Big Bang a čierne diery

pavelkabrt Vesmír, astronomie Napsat komentář

Miloš Pobežal

Převzato z: www.tlg.estranky.sk/stranka/big-bang

Dnešný astronómovia a astrofyzici predpokladajú, že vesmír bol na počiatku v stave veľmi hustej látky, z ktorej po výbuchu začali postupne vznikať častice, atómy, hviezdy a nakoniec galaxie.

Tento predpoklad má zásadny nedostatok:

Keď nakopíme na seba obrovské množstvo hmoty, gravitácia raz dosiahne tak extrémnej hodnoty, že prirodzená odpudivosť atómamov, jadier a častíc medzi sebou už nestačí odolať tlaku. Všetko sa rúti do stavu singularity – tj. do jediného stredu.

Vzniká čierna diera!

Big Bang a čierne dieryBig Bang a čierne diery

Extrémna gravitácia superhustej látky na počiatku vesmíru by mu nedovolila vybuchnúť.

Big Bang a čierne diery_druhý obrázekBig Bang a čierne diery_druhý obrázek

Je známe i tzv. vyparovanie čiernych dier. Isté fyzikálne zákony umožňujú, aby sa z čiernej diery časom predsalen čosi dostalo von (tzv. tunelovým efektom). -Lenže toto je hmatateľné iba pri miniatúrnych čiernych dierach – a nie pri normálnych (ktoré nachádzame vo vesmíre). Pri nich je tento jav zanedbateľný. Určite nikdy nedôjde k Big Bangu čiernej diery.

K Veľkému Tresku nedošlo, lebo jeho počiatočná fáza by bola vlastne super masívna čierna diera – a gravitácia by výbuch nedovolila!
Vzťah pre kritický polomer, pod ktorým už z objektu vzniká čierna diera je:

rs = 2Gm/c^2

rs – je kritický (tzv. Schwarszchildov) polomer v metroch
G – gravitačná konštanta: 6,6742 x 10^-11 m^3/(kg s^2)
m – hmotnosť objektu v kilogramoch
c – rýchlosť svetla: 299 792 458 m/s

Predpokladaná hmotnosť vesmíru je asi 10^53 kg.
Po dosadení do vzťahu je rs = 15,7 miliárd svetelných rokov !!!

Jeden svetelný rok má 9,454255 x 10^15 metrov.

Sme teda aj teraz v tejto chvíli pod horizontom udalostí čiernej diery – zvanej vesmír vzhľadom na jeho vonkajšok (i keď hmota nieje pokope)!

V astronómii je už dlhší čas známe tzv. “reliktové žiarenie”. -Toto sa berie ako dôkaz “veľkého tresku” na počiatku vesmíru. Jeho prítomnosť má však aj iné vysvetlenie.

Reliktové žiarenie je elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z vesmíru zo všetkých smerov a vysvetľuje sa, ako pozostatok z obdobia krátko po veľkom tresku. V tom čase mal byť vesmír vyplnený hustou a horúcou plazmou. -Fotóny sa neustále zrážali s voľnými elektrónmi, hmota a žiarenie mali rovnakú teplotu. Vesmír sa ale ochladzoval a po dosiahnutí teploty okolo 3000 Kelvinov sa voľné elektróny spojili s jadrami a vytvorili stabilné atómy vodíka a hélia. Hmota sa tak stala pre žiarenie priehľadná a žiarenie sa ďalej vyvíjalo nezávisle. Reliktové žiarenie je dnes najvýznamejším predpokladaným zdrojom poznatkov o mladom vesmíre a predmetom intenzívneho výskumu (hlavne jeho fluktuácie).

Podľa teórie štandardného modelu vesmíru sa 379 tisíc rokov po veľkom tresku oddelilo žiarenie od hmoty s počiatočnou teplotu okolo 3000 Kelvinov. Dnes by teda malo mať teplotu 5 až 10 Kelvinov. -George Gamow, Ralph Alpher a Robert Herman takto predpovedali reliktové žiarenie už v roku 1948.

Reliktové žiarenie objavili v roku 1965 Arno Penzias a Robert Wilson a v roku 1978 boli za tento objav ocenení Nobelovou cenou za fyziku. Toto žiarenie zodpovedá v súčasnosti svojimi charakteristikami žiareniu absolútne čierneho telesa s teplotou okolo 2,73 K a najväčšiu intenzitu má pri vlnovej dĺžke 2-3 milimetrov. Objav reliktového žiarenia sa stal v predstavách vedcov silným dôkazom podporujúcim ich teóriu veľkého tresku.

Pretože však hmota musela byť už od začiatku stvorená oddelene (ak nechceme mať z toho čiernu dieru), je reliktné žiarenie v skutočnosti iba pozostatkom Božieho stvoriteľského aktu zapísaneho v prvom verši biblie:

“Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.” (1.Moj.1,1)

Doslova z ničoho sa na počiatku objavila hmota, energia, priestor a čas – zásahom sily “z vonku”. -Božej sily! -Toto spôsobilo nárazovú vlnu žiarenia, ktorá sa od tej doby šíri celým vesmírom. Ako sa časom priestor rozťahoval (vesmír sa rozpína), chladlo i toto žiarenie. Dnes má teplotu 2,73 Kelvina, plus-mínus nejaké tie fluktuácie. Božie slovo hovorí.

“….nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí.” (Žid.11,3)

Reliktné žiarenie je dôkaz náhleho objavenia sa hmoty

a energie – a nie dôkaz veľkého tresku!

Na túto tému otváram diskusiu……►►►

Viac o čiernych dierach:

sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_diera
www.suh.sk/kozmos%20601f/ciernadiera.htm
sk.wikipedia.org/wiki/Supermas%C3%ADvna_%C4%8Dierna_diera
www.hains.sk/cierne%20diery.html

Reliktové žiarenie:

sk.wikipedia.org/wiki/Reliktov%C3%A9_%C5%BEiarenie

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments