zpet_k_pocatku

Zpět k počátkům

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

Dominic Statham

(Z creation.com/back-to-the-beginning přeložil M. T. – 03/2014. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Obrázek: z ilustrací na rgbstock.com, thegraphicsfairy.com a commons.wikimedia.org)

Názor, že prvních pár kapitol Genesis zachycuje skutečné dějiny, považuje i mnoho praktikujících křesťanů za cosi jako víru v pohádku. Spíše než by přijali zprávu o stvoření a dějinách člověka potvrzenou Kristem a jeho apoštoly, volí raději víru v učení ateistů a lidí, kteří nenávidí Boha. Například:

 • Navzdory výslovným výrokům Bible o tom, že Bůh původně stvořil dokonalý svět – svět, který odrážel jeho vlastní svrchovanou dobrotu – věří, že se život od svého počátku zdárně rozvíjel jen cestou přírodního výběru a „přežití nejzdatnějších“2.
 • Spíše než by přijali, že Bůh učinil prvního člověka skrze zázračný akt speciálního stvoření, tvrdí, že se lidstvo zrodilo „cestou surovosti a krutosti“ z přírody, evolučním procesem vyžadujícím miliony let nemocí, vzájemného vraždění a zoufalého boje o přežití.
 • Zatímco Písmo jasně učí, že smrt přišla do světa skrze hřích, přijímají tito lidé nadšeně Darwinovu teorii, která tvrdí, že smrt byla ve světě dávno předtím, než zde byl jakýkoli člověk, který by mohl zhřešit.

Nedbajíce na Kristova varování, aby se nedrželi davu (Matouš 7:13), zatvrzele lpí na většinovém názoru a obětují tak Boží slovo na oltář lidského „vědění“. V důsledku toho se základní křesťanské doktríny jako třeba Boží dobrota stávají abstraktními pojmy, a nikoli solidními pravdami. Další články víry jako je prvotní hřích a lidská odpovědnost za stav světa jsou dokonce popírány. Zastávání těchto prokazatelně antibiblických názorů je ospravedlňováno tím, že věda údajně dokázala jejich pravdivost. Skutečností však je, že tato „věda“ je stejně neobhajitelná jako teologie, kterou pomáhá prosazovat: známá vědecká fakta jsou totiž daleko více v souladu s biblickou zprávou o stvoření a dějinách Země než s evoluční teorií.

Velký třesk?

Podle ateistického stvořitelského příběhu začal vesmír ´velkým třeskem´. Jen málo ateistů si však uvědomuje, jak obrovská porce slepé víry je třeba, aby takovou teorii přijímali. Jak by mohl z nicoty vzniknout vesmír? Nedávno se nás o tom snažil poučit profesor Richard Dawkins:

 • „Zdravý rozum se samozřejmě vzpírá uvěřit, že něco může vzniknout z nicoty. Přirozeně nám naše intuice říká, že to není možné. Proto je to právě zajímavé. Vůbec všechno, co souvisí se vznikem vesmíru, je zajímavé. Muselo to být něco pořádně tajemného, co stálo u zrodu vesmíru“3.

Chápete to? Říká, že vesmír vznikl z nicoty, pak ale tvrdí, „Muselo to být něco pořádně tajemného, co stálo u zrodu vesmíru.“ Zdá se, že je dost zmatený.

Podle profesora Oxfordské univerzity Rogera Penroseho je pravděpodobnost, že velký třesk vytvořil náhodou vesmír jako je ten náš (to znamená náležitě uspořádaný), zhruba 1 ku 1010^23 (Odk.4). Tato pravděpodobnost je tak nízká, že to nelze ani přiměřeně popsat. Proti ní vypadá 1 děleno počtem atomů v bilionu bilionů bilionů vesmírů jako mimořádně vysoká pravděpodobnost.

Někteří světští kosmologové se tím však nenechávají vyvést z rovnováhy a tvrdí, že mají odpověď na tenhle problém. Říkají, že musí existovat obrovský počet vesmírů (snad dokonce nekonečný počet), a z nich se jeden náhodou povedl – ten, ve kterém žijeme! Avšak jelikož pozorujeme jenom jeden vesmír, je tohle opravdu vědecká fantazie spíše než vědecký fakt. Pravda je taková, že vědci neznají žádný přirozený jev, který by mohl vytvořit vesmír – neřkuli uspořádaný vesmír jako je ten náš. Reálná věda proto hovoří o nadpřirozeném jevu jako je ten, o kterém čteme v Bibli: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ (Genesis 1:1). Věřit v toto je daleko logičtější než věřit ve stvořitelský příběh ateistů.

Život začínající sám od sebe?

Po velkém třesku vznikl život, jak je nám předkládáno, spontánně z běžných chemikálií. Ale i ten nejoddanější evolucionista připustí, že nemohou vysvětlit, jak to asi probíhalo. Když se ho zeptali, zda má nějakou představu o tom, jak začal život, odpověděl Richard Dawkins, „Ne, tu nemá nikdo“5. Je tomu tak proto, že ze známých zákonů chemie vyplývá, že molekuly potřebné pro život by se nikdy nevytvořily; spíše by se časem rychle rozpadaly. Navíc nesou tyto molekuly informace a software, které nemohou vygenerovat žádné známé přírodní procesy. To proto, že nikdo neví, jak by mohl vypadat programovací proces potřebný pro veškerý život. Jak nám naznačuje pozorování, je potřeba buď program, který by existoval předem, nebo zdroj inteligence. Skutečná věda proto opět svědčí o nadpřirozeném původu živého světa.

Evolucionisté nám říkají, že fosilie v horninách vyprávějí příběh mnoha milionů let evoluce, příběh mikrobů postupně se měnících v lidi. Avšak nejenže systematicky chybí přechodné fosilie, nýbrž také mnohá geologická pozorování svědčí o tom, že se horniny vytvářely rychle v podmínkách potopy spíše než pomalu po dlouhé věky. Některé horninové vrstvy se táhnou napříč celými světadíly jako třeba tapeatské pískovce, které pokrývají většinu Severní Ameriky. Křídové vrstvy v Anglii lze vystopovat přes celou Evropu až na Střední východ; tytéž vápencové horniny se táhnou z Portugalska přes jižní Francii a odtud až na Kavkaz6. Rozměry těchto formací svědčí o masivní celosvětové katastrofě způsobené vodou spíše než o omezeném pomalém ukládání sedimentů, které vidíme dnes.

Mnoho zkamenělin, které byly vyzvednuty z údajně miliony let starých hornin, vypadá téměř stejně jako tvorové dnes žijící. Jsou známy jako „živé fosilie“ a představují velký problém pro evoluční teorii. Evoluční proces je údajně tak mocný, že dokáže změnit tvory podobné opicím v lidi za pouhých pět či šest milionů let; ale zdá se, že nedokáže změnit některé tvory za desítky či dokonce stovky milionů let. Některé pozůstatky dinosaurů obsahují měkké, ohebné tkáně, proteiny, a dokonce DNA, což svědčí o tom, že zřejmě nemohou být staré miliony let. Uvedené příklady stejně jako mnoho pohřebišť fosilií jsou opět důkazem biblické pravdy, která učí, že v nedávných dobách došlo k celosvětové Potopě.

Antropologie a Bible

Evolucionisté nám říkají, že podobnosti mezi lidskou a šimpanzí DNA poskytují jasný důkaz o tom, že se lidé a lidoopi vyvinuli ze společného předka. Vždyť jsme přece, tvrdí, skoro úplně opicemi! Avšak sdílíme rovněž 50 % své DNA s banány, což ale asi těžko znamená, že jsme zpolovice banánem. Ve skutečnosti potvrzuje genetická věda to, co říká o původu člověka Bible. Dokonce i materialističtí genetici připouštějí, že z analýz DNA plyne, že celé lidstvo vzešlo z jediného muže a jediné ženy. (Samozřejmě, že asi budou zpochybňovat, že oni dva žili v téže době a že tehdy nežili žádní jiní muži či ženy – nemohou to však dokázat!)

Zatímco studium antropologie nabízí evolucionistům jen málo radosti, přináší mnoho pozitivního těm, kdo důvěřují Božímu slovu. Legendy o stvoření a celosvětové Potopě, které jsou pozoruhodně podobné Genesis, nalézáme v různých kulturách po celém světě. Od ostrova Tahiti k Eskymákům z Point Barrow, Aljaška, a k tožským kmenům mluvícím jazykem ewe, tradice říkají, že první člověk byl zformován ze země – (viz Genesis 2:7). Jedna legenda ze Střední Ameriky objevená v jedné posvátné knize starých Aztéků vypráví, že 1716 let po stvoření světa7 došlo k velké potopě, kdy voda sahala sedmapůl metru nad nejvyšší pozemské hory. Kniha obsahuje rovněž zprávu o zmatení jazyků po vztyčení vysoké věže a následném rozptýlení lidstva po celé Zemi8.

Tohle všechno je přesně to, co bychom očekávali, pokud se lidstvo rozptýlilo z Bábelu zhruba před 4 000 lety, jak učí Bible. Není to to, co bychom čekali, pokud se lidstvo vyvinulo a rozšířilo z Afriky před 60 000 až 100 000 lety, jak tvrdí evoluční teorie. Přežily by podobné legendy obsahující takové podrobnosti a tradované většinou ústním podáním desítky tisíc let?

Studie o tempu populačního růstu představují pro evolucionisty další zásadní problém. Kde jsou všichni ti lidé, pokud počet lidí rostl po všechna ta milénia, jak tvrdí? Z propočtů plyne, že současná světová populace sedmi miliard lidí je víceméně tím, co bychom očekávali, kdyby tři páry mající potomky vystoupili z Archy zhruba před 4 350 lety (Genesis 9:18-19). Z podobných propočtů beroucích v úvahu evoluční časovou stupnici by vycházel dnešní počet obyvatel Země zhruba na dvěstě bilionů bilionů, i kdybychom předpokládali mimořádně nízké tempo růstu populace9.

Lingvistika a Bible

Studium jazyků rovněž potvrzuje biblickou historii. Není možné najít pro světové jazyky pátráním směrem do minulosti jeden či dva jazyky původní, jak by se dalo očekávat podle evoluční teorie. Místo toho rozeznávají lingvisté v nejlepším případě pár tuctů odlišných a vzájemně nesouvisejících jazykových rodin – což je v souladu se zprávou o zmatení jazyků v Bábelu (Genesis 11)10.

Když Charles Darwin navštívil Ohňovou zemi na samé špici Jižní Ameriky, narazil tam na několik Patagonců z Ohňové země, které považoval za divochy, příklady podstatně méně vyvinutých lidí. Napsal o jejich jazyce, že „si skoro nezaslouží být nazýván artikulovaným“, a že „křik domácích zvířat je daleko srozumitelnější“. Ale to se právě kardinálně mýlil. Skutečností je, že například jámanština byla bohatší a měla více emočně zabarvených výrazů než angličtina. První pokus o slovník jámanštiny obsahoval 32 000 slov a jejich skloňovaných či časovaných tvarů. Patagonci měli slova pro více než pět různých druhů sněhu a padesát různých slov pro rodinné vztahy. Vzhledem k tomu by člověk musel říci, že byli vyvinutější než Britové, což vyvrací Darwinovy názory o tom, že šlo o méně vyvinuté lidi.

(Počet původního obyvatelstva Ohňové země – Šelknamů, Haušů, Jámanů, Alakalufů aj.) před příchodem Evropanů se odhaduje na 10 000, v roce 1910 jich bylo již pouhých 350, dnes jejich potomci čítají jen několik osob. Pozn. překl.)

Genesis – základ naší víry

Creation Ministries International (Mezinárodní kreační služba) se snaží vybavit církve a věřící lidi, aby dokázali prokázat hloupost materialistického myšlení a pravdu Bible; aby bořili „všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha“ (2. Korintským 10:5). Podáváme svědectví o historicitě Písma svatého a ukazujeme, jak ho věda bezvýhradně potvrzuje, a ne vyvrací. Křesťanské učení je prokazatelně založeno na faktech zaznamenaných v knize Genesis, která tak zůstává pevnou základnou naší víry.

Odkazy a poznámky

 1. Tento článek je pozměněná verze článku publikovaného původně v CMI-UK/Europe Update, February 2014.
 2. At CMI we do not deny the reality of natural selection. However, this is not a creative process that could turn microbes into man. See creation.com/rech2.
 3. Q&A, ABC TV, www.abc.net.au/tv, 10 April 2013.
 4. Moreland, J.P. and Craig, W.L., Philosophical Foundations for a Christian Worldview, Intervarsity Press, USA, 2003, p. 483.
 5. Expelled: No intelligence allowed, DVD, Premise Media, 2008.
 6. Situated between the Black and Caspian Seas.
 7. Cf. the figure of 1656 years from Creation Week to the Flood, using the Masoretic Text upon which most English Old Testaments and modern Hebrew Bibles are based.
 8. Evenboer, T. and Borger P., The origins of American Indian populations, Journal of Creation 26(1):71-75, 2012.
 9. Viz readers’ comments, response to Todd S., creation.com/post-fall-changes.
 10. Viz en.wikipedia.org/wiki/List_of_language_families.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments