darwinskeptics

Darwinovi skeptici

pavelkabrtOstatní, různé Napsat komentář

Vybraný seznam akademiků vědy, vědců a učenců, kteří pochybují o darwinismu

Jerry Bergman, PhD.

S povolením autora přeložil a publikoval Pavel Kábrt – 03/2016. Tento seznam mi poslal doktor Bergman v příloze emailu, na internetu si ho můžete prohlédnout zde:  www.rae.org/essay-links/darwinskeptics/

Běžně se tvrdí, že žádný vědec neodmítá makroevoluci nebo darwinismus (tím se myslí evoluční naturalismus čili názor, že variace způsobené mutacemi plus přirozený výběr vysvětluje veškeré formy života). Třeba dr. Steve Jones, profesor genetiky na univerzitě v Londýně (University College of London) napsal, že “žádný vědec nepopírá ústřední pravdu Původu (Darwinovy stěžejní knihy O původu druhů), tedy myšlenky o původu modifikacemi…rostlin, zvířat a všeho ostatního pocházejícího ze společného předka” (Jones, 2000, str. xvii, xxiii). Jiní autoři se vyhýbají slovům “všichni” nebo “žádný vědec” a raději tvrdí, že “téměř žádný vědec” neodmítá darwinismus ve smyslu výše uvedeném. V článku odmítajícím “čarodějnický kreacionismus” autor tvrdí, že evoluční teorie byla potvrzena do tak vysokého stupně a má tak velkou vysvětlovací sílu, že je ústředním organizačním principem současných biologických věd. Moderní biologie je v podstatě nemyslitelná mimo rámec evoluce a to je důvod, proč je bezvýhradně přijímána velmi mnoha aktivními vědci [sic] ve vědách o živé přírodě. Evoluce není ve skutečnosti zpochybňována ani v ostatních přírodních vědách, jako je fyzika a chemie.

Autor pak činí následující absolutistické tvrzení:

Evoluce je brána jako fakt – a zatímco mohou být neshody kolem detailů, jak evoluce probíhá, neexistují žádné neshody o představě, že probíhá, a že je vysvětlením rozmanitosti života na naší planetě. Tvrzení Astarty je přesně pravým opakem pravdy, která říká, že “téměř žádný vědec se neuchýlí k žádnému jinému pokusu o vysvětlení rozmanitosti života – zvláště ne ke kreacionismu” (atheism.about.com).

Tento pohled není ojedinělým příkladem. Zesnulý držitel medaile profesora Alexandera Agassize za zoologii na Harvardově univerzitě, Ernst Mayr, je “jedním z nejvlivnějších evolučních teoretiků naší doby” (Ferris, 2001, str. 326). Mayr prohlásil, že “žádný vzdělaný člověk už více nezpochybňuje platnost takzvané evoluční teorie, o které nyní víme, že je prostým faktem” (Mayr, 2001, str. 141) Toto tvrdil celých 40 let – v roce 1967 napsal, že “evoluce je přijímána každým vědcem” a z tohoto důvodu už není dále nutné “pečlivě vyjmenovávat důkazy pro evoluci” (Mayr, 1967, str. v). V roce 1971 Mayr tvrdil, že “neví ani o jediném dobře informovaném člověku, který by zpochybňoval fakt evoluce” (Mayr, 1971, str. 49). Ani jediný člověk! Mayr definuje evoluci, kterou nazývá “darwinismem”, jako odmítnutí

… všech nadpřirozených jevů a příčin. Teorie evoluce přirozeným výběrem vysvětluje přizpůsobivost a rozmanitost ve světě zcela materialisticky. Už více Boha, jako stvořitele nebo projektanta, není potřeba (Mayr 2001, str. 138).

Mayr dodává, že “vyloučením Boha z vědy byl dán prostor pro přísně vědecká vysvětlování všech přírodních jevů” (Mayr 2001, str. 138).  Dále Mayr uzavírá, že “skutečně vynikajícím úspěchem” darwinismu je, že jeho teorie “dělá konec potřebám dovolávat se nějakých ´prapříčin´ – čili teleologických sil” ([teleologie – nauka o účelnosti] Mayr 2001, str. 136). Toto tvrzení je velmi běžné. Dr. Gary Huxley, evoluční biolog z Brandtovy univerzity [ve Wyomingu, USA] napsal: “Evoluce je faktem a žádný vzdělaný vědec o tom nepochybuje” (citace z McDorman, 2011, str. 1).

Jenže navzdory těmto tvrzením jsem byl schopen velmi snadno sestavit seznam téměř 3 000 vědců a profesorů, kteří odmítají darwinismus definovaný jako konečné vysvětlení pro všechny formy života následkem mutací plus přirozeného výběru. Většina těchto lidí má doktorský titul z nějaké oblasti vědy. Toto je však jen malé procento z odhadovaných 113 000 Darwinových skeptiků, vědců a akademiků, jen v samotných Spojených státech, podle údajů badatelů z Harvardu (Gross a Simmons, 2006). A Mayr ještě připustil, že evoluce je historická, nikoli empirická věda:

V protikladu k fyzice a chemii je evoluční biologie vědou historickou – evolucionisti se pokoušejí vysvětlit události a procesy, které se již odehrály. Zákonitosti a experimenty jsou nevhodnými technikami pro vysvětlení takových událostí a procesů. Namísto toho se sestavují historická vyprávění, která se skládají z prozatímních rekonstrukcí určitých scénářů, které vedly k událostem, které se někdo pokouší vysvětlit (2001, str. 135).

Při vědomí tohoto přiznání je o to více překvapující, že Mayr může být tak dogmatický v tvrzení, že věrohodnost darwinismu je naprosto nezpochybnitelná a jednoznačná. Joseph McInerney, ředitel Biological Sciences Curriculum Study [Studijní osnovy biologických věd], kde se vydává učebnice Biological Science: An Ecological Approach [Biologická věda: Z ekologického pojetí], napsal, že

… kreacionisté zastávají názor, že ´vědci jsou ohledně evoluce ve sporech.´ Toto je svévolné překroucení biologie. Ve skutečnosti všichni vědci přijímají skutečnost evoluce” (citováno z Hill, 1996, str. 5,7, zdůraznění dodáno).

Tohle chybné hledisko bylo široce podporováno a přijímáno přinejmenším od roku 1922, kdy profesor George Duncan prohlásil, že

Evoluce je téměř všeobecně přijímána všemi lidmi ve vědě, jako to nejlepší vysvětlení skutečností života. Americká asociace pro pokrok vědy, čítající přes 1 400 členů, vědců převážně ze Spojených států a Kanady, vydala  v prosinci 1922 toto jednomyslné prohlášení, bez jediného hlasu proti: “Neexistuje žádné vědecké zevšeobecnění, které by bylo silněji podporováno důkladně otestovanými důkazy, než je [teorie] evoluce. Důkazy pro evoluci člověka jsou naprosto dostatečné, aby přesvědčily každého významného vědce na světě.” …H.F. Osborn z kolumbijské univerzity píše: “Od té doby už dávno evoluce vyšla z oblasti spekulací, hypotéz a dokonce i teorie. Je zákonem živé přírody stejně tak pevně platným a nezpochybnitelným, jako je zákon gravitace vůči nebeským sférám” (Duncan, 1931, str. 31-32)

Jiní uznávají, že nějací Darwinovi skeptici mezi vědci existují, ale soudí, že jejich počet je velmi malý. Napřiklad Samuel Kounaves tvrdí, že evoluční přírodovědci tvoří “99,9999 procenta vědecké komunity” (Kounaves 2005, str. 1).

Zdroje pro členy tohoto seznamu zahrnují primárně osoby mně známé pro jejich spojení s kreacionistickými organizacemi nebo organizacemi Darwinových pochybovačů, nebo z knih, které napsali. Seznam je naprosto neúplný a já se tímto omlouvám za mnohá opomenutí. Odhaduji, že kdybych měl dost času a zdrojů, mohl bych snadno zkompletoval seznam s více jak 10 000 jmény. Jsem také členem tří diskusních skupin, které čítají přes 400 kreacionistů a obhájců inteligentního plánu (ID), z nichž mnozí nejsou na tomto seznamu, protože se právem obávají, že by odhalení jejich sympatií k této oblasti mohlo mít nepříznivý dopad na jejich kariéry. Pokud nemám osobní souhlas dané osoby nebo pokud se daná osoba sama veřejně neodhalila, nepřidávám nikoho takového k tomuto seznamu.

Na mém veřejném seznamu je téměř 3 000 jmen, včetně tuctu nositelů Nobelovy ceny, naneštěstí však velké množství osob, které by tam mohly být přidány, včetně mnoha univerzitních profesorů, nechce zde svá jména vystavovat z důvodu reálných obav z možných represí či poškození jejich kariéry. Mnoho takových lidí, kteří si nepřejí zveřejnit svoje jméno na tomto seznamu, jsou mladí akademici bez definitivy nebo akademici, kteří mají obavu, že by jejich “prozrazení” mohlo vážně poškodit jejich kariéru. To je reálná hrozba. Z toho důvodu mám svůj soukromý seznam, kde je hodně přes 1 000 takových jmen.

Mnozí na tomto seznamu jsou profesoři zabezpečení definitivou, učí na křesťanských univerzitách, kde je chráněna jejich akademická svoboda kritizovat Darwina, nebo pracují v průmyslu či na poli medicíny, kde existuje menší zvůle a odpor při zpochybňování Darwina. Někteří z tohoto seznamu jsou už angažováni v přednáškové činnosti na plný úvazek, píší na téma původu světa a nejsou už vůbec závislí na světském zaměstnání a výdělku pro zajištění svých rodin. Mnozí z nich jsou také už v penzi, takže už nemusejí čelit přímým odvetám za svoje pochybnosti o Darwinovi. Jiní zase dali souhlas ke zveřejnění svých jmen pod podmínkou, že jejich současné zaměstnání nebude zveřejněno. Práce na tomto seznamu je dlouhotrvajícím projektem a já velice oceňuji příspěvky mnohých lidí, kteří mi pomáhali v tomto dnes už šestiletém úsilí. Většinu osob z tohoto seznamu jsem kontaktoval, ale pokud tito lidé vydali knihy nebo články, kde je jasně vyjádřena pochybnost o darwinismu, nebo jsou aktivní v kreacionistických či ID hnutích, tak je ne vždy kontaktuji.

Nejvíce z následujících světových vědců nebo pedagogů (během času někteří už mohli zemřít) odmítá “darwinismus” podle následující definice: Víra, že evoluce a společný původ mohou vysvětlit existenci všeho života. Několik málo lidí přijímá společný původ, ale odmítají darwinovský mechanizmus. Většina ze všech osob na tomto seznamu je skeptická vůči schopnostem náhodných mutací a přirozeného výběru vysvětlit složitost života. Navíc mnozí vyjádřili výzvu, že by měly být pečlivě zváženy všechny důkazy pro darwinismus. Tento seznam prokazuje, že tvrzení Mayra, že ” žádný vzdělaný člověk už více nezpochybňuje platnost” darwinismu, jak to definuje Mayr, je nejenom falešné, ale zcela nepodložené. Navíc mnozí z těchto vědců a akademiků publikovali ve vědecké literatuře, někteří velmi rozsáhle. V jednom přehledu Elliott (1990) dochází k závěru, že zhruba polovina tehdejších členů vedení Creation Research Society (CRS – Společnost pro výzkum stvoření) publikovala výzkum a byla citována dalšími vědci. Je tedy “zřejmě rozumné udělat závěr, že většina členů vedoucího výboru CRS jsou seriózní, pokud ne dokonce i znávaní, vědci.”

Odkazy

 1. Anonymous.  2006.  “A Scientific Dissent from Darwinism.”  www.dissentfromdarwin.com, February, 2006.
 2. “Přes 5 000 vědců vyhlašuje svoje pochybnosti o Darwinově teorii, vědecký nesouhlas s darwinismem stále roste, říkají odborníci.”  Viz www.dissentfromdarwin.com.
 3. Dennett, Daniel C.  2006.  Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon.  New York, NY: Viking.
 4. Duncan, George.  1931.  Prehistoric Man.  Boston, MA: Stratford.
 5. Elliott, William E. 1990. History and Analysis of the Creation Research Society. MA thesis. Oregon State University March 1, 1990.
 6. Ferris, Timothy (editor).  2001.  The Best American Science Writing 2001.  New York, NY: HarperCollins.
 7. Gross, Neil  and Solon Simmons, 2006. How Religious are America’s College and University Professors. Working Paper Harvard University. October 5. 10 pp report.
 8. Hill, David.  1996.  “Counter Evolutionary.”  Education Week, Nov. 20, pp. 1-12.
 9. Kounaves, Samuel.  2005.  “Kounaves: Evolution is Much More Than Just a Scientific ‘Hunch.’”  The Winchester Star, March 17.
 10. Mayer, William V.  1971.  “Letters to the Editor: Evolution vs. Special Creation.”  The American Biology Teacher, January, pp. 50-51.
 11. Mayr, Ernst.  Foreword to Process and Pattern in Evolution by Terrell H. Hamilton. New York MacMillan, 1971.
 12. “Letters to the Editor: Evolution vs. Special Creation.”  The American Biology Teacher, January, pp. 49-50, 2001.
 13. “Darwin’s Influence on Modern Thought” (pp. 134-142) in Ferris.
 14. McDorman, Paul. 2011. “Noted Evolutionist says He Won’t Debate Creationists.” World by Design. 19(3):1.

Zde si otevřete celý seznam Darwinových skeptiků

Poznámka autora: u každé osoby jsem se pokusil doložit její současnou profesi, stupeň dosaženého vzdělání a místo, kde bylo získáno, zázemí aktivit a vybrat hlavní úspěchy.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments