bible-updates1

Byla Bible aktualizována?

Jakob HaverBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

ArchivZ dopisů čtenářů 2020

Z creation.com/text-updates přeložil Jakob Haver – 08/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

bible-updatesTim L. z USA nám napsal:

Celkem dobře znám argumenty proti Documentary Hypothesis (Teorie vzniku Tóry), ale setkal jsem se s názorem některých lidí, kteří ač o sobě tvrdí, že jsou konzervativní, si přesto myslí, že během Exilu (a / nebo možná před) došlo k nějaké úpravě textu SZ, i když odmítají rozsah úprav, uváděných v Documentary Hypothesis. Můj dotaz zní, do jaké míry můžeme s jistotou říci, že během Exilu nedošlo k žádné úpravě textu? V souvislosti s tím je zcela jasné, že kvalifikovaní písaři po Exilu velmi dbali na to, aby se text nezměnil, ale co víme o písařské technice před Exilem? Mohlo dojít k nějakým úpravám? Někteří například tvrdí, že slovo „nefilim“ pochází z babylonského slova, které znamená „obří“, a tudíž text Genesis 6:1-4. byl vložen písařem, inspirovaným během Exilu. Je možné, že i když je Documentary Hypothesis jako celek špatná, může mít v některých případech pravdu?

Odpovídá Lita Cosnerová z CMI-US:

Díky za Váš dotaz. Přestože Documentary Hypothesis zcela odmítáme, jak si můžete přečíst v mnoha článcích na našich stránkách po vyhledání pojmů „Documentary Hypothesis“ a „JEDP“, je jasné, že k některým písařským úpravám a aktualizacím došlo. Ty však byly omezeny pouze na to, aby text byl dobře srozumitelný pro posluchače. Ohledně myšlenky aktualizace textu jsme psali v článku The inspiration of Scripture comes in various forms (Inspirace Písma přichází v různých formách).

„Vnitřní důkazy samotných knih však ukazují, že se tak nestalo.”

Teorie JEDP říká, že před Exilem existovala Písma jen jako zdroj složený ze smíšených dokumentů. Tyto dokumenty byly napsány lidmi nebo komunitami, pojmenovanými J, E a D (P značí texty kněží – priests – z doby ke konci Exilu po r. 586 př. Kristem, pozn. překl.).1 O knihách Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium tato teorie tvrdí, že byly složeny v době Exilu kněžskou komunitou „pročesáním“ těchto zdrojových dokumentů. Vnitřní důkazy samotných knih však ukazují, že se tak nestalo, jak dokumentujeme v několika článcích.

Naopak se to jeví tak, že tento kompletní rukopis byl v průběhu času upravován a aktualizován velmi pečlivě, aby se zachovalo jeho poselství a aby bylo srozumitelné pro současné posluchače. Například komentáře o tom, že něco existuje „dodnes“ ukazují, že byly někým odstraněny z událostí, které biblická kniha popisuje. Když Exodus říká, že Židé postavili město Rameses, víme, že v té době se nazývalo Avaris. Bibličtí písaři toto slovo aktualizovali, aby jejich čtenáři rozuměli tomu, o čem vypovídá. Je to stejné jako když se modernizovala kniha, která mluvila o New Amsterdamu, změnou názvu na New York. Takové změny však nemění význam textu.

„Ježíš považoval Písma Starého zákona vždy za inspirované a závazné.”

Také víme, co udělali náboženští vůdcové, když chtěli přidat k jejich Písmům mimobiblické informace – přidali nános ústních tradic, které byly později kodifikovány v Talmudu. Ale Ježíš považoval Písmo Starého zákona vždy za inspirované a závazné a nikdy ani nenaznačil, že by bylo nějak změněno – a my víme, že měl stejný Starý zákon, jaký máme dnes my. Celkově tedy máme velmi dobrou představu o tom, jaké změny písaři prováděli, a i když je nemůžeme odhalit všechny, můžeme našemu současnému Starému zákonu důvěřovat, protože ho Ježíš ve Své době potvrzoval.

Pokud jde o možný etymologický význam babylonského slova Nefilim, rychlým hledáním jsem o tom nic nenašla, ale v každém případě odvolávat se na babylonskou etymologii není vůbec nutné, protože existuje dobré hebrejské vysvětlení, odkud to slovo pochází. Podle vyčerpávající NAS konkordance (New American Standard Exhaustive Concordance, pozn. překl.) vychází z hebrejského slova naphal, což znamená „být poražen“. Slovo Nefilim tedy znamená „poražení“. Slovo „obří“ v biblickém překladu KJV je převzato přímo z řeckého slova gigantes, které bylo přepsáno do latiny a ovlivnilo anglický překlad (nebo další přepis) toho slova.2 Moderní překlady používají přesnější slova. Bible ESV jej dokonce ani nepřekládá a jednoduše používá „Nefilim“. Viz Who were the sons of God in Genesis 6? (Kdo byli synové Boží v 6. kap. Genesis?), což je výňatek z knihy Alien Intrusion (Vpád mimozemšťanů). Na creation.com si také můžete vyhledat další články na toto téma.

Doufám, že Vám tyto myšlenky pomohou.

Odkazy a poznámky

  1. „J“ znamená Jahvisté, tj. autor nebo komunita, kteří údajně napsali mnoho částí Tóry, které převážně používají Jahvisté. E je zkratka pro Elohisty, tj. autor nebo komunita, kteří vytvořili oddíly Tóry, převážně používané Elohisty. D je zkratka pro Deuteronomisty, tj. autor nebo komunita, kteří vytvořili materiál v knize Deuteronomium.
  2. Slovo gigantes pochází přímo z řecké mytologie. A i když gigantes byli v tomto mýtu obři, neexistuje mezi hebrejským slovem nefilim a řeckým slovem gigantes žádné etymologické spojení. Překladatelé Latinské Vulgaty se jednoduše snažili najít slovo, které mělo smysl v jejich kultuře, a Římané řeckou mytologii jistě znali.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments