dotazy-odpovedi

Polemika o Potopě

pavelkabrtDotazy čtenářů Napsat komentář

V reakci na otázky čtenáře odpovídá Pavel Kábrt – březen 2009.

Vážený pane,

děkuji za odpovědi, nadhozené otázky, reakce na moje tvrzení atd. Je toho hodně, pokusím se být stručný, ale není to snadné při tak širokém tématu. Evoluční teorie, jak jsem psal, stojí na mozaice selektivně vybraných faktů – to neruší skutečnost, že jste ta fakta vybral z různých vědních disciplín či oblastí přírodovědy. Právě naopak: je třeba vybírat jen to, co se hodí, a pak se musí sahat na všechny strany, protože v jedné oblasti toho pro podporu evoluce moc není, sáhne se tedy do jiné. Ale toto je jen obecné tvrzení, píšu ho proto, abyste pochopil výtky druhé strany a celkovou námitku těch, kteří mají zase ten svůj, stvořitelský obraz, a zcela jiný pohled na to, co se událo v historii naší Země. Vybral jste Potopu a mohu říci, že jste vybral jeden z nejsilnějších argumentů pro biblicky snadno obhajitelný pohled na naši minulost. Proti Potopě jmenujete několik věcí, které vesměs vychází z toho, že nejste obeznámen s fakty. O Potopě se můžete snadno dočíst v mnoha pramenech, pokud si pozorně přečtete třeba moje pojednání “Fakta pro stvoření” nebo knížku dr. Bakerové “Jablko sváru” či “Problém přechodných forem” i jiné věci, tam všude se dočtete mnoho faktů pro biblickou celosvětovou Potopu i detaily, jak k ní došlo. Napíšu zde tedy jen základní informace.

1. Před Potopou byly mnohem menší výškové rozdíly, žádné Himálaje neexistovaly, ani Andy, Alpy atd. Vždyť tato horstva i dnes stále rostou. Proto voda Potopy nemusela sahat do výšky řekněme deseti kilometrů. Právě voda způsobila, že (jako když šlápnete do měkké hlíny, ta kolem boty, její vahou, se vytlačí výš) nastala elevace horstev, nejdříve zřejmě velmi rychlá, později se zpomalující (to víme třeba z toho, že rychlost elevace, tedy růstu horstev, je často menší než rychlost eroze, např. u And). Vznikem horstev se zabývá celá věda, orogeneze. Obrovská váha vody tedy způsobila po Potopě růst horstev a pohyb kontinentů, z té doby také máme zemětřesení a hurikány atd. Před Potopou nic takového neznali. Takže v rozporu s tím, co píšete, rychlost, kterou vítr, voda, ledovce, sníh a jiné faktory obrušují povrch země a horstev, je obrovská, vyšší, než růst horských masivů. To je z hlediska evolučního nevysvětlitelné – ty hory by tu už dávno nebyly, viz ještě dále.

2. Před Potopou nebyly oceány jako dnes, takže voda opadla jen z části – většina jí zůstala na Zemi (z 510 mil. čtv. km zem. povrchu asi 360 mil. je pod vodou – i v tomto, že jste si toho nevšiml, resp. to nepromyslel, je vidět, jak evoluční myšlení deformuje myšlení mnoha lidí), velká část vody je dnes ve formě ledovců a věčného sněhu nad sněžnou čárou, velká část vody je v atmosféře a hodně vody je pod zemí, tedy vsákla se zpět. Sečteno a podtrženo to není vůbec žádný problém. Odkud voda přišla? Velká část vody z podzemí, bible říká, že byly protrženy mohutné podzemní studnice vod, o tom svědčí velmi dobře oceánské rifty, kdy při Potopě došlo k vulkanickému protržení dna oceánů (dnes, tehdy to byla pevnina), takže zbytky těchto tisíce kilometrů dlouhých trhlin a kolmých štítových vyvřelin nalézáme na dnech oceánů. Samozřejmě, že část vody přišla z ochranného pásu vody či vodní páry nad zemí, který způsoboval vyšší tlak (při něm se lépe dýchá i žije, jak víme) a zároveň chránil Zemi před zářením, takže před Potopou nebylo tolik mutací a defektů, navíc tento ochranný obal způsoboval rovnoměrné rozložení tepla (skleníkový efekt), takže před Potopou nebyly tak velké teplotní rozdíly mezi rovníkem a póly. To také vysvětluje zamrzlá zvířata např. v sibiřském ledu až k Aljašce, miliony mamutů a různých velkých savců s nestrávenou zelenou potravou v žaludcích, která tam dnes samozřejmě neroste atd. To je z hlediska evolučního naprosto nevysvětlitelné (např. nějakým stěhováním kontinentů či místními podmínkami)– myslím ten obrovský rozsah těchto zkamenělin, tedy miliony.

