protestant-reformers

Zeď reformátorů znovu poničena

Jakob HaverDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Duchovní teploměr úpadku naší kultury od základů Genesis

Matthew Cserhati, Joel Tay

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 08/2019. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní obrázek: Vandaly poničené sochy Calvina, Farela, Bèze a Knoxe v Ženevě ve Švýcarsku, 15. července 2019. Kredit: LemanBleu.ch

Dne 15. července 2019 kolemjdoucí zjistili, že hlavy soch čtyř postav protestantské reformace jsou pomalované duhovými barvami. Tyto sochy na Zdi reformátorů v Ženevě ve Švýcarsku představují Johna Calvina, Guillaume Farela, Théodore de Bèze a Johna Knoxe (obrázek 1). Je zjevné, že sochy poškodila skupina LGBT, ale nikdo se zatím nepřihlásil k odpovědnosti za tento čin. Není to poprvé, kdy byl tento pomník poničen. Například v březnu 2019 feministická skupina nastříkala napříč monumentem graffiti se slovy: „Kde jsou ženy?“1 Ale tento vandalismus není pouze ojedinělou událostí – je to další případ zohavení křesťanské památky jako symbolický výraz odmítání křesťanství v moderní kultuře.

“Poškození soch reformátorů vandaly je teploměrem duchovního stavu celé naší společnosti.”

Sama o sobě by vandalizace nebyla tak velkým problémem, ale toto je součástí širšího celku celosvětového odmítání křesťanství. Často se to projevuje například při teroristických útocích na křesťany v zemích Středního východu, v Nigérii, Indii, Číně a Severní Koreji. Podle bývalého zvláštního agenta FBI teroristické útoky na křesťany narůstají.2 Mezinárodní křesťanská organizace Release International předpověděla, že v roce 2019 vzrostou po celém světě perzekuce křesťanů.3 Podle průzkumu Pew Research se křesťané potýkají se značnou mírou perzekuce ve 144 zemích. Každý měsíc je pro svou víru zavražděno 345 křesťanů a je poškozeno 105 kostelů, památek nebo budov.4

Poškození soch reformátorů vandaly je teploměrem duchovního stavu celé naší společnosti. Je zcela zjevné, že skupina LGBT odmítá biblické pojetí manželství mezi jedním mužem a jednou ženou. Vyplývá to z odmítání křesťanského pohledu na svět, který vychází z knihy Genesis. Proto skupina LGBT  vyjadřuje odmítání Božích nařízení o stvoření tím, že znehodnocuje památky některých mužů, kteří tak tvrdě bojovali za zachování maximální autority Bible. Dnešní společnost se od biblické autority odvrátila natolik, že nyní být „homosexuálem“ nebo „transgenderem“ je považováno za zcela normální. Mnohé z mladých lidí ani nenapadne, že homosexualita je špatná.

Důkazem slábnoucího vlivu křesťanství je spojování duhy s hnutím LGBT častěji než s Boží smlouvou s Noemem. Už dávno existují křesťané, kteří po nás žádají přehodnocení – aby duha komunity LGBT byla znamením Boží milosti. Nicméně musíme také upozornit na to, že Bůh dal lidstvu duhu jako smlouvu poté, co odsoudil svět Potopou, jak jsme četli ve 2. Petra 2:5:

  • “… Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil Potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil.“ [Důraz byl přidán]

Avšak Boží soud se nevztahoval jen na předpotopní svět. 2. Petra 2 přirovnává Boží soud vodou během Noemových dnů k Jeho soudu Sodomy a Gomory ohněm. Juda 1:7 nám říká:

  • „… Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.“ [Zvýraznění přidáno]

Je tedy celkem možné, že ateisté a komunita LGBT chtějí vymazat všechny stopy památek na celosvětovou Potopu, která stojí jako pomník, odsuzující jejich neospravedlnitelné činy. Chápou, že Bible varuje před dalším celosvětovým soudem v budoucnosti všechny, kteří odmítají činit pokání ze svých hříchů. V 1 Korintským 6:9–11 (Lexham English Bible) jsme varováni,

  • „Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Sexuálně nemorální, modláři, cizoložníci, ti, co praktikují homosexualitu, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.“ [Zvýraznění přidáno]
“Není tedy divu, že křesťanství je dnes tolik napadáno kvůli svému důrazu na nutnost pokání.”

Tato pasáž vyžaduje pokání a odvrácení se od těchto hříchů. Některé anglické Bible kombinují řecké slovo arsenokoitēs (ἀρσενοκοίτης) s druhým slovem v tomto verši μαλακός (malakos) a tím získají slovo „homosexualita“. Řečtina však ve skutečnosti používá dvě slova, nikoliv jedno – arsenokoitēs a malakos, a obě slova mají specifický význam. První slovo arsenokoitēs je složené slovo, popisující „muže, který má sexuální vztah s jiným mužem“.5 Stejné slovo se objevuje i v 1 Timoteovi 1:10.6 Navíc, toto slovo je také použito v Leviticus 18:22 a 20: 11–15 v Septuagintě (řecký Starý zákon), což znamená, že homosexualitu odsuzuje jak Starý, tak Nový Zákon. Druhé slovo, malakos, se vztahuje k pasivnímu partnerovi ve stejném pohlavním vztahu, který je zženštilý nebo měkký.7

Není tedy divu, že na křesťanství se dnes tolik útočí kvůli svému důrazu na nutnost pokání (Skutky 17:30-31). Nicméně dalším faktorem je to, že nikdy v historii nebylo tolik důkazů o pravdivosti a historické přesnosti Bible, než máme dnes. Bezbožní lidé dobře vědí, že jsou hříšníci, a také vědí, že Bůh existuje, ale místo toho, aby Ho oslavovali, potlačují Boží pravdu, včetně jakékoli zmínky o Božím soudu. V Římanům 1:18–19 se říká: „Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil.“

Po 40 letech vědeckého výzkumu stvoření má naše webová stránka více než 11 000 článků, které toto potvrzují. Chtěli bychom povzbudit naše čtenáře, aby se nedali odradit a pevně se drželi Božího slova uprostřed nepřátelské kultury. Pravda je na naší straně. Důvěřujte Bohu a důvěřujte Jeho Slovu.

Odkazy a poznámky

  1. Evangelical Focus, Reformation Wall in Geneva vandalised, http://evangelicalfocus.com/cities/4602/Vandalism_against_the_wall_of_the_Reformers_in_Geneva, accessed 16 July, 2019.
  2. Parke, C., Terrorist attacks on Christians ‘happening more and more’: ex-FBI special agent, https://www.foxnews.com/world/sri-lanka-church-attacks-christians, accessed 16 July, 2019.
  3. Parke, C. Christian persecution set to rise ‘sharply’ in 2019, group warns, https://www.foxnews.com/world/christian-group-warns-of-sharply-rising-persecution-in-these-countries-in-2019, accessed 16 July, 2019.
  4. Candy, T., Meet the Christian lawyers and leaders fighting forty years of PC bigotry, https://www.spectator.com.au/2019/07/meet-the-christian-lawyers-and-leader-fighting-forty-years-of-pc-bigotry/, accessed 16 July, 2019.
  5. Na rozdíl od tvrzení některých z hnutí LGBT, slovo ἀρσενοκοῖται není jen někdo, kdo má sexuální vztahy s chrámovými prostitutkami, nebo že se to týká pedofilie. Slovo konkrétně popisuje muže, který má sex s jiným mužem. Jak vysvětluje řecký lexikon (BDAG): „Pavlův zákaz aktivní homosexuality nelze uspokojivě vysvětlit na základě údajné chrámové prostituce… nebo ji omezit jen na dohodu s chlapci v homo-erotických službách.“ Viz: Bauer, Walter (ed. Frederick, Danker), A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (BDAG), 3rd ed, 2000, p.135.
  6. c.f. Římanům 1:26–27. In extra-biblical sources: Polycarp’s letter to the Philippians 5:3 (μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται)
  7. Některé Bible kombinují výrazy μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται jako jedno slovo, ale jak uvádí BDAG, „takové vyjádření slov μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται je lexikálně nepřijatelné“. Viz: Bauer, Walter (ed. Frederick, Danker), A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (BDAG), 3rd ed, 2000, p.135. To jsou dvě různá slova, která výslovně odkazují na dominantního i pasivního účastníka homosexuálního aktu.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments