evolution-never

Pročpak jste, pane Kábrte, na evolucionisty tak naštván?

pavelkabrtOstatní, různé Napsat komentář

Proč se k nim nechováte křesťansky, s láskou k nepřátelům, jak vám to přikazuje evangelium Ježíše Krista? Proč děláte křesťanství ostudu svojí hrubostí? Co tak hrozného vám ti mírumilovní, tolerantní a tvrdě pravdu hledající evoluční vzdělanci vlastně provedli, že jim tak spíláte?

No, víte, to je asi tak:

když slušnému a rozumnému člověku dáte jasná fakta, která popírají jeho dosavadní názor, tak ten názor změní a přestane škodit sobě i druhým. Ne však evolucionista. Ten všechna fakta, která jeho názoru odporují, rozcupuje, zadupe, zničí a poté ignoruje, a toho, kdo mu je zprostředkoval, začne nenávidět, ponižovat a pronásledovat. A tyto svoje zlé manýry, připomínající chování jednoho domácího zvířátka, před kterým Kristus varoval svoje učedníky, nazývá evolucionista „zápasem pravé vědy o pokrok a poznání“.

Do světa, ve kterém žiju i já, přesněji do hlav mnoha lidí v této společnosti, tihle “mírumilovní, tolerantní a tvrdě pravdu hledající evoluční vzdělanci”, nalili obrovskou spoustu svých pseudovědeckých fekálií a 150 let měnících se mýtů, lží, podvodů a slátanin o původu člověka, přírody, vesmíru, Země a života. Zničili po tisíciletí trvající pravdivý pohled na svět a jeho původ a v myslích mnoha naivních lidí, kteří jim uvěřili, připravili půdu pro obrovské trápení, bolest a předčasnou smrt. Od svého zakladatele, odpadlého bohoslovce, sadisty, lháře, plagiátora, pseudovědce a podvodníka, psychicky narušeného senilního pantáty Charlese Darwina, převzali a zdokonalili způsoby, jak účinně zblbnout lidi; svoje báje protlačili do veřejnosti, obsadili školy, vědecká pracoviště i média a svými trapně směšnými nesmysly masírují tuto společnost dodnes. A mnozí lidé si jejich dějepravu až fanaticky zamilovali, protože jim to dává možnost být “intelektuálně uspokojenými ateisty (Dawkins), materialisty a bezbožnými hovádky”.

Za prvé je výsledkem, že

…většina lidí vůbec netuší, že praktická věda, ne ta historická, ale ta experimentální či operační, ověřitelná a falzifikovatelná, nemá s darwinistickými mytologiemi a slátaninami vůbec nic společného. Právě naopak, tato věda faktu, pozorovatelné reality a pozorovatelných procesů stojí dnes množstvím svých objevů a pozorování jednoznačně na straně inteligentního stvoření. Věda dnes ukazuje krystalicky průzračně, že náš svět je velmi mladý, jen několik tisíc let a ne milióny a miliardy, čímž celý evoluční příběh ztrácí smysl. To lze zjistit z řady měření různých procesů na zemi, v naší planetární soustavě i ve vesmíru. Na zemi zjišťujeme, že izotop uhlíku C14 je ve velkém množství přítomen ve všech organických materiálech z minulosti, těch, které z dřívějších organizmů pocházejí, např. v uhlí, ropě, zemním plynu, diamantech nebo kostech dinosaurů. Protože však poločas rozpadu tohoto izotopu je velmi nízký (5 730 let), nemůže být stáří uhlí nebo kostí dinosaurů v miliónech let – pak už bychom nemohli žádný C14 najít ani změřit byť těmi nejcitlivějšími přístroji. Zemský povrch také zcela jednoznačně svědčí o nedávné globální potopě, která vytvořila ohromná celosvětová ložiska jílů, pískovců, břidlic, vápence, uhlí, ropy, zemního plynu a zkamenělin. Evolucionisté zneužili tyto vrstvy, které vznikly během asi 55 týdnů celosvětové potopy, a vytvořili si z těchto vrstev pohádkový vzorec evoluce, fanerozoika (prvohor, druhohor, atd.), aby tak měli prostor pro svůj dávný vývoj života od mořských hub až k současnému houbařovi, od mořských řas až k topolu a jabloni.

Poslední měření a výpočty na poli genetiky nepopiratelně ukazují, že kdyby zde byli vyšší živočichové, jako jsou třeba lidé, déle jak sto tisíc let, tak už jsou všichni dávno mrtví, protože množství nahromaděných mutací (chyb) v genomech našich těl by nás už dávno zabilo. Genetika a teorie informací jsou dnes nejsilnějšími hřebíčky do rakve evoluční teorie, protože informace nikdy nevzniká ze svého nosiče a nelze ji tedy z něj žádnou evolucí odvodit. A přesto máme v přírodě miliardy miliard zakódovaných informací, z nichž mnohé z nich, podobně jako na počítači, nejsou ani požité („nainstalované“), jen čekají, zda se budou hodit (v daném prostředí). S tím si samozřejmě evoluční bajka neví vůbec rady – jak by mohly tyto informace vzniknout bez toho, že by je selekce vybrala? A navíc, jak bylo uvedeno, tyto informace podléhají postupné zkáze, zvyšující se entropii genomu.

Evolucionistům nevycházejí četné výpočty v mnoha oblastech výzkumu (matematika je velký nepřítel evoluční teorie, jako genetika a ostatně všechna zjištěná fakta); a tak musí výsledky výpočtů buď tajit, ignorovat nebo bagatelizovat, stejně jako nálezy, které jsou v příkrém rozporu s jejich dějepravou, např. nálezy lidských výrobků v uhlí a sedimentech, které mají být údajně staré desítky i stovky miliónů let a měly vzniknout v době, kdy lidé ještě neexistovali. Jenže stopy lidí se nalézají společně se stopami dinosaurů ve vrstvách tzv. druhohor, dále tisíce zobrazených dinosaurů z minulosti i jejich figurky, četná vyprávění o nich ve starověké literatuře stejně jako nedávné nálezy měkkých tkání a zkáze rychle podléhajících organických sloučenin v dinosauřích kostech, to všechno evolucionisté zametají pod koberec ve jménu zachování svojí o/bludné teorie. Mají v tom už letitou praxi, jak čelit nepříjemným faktům a nálezům proti své zamilované hypotéze. Během let si pod „kobercem evolučních krásných mýtů“ vytvořili řadu šuplíčků, kam házejí vše, co neumí vysvětlit a je jim protivné: šuplík „to bylo kontaminováno“, šuplík „to někdo falzifikoval“, šuplík „to je kuriozita pro záhadology“, šuplík „působí zde neviditelné faktory“, šuplík „na to věda teprve musí v budoucnu přijít“, šuplík „za milióny let se to povedlo“, šuplík „toto se nezachovalo, proto to chybí“, šuplík „nebyly zde vhodné podmínky“ a šuplík „toto vzniklo jen shodou okolností“ a mnohé další.

Vedle toho, co už bylo uvedeno, existují ještě další desítky měření, pozorování i zjištěných faktů o tom, že náš svět nemůže být starý miliardy ani milióny let. Ve vesmíru pozorujeme rychle se svinující spirální galaxie, které popírají jejich údajná miliardová stáří, protože při dané rychlosti navíjení už by ramena přestala dávno existovat. Evolucionisté dobře vědí o paradoxu slabého Slunce, ale nevědí si s tím rady, stejně jako nemají žádnou, fakty a měřením podloženou odpověď na to, proč je tak málo helia v našem zemském ovzduší, zatímco v zemi je ho dost a rychle uniká do ovzduší; neumějí vysvětlit, proč je tak málo bahna či soli v oceánech a jak je to možné, že ještě dnes můžeme pozorovat krátkoperiodické komety, když jejich životnost je velmi nízká, nebo proč za všechny ty milióny let zemská eroze ještě neobrousila všechna pohoří do úplné roviny. Evoluční astrofyzici jsou dobře informováni o tom, že na četných tělesech naší sluneční soustavy probíhá geologická aktivita, což by při údajně vysokém stáří nemělo být možné. Evolucionisté musejí proto vymýšlet různé „tajné a neviditelné jevy“, jako je neznámý a nikdy nikým nepozorovaný (ale pro zachování evolučního příběhu nutný) daleký zdroj stále nových komet; nebo neviditelná hmota a energie ve vesmíru (až přes 90 %!) – aby zachránili svoji vadnou teorii. Běda ale, kdyby někdo věřil v tvůrčí činnost neviditelného Boha – to by bylo „velmi, velmi nevědecké“!

Evolucionisté jsou často také „smolaři“. Velmi mnoho věcí z minulosti se jim „ztratilo“, zmizelo, takže už jimi nemohou dokázat svůj příběh, jaká škoda: ztratily se jim hvězdy Populace III, které by tu měly být za tak dlouhý čas, ale nejsou. Také drtivá většina mezičlánků ve vrstvách země se evolucionistům ztratila, takže je obtížné pomocí zkamenělin dokazovat vývoj – chybějící články stále chybějí. Nějaký zlý kreacionista asi také odstranil všechny ty metrové vrstvy prachu a úlomků meteoritů z Měsíce, které by tam měly být, je-li starý miliardy let. Mnoho koster a kostí, dokazujících vývoj člověka ze zvířat, není k nalezení – vše, co mají, by se vešlo asi tak na dva tři stoly a ještě jsou to buď jasní lidé nebo jasné opice – za pět až deset miliónů let údajného vývoje je evoluční antropologie na nule! Ale pst! neříkejte to ani učitelům ani studentům, neříkejte to vůbec nikde. Ztratily se i pozůstatky po „sto tisícileté“ historii Neandertálců, ztratily se jak jejich kostry a předměty, které dávali do hrobů, tak i ty hroby. Musely by jich být milióny – ale jsou fuč. A tak evolucionisté musejí holt chybějící mezery v nálezech a faktech doplňovat svojí bujnou fantazií – a že ji opravdu bujnou mají, o tom nepochybujte. Oni jsou schopni z jednoho zubu nakreslit celého člověka i okolí, ve kterém žil! To je prostě genialita, kterou normální člověk nevládne.

Existuje dostatečně velké množství přírodovědeckých důkazů, že v minulosti nikdy k žádné evoluci nedošlo a nedochází k ní ani dnes, ale že pravdu má historické líčení Bible. Tyto důkazy jsou tak masivní, že dva vědci o tom napsali knihu s názvem: „Nemám dost víry na to, abych byl ateistou.“ Situace je až tak trapná, že evolucionisté dodnes, za 150 let od Darwina, dosud nemají žádnou fungující teorii, jak by mělo docházet k vývoji nových orgánů a organizmů; všechna jejich navrhovaná řešení (např. pomocí mutací, rozmnožování a selekce) zkrachovala pod tlakem nových vědeckých poznatků, takže jsou tam, kde byli za Darwina: na nule! Zůstává jim jen pevná víra v neprokázanou evoluci, šuplíčky naplněné až po okraj fakty proti této jejich víře a zuřivá snaha vnutit tuto víru lidem za každou cenu, i za cenu intelektuální nepoctivosti. Neodarwinistická syntéza je dnes ve zmatku a zcela výjimečně si to evolucionisté i přiznají, jako třeba na svém sympóziu v červenci 2008 v Rakousku, které vešlo do historie pod označením Altenberg 16 (tento článek o uzavřeném sympóziu pro 16 pozvaných význačných evolucionistů je již přeložen do češtiny). Navzájem a v tajnosti si tam poplakali na ramenech, že se jim jejich zamilovaná teorie hroutí jak domeček z karet. Tak to popsala evolucionistka Suzan Mazur, jedna z přítomných.

Vyprávění o dávné, nikým nepozorované minulosti, kde se to hemží evolučními zázraky, je směšný myšlenkový hnůj, ne věda. Skutečná věda vyvrací, že by se někdy neživá hmota mohla sama od sebe oživit a vytvořit buňku jen proto, že na kamení, vodu a bláto nějaké planety dopadaly milióny let paprsky různých typů záření a meteority, že tam svítilo sluníčko, vybuchovaly vulkány a v atmosféře se blýskalo. Skutečná věda vyvrací bez jakýchkoliv pochyb, že by samovolně vzniklé, slepé a hluché organizmy, mohly pak „jen tak“ začít vidět a slyšet, plavat, běhat a létat; věda vyvrací pohádkové příběhy evolučního prolhaného spříseženstva, ve kterých se fantazíruje, jak se ryby kdysi na souši po milióny let odstrkovaly ploutvemi, až jim narostly nožičky a vznikly plíce, jak plazi máváním končetinami po milióny let a skákáním se stromů získali křídla, jak se z dinosaurů vyvinuli ptáci a z hrochů velryby, nebo jak nějaká skupina zvířat začala myslet a stala se lidmi. Všechny tyhle pseudovědecké, pohádkové darwinistické bláboly a neustále se měnící slátaniny, žel zločinecky nekompromisně vtloukané do studentů a veřejnosti, nepatří pro svoji zrůdnost ani do pohádek, ale jen a pouze do hnoje lidských omylů a do žumpy ďábelských vražedných výmyslů. Na českém webu kreacionismus.cz a na desítkách cizojazyčných kreačních webů jsou mnohé tyto evolucionistické nesmysly demaskovány profesionálními vědci – samozřejmě, že je darwinisté za to patřičně nenávidí a bojkotují a pronásledují, a všechna nepříjemná fakta ignorují, jak jsou už po mnoho let zvyklí.

Za druhé je výsledkem, že

…odvážných vědců, kteří se veřejně přiznají ke kreacionismu i přes hrozbu ztráty zaměstnání, z těch mnoha, kteří s kreacionismem jen tajně sympatizují nebo v darwinismus nevěří, je stále velmi málo ve srovnání s prolhanými oportunistickými apoštoly evoluční teorie. To je zcela jistě jeden z podstatných důvodů, proč lidé nejsou informováni a masově věří na Darwina, a proč tedy přes všechny snahy kreacionistů stále víc ve světě sílí příklon k materialismu a ateismu, tedy k ďábelské lži, že tento svět nestvořil inteligentní a milující Bůh, ale že svět vytvořil sám sebe, a dokonce snad z ničeho – aby ta blbost nebyla příliš malá! Je proto pochopitelné, že darwinismem odkojený materialistický ateista (tedy člověk s mylným postojem k původu světa i vlastního života) se nebude úmyslně a cíleně řídit tím, co nám pro zachování života radí ten, který to tu všechno vytvořil a kdo tomu logicky nejlépe rozumí, Bůh. Nevěřící se sice může podvědomě a instinktivně řídit třeba desaterem či křesťanskými zásadami, a dokonce i lépe než leckterý věřící včetně Pavla Kábrta, ale zcela jistě cílevědomou snahu, učit to svoje děti a svoje okolí, mít nebude! Stejně tak se nebude ateistický či sekulární stát zasazovat o to, aby školy učily děti křesťanským zásadám, a aby to bylo také povinností jejich rodičů; ateistický parlament nebude vědomě hlasovat pro zákony motivované křesťanskou či náboženskou etikou a morálkou, kterou nám předepsal stvořitel tohoto světa. To však nevyhnutelně povede k odklonu od toho, co je pravdivé a správné (podle návodu tvůrce světa), k fatálnímu úpadku lidské společnosti, naprostému morálnímu nihilismu a cestě do sebezničení. Důsledky tohoto odklonu od zdravého rozumu, který po tisíciletí ve společnosti převládal i navzdory různým excesům a výjimkám, na nás tvrdě dopadají už nyní. Ateismus nebyl nikdy ve známé minulosti rozšířen tak masivně, jak mu to nyní umožnil nástup darwinismu a všech těch hloupostí s ním spojených. Ze známých dějin nevíme o žádném období, ve kterém by došlo k naprostému celospolečenskému zavržení osvědčených morálních měřítek a zvyklostí, k odklonu od fungujícího modelu rodiny a po tisíciletí praktikovaných vztahů mezi rodinnými příslušníky, mužem a ženou, dětmi i staršími generacemi; k odklonu od dlouhodobě vyzkoušených způsobů výchovy dětí, od rozumného pohledu na přírodu, k naprostému zavržení zapsaných dějin lidstva, prohlášení těchto zápisů za báje a nahrazení těchto našimi předky zapsaných dějin vlastními fantaziemi o minulosti. To vše umožnil masový příklon davů k darwinistickým pohádkám o minulosti. A dál? Praktické důsledky tohoto zavržení názorů a zvyklostí našich předků jsou strašlivé!

Za třetí je výsledkem, že

…v myslích současných mladých i starých lidí 21. století panuje omyl, jak jsou chytří, moderní a pokrokoví, protože žijí ve století vědy a techniky a jsou vyvinutější než lidé před námi. Netuší, že pokrok techniky nemá s evolucí nic společného, ani s kvalitami mozku, protože je umožněn jen kopírováním poznatků od předků a stavěním na těchto poznatcích. Neandertálci, kdyby je někdo přenesl do současnosti, by dělali stejnou vědu a vyráběli stejné technické přístroje, jako my, protože jim to myslelo stejně jako nám, nebo spíše lépe. Všechny tyto omyly o tom, jak jsme lepší a pokrokovější a vyvinutější, umožnil Darwinův nesmysl o evoluci člověka. Zavládla naprostá snůška hloupostí o původu a smyslu lidského života, o původu vesmíru i přírody i o tom, co je dobré a co je zlé, a lidé mají v hlavách totální pitomosti a lži jak o minulosti, tak o sobě samých. Ve velmi krátké době, kdy nastoupilo darwinistické myšlení, dochází k naprostému myšlenkovému chaosu a bláznění: jedinců, hnutí, vědeckých týmů, parlamentů a celých národů. Během několika málo desítek let zfanatizovaní ateisté nakupili hromady mrtvol lidí, zavražděných v přímém důsledku mylné víry, která se opírá o evolucionistickou pseudovědu, dodnes učenou na školách. A pokud Bůh neexistuje, jak dumá popletený ateista, neboť darwinismus mu dává náhradní příběh, jak se to tu vše udělalo bez něj, pak ani neplatí jeho zákony a lidé si mohou dělat vše, co se jim zamane a vytvořit si svoje vlastní zákony. V důsledku tohoto omylu hrůzy, jaké se nepovedly realizovat různým náboženským fanatikům a pseudokřesťanům ani za tisíce let, dokázali během desítek let napáchat ateisté a evoluční darwinisté – nejméně 100 miliónů zavražděných lidí během krátké doby. Druhá světová válka byla rozpoutána zaslepeným evolucionistou Hitlerem, který zavrhl křesťanství a svými darwinisticko rasistickými eugenickými nesmysly strhl a pobláznil většinu německého národa. Tyto hordy se rozhodly urychlit Darwinem vybájené, ve skutečnosti však neexistující, přírodní procesy: prosadit zbraněmi rychlejší nástup „vyšších ras“ a rychlejší vyhlazení „nižších ras“. Toto učení v Německu ještě před nástupem nacismu, slovem i tiskem, šířil mladší současník Darwina Ernst Haeckel, nadšený Darwinův učedník, také lhář a podvodník, nazývaný „německý Darwin“. Ze stejného darwinisticko ateistického semeniště vyklíčilo i bolševické běsnění v Rusku se svými hromadami mrtvol. Ze stejného evolucionistického semeniště vzešel i největší masový vrah v dějinách lidstva, ateistický evolucionista Mao Ce-tung v Číně. Tyhle všechny (a mnoho dalších, např. Pol Pot v Kambodži) hrůzy vyrostly na jediném myšlenkovém hnoji, na Darwinově učení „O původu druhů“ a „O původu člověka“. Tyto dvě knihy tvoří ďáblovu bibli, ze které dodnes plyne základní vyznání víry celosvětové evolucionistické zločinecké sekty, a která je dodnes základní myšlenkovou osnovou řady lidí i přírodovědeckých učebnic většiny škol.

Za čtvrté je výsledkem, že

…nadále pokračuje masivní odklon od morálky, kterou po tisíciletí zastávalo náboženství a většina lidstva, odklon od Bible, křesťanství a zdravého rozumu. Nadále po celém světě pokračuje zabíjení miliónů lidských bytostí ještě dřív, než se stačí narodit, protože darwinistický blud praví, že před narozením není člověk ještě člověkem (ale rekapituluje svoji evoluci ze zvířat), a tak není žádný problém beztrestně ho zabít. Mohl bych pokračovat celým výčtem zla, které darwinistická parta v tomto světě napáchala a stále páchá, včetně zmrzačení miliónů lidí v důsledku mylné darwinistické medicíny (směšného učení o rudimentárních orgánech), zbrzdění pokroku vědy a vyhazování miliard peněz do oboru, který má nižší hodnotu než mrakopravectví („evoluční biologie“). Ty největší škody však evoluční hlouposti napáchaly a stále páchají v myslích lidí. Jak by to asi pokračovalo, kdyby to Bůh nechal běžet takhle dál? Darwinova parta důsledně bojkotuje jakékoliv vědecké informace proti svojí zamilované pavědě, takže lidé ve velké většině mají jen kusé či nulové poznatky a netuší, že evoluční teorie není věda, ale jen čarodějnická pověra v nereálné dávné zázraky pod pláštíkem vědy. Protože mají lidé mozek propraný darwinistickými bludy, tak nejen netuší, ale ani nemají zájem se dozvědět, že současná vědecká fakta a zjištění experimentálních výzkumů jsou jednoznačně proti evoluční teorii a na straně Bible. Takže se ani nedozvědí, že mravní hodnoty, které vyznávají a způsob života, který praktikují, protože je tak naučili rodiče, škola i společnost, jsou bezpečnou cestou ke smrti. Všechny informace, které by toto zlo mohly v myslích lidí zvrátit, darwinistická prolhaná parta dnes a denně, ve školách i médiích, slovem i obrazem, systematicky rozvrací, ničí, pošlapává, dusí a zesměšňuje.

Za páté je výsledkem, že

…člověk mého ražení, který toto všechno ví a s bolestí už desítky let sleduje, musí buď plakat anebo zuřit. Vybral jsem si to druhé. Je mi pak zcela jedno, jestli darwinistické a evolucionistické hovadiny nějací věřící a církevní popletové tolerují, nebo dokonce milují a infiltrují do svého světonázoru, a do světa tak přidávají jen další trápení. Je mi lhostejné, jestli mě někdo obviňuje z netolerance, agresivity, hrubosti či neodpuštění nepřátelům, a že dělám křesťanství ostudu. Je mi to úplně fuk! Já bych žádnému evolucionistovi či ateistovi nikdy fyzicky neublížil a ani k tomu nikoho nenabádám a nedávám k tomu žádný příklad, naopak, spíš bych evolucionistu či ateistu při fyzickém napadení bránil, ze srdce jim také přeju prohlédnutí a obrácení a Boží odpuštění a vyznávám touhu položit za ně v případě i svůj život – jako za každého svého bližního, dle Kristova vzoru a bez zkoumání, jestli se mi ten bližní líbí či nelíbí a zda vyznává či nevyznává podobné názory jako já. A právě proto, že toto o sobě vím a takový názor mám, a říkám to zde upřímně, právě proto se cítím nejen oprávněn, ale povinen nebrat si žádné servítky před všemi těmi vražednými lžemi evoluční destruktivní sekty a zvláště ne těmi, kdo je šíří, jak jsem to zde stručně popsal. Nebudu přece nadávat těm lžím, ale nadávám lhářům, kteří je vyrábí. Nebudu spílat zrůdným darwinistickým mýtům, ale těm mytologům, kteří zločinecké mýty produkují a rozšiřují už 150 let. Nejsem naštván na darwinistické podvrhy, podvody, klamy, konfabulace, myšlenková salta a všelijaké slizké úskoky evolucionistických věrozvěstů, ale jsem rozzuřen na ty ničemné věrozvěsty. Nevidím důvod, proč bych být neměl, ani nevidím žádný křesťanský důvod, proč bych měl jejich lži tolerovat, zavírat nad nimi oči, poplácávat se s nimi po zádech a být politicky korektní, jak to dělá spousta církevníků v domnění, že tak Bohu slouží. Nezapomeňme, že v Bibli, a myslím nyní zvláště Nový zákon, můžeme najít místa, ze kterých si dle libosti obhájíme ten či onen postoj. Stojím ve svém hněvu na straně nevinně zmučených a miliónů popravených lidí následkem stopadesátileté propagace všech těch zrůdných evolucionistických blábolů a slátanin, nestojím na straně jejich evolučních katů nebo těch, kteří těmto katům dodávají inspiraci. Nejsem na straně těch, kteří zničili a podvedli celé generace lidí a vygumovali jim mozek darwinistickými fantazmagoriemi. Je to úplně stejné, jako jsem rozezlen na falešné křesťany i na sebe, když udělám něco špatného či škodlivého; a stejně tak jsem rozezlen na prolhanou darwinistickou sebranku. Někdy se v noci probudím a nadávám jim, pak usnu a pokračuji v zuření během dne. Je to jistý druh obsese, posedlosti, jejíž léčení ale důsledně odmítám. Kdo to dočetl až sem, může moje důvody snadno pochopit.

Více podrobností o evolucionistickém řádění v lidské společnosti najdete v mém pojednání Darwinovi darebáci.

Pavel Kábrt
23. 6. 2014

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments