mind-over-matter

Mysl nad hmotou

pavelkabrtFakta pro stvoření Napsat komentář

Proč je myšlenka “na počátku nebyla žádná mysl” nesmyslná?

Calvin Smith

Z creation.com/mind-over-matter připravil Václav Dostál, překlad Pavel Kábrt – 01/2016. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com (CMI).

Přítomnost systému kódovaných informací uvnitř živých organismů je pro evolucionisty nepochopitelný hlavolam. Bibličtí kreacionisté to však vidí jen jako další příklad, jak věda podporuje víru v Boha Bible, ve Stvořitele. Evolucionistické scénáře, jak mohly symbolické jazyky vzniknout materialistickými procesy, musí usilovat vysvětlit jejich původ bez mysli. Jsou však jejich vysvětlování rozumně založena na vědeckých znalostech, které ohledně kódované informace máme (z pozorování/experimentů)?

“Ze všech našich vědeckých pozorování víme, že kódované jazykové systémy jsou všechny libovolné v tom smyslu, že význam obsahu informace není závislý na hmotě a/nebo energii, které ji přenášejí.”
[Obsah] DNA, ‘jazyk života’, je nejsofistikovanější jazykový systém, který jsme kdy viděli. [Ne sama DNA, ale to, co přenáší] Je to až doposud objevený velmi výkonný, ucelený a všestranný komunikační nástroj, a pokračující vědecký výzkum stále odhaluje hlubší a hlubší vrstvy informačního obsahu. Kreacionisté věří, že nejsofistikovanější kód musí pocházet od nejsofistikovanější mysli, kterou si můžeme představit – od Boha. Vymlouvat se na možnost ‘jednoduššího’ kódu, který se vyvinul nejprve, a časem se stával stále složitějším, je chybné hned na několika rovinách (a navíc nic takového nebylo pozorováno, takže je to založeno na prázdné víře), takže jde o velice diskutabilní záležitost. Kódy, bez ohledu na svoji jednoduchost, pozorovatelně jsou a vždy byly jen produktem mysli.

Žádná mysl

V ateistickém evolucionistickém světovém názoru neexistuje žádná mysl, která by tvořila, jen náhodné procesy řízené přírodním výběrem. Problém je, že genetické mutace jsou výsledkem pravopisných chyb v už existujícím a replikujícím se genetickém kódu a přirozený výběr může jen ‘vybrat’ výhodnější genetickou informaci z už existujícího systému. Žádný z těchto procesů nemůže vysvětlit vlastní původ jakéhokoliv systému symbolických kódovaných informací.

Zde jsou tři pozorování, potvrzená vědou, která ukazují, proč kódovaná genetická informace nemůže být výsledkem ‘bezmyšlenkovitého’ procesu …

1. Ať je to hmota jakákoliv, na hmotě nesejde (kódy jsou libovolné)

Ze všech našich vědeckých pozorování víme, že kódované jazykové systémy jsou všechny libovolné v tom smyslu, že význam informačního obsahu není závislý na hmotě a/nebo energii, pomocí kterých je informace přenášena. Kouřové signály mohou přenášet mnoho různých sdělení, ale význam těchto zpráv není závislý na spáleném popelu, rozptýleném ve vzduchu, který přenáší obsah zpráv.

Větvičky stromů nemají žádný informační obsah, ale když je sestavíme na zemi do tvaru slova ‘P-O-M-O-C’ pak nyní obsahují informaci. Takže informace je závislá na uspořádání, kterým upravíme hmotu a/nebo energii přepravující informaci, ne na hmotě samotné. Slovo ‘pomoc’ může být přenášeno kouřovými signály, větvičkami, pískem nebo písečnými vlnkami, ale žádný z těchto způsobů není jakkoli zvláštní nebo rozhodující pro vznik samotného sdělení. U DNA platí to samé.

Syntéza proteinů, překlad DNA, m-RNA transkripce (české titulky)

Online blog Oxford University Press popisuje, jak podobně ukládá informaci DNA:

 • “Biologická informace, uložená v molekule DNA, závisí na uspořádání stavebních bloků — tj. na jejich pořadí. Jestliže se pořadí DNA změní, tak se změní i obsažená informace. Po úvaze nad tímto principem — že uspořádání jednotlivých znaků v lineární sekvenci ovlivňuje informaci v té sekvenci uloženou — nám to není tak cizí jak by to mohlo napoprvé vypadat. Je to vlastně koncept, na němž je zapsaná informace založena: každá věta v tomto textovém bloku je složena z vybraných položek — písmen abecedy — která jsou v různých pořadích. Tato různá pořadí písmen tvoří různá slova, která přenášejí čtenáři různé informace.”

Evolucionisté ale rychle poukážou na to, že fyzikální vlastnosti spojené s podstatou DNA nejsou nijak zvláštní:

 • “Není nic zvláštního na atomech, nacházejících se v molekule DNA; nejsou odlišné od atomů, nalézajících se v tisících jiných molekulách, z nichž je vytvořeno lidské tělo.”1

A to právě prokazuje naši pointu: informace v DNA živých organizmů není produktem chemie DNA o nic víc, než je informace knihy produktem molekul inkoustu.

2. Co to všechno znamená? (kódům přiřazuje význam mysl)

Podle naší zkušenosti je význam každého kódovaného signálu přidělen tvůrcem kódu. Například před dvěma sty léty by slovo ‘internet’ nemělo žádný význam pro kohokoliv mluvícího anglicky [i jiným jazykem]. Jakmile byla tato technologie vyvinuta, bylo vytvořeno i slovo a byl mu přidělen význam, takže začal existoval způsob, jakým to popsat.

Když použijeme test pro získání řidičského průkazu, potenciální řidiči musí nastudovat mnoho dopravních symbolů či značek, z nichž mnohé jsou pro ně neznámé. Význam každého symbolu je přidělen tvůrcem těchto symbolů a je zaznamenán, a nyní se žáci musí učit z té mysli, která je původně udělala. Bez příručky nebo instruktora by byli ztraceni.

3. Ztracen v překladu (nahodilost nevytváří informaci)

Každý si může vytvořit svůj vlastní jazyk, bude-li chtít. K přenosu kódu můžeme použít gesta rukou, klikání, elektrické pulsy atd. Ale význam každého symbolu, který bychom použili, musí být nadefinován vynálezcem kódu. Nic si samo od sebe nepřiděluje význam (bez mysli). Jestliže si tedy vytvoříme svůj vlastní jazyk, tak pokud nevysvětlíme smysl použité symboliky někomu dalšímu, bude to bez dešifrování (pomocí mysli) nepoužitelné.

Ve výše zmíněném článku Oxfordské univerzity se říká: “Jestliže se změní pořadí v DNA, tak se změní i v ní obsažená informace.” Tohle je ovšem jen velmi kusé sdělení. I kdyby existoval mechanismus, který by samovolně produkoval třeba písmena abecedy, například náhodné nakupení písmen zkerfluberdp, pro běžného čtenáře by to nemělo žádný význam. Můžeme být schopni z písmen vystopovat slovo ‘flek’ nebo ‘dub’ a argumentovat, že mají význam a byla náhodně ‘vytvořena’, ale tato slova už mají význam jim přisouzený a jsou jednoduše rozpoznána proto, že ten význam už existoval. Zkerfl neznamená nic, a nikdy nebude nic znamenat až do doby, kdy tomu někdo přiřkne význam.

Podobně mutace v DNA ničí původní zprávu a vyúsťuje v degradaci signálů při sestavování genetického materiálu. Z toho téměř vždy plyne do určité míry zkažený produkt (proteiny). To je důvod, proč mutace (domnělý ‘motor’ evoluce) ‘nevyvíjí’ vůbec nic.

K určení významu je potřebná mysl. Počítače mohou být naprogramovány na vnitřní dešifrovací nebo rozpoznávací schopnost, aby tak rozlišily ‘pokud X, pak bude odezva typu Y’, ale všechna tato data byla do nich naprogramována inteligentní myslí.

Jazyk vyžaduje inteligenci

“Stojí tedy materialisté pevně na zemi, když tvrdí, že ‘věda’  podporuje myšlenku, že naturalismus je nejlepším vysvětlením původu života? Odpovědí je důrazné NE.”

Evolucionisté často souhlasí s kreacionistickými pozicemi v odlišných souvislostech. Nedávný titul článku hlásá: “Super-inteligentní mimozemšťané se mohou pokoušet o kontakt se Zemí, ale lidé asi ještě nejsou schopni zachytit tyto signály, říká vrcholný vědec Seti”2 který odkazuje na Dr. Nathalii Cabrol. Jaký je závěr? Zaprvé, už samotná schopnost rozpoznat, že jde o kód z vesmíru, natož ho ještě dešifrovat, vyžaduje mysl. Zadruhé, kódovaný signál by jistě znamenal, že pochází z inteligentní mysli ‘tam někde’. Proč uznávat, že kódovaný signál z vesmíru dokazuje inteligentní mysl a pak říkat, že kódovaná informace v DNA se vyvinula bez inteligence?

Kromě toho evolucionisté věří, že hominidi (naši předpokládaní předkové) začali bez lidské řeči, protože jednoduše nebyli dostatečně inteligentní ke komunikaci sofistikovaným kódovaným jazykem. Z čehož plyne, že bylo potřeba vysoce inteligentní mysli k tvorbě kódovaného jazyka. To potvrzuje kreacionistickou pozici. K tvorbě kódovaného jazykového systému je nezbytná inteligentní mysl. Aby člověk mohl být ateistický materialista, musí věřit, že jazyky se mohou vytvořit samy od sebe, zatímco dešifrovací zařízení pro tento specifický kód se muselo ‘vyvíjet’ souběžně, až to vyústilo v živý organizmus.

Vzdejme to

Jedna sekulární výzkumná skupina o níž už jsme dříve psali už asi vzdala naději na odhalení toho, co nazvali “Základní otázky výzkumu původu života.” Tato skupina nabízela milión dolarů komukoliv, kdo vysvětlí, odkud se vzal genetický kód. Jejich tři hlavní otázky byly:

 1. Jak molekulární evoluce vygenerovala metabolický návod a instrukce používající daný systém symbolů?
 2. Jak prebiotická příroda nastavila všechny ty soubory konfigurovatelných spínačů pro integraci tak mnoha nezávislých obvodů?
 3. Jak neživá příroda sestavila nukleotidy do sekvencí tak, aby tím byly vyjádřeny instrukce pro ribozómy k sestavení aminokyselin do toho správného prostorového uspořádání proteinů?

Jejich webové stránky nyní prohlašují:

 • 26. října 2013 Řídící výbor vědecké nadace pro otázku původu života odhlasoval pozastavení programu Cena za odhalení původu života a dočasně pozastavuje nabídku na vyplacení ceny. Po celých 13 let od doby, kdy byla Cena za odhalení původu života oznámena v NATURE a SCIENCE, nebyl podán žádný takový návrh, který by prošel od prvního posouzení k vyšší posuzovací komisi. Nikdo se ani nepokusil reagovat, natož odpovědět na kteroukoliv z otázek, pro které byla Cena zřízena. Většina otázek kolem nabídnuté ceny se soustřeďovala na toto: “Jak neživá prebiotická příroda nastavila či naprogramovala první genom?”

Mají tedy materialisté pevnou půdu pod nohama, když trvají na tom, že ‘věda’ je na straně myšlenky, že naturalismus je nejlepším vysvětlením původu života? Odpovědí je důrazné ‘ne’. Jak samy webové stránky Původu života tvrdí:

 • “Literatura o původu života pokračuje v obcházení a ignorování tohoto problému (odkud pochází biologická informace), pokud tento problém přímo nezametá pod koberec.”3

Nevyhnutelný vědecký závěr je, že život byl vytvořen Super-inteligencí, daleko za obzorem našeho porozumění. Popírání těchto důkazů je antivědou. Proč to ale někteří (někdy i inteligentní) lidé po celém světě dělají? Řim 1:18-23 to popisuje jasně:

 • “Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.”

Nebo jak profesor D.M.S. Watson připustil před několika lety:

 • Evoluce [je] všeobecně přijímaná teorie ne proto, že může být dokázána její pravdivost logicky provázanými důkazy, ale proto, že jediná alternativa, speciální stvoření, je jasně neuvěřitelná.4

Každý věří něčemu neuvěřitelnému

Kreační i evoluční pozice o původu informace a života spočívají na víře a jsou skutečně neuvěřitelné v tom smyslu, že jdou za hranici úplného lidského porozumění. Ale jeden scénář předpokládá superinteligentní mysl, tvořící kódovaný jazykový systém a druhý postuluje neinteligentní hmotu, generující symbolický jazyk bez inteligentního přispění. Dává větší smysl názor, že všemohoucí mysl může vytvořit nižší bytosti s myslí, nebo to, že žádná mysl vytvořila extrémně inteligentní mysl mající vědomí a schopnost o tomhle všem přemýšlet?

“Informace v DNA živých organizmů není produktem chemie DNA o nic víc, než je informace knihy produktem molekul inkoustu.”

Evolucionistický přeborník Richard Dawkins, když byl tázán v interview: “Genom vypadá hodně jako kód, že ano?” odpověděl:

 • Ano, velice. Je to fascinující fakt. Mám za to, že tak to muselo být. Mám dojem, že evoluce přirozeným výběrem by nemohla fungovat, kdyby genetika nebyla digitální, kdyby nebyla určitým odvětvím počítačové vědy.

Potom řekl:

 • Rád bych porozuměl původu života. Cítím, že my darwinisté rozumíme velice dobře, jak se život vyvíjel poté, kdy se objevil přesný genetický kód. Ale tento úplně první krok, vznik samoreplikující se entity, je stále záhada.*) 5

Jenže my jsme pozorovali že jazyky byly vytvářeny inteligentními myslemi. A nikdo nevěří, že počítačové programy se vytvářejí samy. Jak v evoluci věřící profesor Paul Davies jednou řekl:

 • Jak hloupé atomy samovolně napsaly svůj vlastní software … ? To nikdo neví … … neexistují žádné známé fyzikální zákony schopné vytvářet informaci z ničeho.6

Věda je založena na pozorování. Co jsme pozorovali? Mysli generují informace. Hmota to nedělá.

Mysl je nad hmotou. Znovu nalézáme kreační model jako nadřazenou vědeckou hypotézu.

Odkazy a poznámky

 1. Jonathan Crowe, SciWhys: What is DNA and what does it do?, OUPBlog (Oxford University Press), 28 February 2011, blog.oup.com/2011/02/dna.
 2. Zolfagharifard, E., Super-intelligent aliens could be trying to contact Earth, but humans may not be able to pick up the signals yet, says Seti’s top scientist, Dailymail.com, dailymail.co.uk 17 September 2015.
 3. lifeorigin.org.
 4. Watson, D.M.S., Adaptation, Nature 124:233, 1929.
 5. Schulson, M., Salon’s Richard Dawkins peace summit: “I am against all religion … I think I’d call myself a lover of truth. I’m intolerant of ***”, salon.com, 12 Oct 2015.
 6. Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, 18 September 1999.

Poznámka Pavla Kábrta

Richard Dawkins říká:

 • …my darwinisté rozumíme velice dobře, jak se život vyvíjel poté, kdy se objevil přesný genetický kód…

Kupodivu jeho kolegové si to nemyslí:

 • V Altenbergu 16 … bylo uznáno, že evoluční teorie, kterou většina aktivních biologů přijímá, a která je učena na současných školách, není schopna vysvětlit naši existenci“ (str. 19)
 • „Vlna vědců nyní zpochybňuje roli přírodního výběru, ačkoli jen málo z nich to veřejně přizná“ (str. 20)
 • „Naše vzrůstající tušení se pevně ukotvuje … že prostě nemáme teoretické a analytické nástroje, kterými bychom smysluplně vysvětlili tu ohromující pestrost a složitost živých organizmů“ (toto stojí na pozvánce ke konferenci do Altenbergu, str. 31).
 • „V podstatě si myslím, že nikdo neví, jak evoluce funguje“ (Jerry Fodor, str. 34)
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments