young-earth1

Jaké jsou nejpřesvědčivější důkazy mladé Země?

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Dr. Terry Mortenson

Z www.answersingenesis.org přeložil M. T. – 03/2008.

Odpověď na otázky o apologetice, inteligentním designu (dále jen ID) ke sdílení se skeptiky – dopis od Tonyho:

Vážený doktore Mortensone,

jako podporovatel ID jsem četl Vaši kritiku Dr. Dembskiho s velkým zájmem. Já, jako Vy a Paul Nielson, chápu důležitost učení o prvotním hříchu, a věřím, že tahle událost se stala před méně než 10 000 lety.

Beru ID jako velmi důležitý nástroj pre-evangelizace. Pracoval jste někdy jako kolejní pastor na světské vysoké škole? Ti, kdo se brání evangeliu, nepřijímají Písmo jako argument, alespoň ne hned. Nejsou zralí pro „hutný pokrm“. Obrácení chce svůj čas. V takových případech se musíte setkat s lidmi tam, kde jsou. Mám rád přednášky ID, protože jsou tak přesvědčivé. Zaměřuji se na otázku původu života, abych probudil v lidech smysl pro Boží existenci, a hlásám vzkříšení Krista, abych je k Němu přivedl. Ale chce to čas. Začínáte mlékem. Buďme moudří.

Mnohé kreacionistické materiály o mladé Zemi ukazují, že je doslovná interpretace Bible přijatelná, ale není samozřejmou věcí. Přivést intelektuály ke Kristu vyžaduje dobrou apologetiku, lásku, modlitbu, a trpělivost (nebo samozřejmě osobní setkání s Bohem!). Přivést je ke STVOŘENÍ MLADÉ ZEMĚ je mnohem obtížnější.

Nedávno jsem si koupil knihu „Tisíce, nikoli miliardy“ v naději, že budu lepe přesvědčen o stvoření mladé Země. Ale kniha měla opačný účinek, a já chci uvěřit ve stvoření mladé Země z teologických důvodů. Radiometrické datování je lepší metodou pro datování než jsem si myslel. V oné knize jsem se dověděl o izochronách, jež jak se zdá, odpovídají na otázku původních poměrů rodičovských a dceřinných izotopů. Také mi závěry knihy připadaly opravdu „nekonvenční“, jak se autoři prali s horkým problémem stanoviska stvoření mladé země. Nikdy bych nemohl tuhle knihu prezentovat skeptikovi a doufat, že ho přesvědčím o stvoření mladé země.

Řekněte mi prosím, které jsou nejpřesvědčivější vědecké důkazy mladé Země? Prosím poskytněte mi kvalitu, nikoli kvantitu. Skutečně chci mít ty nejlepší nástroje ve svém “montážním kufříku”.

S radostí v Ježíši,
Tony

Tony,

Jsem rád, že Tě moje kritika článku Williama Dembskiho (www.answersingenesis.org) přiměla k zamyšlení. Díky za Tvé poznámky a otázky. Udělám, co bude v mých silách, abych je zodpověděl z kreacionistického pohledu počítajícího s mladou Zemí.

Pokud jde o dopad argumentů ID na intelektuály, tato strategie využívání argumentů plánu, jež jsou odloučeny od Písma, byla vyzkoušena již jednou, začátkem 19. století, a neobrátila lidi ani nepřekonala rostoucí skepticizmus v kdysi křesťanských kulturách Británie a Ameriky. Ve skutečnosti mnoho z těch, kdo argumentovali pro ID tímto způsobem, vedli také církev k zavržení Geneze 1-11 a přijetí geologické teorie miliónů let – 50 let předtím, než Darwin publikoval svou slavnou knihu o evoluci. Podívej se na mou dvoudílnou přednášku založenou na výzkumu: „Původ geologie staré země a křesťanský kompromis, I a II “.

Takže ve své evangelizační práci musíme prezentovat argumenty plánu i Písmo zároveň. Nenech satana svést Tě do myšlení, že při své evangelizaci pro skeptiky, kteří zavrhují Bibli jako Boží Slovo, nemůžeš užívat Písmo zároveň s apologetikou. Užívej Písmo i apologetiku a nikdy nezapomeň, že ať už lidé věří či ne, Bible je inspirovaným a neomylným Slovem Božím a je ostřejší než dvoubřitý meč (Židům 4:12) a že víra vychází z poslechu Slova Kristova (Římanům 10:17).

Souhlasím s Tebou, že „Obracet intelektuály ke Kristu vyžaduje dobrou apologetiku, lásku, modlitbu i trpělivost (nebo samozřejmě setkání s Bohem!).“ Ale po 26 letech na křížové výpravě pro Krista na univerzitách, po práci většinou s univerzitními studenty či čerstvými absolventy v 17 zemích (včetně komunistické východní Evropy), a pak pěti letech u AiG (během nichž jsem přednášel a debatoval mnohokrát o evoluci v univerzitních kontextech), jsem více přesvědčen než jindy, že můžeme a opravdu musíme přinášet Slovo Boží, skromně, jemně, ale účinně, ztraceným univerzitním profesorům i studentům. Také musíme vymlouvat a zavrhovat jejich chybné filozofické předpojatosti (o nichž většina intelektuálních skeptiků vůbec ani neví).

Říkáš „Přivést je ke stvoření mladé země je mnohem obtížnější.“ Snad, někdy. Ale měli bychom se pokoušet přivádět je nejprve ke Kristu. Ale přece jen, je-li myšlenka miliónů let kamenem úrazu pro jejich přijetí pravdy Písma a tedy jejich víru v Krista, pak kreacionistická literatura o mladé zemi a DVD se ukázaly jako extrémně působivé. Máme mnoho, mnoho svědectví z celého světa, jež ukazují, že evangelizace pomocí svědectví o stvoření mladé země působí velmi účinně. Všimni si také, že většina dnešních vedoucích kreačních vědců byli kdysi zastánci staré země a někteří byli dokonce evolucionisty.

Pokud jde o datovací metody, rád bych Tě vyzval, aby sis znovu přečetl knihu Tisíce, ne miliardy (www.answersingenesis.org/PublicStore) a opatřil si dokumenty na DVD pod stejným titulem (www.answersingenesis.org). Zdá se, žes omylem pochopil sekci „Výzvy pro budoucnost“ jako závěr, ale ta ve skutečnosti jen specifikuje šest nezodpovězených otázek vyžadujících další vědecký výzkum. Tato sekce odráží vědeckou poctivost a skromnost badatelů skupiny RATE. Předchozí oddíl oné závěrečné kapitoly (nazvaný „objevy skupiny RATE“) však sumarizuje skutečně solidní závěry jejich výzkumu, včetně faktu, že izochronová data jsou zcela nedůvěryhodná (na rozdíl od Tvé víry v ně). Nepřesvědčí-li Tě ani shlédnutí DVD, pak asi Ti nezbude než navštívit technickou prezentaci jejich práce. (www.answersingenesis.org) Toto je příliš důležitý předmět, než abys ho ignoroval či pečlivě nepřezkoumal výsledky tohoto 8letého výzkumného projektu týmu vysoce kvalifikovaných kreačních vědců s PhD v příslušných oblastech vědy.

Chceš-li teologické důvody pro víru v mladou Zemi, je jich mnoho:

1. Silné exegetické argumenty pro doslovné dny v Genesis 1 (viz sekci „Dny Stvoření“ v Q and A: Genesis – www.answersingenesis.org/home/area/faq). Tyto argumenty jsou zavrhovány jen proto, že „věda dokázala, že země i vesmír jsou miliardy let staré“. Mohl bych Ti uvést mnoho, mnoho citátů od vědců-biblistů i jiných křesťanských vůdců, kteří trvají na pozici staré země, a tím ukazují, že to není výklad Písma, nýbrž naturalistické ideje, co pohání jejich interpretace. Výrok zesnulého Dr. Gleasona Archera je typický:

  • „Z povrchního čtení Genesis 1 bychom mohli mít dojem, že se veškerý tvůrčí proces odehrál v šesti čtyřiadvacetihodinových dnech. Byl-li toto ten pravý záměr hebrejského autora…pak se zdá, že to protiřečí modernímu vědeckému výzkumu, který konstatuje, že planeta Země byla stvořena před několika miliardami let.“ Gleason Archer, Přehledný úvod ke Starému zákonu, Moody Press, Chicago, str. 187, 1985.

Měl bych dodat, že to není jen povrchní čtení Genesis 1, jež vytváří tento dojem. Jak připustil Dr. James Montgomery Boice, zesnulý pastor a přednášející na „Hodince biblických studií“, ve svém prospěšném komentáři k Genesis, je to pečlivá exegeze, jež vede k témuž závěru, ačkoli i on ignoroval tohle biblické svědectví a argumentoval místo toho „vědou“ (zaměňoval přitom „data“ za interpretace dat). Napsal,

  • „Musíme zde připustit, že exegetický základ kreacionistů je silný…Navzdory pečlivému biblickému a vědeckému bádání, jež nashromáždilo argumenty pro podporu kreacionistického názoru, existují problémy, jež znehodnocují tuto teorii v očích většiny (včetně mnoha evangelických) vědců…Data z různých disciplín ukazují na velmi starou zemi a ještě starší vesmír.“ James Montgomery Boice, Genesis, výklad a komentář, sv. 1, Zondervan, Grand Rapids, str. 57-62, 1982.

2. Bible nám dává časově specifikované genealogie od Adama po Nóacha a od Nóacha k Abrahamovi a množství chronologických informací, jež datují Abrahama velmi přesně. Existují silné argumenty proti tvrzení, že jsou díry v genealogiích Genesis 5 a 11 (tj., všechny jsou doslovnými vztahy otec-syn), ale i kdyby tam některá jména chyběla (nemůže jich být příliš mnoho nebo se genealogie stanou směšnými), silné argumenty ukazují, že země je pouze několik tisíc let stará. Pro argumenty ve prospěch striktní chronologie (tj., žádná chybějící jména) v Genezi 5 a 11, viz Cainan: Jak vysvětlíte rozdíl mezi Lukášem 3:36 a Genesis 11:12? (www.answersingenesis.org/articles/web/1998/10/05/cainan)

3. Pojetí místní čili klidné potopy líčené v Genesis 6-9 nemůže obstát před pečlivým exegetickým zkoumáním. První polovina knihy Potopa z Geneze (1961 – www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Genesis-Flood) jasně ukazuje, že kritici staré země se nikdy ani nepokusili zavrhnout argumenty v oné epické knize. Viz též Jonathanem Sarfatim provedené vyvrácení argumentů Hugha Rosse pro lokální potopu v kapitole 8 knihy Odmítání kompromisu. (www.answersingenesis.org/PublicStore ) Tato kniha je patrně nejlepší jednosvazkovou obranou kreacionizmu mladé země, která je dnes k dispozici, a důkladným odmítnutím názorů Dr. Rosse – názorů progresivního stvoření a staré země. Jde dokonce i o účinný nástroj pro vydávání svědectví (ač byla kniha psána pro křesťanské posluchače). Nedávno jsem slyšel o ateistovi, který byl přiveden ke Kristu přečtením této knihy.

4. Přijetí miliónů let z geologických věků (jak evolucionisté interpretují fosilní nálezy) ničí biblické učení o smrti, které jasně říká, že neexistovala zvířecí smrt či lidská smrt před Pádem. Dále, nemohly existovat trny a bodláčí a rakovina (např. v dinosauřích kostech) v Božím „velmi dobrém“ stvoření, takže horninové vrstvy, jež obsahují tyto věci, nemohou být staré milióny let, ale musely být uloženy poté, co Adam zhřešil (během Potopy). Tony, říkáš, že „rozumíš důležitosti doktríny prvotního hříchu, a věříš, že k této události došlo před méně než 10 000 lety.“ Je-li tomu tak, pak bys měl být kreacionistou mladé země.

V Odmítnutém kompromisu, zmíněném shora, má Dr. Sarfati výtečnou kapitolu vypořádávající se s různými námitkami, uváděnými kreacionisty staré země proti této důležité doktríně. Viz též Dvě historie smrti. (www.answersingenesis.org/creation/v24/i1/history)

5.
S tím úzce souvisí povaha Boha. Bůh zjevený v Bibli nemohl dost dobře tvořit po milióny let a vyžadovat smrt a nemoci a pětinásobné masové vymření (kdy 70-90% tvorů v oné době bylo zničeno), jak věří evolucionisté i kreacionisté staré země. Proč ne? Protože Bůh Písma zjevuje, že ve světě po Pádu se stará o Své stvoření (i když je pod Jeho kletbou: Římanům 8:19-23). Také nařizuje Izraelitům, aby se starali o svá zvířata se soucitem (např. mají být ponechána o sabatu, aby si odpočinula – Exodus 20:10) a Přísloví 12:10 říká: „Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné.“ Spravedliví hříšníci by byli spravedlivější než Bůh Všemohoucí, pokud Bůh opravdu stvořil a pak ničil miliardy zvířat milióny let před Adamem, aniž k tomu byl nějaký morální důvod, jak si to přestavují kreacionisté staré země. Bůh Bible není bohem staré země. Viz též Bůh staré země. (www.answersingenesis.org/creation/v21/i4/oldearth)

6. Ničení biblického učení o smrti a podkopávání povahy Boha ústí do podkopání doktríny o vykoupení. Kristova práce nakonec obnoví všechny věci (Skutky 3:21) a vykoupí všechny věci (Koloským 1:15-20). Také osvobodí všechny věci (Římanům 8:19-23) tím, že skončí s kletbou (Zjevení 21:3-5 a 22:3). Až Jeho spravedlnost konečně naplní novou zemi, masožravci a zvířata nebezpečná člověku budou změněna na neškodné vegetariány (Izajáš 11:6-9). Ti z nás, kteří přijdou do nebe, se nemusí bát miliónů let (ve skutečnosti věčnosti) smrti, nemocí a katastrof atd. Takže víra v milióny let je skrytým útokem na evangelium.

7. Ježíš a pisatelé Nového zákona jasně ukazují, že všichni brali Genezi 1-11 jako doslovnou historii. Zvláště Ježíšův výrok u Marka 10:6 ukazuje, že věřil, že Adam a Eva byli stvořeni hned na počátku stvoření, ne miliardy let po počátku. Viz Ale od počátku…instituce manželství?. (www.answersingenesis.org/docs2004)

Jelikož Bible jasně učí kreacionizmus mladé země, neměl bys potřebovat další důkazy. Boží Slovo to říká a tím je to pro mne dáno. Miluji vědu, a kvůli biblickému učení (např. Žalm 19:1, Jób 12:7-10, Římanům 1:18-20), vím, že když stvoření pečlivě pozorujeme a správně interpretujeme, spatříme v něm potvrzení toho, co Boží Slovo zjevilo. A opravdu tomu tak je.

Pro mladou Zemi je také mnoho vědeckých argumentů.

1. Myšlenka staré země se vyvinula historicky, ne z toho, že by se nechala fyzikální fakta mluvit sama za sebe, ale naroubováním antibiblických filozofických domněnek na geologická pozorování. Viz tento článek (www.answersingenesis.org/docs2004/naturalismChurch) a toto DVD (www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Origin-of-Old-Earth).

2. Radiometrické datovací metody jsou založeny na týchž naturalistických, uniformistických, antibiblických domněnkách a existuje množství zveřejněných důkazů o tom, že neposkytují platná data. Kromě výzkumu RATE zmíněného dříve si přečti argumenty podložené pečlivým výzkumem v knize Mytologie moderních datovacích metod (www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Mythology). Nemůžeš očekávat, že bude tahle ikona evoluce vyvrácena v několika krátkých odstavcích.

3. Kniha Johna Morrise Mladá země (www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Young-Earth) poskytuje laikovi dobrý přehled (s dokumentací a spoustou ilustrativních obrázků) některých z nejsilnějších důkazů pro mladou zemi a globální Potopu. Pro hlubší argumenty viz knihu Johna Woodmorappeho Studie o geologii Potopy (www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Studies-in-Flood). Výborná DVD ilustrující některé z těchto otázek jsou o Hoře Sv. Heleny: Hora Sv. Heleny: Výbušný důkaz pro katastrofu (www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Mount-St-Helens) a o Grand Canyonu: The Grand Canyon: Památník Potopy (www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Grand-Canyon). Kreační vědci (a vlastně všichni vědci, v tomto případě) nemají odpovědi na všechno a tak pokračují v bádání (a počet kvalifikovaných kreačních geologů vzrůstá), ale uvedu Ti některé důkazy uvedené v těchto pramenech:

  1. Téměř úplná nepřítomnost důkazů eroze či vrstev půd či aktivity živých organizmů (kořeny rostlin, chodbičky zvířat, atd.) na povrchu různých vrstev (dokazující, že vrstva tam neležela tisíce nebo milióny let než byla uložena vrstva další).
  2. Polystrátové fosilie (obvykle stromy), které se prořezávají více než jen jednou vrstvou horniny (dokonce i různými druhy hornin prý ukládaných tisíce ne-li milióny let). Stromy by byly zetlely a nezůstaly by po nich fosilní zbytky, kdyby rychlost ukládání byla tak nízká.
  3. Deformace měkkých usazenin – totiž tisíce stop sedimentárních hornin (různých vrstev) nalézáme ohnuté (jako kupka tenkých palačinek přes okraj talíře), jako třeba vidíme na půl druhého kilometru hluboké elevaci Kaibab v Grand Canyonu. Je jisté, že celá, jeden a půl kilometru hluboká uloženina různých druhů usazenin byla ještě relativně měkká a patrně vlhká (ne jak je dnes), když následné zemětřesení nadzdvihlo jednu část sekvence těchto vrstev. 
  4. Mnoho fosilií, jež vykazují (vyžadují) velmi rychlé pohřbení a fosilizaci. Jsou například zachovány měkké části (medúzy, zvířecí výkaly, šupiny a ploutve ryb) či celé, velké, plně článkované kostry (např. velryb nebo velkých dinosaurů jak je T-Rex). Nebo nalézáme těla mnoha tvorů zkroucená. Všechny tyto nálezy ukazují, že tito tvorové byli pohřbeni rychle (v mnoha případech dokonce pohřbeni zaživa) a fosilizováni dříve, než mohli saprofágové, rozkladné mikroorganizmy a erozní procesy narušit tyto důkazy. Nalézáme je po celém světě a v nejrůznějších vrstvách.
  5. E. Horniny volají „Noemova potopa“ a „mladá země“. Světští geologové nemohou slyšet či vidět toto poselství kvůli své akademické indoktrinaci antibiblickými, naturalistickými, uniformistickými předpoklady. Důvodem, proč většina křesťanských geologů poselství Bible nevidí, je táž indoktrinace, plus fakt, že uvěřili vědeckým autoritám více než Bibli. Bible, které prý také věří, je však inspirovaným, neomylným Slovem Božím. Existují též důkladně propracované vědecké námitky proti skeptickým názorům ohledně Noemovy archy a potopy, které posilují naši víru v biblické líčení Potopy. Např. Noemova archa: Studie o její historičnosti (www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Noahs-Ark).

4. Kreacionisté mají ještě mnoho nezodpověděných otázek ohledně vědeckých důkazů pro mladý vesmír, ale světlo vzdálených hvězd není o nic větším problémem pro kreacionisty mladé země než je pro zastánce velkého třesku, jak ukazuje toto DVD od Dr. Jasona Lisleho (Ph. D. v astrofyzice): Světlo vzdálených hvězd. (www.answersingenesis.org/PublicStore)

Jak Boží Slovo tak Jeho stvoření říkají totéž. A za posledních 50 let skutečná věda ve zvýšené míře stále potvrzovala Písmo. S dalším výzkumem jak evolucionistů tak kreacionistů v příštích letech můžeme očekávat, že mnoho otázek, na něž kreacionisté mladé země nemají zatím odpověď, bude zodpovězeno a bude potvrzeno, že Bůh stvořil celý vesmír před pár tisíci let, o pár dní později v důsledku Adamova hříchu toto celé stvoření proklel, a pak je zničil celosvětovou potopou v době Noemově, právě tak, jak Bible jasně učí.

Doufám, že se zamyslíš nad uvedenou literaturou a prostuduješ si Genezi 1-11 pečlivěji, a pak se podřídíš autoritě Božího Slova ve všech věcech.

Bůh Ti žehnej,
Dr. Terry Mortenson, AiG, USA

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments