kolbecenter

Mýtus 99 % podobnosti člověka a šimpanze

pavelkabrtGenetika-teorie informace Napsat komentář

Profesoři na Světovém dnu mládeže odhalují mýtus 99 % společných genů člověka a šimpanze

Hugh Owen a Thomas Seiler, Ph.D.

Z www.lifesitenews.com přeložil Pavel Kábrt – 08/2016.

Přestože tento web nestraní žádné církvi – není ani katolický ani evangelický a vyhrazuje se proti každému učení, které odporuje Bibli, rozhodl jsem se přeložit tento katolicky laděný článek. Už proto, že katoličtí kreační vědci, sdružení kolem organizace Kolbe, jsou světlou výjimkou a trnem v oku vlastní katolické církvi, prosáklé evolučními hloupostmi od papeže až po posledního vesnického jáhna. Pavel Kábrt

Světový den mládeže, 28. července 2016
(Church of the Conversion of St. Paul, Krakow, Poland)

Dr. Thomas Seiler, Ph.D., fyzik, Technical University of Munich
Hugh Owen, ředitel Kolbe Centra pro studium stvoření

Vaše excelence, vážení otcové, bratři a sestry, mladí bratři a sestry v Kristu, Bůh je milující otec, on je ztělesněná milost. Proto nás vždy jasně vyučuje věcem, které potřebujeme znát, pro naše štěstí zde na zemi i pro věčnost. Neuvádí nás ve zmatek. Učí nás pravdě skrze svoje inspirovaná, neomylná slova svatého Písma, že “BŮH NENÍ autorem zmatků.” On je otcem milosrdenství, který vyhlašuje pravdu zcela JASNĚ. A ta pravda nás chrání před otcem lži, před hříchem a smrtí. A tak nikdy nebudeme v pochybnostech o základních pravdách, dogmatech, o katolické víře. Bůh ustanovil svatého otce a biskupy, aby ochraňovali poklad víry nám předaný od apoštolů, takže vše, co apoštolové učili a co bylo jejich pokračovateli ustanoveno během staletí, bude vždy předáváno ve své původní formě, bez porušení a zkreslení. Tohle je Boží milost v akci.

Nicméně je dnes, moji mladší bratři a sestry, velký zmatek mezi mnohými katolíky, zvláště v otázce, co to znamená být mužem nebo ženou, v otázce Božího neměnného plánu pro svátost manželství a rodinu. Bůh není autorem zmatku. A nikdo, kdo Boží učení o této věci studuje a drží se toho, jak nám to bylo předáno apoštoly, nikdy nebude ve zmatku.

Co je tedy nyní tím nádherným učením o muži a ženě, svátosti manželství a o rodině, které nám bylo předáno učením autorit apoštolů, otců, doktorů, papežů a koncilních autorit?

Je to velmi jednoduché a velmi jasné.

Je to o tom, že “Na počátku Bůh stvořil JEDNOHO muže pro JEDNU ženu pro ŽIVOT.”

Můj vědecký kolega Dr. Thomas Seiler a já jsme tu dnes proto, abychom vyhlásili, že zdravá teologie, zdravá filozofie a zdravá přírodní věda, to VŠE potvrzuje ono nádherné Boží zjevení, že na počátku Bůh stvořil z hmotných prvků země Adamovo tělo, a v jednom a tom samém okamžiku stvořil jeho duši jako obraz jeho těla; pak z Adamova boku stvořil pro Adama EVU; a umístil je jako krále a královnu celého vesmíru, který byl naprosto nedotčený nejen smrtí lidí, ale nebyla v něm žádná deformace či nemoc.

Před méně jak 150 lety, kdy nepřátelé církve zahájili současnou válku proti svátosti manželství a proti rodině snahou legalizovat rozvod v katolických zemích, kde byl rozvod zakázán zákonem, papež Leo XIII napsal celou encykliku na téma manželské svátosti. V této encyklice nařídil papež Leo biskupům celého světa, aby bránili svátost manželství na těchto základech. Napsal – a prosím, velmi pečlivě to poslouchejte:

Připomínáme to, co je každému známo a nemůže být nikým popřeno, že Bůh šestého dne stvoření, kdy stvořil Adama z prachu země a vdechl do něj dýchání života, mu dal společnici, kterou zázračně stvořil z Adamova boku, zatímco Adama uvedl do spánku.

Papež měl naprostou pravdu, když biskupům nařídil tento postup – protože kdyby byl každý mladý katolík na tomto světě učen, že Bůh stvořil na počátku pro život jednoho muže jednu ženu, pak by bylo nemožné, aby ohledně učení církve o svátosti manželství, rozvodu, antikoncepci a sexuální morálce docházelo ke zmatkům! Když Bůh stvořil Evu, první ženu, pro prvního muže, Adama, tak, že tělo Evy vytvořil z těla muže, ukázal nám tak JASNĚ, že jednota muže a ženy ve svátosti manželství není něčím, co by pocházelo ze zvířat; je to něco, co nám bylo dáno z nebe. Tím pádem jakékoliv použití daru sexuální intimity mimo svátost manželství mezi jedním mužem a jednou ženou, kteří jsou sobě zasvěceni pro život, není jen velkým hříchem, ale přímo svatokrádeží – protože to bere dar Boží, vytvořený speciálně pro muže a ženu v trvalé, svaté a život dávající výlučné jednotě, a znesvěcuje ho.

Proto Ježíš, když byl tázán na rozvod, odpověděl JASNĚ: “Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu…” a o rozvodu řekl farizejům: “Takto to ale na počátku nebylo…”

A teď, moji mladší bratři a sestry, proč toto nádherné učení, které potvrdil Kristův náměstek na zemi slovy “je každému známo a nemůže být nikým popřeno”, je dnes známo tak malému množství lidí z vaší generace a je popíráno tolika vašimi učiteli?

Myslím si, že odpověď všichni znáte.

Důvodem, proč mnoho mladých katolíků neslyší toto nádherné katolické učení o stvoření Adama a Evy, je to, že se nám říká, že “věda” – a tím se myslí přírodní věda a fyzikální věda – prokázala, že se těla prvních lidských bytostí vyvinula za stovky miliónů let následkem mutací a přírodního výběru z mikrobů. A tak nám říkají, že to, co všichni otcové, doktoři, papežové a koncilní autority nazývaly ve svém směrodatném učení svatou HISTORIÍ knihy Genesis – je mýtus.

Ale je to pravda?

Opravdu Bůh dovolil, aby církev učila naprosto falešné učení o původu člověka a vesmíru po téměř dva tisíce let, aby pak tuto církev ozářil světlem divokých spekulací bezbožných lidí typu Charlese Lyella, Charlese Darwina a T. H. Huxleyho, lidí, kteří nenáviděli církev a chtěli ji zničit?

V tuto chvíli vám chci představit katolického přírodovědce, který mnoho ze svého života věnoval studiu vědeckých důkazů svědčících pro a proti hypotéze, že se molekuly za miliardy let zformovaly na lidská těla těmi samými přírodními procesy, které probíhají i dnes – je to Dr. Thomas Seiler. Dr. Seiler získal Ph.D. ve fyzice na Technické univerzitě v německém Mnichově. Přednáší na katolických univerzitách, seminářích, školách a farách po celém světě a prokazuje, že veškeré důkazy z přírodních věd jsou v souladu s katolickým učením, že lidské bytosti na dnešní zemi jsou potomky jednoho muže a jedné ženy, kteří byli stvořeni před méně jak deseti tisíci roky ve stavu genetické dokonalosti, tak jak nám to říká svatá historie zapsaná v Genesis. Dr. Seiler …

Dr. Thomas Seiler:

Většina z vás asi slyšela tvrzení, že šimpanzi a lidé mají 99 % svých genů společných. Samozřejmě to, co vám běžně neřeknou, je, že tento výsledek nebyl získán porovnáním celé kompletní DNA člověka a opice, ale jen porovnáním jednoho velmi malého zlomku DNA (asi 3 %). Tomu zbytku, 97 % genetického kódu, se nerozumělo. A tak to vedlo k závěru, že tato zbylá DNA nemá vůbec žádnou funkci a byla považována za “odpad, pozůstatek po evoluci” a tak nebyla brána v úvahu pro porovnání mezi člověkem a opicí. Mezitím moderní genetika prokázala u téměř celé DNA, že každé genetické písmeno má svoji funkci. A to vedlo k pádu tvrzení, že člověk a šimpanz mají 99 % DNA shodné.

Přední vědecký časopis Science nazval v roce 2007 tvrzení o 1 % rozdílu “mýtem”. A z vydání časopisu Nature z roku 2010, kde byly srovnávány geny našeho tzv. Y chromozomu s Y chromozomem šimpanze nyní víme, že 60 % lidského Y chromozomu není obsaženo v tomto chromozomu šimpanze. To představuje rozdíl miliardy genetických písmen, známých jako nukleotidy.

A moderní genetika nedávno učinila další důležitý objev, který byl velmi nečekaný. Badatelé zjistili, že všechny různé skupiny lidí na zemi, ať žijí kdekoli a vypadají jakkoli, mají společných 99,9 % svých genů. Toto je pro hypotézu evoluce problém, protože pokud skutečně lidé pocházejí z opic, jak je pak možné, že máme s opicemi jen 40 % společného Y chromozomu, ale zároveň jsme téměř kompletně geneticky identičtí jako lidé navzájem? Pokud existovala nějaká evoluce od opice k člověku, tak by mezi lidmi měla pokračovat a vykázat význačné genetické rozdíly. Ale tyto nedávné objevy tedy drasticky rozšiřují propast mezi člověkem a zvířaty. A potvrzují, že ve skutečnosti neexistují žádné takové věci jako jsou “rasy”. Asiaté, Evropané, Afričané a domorodí lidé Ameriky a Austrálie mají jen povrchní rozdílnost barvy kůže nebo tvaru nosu, ale na genetické úrovni jsou extrémně podobní.

A tyto nedávné průlomové objevy jdou dokonce ještě dál. Protože se v současnosti genomy člověka jeví jako extrémně podobné, genetici považují za velmi dobře podložený fakt, že všichni současně žijící lidé na zemi pocházejí z jednoho jediného muže a z jedné jediné ženy. Pokud se o tom chcete přesvědčit, tak si na internetu zapátrejte po pojmech “mitochondriální Eva” nebo “Y chromozomální Adam”. Tato jména byla dána ironicky samotnými evolucionisty, nyní této volby názvů však mnozí litují, protože tento objev perfektně potvrzuje katolickou doktrínu o stvoření, která po 2 000 let učí, že všichni lidé jsou bratři a sestry pocházející z jednoho jediného lidského páru, reálných historických osob Adama a Evy, a ne z mnoha nižších primátů.

Další výzkumnou oblastí, která se vztahuje k evoluci, je embryologie. Biolog Ernst Haeckel navrhl svůj tzv. “biogenetický zákon”; podle něj embryonální vývoj obratlovců opakuje jejich údajnou evoluční historii od jednobuněčných předchůdců. Julian Huxley to formuloval následovně: “Embryologie nám dává nejmarkantnější důkaz evoluce. Mnoho živočichů, kteří jsou extrémně rozdílní jako dospělci, se dají velmi obtížně rozlišit ve stavu embryí. Vy sami, když jste byli ještě mladými embryi, jste se velmi podobali embryím ještěrek, králíků, kuřat, žraloků a dalších obratlovců. Jediné rozumné vysvětlení je to, že my obratlovci máme všichni společný původ.” Jenže kromě toho logického omylu, ve kterém se z podobnosti dovozuje příbuznost či společný původ, tak onen “nejmarkantnější důkaz” tohoto uváděného zákona spočíval jen a pouze v Haeckelových obratných malůvkách embryí, která patřila různým zvířatům a člověku.

Po 120ti letech použil britský embryolog Michael Richardson moderní mikroskopy a zkoumal lidská embrya a embrya různých zvířat ve stejném stádiu vývoje. Jeho práce byla publikována ve vědecké literatuře a on sám shrnul význam Haeckelových vlivných kreseb v rozhovoru pro The Times London v roce 1997 takto: “Toto představuje jeden z nejhorších případů vědeckého podvodu. Je šokující zjistit, že někdo, kdo byl považován za velkého vědce, tak svévolně klamal. … [Haeckel] udělal to, že vzal lidské embryo a udělal jeho kopii a předstíral, že mlok a prase a všichni ti další vypadají stejně ve stejném stádiu vývoje. Ale oni stejně nevypadají … Jsou to padělky.”

Další výzkumnou oblastí vztahující se k počátkům je anatomie. Kdyby byla evoluce skutečností, očekávali bychom mnoho pozůstatků zakrnělých orgánových konstrukcí, které vznikly během evoluční historie. Anatom Robert Wiedersheim uváděl kolem jednoho sta “rudimentárních” neboli “zakrnělých” lidských orgánů, které měly omezenou funkci nebo byly zcela bez funkce, jakožto zbytky z raných stádií evoluce. Známými příklady jsou červovitý apendix a mandle. Wiedersheim a většina jeho vrstevníků nerozuměli funkci těchto orgánů a z toho došli k závěru, že nemají žádnou funkci. Avšak mezitím nový vědecký výzkum dospěl k odlišným závěrům. Například se zjistilo, že apendix má imunologickou funkci, především pro první roky našeho života.

K podobnému závěru se dospělo ohledně mandlí a dále se zjistila funkce téměř u všech ostatních orgánů. Z toho plyne, že když neznáme nějakou funkci u jiných orgánů, neměli bychom z této naší neznalosti biologické funkce docházet k závěru, že tam žádná funkce není. To je ten samý logický omyl, kdy se po mnoho let učilo o takzvané “odpadní DNA”.

A nyní se můžete třeba zeptat: A co Neandertálci? Nenašli jsme snad dostatek fosilních důkazů, že tu kdysi žili naši opičí předkové?

Řečeno stručně: Všechny nalezené zkameněliny se nakonec ukázaly jako buď plně lidské, jako třeba Neandertálci a jiní, nebo plně opičí, jako Australopitekové. Paleontologové nemohou najít žádné zkameněliny opočlověka – což ukazuje, že tito tvorové nikdy neexistovali.

Evoluční teorie předpovídá, že se věci mění od méně složitých ke složitějším, od neúplnosti k úplnosti a že bychom měli nacházet mnoho chyb, ztracených funkcí, špatných konstrukcí a napůl nedokončených orgánů, které jsou v procesu evoluce. Jenže všechny různé oblasti dotyčného výzkumu, jako jsou genetika, embryologie, anatomie a paleontologie, znovu a znovu potvrzují, že různé druhy organizmů začaly svoji existenci v dokonalém stavu a plně kompletní. My vůbec nenalézáme v přírodě žádné vyvíjející se, napůl nedokončené oči, uši, končetiny nebo křídla, ani ve zkamenělém záznamu ani v současném světě. Pokud někdy takové napůl dokončené orgány existovaly, pak by se měly mnohé z nich dochovat do současnosti, protože ze samotné definice byly tyto organizmy ve stavu větší zdatnosti oproti svým předchůdcům, kteří tento orgán neměli vůbec, nicméně stále existují, jako třeba plaz bez křídel, který se měl údajně změnit na ptáka nebo suchozemský savec, který se měl proměnit na velrybu.

Dále si řekněme, že všechny změny, které v přírodě skutečně pozorujeme, nejsou nikdy procesy vedoucí ke vzrůstu genetické informace nebo zdokonalení, ale jsou to vždy procesy vedoucí ke genetické ztrátě a degeneraci. To je potvrzení toho, že na počátku bylo vše dokonalé, a ne naopak. Genetici pozorují neustálou kumulaci škodlivých mutací v našem genomu, místo aby se naše DNA zdokonalovala. Toto pozorování lze očekávat, protože nejzákladnější zákon přírody, zákon vzrůstající entropie, vyžaduje, že všechny přírodní procesy mohou probíhat jen od pořádku k nepořádku, a ne naopak. Ani tak zvané otevřené systémy nemohou produkovat nové konstrukční informace, a to ani v jednom jediném případě. Tím pádem předpokládané procesy, jako je změna končetiny na křídlo nebo tělo opice na tělo člověka pomocí mutací a selekce, jsou už předem vyloučeny přírodním zákonem.

Dovolte mi zakončit analogií: Zcela jistě může člověk změnit ledničku na televizi procesem mnoha malých krůčků, tak, že nahradí malé elektrické nebo mechanické části jinými částmi, až z toho bude televize. Nicméně je velmi nepravděpodobné, že každý z těchto malých krůčků směrem k vytvoření televize povede ke vzniku lednice, která je lepší než ta předchozí či původní. To je však právě to, co evoluční proces dělá možným skrze neustále probíhající selekci.

Pro více informací můžete navštívit www.originality-of-species.net.

Hugh Owen:

A tak vidíte, moji mladší bratři a sestry, že OPRAVDOVÁ PŘÍRODNÍ VĚDA nepodporuje evoluční mytologii o tom, jak lidská těla vznikla za stovky miliónů let v důsledku genetických chyb! Naopak to potvrzuje tradiční katolické učení o stvoření Adama a Evy.

Někteří z vás si možná pomyslí: “Nuže tedy, ale je to nějak důležité?”

Ukážu vám, že je to velmi důležité.

Na prvním místě nám toto učení říká, že Bůh skutečně stvořil JEDNOHO muže pro JEDNU ženu pro ŽIVOT od samotného počátku stvoření, tedy tak, jak to řekl Ježíš.

Takže si můžeme být jisti, že Bůh nepožehná žádné změně církevního učení o svátosti manželství, rozvodu, antikoncepci nebo sexuální morálce.

Můžeme si být jisti, že vaše štěstí a štěstí vašich bratří a sester po celém světě závisí od ZNALOSTI a POSLUŠNOSTI tohoto učení – i přesto, kdyby někteří profesoři a učitelé v našich katolických institucích chtěli zavádět něco nového.

Božské milosrdenství vyžaduje, abychom tomuto učení věřili a vyhlašovali je celému světu: že Bůh stvořil jednoho muže pro jednu ženu pro život od samotného počátku stvoření.

Našimi slovy i našimi životy musíme říkat celému světu hlasitě a jasně: “Chcete-li být šťastni, musíte následovat Boží plán pro svátost manželství.”

To je Boží milosrdenství.

Svatý Maximilian Kolbe, velký světec z Osvětimi, tomuto učení rozuměl a bránil ho proti takovým lidem, jakými byli Adolf Hitler a Josef Stalin, kteří opustili křesťanské učení o stvoření a vydali se do náruče učení o evoluci. Poslední vyučování svatého Maximiliana před jeho odchodem do osvětimského bunkru, kde zemřel hladem, bylo věnováno obraně této nádherné pravdy.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments