theistic-evolution

Proč není přijatelné tvrzení, že Bůh tvořil skrze evoluci?

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Marta Marková, Mgr.
7. 5. 2012

Mnoho křesťanů a následně i církví postupně přijalo názor, že evoluce je dostatečně vědecky dokázána, a že tedy je potřeba dát ji do souladu s vírou křesťana a nějak vyřešit její rozpor s Písmem sv. Když odhlédneme od přírodovědecké stránky otázek evoluce, neboť kromě vědců evolucionistů je též nezanedbatelný počet vědců kreacionistů, a tedy evoluci nelze jednoznačně považovat za vědecky dokázanou, neboť shoda v této otázce zdaleka nepanuje, budeme se zabývat problémem spíše z hlediska teologie a víry.

1) Co říká Bible?

Pokud se podíváme do Bible samotné, nalezneme jako hlavní text, hovořící o počátku světa a života hned na začátku knihu Genesis, která ve svých prvních třech kapitolách popisuje původ světa, života, člověka i hříchu a smrti. Text nenaznačuje, že by se mělo jednat o mýtické vyprávění o věcech, které se ve skutečnosti nestaly tak, jak jsou napsány. Považovat Bohem inspirovaný text Bible za jakési mýtické vyprávění je velmi nebezpečné, neboť kdo určí, které biblické texty jsou mýtické a které ne? Sám čtenář? To by to pěkně skončilo…

Samozřejmě, že pisatel textu Gn 3 nemá v úmyslu popsat dění dnešním vědeckým způsobem; to očekávat od starověkého pisatele nemůžeme a ani to nebylo jeho záměrem. Pisatel však velmi srozumitelně popisuje stvoření světa všemohoucím Bohem a ani na okamžik nás nenechává na pochybách, že tento Bůh tvořil mocí svého slova. Bůh řekl, a stalo se. A stalo se to po krocích jasně ukončených (po dnech), nikoliv v kontinuálně jdoucích změnách. Ba co víc, pisatel nás ubezpečuje, že Bůh stvořil vše dobré a že v jím učiněném světě nebylo místa pro smrt. Toto je velice důležitá skutečnost, ke které se ještě opakovaně vrátíme. Do Božího stvoření patří také člověk, jako vrchol tvoření živých bytostí na zemi, patří sem též žena, jako bytost stvořená pro vztah s mužem, patří sem také Boží odpočinutí na konci tvoření. A až poté přichází smrt, jako důsledek selhání člověka.

Závěr 1:

Bible neuvádí ani náznakem, že by Bůh tvořil pomocí evoluce, naopak sděluje, že Bůh tvořil svým slovem, a to v průběhu 6‐ti časových úseků – dnů.

 2) Problém smrti

Jedním z hlavních problémů, spočívajících v názoru, že Bůh tvořil pomocí evoluce, je otázka smrti. Pro evoluci je smrt základní podmínkou, neboť bez smrti není evoluce. Evoluce předkládá teorii, že z nižších forem života se kontinuálně v dalších generacích vytvářely nové a nové, respektive lepší s dokonalejší formy, zatímco ty původní, nebo ty, u kterých se něco ve vývoji nepovedlo, vymíraly. Např. savci se mohli vyvinout jen díky tomu, že miliony a 2 miliony jiných, nižších forem života, vymřelo a v každé generaci předalo té další něco nového a lepšího.

A nyní se podívejme na problém vymírání. Kdyby totiž Bůh použil ke stvoření současného světa evoluci, pak bychom museli přijmou fakt, že Bůh je tvůrcem smrti, skrze kterou tvořil vyšší živočichy. Bůh tedy není všemohoucím Bohem, který stvoří vše hotové a dobré, jak praví Bible, ale Bohem, který jednak neumí nebo nechce stvořit svět rovnou, ale který (a to zejména), je původcem smrti. A jsme u zásadního bodu: „Milující“ Bůh, je stvořitelem smrti, skrze kterou evolucí tvořil svět. Takže veškeré to utrpení miliard zvířat a miliard lidí v okamžiku a před jejich smrtí je záměrem Božím, neboť tak záměrně postupoval při tvorbě světa. Veškerý zánik života, každá smrt milované bytosti je důsledkem smrti, kterou Bůh sám vytvořil. To je pro biblickou zvěst nepřijatelné a je v naprostém rozporu s výpovědí Bible o Bohu.

Závěr 2:

Myšlenka, že Bůh tvořil evolucí znamená, za záměrně vytvořil smrt, aby jejím prostřednictvím se vyvíjely lepší formy života. Tato myšlenka je pro biblickou zvěst a pro upřímného křesťana nepřijatelná a je v zásadním rozporu s Písmem sv.

3) Kam zmizel hřích?

Jak jsme ukázali, pokud přijmeme myšlenku, že Bůh tvořil pomocí evoluce, pak je také on původcem smrti. V tomto okamžiku se zcela vytrácí pojem hřích. Bible ale hovoří v Gn 3 o tom, že hřích se dostal do světa s neposlušností člověka a až následkem toho byla smrt. Chápání smrtelnosti člověka je pro Bibli jasné, neboť je důsledkem selhání člověka, ke kterému ho navedla bytost, nazvaná had (posléze nazývaná v Bibli satan nebo ďábel). Hřích je jedním ze základních témat Písma sv. a jestliže ho učiníme zbytečným, pak zcela ztratíme smysl biblického poselství, hovořícího o hříchu a spáse. A pokud není smrt důsledkem hříchu, pak samozřejmě není ani důsledkem satanova působení a satan pak zřejmě ani neexistuje… Problémem však je, že pak by i sám Ježíš Kristus zřejmě lhal, neboť tvrdil, že přišel člověka zachránit (spasit) z hříchu a lhali i apoštolové, když tvrdili totéž a když varovali před ďáblem a jeho působením. Nebo je tady pak ještě jedna možnost, že i hřích byl stvořen Bohem…? Ale to snad nikdo věřící nemyslí vážně…

Závěr 3:

Pokud Bůh tvořil pomocí evoluce, pak je zcela zbytečné hovořit o hříchu, který tím pádem neexistuje. Opět se však dostáváme do přímého rozporu s Biblí, která považuje hřích za základní otázku a příčinu smrti.

4) Není potřeba spásy, není potřeba vykoupení v Kristu

Když budeme v úvahách pokračovat, dojdeme k tomu, že uvěříme‐li, že Bůh tvořil pomocí evoluce, pak musíme přijmout také to, že smrt stvořil Bůh, a pak neexistuje hřích ani vina člověka či satana, existuje jen vina Boží, který je původcem utrpení a smrti. Celý Boží plán 3 spasení člověka, jako tvora, který zhřešil, plán, který je hlavním poselstvím Boha člověku, zjeveným v Písmu svatém, je tedy vlastně zbytečný. Neboť není viny člověka, není hříchu, není třeba spasení. Celý Nový zákon, hovořící o spáse člověka skrze oběť Ježíše Krista, Syna Božího pak ztrácí pravdivost a jakoukoliv hodnotu.

Když toto věřícímu evolucionistovi povíme, bude se bránit, že to tak není. Ale jeho větší víra v teorii evoluce než v Boží slovo žel k těmto závěrům vede. Apoštol Pavel napsal: Římanům 6:23 ‐ Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Buď se mýlí apoštol Pavel a s ním i celé Písmo, nebo se mýlí křesťan, věřící ve stvoření skrze evoluci.

Závěr 4:

Pokud neexistuje hřích, neboť Bůh je tvůrcem smrti, pak je zbytečná jakákoliv spása. Není třeba oběti Ježíše Krista a tím pádem vlastně není ze smrti žádného vysvobození. Pak ale nemá cenu se vůbec zabývat Kristovou obětí a vše, co vykonal bylo zbytečné.

5) Vina Boží

Ze všeho, co jsme uvedli, vyplývá, že za smrt a utrpení s ní spojené nese vinu jen jedna bytost, a to Bůh sám. On ji stvořil a on ji použil ke svému záměru vytvořit svět. On je zodpovědný za všechny hrůzy světa. On není mocným Bohem, který vyřkne slovo a věci se dějí (jak nám ho představuje Bible), ale kruťasem, který místo hotového výrobku udělal jen jeho prvotní součástku a pak nechal miliony výrobků zničit, aby někde na konci byl člověk, žel ale nedokonalý, neboť od počátku stvořený jako smrtelný.

Závěr 5:

Bible nám představuje Boha jako milující bytost, nikoliv jako viníka veškerého utrpení a autora smrti.

6) Problém vztahu a hodnoty lidské bytosti

Podle Bible Bůh stvořil člověka, aby s ním mohl mít také vzájemný vztah. Tento vztah, hříchem narušený, přišel překlenout a obnovit sám Syn Boží. Kdyby ale Bůh tvořil pomocí evoluce, pak by netvořil kvůli vztahu. Neboť kolik milionů let by musel čekat, než se z první buňky vyvine člověk, kterého by mohl milovat a který by mohl milovat jeho? A s tím souvisí otázka hodnoty lidské bytosti. Jestliže nás Bůh stvořil s láskou jako bytosti, které ho mají také milovat, pak nás stvořil s nejvyšším úmyslem a máme v jeho očích velkou hodnotu, neboť po našem pádu do hříchu a smrti za nás on sám jde položit život. Aby s námi po vzkříšení mohl dál nekonečně dlouho být. Toto vše ale padá, kdyby tvořil pomocí evoluce.

Závěr 6:

Bůh stvořil člověka z lásky a chtěl s ním mít osobní vztah. Těžko si představit, že to udělal tak, aby musel miliony let čekat na hotového člověka, a to za situace, že je všemohoucí a stačí mu jen lusknout prsty…

Přemýšlet bychom mohli dál. Popřením jedné biblické skutečnosti se nám začne rozpadat mnoho dalších v Bibli uvedených faktů. Jsou pouze dvě možnosti a křesťan se musí pro jednu z nich rozhodnout, pokud nechce, aby jeho víra stála na vratkých, lidmi vymyšlených teoriích. Totiž buď postavit svoji víru skutečně na Bibli, nebo se nechat oslepit moderními a časově pomíjejícími názory.

Skutečně můžeme být Bohu vděčni, že stvořil svět celý hotový a dokonalý, tak jak je v Písmu popsáno a že k tomu nepoužil lidmi vymyšlený evoluční postup. Často zapomínáme, že lidská věda může zkoumat jen lidem dostupné jevy a to, co je za oponou dimenzí našeho lidského světa zkoumat nemůže. Jenže Bůh právě v jiných dimenzích přebývá a odtamtud tento svět stvořil a řídí. Proto je nám mnoho věcí nepochopitelných. Ostatně je to věcí víry. Buď uvěřím Bohu a Bibli, což ale nejde empiricky a tedy vědecky dokázat, neboť mnoho věcí je mimo náš svět. Nebo uvěřím evoluci, kterou též ale nelze empiricky a tedy vědecky dokázat, neboť hovoří o věcech dávno minulých a v současnosti empiricky neověřitelných.

Buď je předmětem víry Bůh, nebo člověk. Křesťane, vyber si…

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments