flat-earth-header-2

Dnešní hnutí ploché Země a antisemitismus

Pavel Akrman Vesmír, astronomie 9 Komentářů

Dr. Danny R. Faulkner

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 09/2019.

Viz také článek Mýtus o ploché Zemi

greatest-lie-coverPokud dobře počítám, tak o současném hnutí ploché Země jsem psal už asi osmnáctkrát. Kromě toho v září vyjde na toto téma moje kniha Falling Flat a můj poslední článek se zabýval její sociologií. Jedním z hledisek, které jsem z té diskuse úmyslně vynechal, bylo téma antisemitismu mezi dnešními plochozemci. Zdálo se, že většina plochozemců není antisemitská, takže mi to nepřišlo důležité. Co mě tedy přimělo, abych se teď začal tímto tématem zabývat? Nedávno se mi dostala do rukou kniha Edwarda Hendrieho, Největší lež na Zemi: Důkaz, že náš svět není otáčející se koulí, která poprvé vyšla v roce 2016, ale od té doby už má dalších devět vydání (!). První vydání se objevilo v roce, kdy jsem se o hnutí ploché Země dozvěděl, takže v historii hnutí vyšlo relativně brzy. Byl jsem doslova šokován rozsahem i povahou antisemitismu v této knize.

Příklady? Je jich spousta. V první polovině knihy není antisemitismus tak patrný, ale ve druhé polovině je brutálně zjevný. Nedílnou součástí dnešního hnutí ploché Země je spiknutí, takže Hendrie zaměřil svůj pohled na celosvětové spiknutí. V krátké kapitole nazvané „Spiknutí“ čerpá Hendrie ze dvou pasáží Starého zákona (Ezechiel 22:25–28 a Jeremiáš 11:9–10), které mluví o spiknutí izraelských proroků a kněží s cílem odvrátit lid od Boha. Hendrie to přirovnal ke spiknutí předních Židů k ukřižování Ježíše (Matouš 26:3–4). Potom Hendrie píše:

Židé podnítili lid, který pak přesvědčil římského guvernéra Pontia Piláta, aby Ježíše ukřižoval. „Ale přední kněží a starší navedli lid, aby prosili za Barabbáše, Ježíše pak aby zahubili.“ (Matouš 27:20) Metody Židů se nezměnily. Dnes Židé ovládají masmédia, která používají k propagování svých lidí do vysokých míst politiky, aby brojili proti Bohu a jeho vyvoleným (406).

Tato argumentace dále pokračuje v následující kapitole nazvané „Jak poznat spiklence“. Zde je ukázka:

 • Všechny druhy antikristovských filosofií, jejichž cílem je ovládat a zotročovat masy, vytvořili Sionističtí Židé. (408)
 • Skutečnost, že komunismus je vlastně náboženská filozofie původem z Talmudu uvedená do praxe, byla před nevědomými pohany utajena. (408)
 • Komunismus je v podstatě judaismus Talmudu. (409)
 • Bolševická revoluce byla od shora dolů židovská. (411)
 • Henry Makow vysvětluje, že brutalita bolševické revoluce v Rusku byla inspirována a vedena Talmudskými Židy. (413)
 • Nemyslete si, že Židé nevědí, že bohem jejich náboženství je Satan. (418)
 • Důvodem, proč ve všem co je sionistické najdeme zlobu, smrt a zkázu, je úmyslné podporování zla Židy. (419)
 • Tato doktrína zla je také vidět v Talmudu, kde incest, smilstvo, cizoložství atd. jsou propagovány jako ctnosti a oprávněné touhy. (420)
 • Pozemský bůh Judaismu, který je oboupohlavní, je známý jako Leviatan nebo Malkut. (425)
 • Judaismus je náboženství nenávisti. (436)
 • K opakovanému vyhnání Židů v dějinách z jednoho národa po druhém vedly rituální oběti pohanských dětí, prováděné Židy. (442)
 • Temné satanské tajemství Judaismu je rituální vražda. (450)

A antisemitismus pokračuje i v další kapitole:

 • Sionističtí Židé ovládají vzdělávací systém a vytvořili falešnou vědu, která odstranila Boha z myslí lidí prostřednictvím „takzvané vědy“, která tvrdí, že vesmír existuje bez Stvořitele. (466)
 • Agenty Satana v tomto masivním spiknutí jsou elitní Židé, kteří usilují o nadvládu světa. (468)

Každý z výroků, které jsem citoval výše, je první větou příslušného odstavce. V každém případě tyto odstavce – a často i ty následující – vysvětlují názory vyjádřené v úvodních větách. A toto nejsou ojedinělé příklady. Nestoudný antisemitský materiál převládá na více než 150 stránkách této knihy. Pro citlivější lidi je obtížné už jen to číst.

flat-earth-antisemitic-imagesHendrie však není jediný antisemitský plochozemec. Také Eric Dubay, který se snad nevíce zasloužil o opětovné zavedení ploché Země ve 21. století, je antisemitou. Například jeho vlivná kniha 200 Důkazů, proč Země není točící se koule obsahuje antisemitské ilustrace (viz obrázek výše). Je třeba více důkazů? Na svých webových stránkách psal Dubay o Atlantském spiknutí:

Říká se, že „historii píší vítězové“, což je absolutní pravda, a v dnešní době nejlepším příkladem toho bylo mainstreamové (ne)pochopení Adolfa Hitlera a Německa před 2. světovou válkou. Adolf Hitler byl ve skutečnosti vegetarián, milovník zvířat, spisovatel, umělec, politický aktivista, ekonomický reformátor a byl nominován na Nobelovu cenu míru. Jako první na světě zavedl zákony proti týrání zvířat, proti znečišťování a proti kouření. Na rozdíl od démonického obrazu, jakým jej vykreslovali „spojenci“, byl Hitler svým lidem milován, nechtěl nic jiného než mír a nikdy nenařídil vyhlazení jediného Žida. Od té doby většinou židovsky ovládaná mainstreamová média malovala zlý obraz Hitlera a tento Židovský světový řád dokonce zavedl v 16 evropských zemích zákony zakazující svobodný projev v otázkách judaismu, Hitlera a holocaustu. (39)1

Jak jsem již řekl – nemyslím si, že by všichni plochozemci byli antisemité. A určitě ne v počátcích hnutí ploché Země. Četl jsem od plochozemců několik knih z doby před více než sto lety, například od Samuela Rowbothama, Williama Carpentera, Alexandra Gleasona a Davida Wardlawa Scotta. V nich není ani náznak antisemitismu. Odkud tedy pochází antisemitismus současného hnutí ploché Země?

Pokud jsou dnes lidé požádáni o důkazy kulatosti Země, většinou se odvolají na fotografie Země z vesmíru. Před více než šedesáti lety však takové fotografie neexistovaly, takže s nimi hnutí ploché Země na konci 19. a na počátku 20. století nemohlo operovat. Pokud je Země plochá s kopulí nad sebou, pak neexistují oběžné družice ani astronauti. Aby plochozemci svou víru zachránili, musí vykonstruovat teorii, že téměř všechno, co NASA a další kosmické agentury udělaly, bylo zfalšováno. Jenže to zase vyvolává otázku motivace takových agentur. Obvyklou odpovědí bývá to, že NASA a podobné kosmické agentury jsou součástí obrovského celosvětového spiknutí a o tvaru Země lžou – spiknutí, které trvá již dlouhou dobu. Za tímto spiknutím musí být nějaká zločinná organizace. Pro mnoho plochozemců stojí za tímto spiknutím svobodní zednáři. Pro jiné jsou to jezuité. A pak jsou tu plochozemci s vírou, že za spiknutím stojí Židé.

„Odkud tedy pochází antisemitismus současného hnutí ploché Země?“

Celosvětové konspirační teorie existují už celá desetiletí a nejčastěji předpokládanými spiklenci jsou právě tyto tři skupiny – zednáři, jezuité a Židé. O prvních dvou existuje široce rozšířené podezření již stovky let, ale podezření o tom, že všechno způsobují Židé, začíná až zhruba před sto lety, vydáním tzv. Protokolů Sionských mudrců v Rusku roku1903. Tyto Protokoly měly být údajně zápisem tajného setkání židovských vůdců na konci 19. století, na kterém ustanovili své plány na ovládnutí světa. Protokoly byly produktem doby toho největšího antisemitismu císařského Ruska. Ačkoli Protokoly byly naprostým výmyslem, byly rychle přeloženy a publikovány v mnoha jazycích. Henry Ford ve Spojených státech zaplatil za vydání a distribuci půl milionu kopií. V nacistickém Německu byly Protokoly nacisty schváleny a začleněny do školních osnov. Za autentické byly prohlášeny i mnohými vůdci dnešního arabského světa. Jakmile se celosvětové konspirační teorie staly později ve 20. století běžnými, bylo už velice snadné přibalit do této směsice antisemitismus. Takže i když hnutí ploché Země není svou podstatou antisemitské, konspirační teorie, o které se opírá, často ​​jsou.

Očekávám, že někteří plochozemci budou mít námitky proti tomu co zde uvádím a budou trvat na tom, že nejsou antisemitští a neschvalují žádné naznačované spojení s antisemitismem. Nicméně ruce v této věci čisté nemají. Plochozemci často poukazují na údajné okultní základy zavedené kosmologie. Mnozí plochozemci nesprávně tvrdí, že Pythagoras byl motivován vírou, že Země obíhá kolem Slunce, protože byl uctívačem slunce. Proto mnozí plochozemci trvají na tom, že heliocentrismus je uctíváním slunce. Mnozí plochozemci tvrdí že víra v kulatou Zemi pramení z pohanství. Plochozemci také často poukazují na spoluzakladatele Jet Propulsion Laboratory (JPL) Jacka Parsonse a jeho víru v nábožensko-okultní směr Thelema jako důkaz toho, že JPL je satanská organizace. Dále plochozemci trvají na tom, že také Wernher von Braun byl okultista, protože si dopisoval s Parsonsem. A rázem je díky spojení von Brauna s NASA satanskou organizací také NASA. A mohl bych uvést i ​​další příklady takovéto plytké logiky. Jde o to, že plochozemci kteří se nechají zatáhnout do tak bizarních úvah, nemají právo protestovat, když se věci jen malinko pootočí.

„Jde o to, že plochozemci kteří se nechají zatáhnout do tak bizarních úvah, nemají právo protestovat, když se věci jen malinko pootočí.“

Určitě si však nemyslím, že většina plochozemců je antisemitská. Alespoň doufám, že nejsou. Nedávno jsem v diskusní skupině plochozemců na Facebooku sdílel výše uvedené citace z Hendrieovy knihy. Opakovaně jsem žádal účastníky této skupiny, aby jako plochozemci tuto snůšku antisemitismu odsoudili. Byl jsem velmi zklamán, protože to nikdo z nich neudělal. To mluví o tom, že nikdo z nich nebyl ochoten se proti takovému odpornému fanatismu postavit, a v tom nejhorším případě to může naznačovat, že nikdo z nich nemá s antisemitismem problém. A dokonce to naznačuje, že někteří z nich mohou víru vyjádřenou Hendrie sdílet, ale zdráhají se to přiznat. Jeden z plochozemců namítal, že to nebyl relevantní argument, protože pravděpodobně byli i někteří antisemité, věřící v kulatou Zemi, a ptal se mě, kde je z mé strany jejich odsouzení. Odpověděl jsem, že pokud dokáže mezi kritiky ploché Země takové antisemity jmenovat, odsoudil bych je. Nenabídl žádná jména. Dokud tedy od plochozemců neuvidím odsouzení antisemitismu, musím předpokládat, že s antisemitismem ve svém středu souhlasí.

Někdo se může ptát, zda antisemitismus je tak špatný. Jednoznačná odpověď zní „Ano!“ Answers in Genesis už dlouho rasismus odsuzuje, protože pro rasismus neexistuje v Bibli absolutně žádný základ. Ve Skutcích 17:26 se výslovně říká, že Bůh stvořil všechny lidi z jedné krve, protože všichni jsme potomky Adama. Tudíž existuje pouze jedna rasa, Adamova rasa. A protože ta zahrnuje také fyzické potomky Abrahama, musí také zahrnovat i Židy. Jako křesťan z pohanů jsem součástí lidu Boží Smlouvy (Efezským 2). Ale Židé jsou součástí lidu Boží Smlouvy jednak podle Deuteronomium 14:2 a jednak Efezským 2:11–22.

Je pro mě záhadou, jak ti, kteří se hlásí ke Kristovu jménu, mohou v sobě chovat takovou zášť k Židovskému lidu. Je na čase, aby to křesťanští plochozemci vyznali a antisemity ve svém středu odsoudili.

Odkazy

 1. www.atlanteanconspiracy.com/2015/07/adolf-hitler-vs-jew-world-order

 

Subscribe
Upozornit na
9 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

RE: – Admin – skvělé. To je samozřejmě naprosto bezvadný příklad, se kterým se potkávali námořníci, co jsou námořníci „světem“. Chtěl jsem tedy říci „svět světem“ – ale zajisté asi každý pochopí, jak jsem to myslel. Samozřejmě ve chvíli, kdy se začali lidé plavit po moři, tak si museli uvědomit, že země se neobjevovala najednou, ale postupně nejvyšší vrcholy, až k pobřeží. A nějaký rozumný důvod to mít muselo, nad kterým asi člověk – pokud tedy byl člověkem – přemýšlel – proč? Z toho tak trochu plyne – že člověk… Číst vice »

admin

Další pěkný příklad – o „mizení“ věcí za obzorem
(zdroj: https://creation.com/refuting-flat-earth)

comment image

Pohled z New Yorku, pláže Olcott přes jezero Ontario do Toronta (vzdálenost 63,7 km) – je vidět pouze asi ⅔ věže CN Tower (klikni na obrázek pro zvětšení). Zbývající asi ⅓ věže je skryta pod viditelnou hladinou moře (tj. asi 184 m) v důsledku zakřivení Země. Stejně tak při dobré viditelnosti můžeme vidět horní části vysokých budov (vpravo od věže), jejichž základny jsou pod horizontem. Kdyby byla Země plochá, základny by musely být vidět stějně jako vrcholy.

nick lumpa

Teda nejsem kreacionista, ale ani plochozemec, a to s tím měsícem je fakt dobrý – protože ty fotky si může udělat každý sám, když nevěří cizím fotkám.

Jiří Zelinka

RE: jhk-vlasta – ano, je toho samozřejmě mnohem víc, čím lze prokázat neplacatou Zemi. Uvedl jsem jen pro zajímavost jeden příklad. U měsíce je to taky jasné – toto jsou časosběrné fotografie Měsíce během měsíčního částečného zatmění, které jasně ukazují kruhový stín vytvořený Zemí ve tvaru koule: — Ono je to vlastně naprosto jasné už z jediné věci: Jakou motivaci by měli tolik různí lidé z celého světa domluvit se na této údajné lži o kulatosti Země? Od dob studené války by určitě např. Rusové netáhli tak unisono za jeden… Číst vice »

jhk - vlasta

Zamysleme se prosím nad jednou zajímavou věcí – tak, jako jsou pro nás možná exotičtí „plochozemci“ – tak podobně jsme my exotičtí pro evolucionisty. A to prosím v úplně všech ohledech, které s tím souvisejí.

jhk - vlasta

RE: – Jiří Zelinka – navrhuji jiný pokus – co takhle nalít na pekáč vodu – a vymyslet způsob, kterým by na obou dvou koncích mohla být voda v „rovné hladině“ a jak by loď mohla naprosto nezřetelně se „přehoupnout“ přes okraj? Poté bych ještě zkusil se „neprovrtat“ skrz a vymyslet teorii o vypouklém disku, kde všechny země s hlubokými vrty jsou uspořádány zrovna v „ose“ disku a na okraji jsou pouze ty „mělké“ a zatím naneštěstí se nikomu nepodařilo v nich nic hloubit. No a také bych musel vymyslet… Číst vice »

Jiří Zelinka

Malý testík pro plochozemce: 🙂 Spojte se online přes sociální sítě (třeba na Facebooku, Spype…) s někým z (údajné?) jižní polokoule a zapněte si oba kameru. Řekněte mu, kolik je u vás právě hodin a natočte kameru směrem ven z okna. Zeptejte se ho, kolik je hodin u něho a ať natočí i on kameru z okna. Zeptejte se, jaké (známé) hvězdy vidí, zeptejte se kde na obloze je Měsíc a v jaké je fázi. Poté mu řekněte, co vidíte vy. Ještě zábavnější je spojit se online s více lidmi… Číst vice »

jhk - vlasta

Já to řeknu velmi jednoduše – my netvrdíme, že je země placatá. A tím bych veškerou argumentaci nechal být – ať si lidé – kteří na to chtějí poukazovat, že to tvrdíme – třeba užmoulí jazyk, pokud nám to budou chtít cpát do hlavy, že kreacionisté jsou padlí na hlavu a věří každé hlouposti. Prostě a jasně sám za sebe – já netvrdím, že země je placatá – tečka.

admin

Mohlo by se zdát, že tohle téma u nás není moc aktuální, ale to se opravdu jen zdá. Lidé nám píší o různých věcech, ale jen za tento rok mi z řad plochozemců napsalo víc lidí, než za celou dobu provozu tohoto webu předtím. Normálně sem takové věci neuvádím, ale teď se to hodí. Jsou to hrozné nesmysly, ale děsivé na tom je, že ti lidé zcela vypnuli rozum a potom je možné úplně všechno. Když jsem autorovi níže stručně odpověděl, zda mi může vysvětlit, jak je možné, že např.… Číst vice »