis 4:7 je sloveso robec (רבץ) v mužském rodě, což odpovídá představě divokého zvířete jsoucí v základu obrazu, a nikoli v ženském rodě, jak by odpovídalo, kdyby byl myšlen „hřích“ – v hebrejštině slovo ženského rodu. Takže hřích čeká jako lev na to, aby skočil na Kaina a sežral ho.

Tyto obrazy by mohly poukazovat na to, že už v této době zvířata lovila. Mohlo by jít o dobu o něco méně jak 130 let po Stvoření – Eva považovala Šéta jako Boží náhradu za Ábela zavražděného Kainem (Genesis 4:25). Šét se narodil, když bylo Adamovi (a Evě) 130 (Genesis 5:3)4.

Ze svrchu uvedeného vyplývá, že Bible nejen nevylučuje masožravost zvířat před Potopou, nýbrž dokonce obsahuje zmínku o tom, že skutečně existovala. Takže teď se můžeme podívat na to, jak nám tohle může dále osvětlit věda.

„Písmo vlastně explicitně neříká, že většina fosilií je z Potopy, ale říká nám výslovně, že posměváčci nebudou mít omluvu, pokud ji budou popírat.” (2. Petrova 3:3-6)

Písmo vlastně explicitně neříká, že většina fosilií je z Potopy, ale říká nám výslovně, že posměváčci nebudou mít omluvu, pokud ji budou popírat (2. Petrova 3:3-6), což implikuje fakt, že v těchto fosiliích máme o tom přesvědčivé důkazy. A opravdu, fosilie dokazují rychlé pohřbení, a obvykle pod vodou, takže je bibličtí kreacionisté od dob průkopníka geologie Nicolause Stena (1631-1686) užívají jako důkaz pro globální Potopu.

Tyto fosilie svědčí nejen o smrti, nýbrž také jasně svědčí o masožravosti. Například mezi fosiliemi nalezneme druh Compsognathus velikosti krocana s ještěrkou v žaludku5; slavnou fosilii Velociraptora zaklesnutého v boji na život a na smrt s Protoceratopsem i koprolit (zkamenělý trus) T. rexe obsahující „vysoký podíl (30-50%) úlomků kostí“6. Takže tohle vypadá jako jasné důkazy o masožravosti. To je vážný problém pro některé obhájce dlouhých údobí dějin života, jak o tom píšeme v “Billions of years” makes Christians dumb (and atheists loud) – ´Miliardy let´umlčují křesťany (a ateisté je hlasitě proklamují).

Článek v rubrice „Focus“, o kterém se zmiňuješ, přinejmenším ukazuje, že T. rex kousl živého hadrosaura – rána vykazovala známky čehosi jako hojení. To svědčí o tom, že T. rex prostě jen nehodoval na mršinách dinosaurů. [Zde jsou další zkameněliny prokazující masožravost před potopou: Tři ptáci neuvěřitelně zachovaní v dinosaurovi! a Savci požírali dinosaury – pozn. Pavel Kábrt.]

Ve svém emailu souhlasíš s tím, že zvířata byla napadána, a že ve světě existovala smrt. Takže není pochyb o tom, že ve srovnání se stavem v Ráji to byl podstatný úpadek. A masožravost mezi zvířaty už zase v zásadě nepředstavuje takový rozdíl – s napadáním a smrtí můžeme počítat. Jediný rozdíl je v tom, co se stalo se zdechlinami. Nevidíme v tom velký rozdíl, pokud jde o mrtvá zvířata, jestli docházelo k jejich rozkladu, sežrání mrchožrouty nebo byla mrtvola sežrána tím zvířetem, které tvora zabilo?

Doufám, že toto srozumitelně vyjadřuje postoj CMI jak k roli vědy, tak k počátkům masožravosti mezi zvířaty.

Odkazy na literaturu a poznámky

  1. Premilenialisté věří, že jde o doslovné milénium trvající 1000 let, po kterém bude následovat stvoření nového nebe a nové země. Tyto komentáře však v souladu se základním posláním CMI nezaujmou stanovisko k podobným eschatologickým problémům. Jedním z hlavních důvodů toho je, že takové debaty o eschatologii („posledních věcech“) počítají apriori s pravdivostí Bible, a rozcházejí se navzájem pouze v tom, co chce konkrétně říci. Ale debaty o protologii („prvních věcech“) jsou v první řadě debatami o tom, zda je Bible konečnou autoritou na prvním místě, či zda nad ní materialistická ´věda´ zvítězí. Viz Batten, D., End-times and early-times, Creation 27(4): 43, 2005.
  2. Památná věta z velmi dlouhé básně z roku 1850 In Memoriam , A.H.H. od Alfreda Lorda Tennysona (1809-1892). Skutečnost, že Tennysonova báseň vznikla před Darwinovým Origin, svědčí o tom, že byl Darwin velmi ovlivněn filozofickými myšlenkami své doby.
  3. Zuiddam, B., Early Church Fathers on creation, death and eschatology, J. Creation 28(1):77–83, 2014.
  4. Totéž číslo Creation, o kterém nám napsala Diana, obsahuje vlastně i článek Carter,R., How old was Cain when he killed Abel? – Kolik bylo Kainovi, když zabil Ábela? Creation 36(2):16-17, 2014.
  5. Ostrom, J.H., The osteology of Compsognathus longipes, Zitteliana 4;73–118, 1978.
  6. Chin, K. et al., A king-sized theropod coprolite, Nature 393:680–682, 18 June 1998.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments