adam-noah

Adam a Noe: dva počátky

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Don Batten

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 05/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

K tomu, co se stalo v Týdnu stvoření a během celosvětové Potopy za Noemových dnů, se vztahuje mnoho paralel. Tyto podobnosti zdůrazňují celosvětovou povahu Potopy.

Voda a suchá země

Zpočátku Bůh stvořil Zemi pokrytou vodou:

„Toto názorně ukazuje běžný biblický princip: soud je zrušením stvoření. Potopa tedy ruší události z Genesis 1, kdy došlo k oddělení země a moře.”

„Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.“ (Genesis 1:2).1

Tady není žádný náznak toho, že by vody byly „špatné“; bylo to jen stádium tvůrčího procesu.2

Při Potopě vody opět pokryly Zemi, ale tentokrát v soudu:

„Voda se na Zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem.“ (Genesis 7:19).

Při stvoření Bůh shromáždil vody na jedno místo a způsobil, aby se objevila země.

„Bůh řekl: Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!” – a stalo se.“ (Genesis 1:9).

I po Potopě vody ustoupily z pevniny a znovu se objevila suchá země:

„…Voda začala ze země zvolna ustupovat“ (Genesis 8:3) „…Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá.“ (Genesis 8:14)

Toto názorně ukazuje běžný biblický princip: soud je zrušením stvoření. Potopa tedy ruší události z Genesis 1, kdy došlo k oddělení země a moře. A proto Jeremiáš 4:23 mluví o tak přísném soudu, neboť je to jako návrat do pustého a prázdného stavu před stvořením z Genesis 1:2.

Prokletí a požehnání

Adamův hřích způsobil zkažení Země. Bůh řekl: „…kvůli tobě je země prokletá; Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách.” (Genesis 3:17). Na zemi se rozrostl plevel a sehnat dostatek potravy je boj.

Svět je proklet v Potopě celkovým zničením, ale Bůh pak říká, že takovouto Potopou už nikdy svět nezničí. „Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil.” (Genesis 8:21).

Hřích tak důkladně poskvrňuje lidskou přirozenost, že kdyby měl Bůh soudit každý hřích, soud by byl trvalý a neúprosný. Takže tato Boží zaslíbení „vyjadřují překypující Boží milost nad tak hojným hříchem“.3 V poskytnutí Božího odpuštění skrze Pána Ježíše Krista se tedy svět těší na hojnou, nezaslouženou milost, a jsme-li v Kristu, Bůh už nepočítá náš hřích.

Také po opadnutí Potopy je tu nový svět a nové lidstvo – a s novým začátkem dává Bůh Noemovi pokyny, které jsou podobné těm, které dostal Adam.

Ploďte se … a naplňte zemi

„Tato Boží zaslíbení vyjadřují překypující Boží milost nad tak hojným hříchem.”

Adam: „Ploďte se a rozmnožujte se, a naplňte zemi“ (Genesis 1:28).

Noe: „Tedy požehnal Bůh Noemovi i synům jeho a řekl jim: Ploďte se a rozmnožujte se, a naplňte zemi.“ (Genesis 9:1). „Vy pak ploďte a množte se; v hojnosti se rozploďte na zemi, a rozmnoženi buďte na ní.” (Genesis 9:7).

Vládněte nad stvořením

Adam: „…panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.“ (Genesis 1:28b).

Noe: „Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou.” (Genesis 9:2).

Je třeba poznamenat, že v původním „velmi dobrém“ stvoření (Genesis 1:31) neexistoval žádný strach. Ten se objevil až po Pádu, kdy se Adam a Eva vzbouřili proti Bohu a tím uvedli na svět boj o přežití, utrpení a smrt (Genesis 3:17–19). A Noe žil nyní v tomto velmi odlišném světě.

Jídlo

Adam: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.” (Genesis 1:29). Jediná rostlina, kterou Bůh nedovolil Adamovi a Evě jíst, byl „strom poznání dobrého a zlého“ (Genesis 2:17).

Noe: „Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.” (Genesis 9:3).

Pokud jde o maso, které Bůh dovolil Noemu a jeho potomkům jíst, bylo jediným omezením zákaz požívání krve: „Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev.“ (Genesis 9:4, viz také Leviticus 17:14).

Tento zákaz měl Noemovi a jeho potomkům připomínat zvláštnost života, totiž že veškerá smrt pochází z hříchu a že odplatou za hřích je smrt (Genesis 3). Tento zákaz jim také měl připomínat, že zabíjení zvířat pro jídlo nebylo součástí původního Božího „velmi dobrého“ stvoření.

Roční období

Adam: „Bůh řekl: Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;“ (Genesis 1:14).

Noe: „Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den.” (Genesis 8:22).

Tyto věci během Potopy přestaly, ale už nikdy nepřestanou, „dokud bude trvat země“.4

Obraz Boží

Při stvoření Bůh učinil člověka „k obrazu svému“ (Genesis 1:27). Po Potopě Bůh zakazuje vraždu, protože „Bůh stvořil člověka k obrazu svému“ (Genesis 9:5–6).

V kdysi křesťanském západním světě dochází se ztrátou úcty a znalosti Božího Slova přímo úměrně i ke ztrátě úcty k lidskému životu: zjišťujeme, že stále častěji jsou přijímány potraty, vraždy novorozenců a eutanazie. Pokud je člověk jen vyvinutým zvířetem, jak dogmaticky tvrdí daňovými poplatníky financované školství, pak by nás bující neúcta k lidskému životu, dokonce ani masakry ve školách financovaných daňovými poplatníky – neměla překvapovat.5

Krveprolití kvůli hříchu

Ve 3. kapitole Genesis Bůh zahaluje Adama a Evu do oděvu vyrobeného ze zvířecích kůží (Genesis 3:21) – hřích pokazil jejich nahotu, kterou pak bylo nutné zakrýt, což si vyžádalo prolití krve zvířat. Po Potopě Noe, zachráněný Boží milostí, obětoval zvířata na oltáři Bohu, čímž uznal svou závislost na Bohu kvůli své záchraně. Genesis 8:21 mluví o příjemné vůni a předznamenává oběť Pána Ježíše za hříchy lidstva v Novém zákoně – jako „dar a oběť příjemně vonící Bohu“ (Efezským 5:2).

Závěr

Tyto četné paralely mezi počátkem všeho a novými počátky po Potopě o to více posilují biblické učení, že Noemova Potopa byla globální událostí, kataklyzmatem, který způsobil konec jedné éry a začátek nové. Potopa nebyla v žádném případě jen nějakou místní záležitostí, to je jisté. Tyto paralely jsou také pevně svázány s poselstvím o spáse, které prostupuje celou Bibli od Genesis až po Zjevení.

Odkazy a poznámky

  1. Biblické citace v odkazech jsou z původního vydání Kralické Bible (KRAL).
  2. Pro vyvrácení „teorie mezer“ viz Creation Answers Book , kap. 3.
  3. John Gill’s Exposition of the Entire Bible (Výklad Bible podle Johna Gilla).
  4. Mimochodem ta první pasáž vyvrací i tvrzení, že před Potopou byla zemská osa vertikální, protože roční období vyžadují nakloněnou osu. Taková tvrzení často nejsou vedena textem, ale modelem, v tomto případě měl iniciovat Potopu a náklon zemské osy dopad meteoritu. Vědecky to však nefunguje a také to nepochybně odporuje Písmu – viz Sarfati, J., Flood models and biblical realismJ. Creation 24(3):46–53, 2010; When did evil begin, and is retrograde planet motion still a good argument? creation.com/actual-evil, 19 April 2008.
  5. Pastor Gino Geraci přišel na scénu poté, co dva školáci v tričkách s nápisem „Natural Selection“ (Přírodní výběr) zastřelili řadu svých spolužáků na Columbine High School, Lyttleton, Colorado. „Když později toho dne přišel za Ginem ředitel věznice, plakal a ptal se, proč se to stalo, Gino vyhrkl: Učíte naše děti, že pocházejí odnikud a tam také i jdou, a že život je jen zdrojem bolesti v bezvýznamné existenci. A oni vám uvěřili. Reakcí ředitele bylo jen šokující ticho.” Viz Matthews, M., Tragic truth: Pastor Gino Geraci at Columbine and Ground ZeroCreation 25(3):10–15, 2003; creation.com/tragic-truth.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments