bible-in-schools

Útok na biblické stvoření v britských školách pokračuje

pavelkabrtDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Phil Robinson

(na creation.com/attack-on-creation-in-schools, přeložil M. T. – 03/2014. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.)

CMI často zveřejňuje články týkající se nevyváženosti, se kterou se přistupuje ke kreacionizmu na vládní úrovni, i toho, jak je v některých případech zakazován ve vzdělávací soustavě Spojeného království.1, 2, 3, 4 (Obr.: piltdownsuperman.com)

Celkem nedávno jsme zveřejnili článek požadující skoncovat se špatnou vědou a diskriminací ve vzdělávacích plánech – Ukončit špatnou vědu a diskriminaci ve vzdělávání. Útoky jsou však i nadále houževnaté a jsou spojeny s takovou dávkou agresivní netolerance, kterou lze těžko strávit; jsou jako obvykle vedeny z pozice samozvaných „hlasů rozumu“.

Na čtyřech nedávných příbězích z britského tisku je patrná cesta, kterou se ofenzíva dále ubírá:

 1. Na základní škole v Kirktonholme, East Kilbride, Skotsko, byly ředitelka Alexandra MacKenzieová a její zástupkyně Elizabeth Mockusová přeřazeny na jinou práci během doby, po kterou s nimi má probíhat vyšetřování. Četní rodiče si stěžovali na dvě knihy, které byly jejich dětem dány během školního shromáždění. Jedna odpovídala na otázku „Jak víš, že existuje Bůh?“ a ta druhá se nazývala „Odhalení evolučního mýtu“5, 6.
 2. Jeden rodič a také jeden člen skotského parlamentu požádali o vyšetření případu, kdy učitel fyziky Leonard Rogers informoval žáky během diskuze o velkém třesku ve své třídě na škole v Midlothianu, že evoluce není dokázána. Zřejmě také řekl svým žákům, že je křesťanem se silně kreacionistickými názory7.
 3. Vzhledem k oběma citovaným novinovým zprávám vyzvala Scottish Secular Society (Skotská společnost volnomyšlenkářů) k zákazu kreacionizmu při vyučování přírodních věd na skotských školách. I když její členové připustili, že plně chápou, že žáci dokážou přijmout fakt, že ne každý člověk akceptuje evoluci, prohlásili na druhé straně, že jediné místo, které má kreacionizmus na skotských školách, je „v rámci diskuzí při vyučování náboženství a při etické výchově“8.
 4. Profesorka Alice Robertsová9 volala v interview pro Times Education Supplement (Londýn) po nových zákonech v Británii, které by rozšířily zákaz výuky kreacionizmu nejen na státem financovaných školách, ale i na všech nezávislých školách, což by zahrnulo i soukromě financované křesťanské školy10.
“Co je tedy tak strašně špatného na biblickém stvoření, že o vědeckých aspektech s ním spojených by se nemělo hovořit v hodinách přírodních věd?”

Nad vzrůstající tendencí vyloučit kreacionizmus ze všech vědeckých diskuzí by se měl pohoršit každý racionálně uvažující člověk. Jsou-li důkazy pro evoluci opravdu tak přesvědčivé, pročpak se potom nemůže diskutovat o námitkách? Skutečnost je taková, že ani na nejzákladnější otázky evoluce, jako je původ života, jak mohl proces mutací vytvořit v živých organizmech tak obrovské objemy informací a mnoho dalších, nejsou evolucionisté dokonce ani nablízku nějakých odpovědí!

Jsou hodiny přírodních věd správným místem pro tuto diskuzi?

Debata mezi stvořením a evolucí je příliš často charakterizována jako debata „věda proti náboženství“ nebo „víra proti rozumu“. Avšak Bible je víc než jen pouhá duchovní kniha, a má právo mluvit do této problematiky mnohem víc než kolik si tohoto práva osobuje (pochybný) status evoluce jako vědecké teorie. Bible je knihou líčící dějiny, což má vliv na to, jak chápeme fyzický svět kolem sebe; a zde je mnoho styčných bodů se světem vědy. Evoluce je založena na materialistické filozofii, která se hodně plete do otázek o našem původu, smyslu bytí i odchodu člověka z tohoto světa. Jak to vyjádřil ateista Dr William Provine,

 • „Abych tedy shrnul své názory na to, co nám moderní evoluční biologie říká hlasitě a zřetelně…Neexistují žádní bohové, náš život nemá žádný smysl a žádné síly ho nesměrují k jakémukoliv, předem danému cíli. Neexistuje posmrtný život. Až zemřu, jsem si absolutně jist, že budu mrtvý. Bude to můj konec. Neexistuje žádný trvale daný základ mravnosti, neexistuje žádný vyšší smysl života a stejně tak lidé nemají ani žádnou svobodnou vůli.“11

Jak stvoření tak evoluce se zabývají otázkami, které patří do oblasti historické vědy (spíše než vědy empirické čili experimentální). Rovněž, jak správně podotýká Provine, mají oba směry zcela jistě důsledky pro to, jak žijeme své životy – zde a teď, a pro to, co s námi bude, až zemřeme. Oba světové názory mají své důsledky, a skrývají-li evolucionisté tento fakt pod pláštík údajné úzkostné starostlivosti o kvalitu výuky přírodních věd, s čestným jednáním to má málo společného; spíše to svědčí o jejich zrazování vědecké poctivosti.

Profesorka Alice Robertsová

(Obr.: Wikipedia.org) Profesorka Alice Robertsová, anatomka, ateistka a „význačná propagátorka“ Britské humanistické asociace. Proslula jako moderátorka televizních pořadů, kde je stále kritičtější vůči těm, kdo nesouhlasí s evolucí. Profesorka Alice Robertsová ve svém interview dále řekla,

 • „Lidé, kteří věří v kreacionizmus, říkají, že učením evoluce se indoktrinuje věda, ale já s tím prostě nesouhlasím. Věda je o zpochybňování věcí. Je o tom, že učíte lidi říkat, ´Neuvěřím tomu, dokud nebudeme mít velmi jasné důkazy´“.12

Ale ona zde zkresluje postoje lidí věřících v biblický kreacionizmus. Nepřirovnáváme učení evoluce k „indoktrinaci lidí vědou“, protože evoluce není věda! Učení evoluce je spíše pokusem lidí, kteří mají materialistický světový názor, vysvětlit náš původ; a činí tak s použitím argumentů, které svou podstatou patří do oblasti historické vědy. Ale je-li tomu opravdu tak, jak si myslí profesorka Robertsová, že věda je o zpochybňování věcí, kterým nevěříme, dokud nemáme jasné důkazy, pak je z jejího volání po nových zákonech k naprostému zákazu kreacionizmu ve školách cítit, že měří dvojím metrem. Neboť jak může být evoluce, kterou Robertsová nazývá vědou, zpochybňována, není-li žákům dovoleno ji zpochybnit či nemohou-li být předloženy důkazy proti evoluci?

“Jsou-li důkazy pro evoluci opravdu tak přesvědčivé, pročpak se potom nemůže diskutovat o námitkách?”

Kdyby se skutečně postupovalo nestranně podle výroků Robertsové, znamenalo by to také, že hodiny přírodních věd jsou přesně tím správným místem pro vyváženou diskuzi o modelu stvoření i modelu evoluce, o různých světových názorech, jejich vlivu na naši interpretaci vědeckých dat atd. Obecnější principy křesťanské víry i materializmu/ateizmu by pak samozřejmě bylo vhodnější probírat v hodinách náboženství, ačkoli témata v obou specializacích vlastně nelze striktně oddělit vzhledem ke způsobu, jakým je věda a ideologie neoddělitelně propojena ve všech diskuzích o původu a počátku.

Je třeba, abychom žákům přiblížili zásadní rozdíl mezi hypotézami historické vědy a principy vědy empirické. Je třeba jim vykládat základy filozofie vědy, aby byl opuštěn mýtus neutrality. Pokud se tak nestane, nepochopí zásadní rozdíl mezi názory (které jsou vydávány za fakta) na témata jako třeba neznámý evoluční původ života a fakty, která dokazují třeba existenci a vlastnosti magnetických polí.

O co tedy vlastně jde?

Co je tedy tak strašně špatného na biblickém stvoření, že o vědeckých aspektech s ním spojených by se nemělo hovořit v hodinách přírodních věd? A co je tak zvláštního na evoluci, že by v žádném případě neměla být napadána? Proč se asi tyto „hlasy rozumu“ staví proti tomu, aby byly oba modely a jejich argumenty předkládány a zkoumány bok po boku? (všimněte si stanoviska CMI k Vyučování stvoření ve školách). Zcela jistě by ten slabší a nelogický model všichni hned poznali, ne?

Jenže ti, kdo zakazují kreacionizmus, vědí naprosto bezpečně, že by evoluční model v debatě ztroskotal; materiální fakta by jeho obhájce donutila kapitulovat. Bránění takové otevřené diskuzi tedy vlastně omezuje schopnost naučit žáky, jak hodnotit světové názory a jak se zapojovat do debaty. Avšak skutečným problémem, který je nasnadě, není to, jak jsou materiální fakta interpretována, nýbrž spíše důsledky této interpretace. Některé lidi by to mohlo přivést ke zvažování jiné alternativy, Speciálního stvoření Bohem – a tomu se musí zabránit za každou cenu, stůj co stůj!

Zatímco evoluční ideologie umožňuje lidem žít, jak se jim zlíbí, bez perspektivy posmrtného života či odpovědnosti vůči Stvořiteli, biblické stvoření jednoznačně zahrnuje fakt Stvořitele, pravdu Bible, fakt lidské vzpoury, význam Ježíše Krista (Stvořitele a Spasitele) i realitu budoucího soudu. Žalm 24:1 říká, že „Boží je země se vším, co je na ní, širý svět i ti, kdo sídlí na něm.“ Je tomu tak proto, že Bůh je Stvořitel, který stanovil zákony a pravidla, a jako Stvořiteli mu patříme a zodpovídáme se mu za svůj život. Biblická zpráva o stvoření učí o původu člověka, o tom, že všichni pocházíme z Adama a že Adam neposlechl Boha v zahradě Eden, což zatížilo všechno lidstvo smrtí a hříchem (Genesis 3; Římanům 5:12).

Avšak Bůh nás neopustil, nýbrž odstartoval skvělý plán spásy, který byl naplněn v jeho synu Ježíši Kristu, který byl zmučen pro naši nepravost (Izajáš 53:5) a usmířil Boží spravedlivý hněv a rozhořčení vůči nám (1 Petrova 2:24; 2 Korintským 5:21; 1 Janova 2:2). Jako úžasný důsledek těchto věcí budou mít všichni, kdo věří v Ježíše, věčný život s ním, ale ti, kdo odmítají Krista, budou čelit věčnému trestu v pekle (viz Jan 3:18; Matouš 25:46). Toto jsou závažné důsledky, pravdivé důsledky, které přivádějí člověka k vystřízlivění. Více o této dobré zprávě lze nalézt zde.

“Mnozí lidé, kteří nechtějí nést důsledky vyvracení evolučních argumentů, jsou nervózní z toho, že existuje spravedlivý Stvořitel a Soudce lidských bytostí.”

Útoky proti biblickému stvoření budou bezpochyby pokračovat v Británii i po celém světě, nadále budou lidé propouštěni ze zaměstnání, přeřazováni na podřadnější práce či jinak umlčováni, světští evolucionisté budou iniciovat různá vyšetřování a hlas biblického kreacionizmu bude umlčován vzhledem k tomu, jaké nároky na člověka klade následování evangelia. Mnozí lidé, kteří nechtějí nést důsledky toho, že evoluční argumenty jsou vyvraceny, jsou nervózní z faktu, který z toho plyne: že existuje spravedlivý Stvořitel a Soudce lidských bytostí. Jako kdysi, budou i nadále existovat lidé, kteří křičí: „´Nedívejte se´, a těm, kdo mají dar vidění: ´Neukazujte nám, co je správné! Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte!´“ (Izajáš 30:10, 11).

Odkazy a poznámky

 1. See Evidence for Creation now banned from UK religious education classes.
 2. See Heavy weights move to ban creation.
 3. See Dawkins gloats over boost to evolutionary dogma in schools.
 4. See Creation in schools hits the headlines.
 5. Kirktonholme Primary heads removed over religious row, 13 September 2013;
  see www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-24077924, accessed 10 February 2014.
 6. Creationist Row: Headteachers removed from school, 13 September 2013;
  see www.scotsman.com/news/education/creationist-row-headteachers-removed-fro…
  3091562, accessed 28 February 2014.
 7. Calls for probe into creationist physics teacher, 28 September 2013;
  see www.heraldscotland.com/news/home-news/calls-for-probe-into-creationist-p…
  teacher.22287215, accessed 10 February 2014.
 8. Guidance call for creationism lessons in Scottish schools, 2 October 2013; see www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-24371575, accessed 10 February 2014; Secular society calls for a ban on creationism in schools, 2 October; see www.heraldscotland.com/news/education/secular-society-calls-for-a-ban-on…, accessed 10 February 2014.
 9. Professor Alice Roberts is currently the president of the Association for Science Education and
  Professor of Public Engagement in Science at the University of Birmingham.
 10. Science-Creationism: a ‘very real threat’ in schools, 6 February 2014;
  see www.tes.co.uk/article.aspx?storyCode=6392583, accessed 10 February 2014.
 11. Darwinism: Science or Naturalistic Philosophy? A debate between William B. Provine and Phillip E.
  Johnson at Stanford University, April 30, 1994. Full text can be viewed
  at: http://www.arn.org/docs/orpages/or161/161main.htm. The quotation can also be sourced
  at Evolution = atheism, no purpose.
 12. Viz odkaz 9
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments