creationhyperbola

Hyperbola stvoření

Pavel AkrmanMatematické pravděpodobnosti Napsat komentář

Werner Gitt

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 06/2021. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

creationhyperbola01

Bible nás nenechává v nevědomosti o tom, jak Bůh stvořil svět a veškerý život, tj. o obecných zásadách, podle nichž k tomu došlo. Stále se opakující otázka se týká času potřebného k veškerému stvoření. Ale i zde nás Bůh informuje velmi jasně a jednoznačně.

Veškeré evoluční teorie vyžadují velmi dlouhé věky; evoluce údajně probíhala tak pomalu, že byla pro každou generaci nepostřehnutelná.1 Naproti tomu, když Bible mluví o stvoření, vykresluje nastalé události vždy jako okamžité. Je to důsledek okamžitého naplnění slov Božího příkazu. Tak například v Žalmu 33:9 čteme:

„Když Bible mluví o stvoření, vykresluje nastalé události vždy jako okamžité.”

„On promluvil – a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem.“

Žalm 148:5 rovněž vyjadřuje Boží tvůrčí činnost ve smyslu okamžitého naplnění Jeho závazného příkazu:

„Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno.“

creationhyperbola02

Obr. 1

Obr. 1: „Hyperbola stvoření“ ukazující čas, jehož růst je úměrný ubývající inteligenci. Křivky se ke každé ose přibližují asymptoticky (tj. blíží se nekonečnu). Jestliže je nekonečná inteligence, čas = 0; pokud je inteligence = 0, pak je nekonečný čas.

Otázka času může být odvozena také logicky – představte si dva studenty, kteří mají vyřešit obtížný problém. Jeden z nich je vysoce inteligentní, druhému se podařilo dokončit školu jen s velkými obtížemi. Který z nich vyřeší úkol rychleji? Ten inteligentní, samozřejmě! Snadno chápeme, že s rostoucí inteligencí I je k vyřešení problému potřeba méně času T. To můžeme vyjádřit matematicky například jako T = f(I), což je hyperbolická funkce, kde T je úměrné 1/I, tj. ∝ 1/I. Křivka popsaná rovnicí= 1/I (obr. 1) je známá jako hyperbola. Obr. 1 ukazuje, že tato křivka je asymptotická2 jak k vodorovné ose (Čas = T) tak i svislé ose (Inteligence = I). Z toho vyplývají dva závěry:

1. Stvoření: Pokud je někdo nekonečně inteligentní (I= ∞)3 a navíc je také nekonečně mocný, pak čas potřebný pro splnění úkolu již není vůbec žádný (T = 0). Bible opakovaně svědčí o tom, že Bůh je jak vševědoucí (Žalm 139:1–4), tak i všemocný (Genesis 17:1, Jeremiáš 32:17). Na základě tohoto snadno srozumitelného hyperbolického zákona by tedy Bůh nepotřeboval ke stvoření všeho, co existuje vůbec žádný čas.

Nicméně Bůh přesto použil ke stvoření dosti značnou dobu – celých šest dní, každý s večerem a ránem. Toto učinil z jednoduchého důvodu: chtěl tak vytvořit analogii, pojící se k Jeho následujícímu přikázání, které Mojžíš přinesl z hory Sinaj:

„Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci … .“ (Exodus 20:9–10).

Tato Bohem daná analogie je vyjádřena ve verši 11:

„V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul.“

„Co brání křesťanům věřit šestidennímu stvoření? Odpověď je jednoduchá – protože domněnky o evoluci během dlouhých věků se těší širokému vědeckému přijetí a nikdo nechce mít posměšnou nálepku „nevědecký“.

Jestliže tedy současní křesťanští autoři odmítají stvoření v šesti dnech a dávají přednost dlouhým věkům, jsou matematicky nelogičtí a zároveň chybují i biblicky, protože tím naznačují, že Bůh má pouze omezenou moc.

2. Evoluce: Hyperbolický tvar křivky odhaluje ještě něco, co je také důležité. Vzhledem k tomu, že hmota postrádá jakoukoli tvůrčí inteligenci (I= 0), potřebovala by nekonečně dlouhou dobu na to, aby vůbec něco nového vytvořila. Hyperbola stvoření nás tedy učí o nemožnosti evolučního procesu.

Co brání křesťanům věřit šestidennímu stvoření? Odpověď je jednoduchá – protože domněnky o evoluci v průběhu dlouhých věků se těší širokému vědeckému přijetí, a nikdo nechce dostat posměšnou nálepku „nevědecký“. Avšak cena zaplacená za tuto „váženost“ v očích světa je velmi vysoká; takový člověk již nadále není poslušný Božího slova. Je třeba zvážit, co Bůh řekl králi Saulovi:

„Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebe.“ (1 Samuel 15:26).

Odkazy a poznámky

  1. Všimněte si, že tyto pro evoluci nezbytné obrovské věky ještě neznamenají, že jsou pro ni dostatečné – viz bod 2 tohoto článku.
  2. To je stav, kdy se křivka stále více přibližuje k ose, aniž by se jí dotkla, tj. bylo by potřeba protáhnout ji do nekonečna.
  3. V matematice je ∞ symbolem nekonečna.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments