Jsou zkameněliny mimo pořadí problémem?

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Gary Bates a Lita Cosnerová

(Z creation.com/fossils-out-of-order přeložil M. T. – 04/2014. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.)

Tato zkamenělina medúzy, „datovaná“ přes 500 miliónů let, představuje hned „dva body obžaloby“ proti evolučním předpokladům, ohledně fosilního záznamu: že měkké organizmy by se neměly zachovat a že přes ony obrovské věky na tomto tvoru není vidět žádná evoluce – je stejná jako ta, která dnes plave v oceánu. (PLOS, odk. 1.)

Ve své debatě s Kenem Hamem opakoval („chlapík vědy“) Bill Nye zažitá dogmata a žádal Hama, aby uvedl jakékoli fosilie, které nezapadají do geologického záznamu; protože kdyby nějaké existovaly, problematizovalo by to evoluční model. Vzhledem k tomu, že zřejmě důvěřovali Nyovým tvrzením (a proto, že ve zmíněné debatě žádné takové výjimky uvedeny nebyly), kontaktovalo nás mnoho lidí s žádostí o zodpovězení této konkrétní otázky. Navíc naši lektoři se při své službě s touto otázkou často setkávají. Na jedné nedávné akci se Gary Bates setkal s křesťanem-univerzitním studentem, který uvedl, že tuto otázku užívali lektoři a profesoři jako klacek, „kterým ho uzemňovali“. Zdá se, že tento zdánlivý „jednoznačně diskvalifikující“ Nyův argument je užíván k „naprostému“ vyvrácení kreačního modelu.

Neustále se měnící příběh

Takže jak můžeme odpovědět na tuto výzvu? Je pro kreacionisty problémem? Za prvé, evolucionisté budou a priori tvrdit, že neexistují fosilie, které se vymykají z řady. Budou říkat, že fragmentární povaha fosilního záznamu znamená, že nemáme správnou představu o celé časové etapě, do které fosilie patří. Takže najdeme-li fosilii ve vrstvě, která je údajně o 100 milionů let starší než daný druh (pro názornost používáme evoluční datování), pak to prostě znamená, že se vyvinul o 100 milionů let dříve, než jsme si mysleli. Evoluční výklad fosilního záznamu je tak pružný, že může vstřebat jakoukoli novou změnu, ať už jakkoli neočekávanou. Jinými slovy, je-li nalezena fosilie vymykající se z řady (podle jejich standardního názoru), pak je prostě zařazena jako nový důkaz umožňující lepší porozumění evoluci! Zkrátka, evoluce se předpokládá, a pak se používá k vysvětlování fosilií. Takže ať už najdeme cokoli, už ze samotné povahy postupu, kterým evolucionisté vykládají fakta, plyne, že by v žádném případě nic evoluci nevyvrátilo!

Cosmic evolution

Fotografie zkameněliny a diagram pochází od D. Fuchse, G. Bracchia a R. Weise, odk. 2.

Na fosilní chobotnici pozoruhodně zachované v Libanonu jsou patrné podrobnosti osmi ramen, přísavek, inkoustového váčku, žaber, úst, oční bulby i dalších znaků.

Takže lepší způsob, jak popřít evoluci, je ptát se, zda evoluce má nějaké předpovědi ohledně fosilního záznamu, které byly potvrzeny následnými objevy. A na této rovině evoluce dramaticky selhává. Například Charles Darwin říkal, že „žádný organizmus, který neobsahuje pevné části, se nemůže zachovat“. V tom se prostě mýlil, protože máme mnoho příkladů opaku. Například stovky fosilizovaných medúz a chobotnice, které se nápadně podobají týmž tvorům žijícím dnes. A tvrdilo se o nich, že jsou staré 505 milionů let, eventuálně 150 miliónů let. V kalmaru se dokonce našel inkoustový váček tak zachovaný, že inkoust z něho bylo možno použít k namalování obrázku. Stáří, připisovaná těmto fosiliím, vycházejí z jejich umístění v údajném geologickém sloupci a ze stáří, která se připisují jednotlivým vrstvám, kde byly zkameněliny nalezeny. Připomeňme si, že se věří, že se ony horninové vrstvy ukládaly pomalu po miliony let, a analogicky k tomu, že proces pohřbení a zkamenění organizmů prý trval velmi dlouho. Ale kromě tvorů s měkkými těly zde máme fosilie jako je rodící ichthyosaurus a ryba, která právě požírá jinou rybu, kdy jsou zachyceny události trvající krátkou chvilku. Ke konzervaci příslušných organizmů muselo tedy dojít rychle. Z uvedeného logicky vyplývá, že svědčí-li stav samotných fosilií o rychlém pohřbení, musíme se nutně domnívat, že usazeniny, které je pohřbily, se musely vytvořit také rychle.

Spousta nepohodlných fosilií

Ve skutečnosti existuje spousta fosilií, které nezapadají do úhledně vymezeného evolučního řádu věcí stavěného na odiv v našich učebnicích geologie a biologie:

 • Trilobiti, kteří jsou staří údajně 500 mil. let v kambrických vrstvách, mají oči, které jsou mnohem složitější, než by odpovídalo postavení trilobitů ve fosilním záznamu. To znamená, že neznáme žádná předchozí stádia očí, ze kterých by se jejich složité oči mohly vyvinout.
 • Snad nejnápadnější nepoměr je patrný v nálezech fosilního pylu – důkazu o přítomnosti květeny – v prekambrických vrstvách. Podle evolucionistů se kvetoucí rostliny vyvinuly poprvé před 160 milióny let, avšak prekambrické vrstvy jsou starší než 550 mil. let.
 • O dinosaurech se tvrdí, že se vyvinuli v ptáky. Ale Confuciusornis byl skutečným ptákem se zobákem, který žil dříve, než „opeření“ dinosauři, ze kterých se údajně vyvinul. Byl rovněž nalezen v dinosauřím žaludku.
 • Další anomálií je nález trávy ve fosilizovaných dinosauřích koprolitech (zkamenělém trusu). O trávě se totiž soudí, že se vyvinula až minimálně 10 milionů let poté, co dinosauři vymřeli.
 • Byla nalezena fosilie savce podobného psu se zbytky dinosaurů v žaludku – ale nepředpokládalo se, že by nějací savci existovali zároveň s dinosaury dost dlouho na to, aby se stali jejich predátory.
 • Savčí srst byla nalezena v jantaru starém údajně 100 milionů let. I v tomto případě jde o očividnou anomálii vyskytující se uprostřed údajného „věku dinosaurů“, kdy žádní takoví savci neexistovali.

Calvin Smith z CMI napsal:

„K překvapení mnohých byly kachny (3), veverky (4), ptakopyskové (5), tvorové podobní bobrům (6) i jezevcům (7) nalezeni všichni v horninových vrstvách „dinosauří éry“ společně se včelami, šváby, žábami i borovicemi. V představách většiny lidí není spojen kráčející T. rex s kachnou letící mu nad hlavou, ale přesně o tomhle svědčí fosilie takzvané „dinosauří éry“!“

Jelikož je výborným mediálním bavičem, rozpovídal se Nye barvitě o objevu údajného přechodného organizmu vystupujícího z moře na souš (v přechodu od ryb ke čtvernožcům) zvaného Tiktaalik roseae. To, že strávil tolik času líčením podrobností nálezu tohoto „dokonalého chybějícího článku“, svědčí o tom, že si myslí, že tu evoluce „pořádně zabodovala“. Však se také Tiktaalik objevil na obálkách četných časopisů, učebnic, a je o něm dokonce písnička a má vlastní webovou stránku propagující evoluci. Takže, buď neměl Nye správné informace, nebo vědomě lhal, když se jen tak mimochodem zapomněl zmínit o tom, že se v Polsku nalezly fosilní stopy nohou starší než Tiktaalik o nějakých 18 milionů let. Nemůže tedy jít o přechodnou formu, za kterou je vydáván, žili-li tvorové, kteří se „z něj“ měli vyvinout „před ním“. Vypadá to, že spíše zabodovalo kluzké evoluční myšlení a vyvrátilo vlastní evoluční příběh.

„Živé fosilie“ jsou pro evolucionisty mimo posloupnost

Další známkou toho, že evoluční příběh není pravdivý, je obrovské množství živých fosilií. To znamená, že jde o tvory, kteří se nalézají ve fosilním záznamu, je jim připisováno stáří stovek milionů let, avšak jsou totožní s tvory, kteří žijí ještě dnes. Dr Carl Werner popsal muzeální exponáty svědčící o tom, kolik moderních zvířat nalézáme ve vrstvách z éry dinosaurů. Dr Werner napsal:

„Našel jsem příklady zástupců všech hlavních dnes žijících živočišných kmenů i všech hlavních dnes žijících rostlinných oddělení. A uděláme-li krok dále, uvnitř těchto větších skupin jsem často našel zástupce všech hlavních skupin či tříd v jednotlivých kmenech.“

Ale nalézáme-li všechna tahle zvířata ve vrstvách éry dinosaurů, co dělala evoluce v uplynulém stu milionů let? Například, jestliže se z lidoopů vyvinuli lidé za pouhých 6 milionů let, jak zde, při stále se měnících ekologických tlacích, může existovat tak mnoho rostlin a zvířat, která jsou v zásadě nezměněna oproti jedincům téhož druhu žijícím údajně před mnoha miliony let?

Například o borovici Wollemi se předpokládalo, že rostla na zemi zhruba před 150 miliony let a dávno vyhynula, ale roku 1994 bylo zjištěno, že tyto stromy rostou v lese v Novém Jižním Walesu, Austrálie. I evolucionisté přiznali, že to bylo něco „jako najít živého dinosaura“. A o latimérii se soudilo, že vyhynula zhruba ve stejné době jako dinosauři, ale víme, že tato hlubokomořská ryba stále žije, protože se stala úlovkem rybářů a National Geographic tyto ryby v moři nafilmoval!

„Kambrická exploze“ představuje pro evolucionisty anomálii?

V kambrických horninách (jedny z údajně nejstarších hornin na zemi s množstvím složitých zkamenělin – zřejmě více než 500 mil. let starých) lze najít „indexové“ fosilie zhruba všech hlavních kmenů. Protože pod nimi už zřejmě nejsou žádní předkové těchto organizmů, znamená to, že se objevují ve fosilním záznamu náhle a všichni zároveň; je to dlouhodobý závažný problém pro evolucionisty. Jelikož se tyto fosilie vynořují, aniž by byly součástí pozvolné postupné vývojové řady, můžeme tvrdit, že ony miliony tvorů, představujících kambrickou explozi, jsou pro evolucionisty podle jejich „vlastních měřítek“ mimo evoluční řadu.

Ve fosilním záznamu je mnoho výjimek, a ne nějaký proklamovaný řád

Ve skutečnosti platí, že čím více fosilií nalézáme, tím se celkový obraz jeví chaotičtějším. Neodpovídá představě spořádaného pokroku, vzestupného a trvalého vývoje organizmů, který evolucionisté předpovídají. Avšak velmi dobře zapadá do kreacionistického líčení rostlin a zvířat stvořených „ podle svých druhů“ a pohřbených při celosvětové katastrofě.

Bill Nye vlastně kreacionistům dobře posloužil, když mimoděk poukázal na velkou slabinu evoluce. Ve skutečnosti je fosilní záznam důkazem proti stanovisku Billa Nyeho, a evolucionisté by si určitě měli dvakrát rozmyslet, než budou obracet pozornost k tak zranitelnému místu ve své výzbroji!

Odkazy a poznámky

 1. Cartwright, P., Halgedahl, S.L., Hendricks, J.R.., Jarrard, R.D., Marques, A.C., et al., Exceptionally preserved jellyfishes from the Middle Cambrian, Public Library of Science ONE2(10):e1121. doi:10.1371/journal.pone.0001121, October 2007.
 2. Fuchs, D., Bracchi, G. and Weis, R., New octopods (Cephalopoda: Coleoidea) from the Late Cretaceous (Upper Cenomanian) of Hâkel and Hâdjoula, Lebanon, Palaeontology 52(1):65–81, 2009. See also: Rare fossil octopuses found,, 18 March 2009.
  Cretaceous duck ruffles feathers, BBC news, www.bbc.co.uk, 20 January 2005.
 3. Mesozoic Squirrel, Nature 444:889–893, 2006.
 4. Swimming with dinos, www.museumvictoria.com.au, 24 January 2008, accessed 1 October 2010.
 5. Early Aquatic Mammal, Science 311(5764): 1068, 24 February 2006.
 6. Dinosaur-eating mammal discovered in China, www. nhm.ac.uk, 14 January 2005.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments