The polarisation of light emitted by a neutron star

Světlo z vakua

Jakob Haver Vesmír, astronomie 8 Komentářů

„Virtuální částice“ se mohou stát reálnými fotony – při správných podmínkách

Václav Dostál

Vybrané pasáže z článku „Něco z ničeho? Vakuum může vytvářet záblesky světla“ připravil Václav Dostál, překlad Jakob Haver – 09/2018. Vyšlo na www.scientificamerican.com  Citace z článku jsou značeny kurzívou.

Úvod

Velmi často se světlo považuje jako vyzařované z nějakého zdroje, tedy jako druhotné. Tato úvaha předpokládá, že bez světelného zdroje nemůže světlo existovat. Pod pojmem „světlo“ se také mnohdy rozumí celé elektromagnetické (EM) spektrum, takže pojem „světlo“ je synonymem pojmu „EM záření.“ V následující kapitolce se pak píše o „mikrovlnném světlu“ místo o „mikrovlnném záření.“

„Je-li experimentálně dokázáno, že světlo může vzniknout z vakua a že tedy nemusí existovat žádný světlený zdroj, potom nelze racionálně odmítnout tvrzení, že při Stvoření vesmíru existovalo nejprve světlo a až potom hvězdy.“

Ukazuje se, že nutnost existence (světelného) zdroje pro existenci světla není opodstatněná. EM záření, a že tedy i viditelné světlo nebo mikrovlnné „světlo“ nutně zdroj nevyžaduje, může vznikat z vakua! Vakuum, přesněji kvantové vakuum, může – za určitých podmínek – vytvářet světlo! Jinak řečeno, modifikací či modulací vakua získáme EM záření.

Jestliže je experimentálně dokázáno, že světlo může vzniknout z vakua a že tedy nemusí existovat žádný světlený zdroj, potom tvrzení, že v právě „vznikajícím“ vesmíru nejprve existovalo světlo a potom, o něco později existovaly hvězdy, z hlediska uvedených experimentů, obecně z hlediska fyziky, nelze racionálně odmítnout. Takové tvrzení o prioritě světla před hvězdami se nachází na začátku Bible, v 1. kapitole Genesis. Nachází se tam prokazatelně už asi tři tisíce let! Podle zákona zachování energie nemohlo to světlo vzniknout samo od sebe, ale muselo být použito tvůrčího postupu – podobně jak to bylo použito právě v níže popisovaných experimentech: Bez inteligentního působení by žádné světlo z vakua samo od sebe nevzniklo.

Něco z ničeho? Vakuum může vytvářet záblesky světla

 • vd-vakuum-01

  Obr. 1.: Statický Casimirův jev. Jedna z možností jeho znázornění. (Převzato ze zdrojového článku)

  Vakuum se může jevit jako prázdný prostor, ale vědci objevili nový způsob, jak podle všeho získat něco, konkrétně světlo, z prázdnoty.

 • vakuum není nikdy zcela prázdné, ale naopak se  hemží tzv. „virtuálními částicemi,“ které  při svém vzniku a zániku neustále blikají.
 • Tyto virtuální částice se často [míněno „rychle“ a současně „ve velkém množství“] objevují v párech, které se téměř okamžitě vzájemně zruší. Přesto, než zmizí [míněno „zanoří se do vakua“] mohou mít velmi reálné účinky na své okolí. Např. se z vakua mohou náhle zjevovat a mizet fotony – záblesky světla. Když ve vakuu čelně umístíme dvě zrcadla [desky, vizte obr. 1.], může existovat [nejen, že může, ale opravdu existuje] vně zrcadel více virtuálních částic než mezi nimi [na tom obrázku znázorněno většími „vejci“ vně desek než mezi deskami], což generuje zdánlivě záhadnou sílu, která tlačí zrcadla [obecně: tělesa] k sobě.

Ejhle, zde (i jinde) místo „virtuálních částic“ vakua – jimiž se obvykle míní páry elektronů + pozitronů – je použito termínu „virtuální fotony“! Toto použití má dalekosáhlé důsledky, z nichž nejdůležitější je ztotožnění elektromagnetické podstaty částic světla s podstatou částic látky, která je tedy rovněž elektromagnetická.

 • Lähteenmäki říká, že si tento systém můžeme nejlépe představit jako zrcadlo a jestliže se jeho tloušťka mění dostatečně rychle, virtuální fotony odrážející se od něho mohou tímto odrazem získat dostatek energie ke změně na reálné fotony. „Představte si, že stojíte ve velmi temném pokoji a náhle se v něm změní index lomu světla,“ říká Lähteenmäki. „Pokoj se rozzáří.

Přirovnání vakua mezi deskami k „zrcadlu“ s proměnnou tloušťkou, při použití termínu „zrcadla“ pro ony desky, je matoucí.  Virtuální fotony – mezi deskami – se (částečně) odrážejí od desek a z toho pak vyplývá pro ty desky název „zrcadla.“ Jestliže však vakuum mezi deskami přirovnáme rovněž k zrcadlu, pak tím laikům nic nevysvětlíme, naopak je popleteme.

 • Badatelé začali se sadou 250 supravodivých kvantově interferenčních prvků – [el.] obvodů, které jsou mimořádně citlivé na magnetické pole. Sadu vložili do chladícího zařízení. Opatrným působením magnetického pole na tuto sadu mohli měnit rychlost prolétajících mikrovlnných fotonů o několik procent.
 • „Jednoduše jsme studovali tyto obvody za účelem vývoje zesilovače, který jsme udělali,“ říká badatel Sorin Paraoanu,  teoretický fyzik z Univerzity Aalto. „Ale pak jsme se sami sebe ptali – co když neexistuje žádný signál k zesilování? Co se děje, pokud tím signálem je vakuum?

Jestliže budeme pokládat vakuum za základní vlnění, pak tato základní entita splňuje „požadavek“ přenosového signálu, na němž je všechno – látka i pole, hmota i energie – namodulováno.

 • „Tato práce a četné jiné současné práce ukazují, že vakuum není prázdnota, ale je plné virtuálních fotonů,“ říká teoretický fyzik Steven Girvin z Univerzity Yale, který se nepodílel na studii Aalto.
vd-vakuum-02

Obr. 2. : Casimirův jev u kuličky a desky (pod kuličkou)

„Vakuum“ neboli základní fyzikální entita je podle našeho námětu nové teorie nejen zaplněno, ale tvořeno základními fotony, nazvanými „kosmony.“ Podobné tvrzení vyslovuje C. Wetterich, profesor z Heidelbergu.

 • Badatelé varují, že takové experimenty nepředstavují magický způsob, jak na výstupu ze systému získat víc energie než jí bylo na vstupu.

„Kouzlo“ je v tom, že můžeme získat energii z vakua a vakuum bylo dlouho pokládáno za „nic“, za „prázdnotu“ či „prázdný prostor.“ Nezískali bychom ovšem energii z  ničeho, nýbrž z entity, která obsahuje obrovskou energii.

 • Takže statický Casimirův jev obsahuje zrcadla ve stabilní poloze [desky či desku + kouli – viz obr. 2.]; dynamický Casimirův jev může například obsahovat zrcadla, která se pohybují [kmitají].

Více viz vaclavdostal.8u.cz/neco_a_nic nebo Kniha o vakuu.

Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Václav Dostál

Článek „Vznik dynamického Casimirova jevu“ je na http://vaclavdostal.8u.cz/vznik_dce.pdf

Václav Dostál

Dynamický Casimirův jev (DCE) předpověděli v r. 1976 S. A. Fulling a P. C. W. Davies. V abstraktu této práce je řeč o výpočtu ve dvourozměrné kvantové teorii pomocí rovnoměrně zrychlovaného dokonale odrážejícího rozhraní, nazvaného v závorce „zrcadlo.“ Z toho vyplývá, že „zrcadlo“ je pouze uvažované, teoretické. V teorii byl vznik fotonů vyvozen z rovnoměrně zrychleného pohybu dokonale odrážejícího rozhraní – ovšem v geometrickém, prázdném prostoru. Při pokusech ovšem šlo o elektromagnetické kmity části experimentálního zařízení v supravodivém stavu – kmity, simulující oscilace vakua! U vysvětlování DCE se vyskytuje přejímání… Číst vice »

Václav Dostál
Václav Dostál

V kapitole Knihy o vakuu „První pozorování dynamického Casimirova jevu“ je: Fyzici už od r. 1948 věděli, že dvě plochá zrcadla [destičky], držená blízko sebe a vzájemně rovnoběžná budou těmito virtuálními částicemi tlačena k sobě.… To je statický Casimirův jev. Dynamický Casimirův jev: … když rychlost [frekvence kmitů] zrcadla [vakua mezi deskami] soupeří s rychlostí fotonů, jinak řečeno při relativistických rychlostech, některé fotony [!] se oddělí od svých partnerů [vynořené páry se rozloučí, jeden partner trvale vyletí a druhý trvale „spadne“ dovnitř] a tedy nedojde k anihiliaci. Z kapitoly „Z… Číst vice »

jhk - vlasta

toho plyne, že výraz „země“ v onom prvním verši označuje vše hmotné, celý vesmír.

– problém je milý Václave, že to mě osobně nestačí. Já jsem spíše pro to, že onou zemí je míněna právě naše země. Ano – pokud to má být složité a těžko uchopitelné – pak tedy hned od začátku…… – omlouvám se, ale zatím nemohu jinak.

Václav Dostál

Ve verši Gn1:1 je nejprve řeč o tvorbě „nebe a země.“ Ve výkladových poznámkách je: „Nebe stvoři Bůh pro sebe, zemi pro člověka.“ Je tam odkaz na Ž 115:16: „Nebesa ta patří Hospodinu, zemi však dal lidem.“ Z toho plyne, že výraz „země“ v onom prvním verši označuje vše hmotné, celý vesmír. Tzn., že věta „Země byla pustá a prázdná“ znamená, že prvotní vesmír (stvořený prvního dne) obsahoval pouze vakuum. Vakuum se nám dodnes jeví jako prázdnota, prázdný prostor. Z této prvotní entity potom Bůh stvořil všechno ostatní (jak nám… Číst vice »

jhk - vlasta

Bůh jistě mohl ve dnech 1-3 poskytnout jiný světelný zdroj než Slunce, čímž je mj. demonstrována jeho nadřazenost nad astrálními tělesy, které byly historickými předměty pohanského uctívání – ano, naprosto souhlasím. A mám podobný pohled – právě kvůli tomu, aby slunce ani měsíc nebylo uctíváno, Bůh stvořil slunce nezávisle na světle. V jaké podobě bylo však světlo stvořeno – s jakým konkrétním zdrojem – o tom se dle mého tak přesně v Bibli nemluví. Možná právě proto, protože bychom to třeba těžko mohli nějak vstřebat – možná proto, abychom to… Číst vice »

Jiří Zelinka

Téma úzce souvisí se Stvořitelským týdnem – oponenti stvoření mj. argumentují údajnými rozpory Bible, protože slunce bylo stvořeno až 4. den, a přitom se píše, že Bůh stvořil světlo první den.

Lehce se toho dotkl už dr. Sarfati v článku „V Genesis 1 jde o šest doslovných dnů„, ale je o tom hromada dalších článků. Bůh jistě mohl ve dnech 1-3 poskytnout jiný světelný zdroj než Slunce, čímž je mj. demonstrována jeho nadřazenost nad astrálními tělesy, které byly historickými předměty pohanského uctívání.