3. Naplaveniny, tzv. sedimenty, jsou po celé zemi a tvoří asi 75% povrchu kontinentů. To je šokující! Tady vidíte, jak evoluční masírování člověkova myšlení dovede způsobit, že „pro stromy nevidí les“. Jakpak bychom vysvětlili obrovské celosvětové naplaveniny jílů, pískovců, vápenců, břidlic atd? Postupnou, miliony let trvající evolucí? Evolucí čeho? Copak přesouváním moře vznikne kilometry vysoký sedimentární materiál? A vidíte kolem sebe, že někde se naplaveniny hromadí do horstev? Vy sám si odporujete: říkáte, že erozí tak obrovské sedimentární vrstvy vzniknout nemohou (samozřejmě, že mohou a dodnes v určitém množství, ovšem ne tak obrovském, vznikají), říkáte, že z nebe neprší špinavá voda, ale na druhé straně tvrdíte, že za miliony let se právě toto stalo (tedy vznikly sedimenty – jak tedy?). Nespleťte, prosím, vznik sedimentů s vrásněním horstev třeba podsouváním kontinentů – tak nevznikají usazeniny!! Hory mohou vzniknout přece jen z toho materiálu, který už existuje, ne? Ale jak vznikl klastický materiál, nebo jíl, vápenec či pískovec? Jde mi o druh toho materiálu, ne o tvar hory, rozumíte mi? A Vy někde pozorujete, jak se postupně naplavuje stále vyšší a vyšší pískovcová nebo vápencová skála? Opak je pravdou – výška skal ubývá přesto, že rostou! Protože eroze je rychlejší než elevace. A tak tyto skály vznikly v důsledku jednorázové katastrofy, vždyť jsou to jednolité masivy, i když tvořené souvrstvími, tzv. konkordantně. Kreacionisté studují třeba výbuch sv. Heleny v USA (stát Washington) v roce 1980, kde se právě něco podobného, co se stalo při Potopě, stalo i tam, během pár dnů. Vytrhané kmeny tisíců stromů, kmenů bez větví, plavou vertikálně v blízkém jezeře, jak byly spláchnuty vodou z tohoto vulkánu, velké usazeniny a struktury velmi podobné tomu, co se mohlo v globálním rozsahu dít za Potopy a jak to pozorujeme na mnoha místech světa (třeba ty vertikálně plovoucí polozkamenělé stromy – USA).

Uhlí, ropa, zemní plyn – není jiné a lepší vysvětlení než celosvětová Potopa. Uhlí lze vyrobit tlakem na dřevo během pár hodin a ropu z biomasy. Neexistuje ve světě jediný příklad, kdy by dřevo z lesů postupně přecházelo v bažinu, rašelinu, spodní vrstvy pak v hnědé uhlí či lignit a jeho spodní vrstvy v černé uhlí či antracit. Nic takového. Na jednom místě se těží hnědé uhlí, na jiném černé a jinde antracit. Uhlí jasně ukazuje na katastrofický původ, navíc rozborem kořenových systémů se ukázalo, že uhlí není ze stromů, které rostly na daném místě (tzv. autochtonní teorie), ale že tyto stromy byly připlaveny vodou jako obrovské plovoucí koberce, potopily se, byly zasypány a dle tlaku vznikl ten daný druh uhlí (tzv. alochtonní teorie) Víte, že uhlí je i pod póly a dosahuje někde až 35 m mocnosti? Jak byste, prosím, toto chtěl vysvětlit postupnou evolucí? Zkuste to, prosím. Vysvětlete mi vznik uhlí, krok po kroku, evolučně – jak padají stromy a uhelnatí…?? Skrze vrstvy uhlí a někdy sedimentů prochází tu a tam petrifikované stromy (ukazuji to při přednáškách na obrázcích, říká se tomu polystráty). Takový kmen zbavený větví! je vertikálně prostupující přes řadu vrstev označených evolucionisty jako stovky tisíc let staré. Zkuste najít řešení, jak takový útvar mohl vzniknout. Tedy jak se zapíchl mrtvý kmen stromu bez větví a čouhal ven a čekal stovky tisíc let, až to kolem něj evoluce postupně navrství dalšími kmeny, tyto kmeny se postupně kolem něj budou měnit v kamenné uhlí (stovky tisíc či miliony let), a tento kmen také, ale odlišně od těchto vrstev, bude uhelnatět – tedy popisuji nesmysl, samozřejmě. Tento útvar ukazuje na jednorázový vznik takového útvaru, ať už jde o uhelný masiv či skalní. Ukazuje to, že vrstvy, kterým evolucionisté, aby vyhověli Darwinovu pošetilému nápadu, označují za statisíce či miliony let staré, jsou ve skutečnosti staré několik dní!! Tak ukazuje i rozbor radioaktivního uhlíku, ale to jsem Vám poslal.

4. Z nebe neprší slaná voda. Slaná voda byla již v mořích před Potopou, protože Bůh, nikoli evoluce, připravil svět pro život živých bytostí i v mořích (byly jen moře a řeky, nebyly oceány) takže po Potopě vznikla smíšená (tzv. braktická) voda, ve které ryby mohou žít, a slanost se dnes postupně zvyšuje, o tom jsem Vám minule poslal tu přílohu (ke které jste se vůbec nevyjádřil), kde se dočtete, že velké množství prvků včetně sodíku je každým rokem splachováno ze souše řekami do oceánů. Nejsou v tom žádné problémy. Problémy má evoluční teorie: kde se vzaly ty spousty vod? Podívejte se na Měsíc (který měl vzniknout v závislosti se vznikem Země), podívejte se na Mars, Venuši atd. – vidíte někde oceány vody? Není Vám to divné? Vy se ptáte mne, odkud ty vody přišly. Já Vám to řekl. A nyní se ptám já Vás: odkud ty vody evolučně přišly? A dále: miliardy zkamenělin. Můžete uvést jediný malinký příklad, kde dnes zkamení deset ryb? Pochybuji. Ale my máme bloky skal, kde jsou zkamenělé miliardy ryb, miliardy plazů atd. – máte na to nějaké to svoje evoluční, postupné pomalé vysvětlení, bez celosvětové Potopy? Tak nějak hezky to popsat krok po kroku, jak ryba chcípne, její mrtvolka plave ve vodě a zkamení….?? Anebo chcípne milion ryb, mrtvolky plavou ve vodě….a zkamení – zajímavá představa, že?

5. Rozměry Noemovy lodě počítali mnozí odborníci a vždy se došlo k tomu, že místa tam bylo víc než dost pro všechna zvířata (měla tři paluby se spoustou přepážek, větrací šachtu, ty výpočty, samozřejmě mám, včetně úvah o počtu zvířat, které musel vzít). Samozřejmě je třeba vědět, že: mořské živočichy Noe nebral, nebral ani dokonce všechny druhy suchozemských zvířat, protože stačilo vzít jen zástupce přibližných čeledí. Např. nemusel brát psy, šakaly, lišky, kojoty a vlky, protože z jednoho páru vlků všechny tyto rody a druhy mohou vzniknout prostým genetickým šlechtěním, i přírodně, variabilitou. Prosím, neplést s evolucí. Prostě divoký vlk má v sobě genom (od Stvořitele), ve kterém je už řada variet, včetně psa, lišky atd. To bych se moc rozepisoval, to je na samostatné pojednání, Darwin o tom neměl ani páru, co je to tzv. segregace plemen. Mylně myslel, že plemena jsou nové začínající druhy. Nic není vzdálenějšího pravdě, jak ví současná biologie. Plemena jsou geneticky chudší. Velkých savců a zvířat je velmi málo, Noe mohl vzít jen mláďata (dinosaurů, slonů, žiraf atd.). Zvířata zřejmě nebylo třeba vůbec krmit, protože hibernovala, upadla, jak to u zvířat ve stresových situacích bývá, do spánku, ve kterém nežerou a nevyměšují. Možná právě jen kvůli tomu, že Bůh samozřejmě už při stvoření počítal s Potopou (nic ho nepřekvapuje, neexperimentuje, věděl dopředu, jak vše dopadne) vytvořil možnost hibernace – totiž evoluce nemá žádný důvod tvořit možnost upadnutí zvířete do zimního či letního dlouhodobého spánku. To je prostě jen jednorázová stvořená záležitost, tento stav těla, která byla pravděpodobně vytvořena jen kvůli možnosti přečkat snadno Potopu. I když toto je samozřejmě diskutabilní, a můžete uvést, že katastrofy a stresové situace v evoluční historii byly a tak evoluce vytvořila zvířatům stav hibernace. O tom se nemohu dohadovat. Rostliny a bakterie a mikroorganizmy samozřejmě přežily velmi snadno na plovoucích stromech, často ve formě spór, v podzemí a pod. Mnohé i v tělech (kožešinách) zvířat na Noemově lodi.

Bůh dělá věci tak, jak se mu jeví nejlepší. Potopa měla zahladit minulý svět, abychom neměli žádné důkazy o předpotopní civilizaci a museli Boha hledat od začátku znovu. Vy si vůbec neuvědomujete totiž, o co jde. Asi myslíte: Bůh má dělat všechno proto, aby se nám tu dobře žilo, to je jeho povinnost. Ale povinnosti máme my, ne Bůh. A Bůh opravdu chce, aby se nám dobře žilo, to je jeho touha, ale ví víc, než my – totiž ví, co je k dobrému životu svobodné bytosti potřeba. A lidé patřící Bohu to také tuší a vzdáleně chápou, že ke skutečně dobrému a svobodnému životu (nemáme-li být naprogramované stroje) je třeba správného smýšlení, postoje srdce či rozumu. A okolo toho se celá historie točí, což materialista ovšem nechápe. Bůh hledá lidské srdce, a nehledá ho tak, že by mu připravoval záplavu důkazů o sobě a zametal cestičku a dával všemožné dary, jako třeba některé rodiče rozmazlují svoje děti. Samozřejmě, pak by svět vypadal jinak, všude by na Vás čekal Bůh a dělal Vám před očima zázraky, abyste věřil, a různá „pomyšlení“. K čemu by to ale bylo dobré? Bůh chce, aby člověk Boha hledal, už ze slušnosti nebo prostě proto, že „poděkovat“ patří ke správnému aspektu charakteru – a bez něj život nikdy dobrý nebude. Když dostanete dárek, tak chcete jen ze slušnosti najít dárce, abyste poděkoval. Anebo nechcete, jen to použijete a je Vám jedno, odkud se to vzalo. Tak žije mnoho lidí.

Není větší dárek, než že nyní můžete číst, tedy máte oči, že máte prsty, můžete odepsat, že máte v hrudi srdce, které jako čerpadlo Vám 24 hodin denně nonstop pumpuje krev do trubek rozvedených ve Vašem těle, srdce, kde jako v lidmi vyrobeném čerpadle jsou chlopně – stejně jako ventily či záklopky u čerpadel v obchodě. Kdo toto není schopen vidět, tento neuvěřitelný div konstruktérského umění, nezaslouží si žádné další důkazy! Prostě je slepý a slepý chce zůstat. A musí si vytvářet krkolomné teorie, jak se hmota sama oživila, sama si dala oči a srdce a ruce atd. Prostě evoluce, to je odpověď pro ty, kteří nechtějí vidět miliony důkazů pro existující inteligenci na počátku. Přitom každá lidská činnost není nic jiného: na samém počátku není hmota, ale myšlenka, konstruktér, dělník – pak až hmota a výrobek. Copak se nám tu evolučně kde vyvíjí třeba stovky let? Nevím o ničem, pokud v tom není program nebo to nevyvíjí člověk. Jen lidé si vymysleli, že kdysi dávno to bylo jinak, a sama hmota to zmákla – ovšem trvalo jí to, uf, uf, uf, mnoho let. Ach, Bože, odpusť nám tyhle nesmysly, co jsme si vymysleli, abychom Tě nemuseli hledat, ptát se na Tvoje zákony a děkovat ti za život, který jsi nám dal.

Znám takové lidi. Prostě nikdy neuvěří, i kdyby měli miliardy důkazů. Proč je nutit? Kdo chce kam….Takže, abyste zavrhl Potopu jako historickou událost globálních rozměrů, musíte: zamést pod stůl všechny příběhy z minulosti, kdy si starověké národy vypráví ve svých písemnostech o celosvětové Potopě (Číňané, Skandinávci, Indiáni, Afričané atd.), nebo tvrdit, že si holt vymysleli Potopu na základě nějakých místních záplav. Je zajímavé, že žádné takové zprávy nejsou třeba o celosvětové epidemii, přestože jako záplavy také epidemie řádily, nebo o celosvětovém zemětřesení – zrovna si lidé vymysleli Potopu.

Musíte dále vysvětlit, jak to, že mezi vrstvami nejsou žádné spraše a miliony kilometrů děr od červů, a že vrstvy sedí přirozeně na sobě, a nevykazují mezivrstevní charakter např. současného, silně členitého povrchu země – uvědomil jste si to někdy, při pohledu na souvrství? Dále musíte vysvětlit, proč v celém geologickém sloupci nejsou ani meteority, ani krátery po nich, ani tektity či taveniny – to 600 milionů let nepadaly meteority? Musíte vysvětlit, kde se vzalo tolik vody na jediné planetě, kterou v blízkém vesmíru známe, musíte vysvětlit, kde se vzalo uhlí, ropa (zřejmě pozůstatky olejnatých částí zvířat zaplavených Potopou) či zemní plyn, musíte vysvětlit, jak je možné, že některá horstva rychleji ubývají než rostou (Andy např.), tedy jak to, že tu ještě pořád vůbec jsou (geologie Potopy to vysvětluje snadno, prostě k jejich vyvrásnění došlo rychle a krátce po Potopě a nyní už jen ubývá jejich výška přestože rostou), musíte vysvětlit miliardy zkamenělin – tedy jak postupná a pomalá evoluce tyto miliardy zkamenělin vytvořila, když nic takového dnes nepozorujeme (chcípne-li ryba či krtek či pes, nezkamení, že?) – tedy katastroficky lze zkameněliny vysvětlit zcela přirozeně, a spoustu jiných věcí, třeba proč nejsou žádné mezičlánky za miliony let evolučního vývoje zvířat: proč máme ve zkamenělinách jen ryby, plazy, savce či ptáky, a zase ryby plazy, savce a ptáky, ale ne miliardy, zdůrazňuji miliardy meziforem ve stejných sedimentech, kde máme konečné formy. To je někdo ukradl?

Nebo se zachovaly jen ty konečné formy, a vedle nich ty, ze kterých měly údajně vznikat, těsně vedle nich, paralelně, a které byly více fit, tedy evolučně zdatnější, proto se vyvíjely, se nezachovaly – a pročpak? Když miliony let žily spokojeně a spokojeně se vyvíjely paralelně s těmi konečnými formami? Třeba hlodavci, kteří jsou po celém světě. Nebo ryby. Jak je možné, že máme třeba zkamenělý blok vápence či pískovce, který evoluční teoretici označí za 100 milionů let starý, a v něm je 800 miliard plazů, ale žádný meziplaz, poloplaz, čtvrtplaz, “osminoplaz”? (Afrika, Caroo) To Vám není vůbec podezřelé? Tak mně tedy ano!! Proto jsem Vám psal, že evoluční teorie je uměle vytvořená filtrace dat tak, aby to vyhovovalo žádoucímu pohledu na minulost našeho světa. Tedy stylem „nehodící se škrtněte“. A to jsem Vám neuvedl desítky nálezů v sedimentech, které by tam být z hlediska evoluce neměly, třeba důkazy existence lidí v uhlí a jiné antievoluční „lahůdky“, které samozřejmě evolucionisté (to je ta selekce dat) také zcela ignorují.

Pavel Kábrt

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments