education2

Sedm způsobů, jak vybudovat maják

Jakob HaverBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Jak křesťanští rodiče mohou pomoci dětem orientovat se v záplavě evolučního vzdělávání

Tricia Wright

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 04/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

„Lidé říkají, že evoluce je jen teorie.1 Ale ve vědě je teorie dobře zavedený pojem, potvrzený desítkami let výzkumu. Jako je evoluce. Proti evoluci neexistuje jediný důkaz.“

lighthouseProfesor se rozhlížel po laboratoři, aby se ujistil, že všichni studenti jsme to zaregistrovali. Už jsem slyšela, že ve škole to bude takhle vypadat. Vyšší vzdělání bývá přirovnáváno k rozbouřenému moři, v němž se zmítají nad hlubinami bezbožných filozofií vlny evoluční indoktrinace s pěnou postmoderní morálky. Někteří křesťané říkali, že jakmile se jednou necháte těmito nebezpečnými vodami unášet, jen málokdo se vrátí zpátky na břeh.

A přesně tam jsem se ocitla i já, sama nezakotvená, a narážela jsem na jednu indoktrinační vlnu za druhou, když jsem proplouvala třídami prosáklými darwinismem, od fyzikální antropologie až po molekulární evoluci. Jak jsem já, kreacionistická studentka v takovém prostředí přežila?

„Problém není v tom, když mladí křesťané kladou otázky; problém přichází tehdy, přestanou-li hledat odpovědi.”

Tak především jsem měla maják, který vybudovala moje rodina. Ten mi poskytoval orientační bod pro udržení směru, úkryt, ve kterém lze najít pevnou půdu pod nohama, a domovskou základnu k signalizaci, pokud se vlny zvedají příliš vysoko. Budování takových majáků si žádá čas, peníze a energii, ale ta námaha za záchranu životů za to stojí. Naštěstí existuje nejméně sedm způsobů, jak mohou křesťanští rodiče takový maják začít budovat, tedy rodinné prostředí, které poskytuje přípravu a podporu studentům, kteří poté vplouvají do evolučních vod:

1. Buďte v obraze

Je těžké postavit účinný maják, pokud toho moc nevíte o proudech, o mořském pobřeží a dalších vlastnostech rozbouřeného moře. Stejně tak je těžké vědět, jak připravit své děti na vzdělávací systém, který se mohl od doby vašich studií výrazně změnit. Skvělým začátkem je nejprve pochopit ve vzdělávání následující body evolučního pohledu na svět:

 • Je neuvěřitelně všudypřítomný v učebních osnovách po celém světě, jeho vyučování je výhradní, bez odkazu na Designera.2
 • Jsou jím prosyceny nejen biologické vědy, ale i bezpočet dalších předmětů, od komunikace až po psychologii.3
 • Je hluboce zakořeněn ve všech úrovních vzdělávání.4
 • Je provázán humanistickými a mystickými vzdělávacími programy.5
 • Jeho vliv překračuje rámec sekulárního vzdělávání i do škol založených na víře.6

Smyslem tohoto varování není vzbuzovat paniku, ale vědomí, jak se na to připravit a modlit se.

2. Buďte věrní

Vstup do evolučních vod může vypadat jako čistý způsob přeměny křesťanských teenagerů na světské mladé dospělé. Nicméně podle Národní studie mládeže a náboženství (NSYR – National Study of Youth and Religion) nejméně čtyři klíčové faktory předpovídají, zda se z „nábožných“ teenagerů stanou „silně nábožní“ mladí dospělí. Tento průzkum u více než 2 400 amerických mladých lidí (z nichž mnozí pocházeli z křesťanského či podobného prostředí) odhalil, že svou víru si uchovají i ve věku 18–23 let s největší pravděpodobností mladí lidé ve věku 13–17 let, kteří se modlili, kteří pravidelně čtou Písmo, kteří zdůrazňovali důležitost své víry v každodenním životě, a kteří měli rodiče silně oddané víře.

Faktem je, že teenageři, kteří nejvíce naplnili tyto čtyři faktory, měli 85% šanci stát se duchovně oddanými mladými dospělými.7 I když to nutně neznamená, že víře oddané rodičovství zajistí víře oddané děti, dokládá to hodnotu rodinných vztahů, kde je Kristus na prvním místě.

3. Investujte do zdrojů

Ať už připravujete studenty na střet s evoluční záplavou nebo podporujete ty, kteří už v ní plují, je nesmírně důležité, aby vaše domácnost zajistila přístup k vědeckým a biblicky apologetickým zdrojům. To může zahrnovat účast na konferencích nebo seminářích, zásobení knihovny zdroji o stvoření, konání rodinných, duchovně zaměřených filmových večerů jako společenských událostí, a hledání biblicky založených, vědecky orientovaných učitelů pro vaše děti. Je jasné, že apologetické zdroje jsou jen částí této rovnice. Důležité pro upevňování cesty mladých lidí s Bohem jsou také zdroje z křesťanského života, které vedou k trvalé duchovní kázni, a které studie NSYR shledala tolik zásadní.

Vybavením svých dětí těmito nástroji a zajištěním jejich schopnosti je používat při orientaci ve světě, který odmítá Stvořitele, vytváříte domácí kulturu, která upřednostňuje obhajování Boží pravdy a její uplatňování v každodenním životě.

4. Věnujte tomu čas

Velmi důležité pro takovýto dům se zdroji k budování víry je také jejich aktivní vlastní používání. Když s vašimi dětmi probíráte otázky světonázoru, ukazujte jim, že na této lodi nejsou osamoceni. Stejně tak i povzbuzování dětí k tomu, aby kladly otázky a byly ochotny spolupracovat při hledání odpovědí, přináší vám i vaší rodině životní styl pokorného, ​​přesto však důsledného hledání pravdy. Pokora nespočívá v tom, že znáte všechny odpovědi; Vaše důvěra vychází z poznání, že Boží slovo je pravdivé, a tedy že odpovědi existují. Pamatujte, že problém není v tom, když mladí křesťané kladou otázky; problém přichází tehdy, přestanou-li hledat odpovědi.

5. Podporujte kritické myšlení

Než Ježíš vyslal své učedníky k zapojení se do služby v okolí, vyzval je, aby byli obezřetní jako hadi. Podobně i vy, než pošlete své děti do dnešního světa, je potřeba je vybavit schopností moudrého zacházení s informacemi. Měly by se naučit oddělovat logiku a fakta od propagandy a emocí, určovat nutné předpoklady a hodnotit argumenty. Dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je naučit děti, jak klást otázky, aby směřovaly k logickému a morálnímu základu každého konkrétního tvrzení. To znamená, že by se měly ptát: „Je tato myšlenka pravdivá či nepravdivá proto, že _____? Je morálně správná či chybná proto, že ____?“ Je taková proto, že tomu věří mnoho lidí? Je to proto, že to řekl někdo inteligentní?

Výuka těchto dovedností kritického myšlení, jako je kladení správných otázek, je nezbytná pro vyzbrojení mládeže při střetu se světem, plným vysoce přesvědčivých lží.

6. Podporujte vlídnost

Být obezřetný „jako had“ není jedinou předností, kterou Ježíš pokládal za nezbytný předpoklad v podmínkách pohanské kultury. Přikazoval také být bezelstnými jako holubice.

Pěstování ducha vlídnosti, který zůstane s vašimi dětmi i poté, co vyplují do světa, zahrnuje upřednostňování respektu k ostatním, také zrozeným ze slitování a v podobné pokoře, jako měl Kristus. Apoštol Petr ve svém známém napomínání zdůrazňoval budování těchto kvalit na základě závazku ke Kristu:

„Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu.“ (1 Petr 3:15)

7. Soustavně se modlete

„Z vlastní zkušenosti vím, že nikdy nemohu docenit hodnotu modliteb rodičů, kteří se modlí za své děti zařazené v evolučním vzdělávání.”

Z vlastní zkušenosti vím, že nikdy nemohu docenit hodnotu modliteb rodičů, kteří se modlí za své děti zařazené v evolučním vzdělávání. Modlete se za jejich ochranu, moudrost, schopnost rozpoznávat, za důvěru v Krista. Modlete se za jejich pevnou cestu s Bohem, za silné křesťanské společenství a za to, aby Bůh přivedl do jejich životů ty správné učitele.

Vědomí, že mám modlící se rodiče, na které se mohu s čímkoliv a kdykoliv obrátit, bylo jednou z mých nejdůležitějších kotev během mé vlastní studentské zkušenosti v sekulárním vzdělávání. Například před mými evolučně nejagresivnějšími hodinami výuky, nebo kdykoli se návaly darwinismu, se kterými jsem se střetla, zdály být obzvláště přesvědčivé, jsem si vždy vážila toho, že mám možnost napsat otci a požádat ho o modlitby. Mocná a účinná modlitba (Jakub 5:16) je při budování majáku nepochybně tím nejdůležitějším počinem, který kdy mohou křesťanští rodiče na sebe vzít.

Slovo závěrem

Jakkoli je soubor těchto sedmi zásad důležitý, je budování majáku pro vaši rodinu pouhým začátkem. Odpovědnost za používání majáku a udržení silné osobní vazby s Bohem do dospělosti zůstává na vašich dětech. A také musí být samozřejmě věřící. Je velmi snadné jednoduše předpokládat, že dítě vychovávané v křesťanské rodině má osobní vztah s Kristem, ale není to tak vždycky. Pokud to tak není, je takový člověk „snadným cílem“ pro evoluční indoktrinaci a zbloudění z cesty. Je nutné, aby tito lidé následovali Ježíše jako svého vlastního Pána a Spasitele, a ne aby šli na této cestě jen proto, že je tak vedla jejich rodina.

Nemůžete být křesťanem za vaše děti. Můžete je však povzbudit a podpořit, aby si během evolučního vzdělávání udržovali vlastní pevnou cestu s Bohem svou ostražitostí, věrností, investováním do zdrojů, věnováním času, podporou kritického myšlení, podporováním vlídnosti a neustále se za své děti modlit. Výsledkem bude vámi postavený maják, který bude podpůrnou domovskou základnou, která dá sílu vašim dětem nejen zůstat nad hladinou evolučního vzdělávání, ale také spolehlivě dosáhnout svého cíle.

Odkazy a poznámky

 1. CMI před tím dlouho varovala, aby se předcházelo snadnému cíli. Viz creation.com/qa#just_theory.
 2. Seznam 68 národních vědeckých akademií, které se zavázaly věrnosti evoluci z molekuly v člověka podpisem prohlášení Mezinárodní akademie věd (2006) o výuce evoluce, je k dispozici na internetových stránkách Interacademy Partnership, interacademies.net. Rovněž rezoluce 1580 Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která v roce 2007 vyzvala 47 členských států Parlamentního shromáždění, aby důrazně odmítaly výuku kreacionismu nebo inteligentního designu v nenáboženských školách, je k dispozici na webových stránkách assembly.coe.int.
 3. Snadný způsob, jak vidět tento vliv, je zadat do vyhledávače na stránkách vaší nejbližší univerzity slovo „evoluce“. Při procházení výsledků si všimněte různých oborů studia nabízejících kurzy založené na explicitně evolučních principech.
 4. I vzdělávání v raném dětství podléhá evolučnímu světonázoru, o čemž svědčí např. tato studie: Emmons, N., Smith, H., and Kelemen, D., Changing Minds With the Story of Adaptation: Strategies for Teaching Young Children About Natural Selection, Early Education and Development 27(8):1205–1221, 2016. Všimněte si, že kreacionisté drtivou většinou přijímají adaptaci a přirozený výběr, viz např. creation.com/muddy.
 5. Přehled souvislostí mezi evolucí, humanismem a mystikou ve vzdělávání viz Morris, H. M., The Long War Against God, Master Books, Green Forest, AR, 2000.
 6. Wieland, C., Crisis in the colleges: A call for reformation, 23 November 2004; creation.com/college-crisis.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments