Mocně uchvácen pravdou o stvoření

Jakob HaverOstatní, různé Napsat komentář

Tas Walker hovoří s geofyzikem Dr. Peterem Vajdou o vědě o Zemi a její historii

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 08/2020. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní obrázek z LOGOS INSTITUT.

Peter-Vajda

Geofyzik Dr. Peter Vajda

Peter Vajda, Ph.D. je vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu věd o Zemi, při Slovenské akademii věd v Bratislavě. Vystudoval geofyziku na Univerzitě Komenského v Bratislavě, se specializací v oboru paleomagnetismus a doktorát získal na Univerzitě New Brunswick, Fredericton, Kanada, kde prováděl výzkum zemské gravitace.

V dnešní době si lidé myslí, že vědci nevěří v Boha ani Bibli, ale Peter je jedním z mnoha vědců, kteří tyto myšlenky popírají. Je to úspěšný vědec, který plně věří Bibli.

Dr. Vajda (je to maďarské jméno, vyslovované VIE-da) je mezinárodně uznávaným vedoucím útvaru gravimetrie a geodynamiky Ústavu věd o Zemi. Osobně se podílel na více než 60 odborných pracech, které prezentoval na konferencích po celém světě, včetně Jižní Afriky, Kanady, Fidži, USA (také na Havaji) a v několika evropských zemích.

„Kamarád ho seznámil s Biblí, kterou začal po večerech číst. Během několika dní byl uchvácen.”

Ve svém výzkumu se zajímá především o geofyziku se zaměřením na gravitační pole Země, jeho pozorování a interpretaci. Jednou z důležitých aplikací jeho výzkumu je studium magmatu hluboko uvnitř sopek pomocí pečlivého měření gravitační síly v okolí. To vede vědce k chápání procesu, jak se spící sopky znovu probouzejí, a lze tak předcházet hrozbě nadcházejících erupcí. To pomáhá chránit lidi před sopečnými výbuchy.

Peter vyrůstal na Slovensku (které bylo dříve součástí Československa) ve spořádané a šťastné rodině. Jeho otec přednášel na univerzitě fyziku a jeho matka vyučovala na vysoké škole. Peter si dobře pamatuje, že jeho rodiče ho milovali a rodina si spolu užívala různé společné aktivity v přírodě, jako je turistika, plavání, lyžování, snowboarding a horolezectví.

Byla to právě jeho vášeň pro život v přírodě s jejími krásami, která u Petera podnítila studium matematiky a fyziky. “Měl jsem představu, že budu hodně pracovat v terénu a v expedicích.”

Zjistil však, že něco je špatně

Peter vzpomíná: „Byl jsem spokojeným ateistou. Pevně ​​jsem věřil, že svět a život vznikl evolucí, i když jsem o tom nic nevěděl. A sám sebe jsem považoval za dobrého člověka, který nikdy nikomu neublížil.“

Věci se začaly měnit až během jeho pobytu v Kanadě. Kamarád ho seznámil s Biblí, kterou začal po večerech číst. Během několika dní byl „uchvácen“. Jak četl, uvědomil si, že je sobecký, využívá lidi a také je zraňuje. To ho přimělo přemýšlet o tom, že v jeho srdci je něco špatně, a začal více uvažovat o životě.

„Bibli jsem začal číst od Genesis,“ vysvětlil Peter, „a je úžasné, že ačkoli jsem byl ateista a evolucionista, nenechal jsem toho. Jak jsem četl dál, postupně mi docházela pravda o tom, že srdce člověka je porušené. To odpovídalo mé vlastní zkušenosti. Hlavou se mi honily myšlenky: „Proč mi to moji rodiče neřekli? Proč mě to neučili ve škole?“

Když četl o zvířecích obětech ve Starém zákoně, cítil, že potřebuje očistit, aby za něho někdo obětoval beránka bez vady. „Nakonec jsem se dostal až do Nového zákona a tam jsem objevil řešení – jako moje oběť zemřel Ježíš Kristus na kříži před 2 000 lety.”

Peter pokračoval: „Věděl jsem, že Bible má pravdu ohledně porušenosti lidského srdce, a tak jsem dospěl k závěru, že bude správné najít lék.“ Nakonec klekl na kolena a požádal Boha, aby ho zachránil. Peter vzpomíná: „A Bůh to udělal. Časem jsem si uvědomil, že se ve mně děje něco nového. Získal jsem nové hodnoty života. Měl jsem nové touhy. Zjistil jsem, že Bůh je živý a osobní.“

Peter-Vajda2

Dr. Vajda při práci ve Vysokých Tatrách (Slovensko)

Jak to bylo s evolucí

Peterovo evoluční přesvědčení mu při četbě Bible kupodivu nepřekáželo. Původ a historie vesmíru nebyly v té době v popředí jeho myšlenek. Spíše ho zaměstnávala otázka spravedlnosti a ospravedlnění.

Evoluce přišla na scénu asi o dva roky později. Bylo to v souvislosti s původem smrti. Podle evoluce je smrt přirozenou součástí života na Zemi a existuje už stovky milionů let. Jenže podle Bible žádná smrt původně neexistovala. Ta přišla na svět až v důsledku neposlušnosti prvních dvou lidí, Adama a Evy.

„Měl nepříjemný pocit z toho, jak vědci mluvili o mnoha věcech s takovou jistotou, např. že Země je stará miliony let.”

Peter vysvětluje: „A tohle mě to zasáhlo. Uvědomil jsem si, že je to buď-anebo. Okamžitě jsem přijal biblický popis původu smrti, založený čistě na autoritě Božího slova. Pro mě je Bible nekonečně vyšší než lidské spekulace. Můj postoj byl ten, že konečnou pravdou je Boží Slovo. On má veškerou moudrost; On byl jediným „očitým svědkem“ historie; je to On, kdo nám odhaluje pravdu.“

S tímto rozhodnutím jsem začal hledat, kde a jak bylo evoluční vysvětlení špatné. “Byl jsem mimořádně motivovaný, protože pracuji profesionálně ve výzkumu na akademické půdě a většina lidí, které jsem znal, považovala evoluci za fakt. Chtěl jsem poznat všechny možné podrobnosti o chybách v evolučním myšlení.“

Není to empirická věda

V této souvislosti Peter zmínil svou výzkumnou práci k magisterskému titulu1 v Bratislavě. Studoval paleomagnetismus, tedy magnetismus Země v minulosti, údajně sahající zpětně miliony let. Vzpomíná si, jak byl dokonce i jako ateista ve snaze získat informace o dávné minulosti hluboce znepokojen všemi těmi neznámými. Měl nepříjemný pocit z toho, jak vědci mluvili o mnoha věcech s takovou jistotou, např. že Země je stará „miliony let“. Vzpomíná si, že se ptal sám sebe: „Jak to můžeme vědět? Jak si můžeme být tak jistí?“

Peter žertovně poznamenal: „Nakonec jsem z paleomagnetismu utekl, abych pracoval ve fyzikální geodézii a geofyzice, konkrétně na úseku gravimetrie. Byl jsem velmi šťastný. Teď jsem mohl zkoumat věci, které byly ověřitelné empirickou vědou založenou na faktech – na skutečném pozorování.“

Při porovnávání izotopů existuje řada neznámých.

Tato připomínka Peterovi potvrdila, že nemůžeme odkrývat původ a historii Země pomocí „vědy“. “Minulost je pro empirickou vědu nepřístupná. Pozorování lze provádět pouze v současnosti. Vše ostatní je pouhou rekonstrukcí, v níž klíčovou roli hraje víra.“

Říká: „Bůh tohle již vysvětlil v knize Job 38:4, totiž že jediné skutečné poznání o počátcích je v Jeho Slově. On u toho všeho byl a On nám tyto znalosti odhalil. Ale On nejenže zná historii Země díky očitému svědectví; Ve skutečnosti to vše – On sám – vykonal.“

„Minulost je pro empirickou vědu nepřístupná. Pozorování lze provádět pouze v současnosti. Vše ostatní je pouhou rekonstrukcí, v níž klíčovou roli hraje víra.”

Jedno téma, které Peter zpočátku považoval za obtížné, bylo radioaktivní datování a stáří Země. Ale i zde se vše vyjasnilo, jakmile poznal rozdíl mezi empirickými znalostmi a spekulacemi. “Empirické znalosti, tedy to, co se skutečně měří, jsou poměry izotopů. Stáří je diskutabilní interpretací zakládající se na neověřitelných předpokladech. Navíc skutečně zvolená hodnota je vybrána tak, aby odpovídala zavedené naturalistické filozofii. Ačkoli to evolucionisté nechtějí říkat nahlas, stáří, které citují, je přijímáno vírou.“

V jeho pátrání po skutečné tváři evoluce mu velmi pomáhala hojná kreacionistická literatura, která se těmito „vědeckými“ záležitostmi zabývala. “Byl jsem nadšený zjištěním, že pokud začneme biblickými předpoklady, výsledky se nádherně kryjí s opravdovou historií světa.”

Peter je toho názoru, že laické veřejnosti by ve vědách o Zemi prospělo porozumění „prostorovému (3D) inverznímu problému“. To se týká problému rekonstrukce trojrozměrné (3D) struktury a vlastností nitra Země pomocí pouze dvojrozměrného (2D) pozorování z povrchu Země. Peter vysvětlil, že není možné dosáhnout jedinečného řešení, protože mnoho různých 3D modelů může stejně dobře vyhovovat povrchovým datům 2D. “Všimněte si, že pokud přidáme časový rozměr a pokusíme se rekonstruovat hlubokou minulost Země, jak mnohem větší nespolehlivosti náhle čelíme – v podstatě jde o 4D problém. Nespolehlivost a nejednoznačnost je větší o více než jeden řád,“ řekl Peter. „Tato vlastní, vnitřní nejistota znamená, že veškerá materialistická, ateistická a evoluční tvrzení o původu a historii jsou v konečném důsledku náboženstvím, a jejich přijetí je otázkou víry.“

Peter-Vajda3

Peter Vajda v terénu poblíž Kapského Města v Jižní Africe.

Nejzajímavější a nejzásadnější otázka

Pozitivní stránkou je, že Peter odkazuje na mnoho vědeckých důkazů, které dávají možnost pochopit Bibli a důvěřovat jí. V geologii to představuje hojnost a zachování fosilií, horizontální a vertikální rozloha sedimentárních vrstev, jejich deformace a styčné plochy mezi nimi. Ještě přesvědčivější jsou důkazy z biologie: nemožnost chemické evoluce, nepřekonatelné problémy v biologické evoluci a ohromující důkazy designu.

Peter poznamenal: „Ze všech otázek v lidské touze po poznání považuji za nejzajímavější a nejzásadnější právě původ a historii vesmíru i života. A jsem přesvědčen, že skutečnou historii vesmíru odhaluje Bible a lze se na ni plně spolehnout.“

Odkazy a poznámky

  1. Rerum Naturalium Doctor (RNDr.): Titul udělovaný na Slovensku a v České republice je ekvivalentem magisterského titulu v přírodních vědách. Nesmí být zaměňován s Doctor rerum naturalium (Dr. rer. Nat.), což je další evropská postgraduální vědecká kvalifikace, udělovaná např. v Rakousku a Německu a je ekvivalentem k Ph.D.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments