ockham_header

William z Ockhamu

Jakob Haver Bible, křesťanství, náboženství 8 Komentářů

“První protestant”

Russell Grigg

Z creation.com/william-of-ockham přeložil Jakob Haver – 01/2019. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

ockham_01

William z Ockhamu

William Ockham (asi 1287-1347), nebo také jen Ockham (někdy hláskovaný ‘Occam’), byl biblicky věřící anglický filozof 14. století. Tehdy se postavil vedoucím představitelům církve, protože opustili čisté učení Bible a místo toho toužili po moci, vlivu a bohatství. Dnes je však více známý díky vyřešení logického principu známého jako “Ockhamova břitva”. Přestože to původně není jeho myšlenka, používal ji tak účinně, že se začala nazývat jeho jménem.

Ockhamova břitva

Ockhamova břitva je fráze, která se v latině obvykle interpretuje jako Entia non sunt multiplicanda sine necessitate, což se překládá takto: „Entity [podle výkladu] se nemají zmnožovat více, než je nutné”. Tato koncepce však byla nesprávně přepracována jako “Všechny věci jsou na stejné úrovni, správné řešení bývá to nejjednodušší.”1 Nicméně Ockham netvrdil, že příroda sleduje vždy tu nejjednodušší cestu, ani že jednoduché řešení převládne nad lepším a složitějším; a také ne, že by tato jednoduchost měla převládnout v potřebě vysvětlit všechny údaje. Spíše obhajoval názor, že by se k vysvětlení jakéhokoliv jevu neměly navrhovat žádné další příčiny, než jen ty nejnutnější.

Napsal (přeloženo):

  • “Nic by nemělo být předkládáno bez daného důvodu, pokud to není samozřejmé nebo známé ze zkušeností či ověřeno autoritou Písma Svatého.”

Skeptici a ateisté dnes používají Ockhamovu břitvu ne vždy takto a vynechávají poslední část, čímž se dopouštějí zneužití pojmu. Ateisté například rádi tvrdí, že jejich nevěra v Boha je nadřazena teismu, protože zahrnuje o jednu entitu méně a je tak jednodušší. Jenže Ockham nedal světu 14. století ekvivalent k “udržování jednoduchosti, hlouposti”. Spíše když doporučoval používání rozumu a vnímání při posuzování příčin, stavěl nade vše svou víru v autoritu Božího Slova.

Proč “břitva”?

Termín “Ockhamova břitva” se poprvé objevil až dlouho po Ockhamově době, v díle britského matematika Williama Hamiltona z roku 1852.1 Někteří tvrdí, že „břitvou” se nazývá proto, že tím poukazuje na „vyholení” zbytečných vysvětlení. Ale to může být až pozdější výklad podle současné doby. Jiní poukazují na to, že před tím, než se začala používat guma, byly texty opravovány oškrabáním inkoustu břitvou. Takže to mohlo být tak, že tato definice byla s “břitvou” spojována ne kvůli vlastnímu obsahu, ale proto, že to bylo považováno za opravný prostředek – tedy “Ockhamova guma”.

  1. Internetová encyklopedie filozofie; iep.utm.edu/ockham

Ockhamovo vzdělání

Předpokládá se, že Ockham se narodil v anglické obci Ockham v Surrey a že jako mladík vstoupil do Řádu sv. Františka v Londýně (františkáni), a tam dostal základní vzdělání, ve kterém následně pokračoval studiem teologie na Oxfordské univerzitě. Jeho vzdělání zahrnovalo studium logiky, kterou považoval za nepostradatelnou pro posuzování veškerých tvrzení. A opravdu, ve všech debatách, do nichž se zapojoval, “to byla právě logika, která mu sloužila jako hlavní zbraň vůči opozici.”3

Ockham u soudu

V Oxfordu dostali studenti za úkol napsat komentář k oficiální učebnici teologie, Knihy sentencí od Petera Lombarda. Ockhamovy názory na toto téma (známé jako Ordinatio) byly fakultou teologické univerzity vyhodnoceny jako nedostatečně pravověrné, takže univerzitu musel předčasně opustit, aniž by získal magisterský titul v teologii. Církevní úřady také zamítly jeho názory a v roce 1324 papež Jan XXII předvolal Ockhama k papežskému soudu ve francouzském Avignonu, aby tam vypovídal před komisí šesti teologů. Nicméně, jeho Ordinatio nebylo nikdy oficiálně prohlášeno za kacířské.3

Ockham vs. papež Jan XXII

“Nic by nemělo být předkládáno bez daného důvodu, pokud to není samozřejmé nebo známé ze zkušeností či ověřeno autoritou Písma Svatého.”

Během pobytu v Avignonu Ockham bydlel v místním františkánském převorství. Zde se v roce 1327 setkal s hlavním správcem františkánů Michaelem z Ceseny, který byl s papežem Janem ve sporu o otázce vlastnictví. Věřil, že pokud františkáni žili v absolutní chudobě, která byla protikladem bohatství papežského paláce v Avignonu, následují tak příklad Krista a apoštolů. Papež Jan však pro dosažení tohoto cíle hledal pro církev velké bohatství a životní styl františkánů považoval spíše za trest než za pomoc.

Michael požádal Ockhama, aby prostudoval tři papežské buly,4 které ukazovaly, co papež Jan XXII tehdy psal o užívání majetku. Z nich Ockham dospěl k závěru, že papež Jan nechyboval jen pouhým pomýlením, ale že takto svéhlavě a kacířsky smýšlel, a tím ztratil právo na svůj mandát. Stručně řečeno, Ockham protestoval proto, že Jana považoval za „pseudo-papeže“. A skutečně, Ockham měl tu zvláštní výsadu být označen jako „první protestant” – a to v tomto ohledu přinejmenším s pravomocí Katolické encyklopedie.5

Ockham, jako biblicky věřící křesťan trval na tom, že jedinou prvotní příčinou a autoritou je pouze Bůh – skutečnost, kterou Bůh lidstvu odhalil ve svém Slově, Bibli. Toto odvolání se na Písmo jako na autoritu bylo o téměř dvě století později převzato a přepracováno Martinem Lutherem v protestantské reformaci jako doktrína Sola Scriptura (pouze Písmo). To znamená, že nejvyšší autoritou veškerého učení je Bible. Vše ostatní, zejména pak lidské domněnky, je podřízeno a korigováno psaným Slovem Božím.

“Ockham měl tu zvláštní výsadu být označen jako „první protestant” – a v tomto ohledu přinejmenším s pravomocí Katolické encyklopedie.”

Vztahy mezi účastníky sporu se zhoršily a v květnu 1328 Michael, Ockham a někteří františkánští sympatizanti z Avignonu uprchli pod ochranu svatého římského císaře Louise IV (Ludvíka) z Bavorska, který se stal Ockhamovým patronem. Papež Jan okamžitě Ockhama a jeho společníky vyloučil z církve, nikoli pro kacířství, ale pro vzepření se vůči jeho autoritě (tj. že opustili Avignon bez jeho svolení). Již předtím v roce 1324 papež Jan vyloučil Ludvíka a odpíral mu veškerá císařská práva, takže Ludvík rád poskytl Ockhamovi morální a literární podporu. Ockham strávil zbytek svého života v Mnichově a psal o různých otázkách, z nichž jedna se týkala toho, že papežství nemělo právo ovládat císařské úřady. Ockham byl tak prvním zastáncem oddělení církve od státu.

Aplikace Ockhamovy břitvy na stvoření / evoluci

Dnes je upřednostňovanou hypotézou o původu vesmíru “velký třesk”, totiž že cosi, co prý tehdy “vybuchlo”, a z ničeho nic začalo existovat6 prostřednictvím “kvantové fluktuace”. Toto se údajně rychle rozšířilo a nakonec to nějak vyprodukovalo všechno, co nyní existuje. Jenže tato teorie musí vycházet z předpokladu, že existuje něco, co může kolísat, měnit se.7 Kde a kdy mohlo dojít k takové domnělé kvantové fluktuaci dříve, než existoval nějaký prostor nebo čas?

Použitím Ockhamova pravidla na scénář “velkého třesku” vidíme, že je zde množství hypotetických příčin (např. kvantová fluktuace z ničeho, náhlá expanze, omezení expanze, většina vesmíru je tvořena “temnou” hmotou a “temnou” energií, kterou nelze detekovat atd.). Nic z toho není samozřejmé, známé ze zkušeností nebo prověřeno autoritou Písma Svatého. Připomeňme si, že stav samozřejmosti byl podstatnou součástí Ockhamova logického posuzování všech tvrzení. “Velký třesk” pod Ockhamovou břitvou zcela selhává.

ockham_02

Tento model pod Ockhamovou břitvou naprosto selhává. Klikni pro zvětšení

Navíc vesmír vykazuje inteligentní design, zejména v biologickém světě, ale stejně tak to platí i pro nebeská tělesa.8 Zastánci velkého třesku to popírají, aby se tak vyhnuli nutnosti to vysvětlit. Nicméně objasnění všech dat ve vesmíru, včetně jasně zřetelného designu a inteligence svědčí o tom, že vesmír byl stvořen inteligentním Designérem, který měl tu moc, schopnost a přání tak učinit.

Oponenti tohoto konceptu “stvoření” tvrdí, že odvolávání se na “Boha” bylo pouze pokusem primitivního člověka vysvětlit věci, než přišla věda. Nicméně důsledkem té myšlenky inteligentního Designéra je fakt, že taková Bytost měla mít také potřebnou inteligenci, aby nám On mohl sdělit, co udělal. A toto je přesně to, co nacházíme v Bibli, v popisu o počátcích v knize Genesis, které Ockham věřil.

Závěr

Ačkoli Ockham určitě nebyl první pronásledovanou osobou pro biblicky pravou víru, plným právem si zaslouží uznání jako “první protestant”. To, co napsal ve 14. století, nejenže odsuzovalo náboženskou korupci tehdejších dnů, ale jeho filozofická břitva může být použita i dnes jako odsouzení ateistického odpírání uznat Boha ve všech aspektech života. Neboť Bůh není jen náš Stvořitel, On je také náš Zákonodárce, náš Soudce a pro ty, kteří touží po odpuštění svých hříchů, také náš Spasitel.

Odkazy a poznámky

  1. E.g. by Carl Sagan’s fictitious SETI scientist Ellie Arroway in his sci-fi film Contact.
  2. William of Ockham, Stanford Encyclopedia of Philosophy; see plato.stanford.edu/entries/ockham, p. 9. The reference given therein is “Sent. I, dist. 30, q.1.”
  3. William of Ockham, Encyclopaedia Britannica; britannica.com/biography/William-of-Ockham.
  4. A papal bull is a legal publication issued by a pope of the Catholic Church. It is named after the lead seal (bulla) that was appended to the end in order to authenticate it. Return to text
  5. Catholic Encyclopedia: William of Ockham.
  6. E.g. as claimed by Krauss, L.M. in A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Free Press 2012. See review: Reynolds, D.W. Godless universe untenable, J. Creation 27(1):30–35; creation.com/krauss-review.
  7. Sometimes said to be a quantum vacuum, which is equally not ‘nothing’; see Sarfati, J., In the beginning God created—or was it a quantum fluctuation?; creation.com/krauss.
  8. Sarfati, J., By Design, Creation Book Publishers, Georgia, USA, 2008; creation.com/s/10-2-524.
Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
admin

jhk-vlasta 🙂 Díky za upřímnost a sdílení pocitů při úvahách na téma Ockhamova břitva. To byl jistěže jeden z hlavních záměrů, aby totiž lidé přemýšleli. Na tom všem je důležitý opravdu celý kontext – a ten je velmi zřejmý: W. Ockham byl především silně věřící člověk, a tedy vše, co má projít jeho “břitvou”, musí splńovat VŠECHNY náležitosti. Ne jen podle oné zjednodušené verze, ale v každém případě s tím dodatkem: „…pokud to není samozřejmé nebo známé ze zkušeností či ověřeno autoritou Písma Svatého.“ V takovém případě není pochyb, že… Číst vice »

jhk - vlasta

RE: – Admin Děkujeme všem, kteří se zúčastnili ankety k tomuto článku (197 hlasujících). Přestože většina (127) má v otázce velkého třesku pod Ockhamovou břitvou jasno, 54 lidí má zkreslený pohled – přiznám se bez mučení – hlasoval jsem dvakrát. Ani bych to moc nerozebíral, nechal bych to být – ale přeci jen – podělím se s tím, co jsem při tom zajímavého prožíval. Když jsem hlasoval poprvé, moc jsem u toho nepřemýšlel – měl jsem na to svůj názor utvořený. Jen jsem se při tom hlasování chtěl tak trochu… Číst vice »

Oliver

Biostroj: Príklad s hviezdami je síce názorný, ale takúto hypotézu predsa nikto nepostuluje. Určovanie počtu hviezd je otázkou pozorovaní, nie hypotéz. Ak máme na vysvetlenie javu niekoľko hypotéz, najpravdepodobnejšie bude správna tá, ktorá nepotrebuje dodatočné vysvetlenia, nové hypotézy, zavádzanie nových entít atď., pokiaľ dostatočne daný jav vysvetľuje. Je zároveň dôležité si všimnúť, že ak si dáte tú námahu naučiť sa, čo rovnice opisujú, budete búrke rozumieť. Veriť, že ju spôsobil Thor, žiadne dodatočné vhľady neprináša. Rovnaká analógia platí na všetky javy aj na všetkých bohov. Už len posunutie tohoto odseku… Číst vice »

Jiří Zelinka

Biostroj
“Ďalej je dôležité si uvedomiť, že Ockhamova britva penalizuje nadbytočnú zložitosť hypotézy, nie zložitosť skutočnosti.”

Tak se tím řiďte.

Václav Dostál

Neplatí: „Entity“ má znamenať pravidlá, nie predmety.“ Správně je podle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Entita_(informatika): „Entita je libovolný OBJEKT (osoba, zvíře, věc či jev) reálného světa, který je zachycen v datovém modelu.“ Formulace OB: „Najjednoduchšie riešenie, ktoré je v súlade s faktami“ je v souladu s formulací: „Entity [ve výkladu] se nemají zmnožovat více, než je nutné“ a také s formulací: „Ockhamova britva penalizuje nadbytočnú zložitosť hypotézy, nie zložitosť skutočnosti.“ Ani jedné z těchto formulací teorie velkého třesku nevyhovuje. Uvedl jsem příklad zavedení nereálné „entity“ – fluktuace nicoty, kterou není možno detekovat. Dalšími příklady… Číst vice »

Biostroj

Ockhamova britva prešla od čias svojej prvej formulácie vývojom a dnes sú vo vede používané jej 2 verzie: Solomonoffova indukcia a Minimálna dĺžka správy. Skrátene ju možno vyjadriť slovami “Najjednoduchšie riešenie, ktoré je v súlade s faktami.” Je dôležité si uvedomiť, že ako ľudia podceňujeme zložitosť antropomorfných vysvetlení. Obrovský elektrický blesk príde z oblohy, niečo trafí a severskí domorodci povedia: „Možno sa nejaký naozaj mocný činiteľ nahneval a hodil blesk.“ Ľudský mozog je najzložitejším artefaktom v známom vesmíre. Ak nám hnev pripadá jednoduchý, je to preto, lebo nevidíme všetky tie… Číst vice »

Václav Dostál

Otázka zněla: „Obstojí “Big Bang” pod Ockhamovou břitvou?“ Někteří křesťané jsou přesvědčeni, že „teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible“ – jak rozvádí Jiří Lem v článku http://www.rozumnavira.cz/apologetika/157-proc-teorie-velkeho-tresku-ukazuje-na-boha-o-kterem-svedci-bible Je dost pravděpodobné, že mezi 27% těch, kteří na danou otázku odpověděli „Určitě ano“ jsou věřící podobní J. Lemovi. Ockhamova břitva může stručně znít: „Entity [podle výkladu] se nemají zmnožovat více, než je nutné:“ Do výkladu velkého třesku (VT) bylo zahrnuto mnoho entit, které jsou nedokazatelné. Např. „kvantová fluktuace ničeho.“ O kvantových fluktuacích se mluví u (kvantového) vakua a… Číst vice »

admin

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili ankety k tomuto článku (197 hlasujících). Přestože většina (127) má v otázce velkého třesku pod Ockhamovou břitvou jasno, 54 lidí má zkreslený pohled. Může to být ovšem více či méně tím, že dnes je pojem “Ockhamovy břitvy” vnímán hrubě zkresleně, ne v plném významu. A to bylo také důvodem pro zveřejnění tohoto článku. William Ockham byl hluboce a biblicky věřící člověk, který se tehdy stavěl (i za cenu svého ohrožení) proti šlendriánství v církvi – kdyby žil dnes, nebylo by to jiné. Církev “reziví”, jakožto… Číst vice »