Meze biologických změn

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Nathaniel T. Jeanson, Ph.D.

(Z www.icr.org/article/5479/ přeložil M. T. – 7/2010)

Vědecký tým z oboru vědy o živé přírodě (life sciences) z Institutu pro výzkum stvoření pracuje na několika klíčových výzkumných otázkách týkajících se biologického vzniku organizmů. První dvě otázky se zabývají vlastní přirozeností a významem taxonomie (klasifikace živých organizmů), biologickými hranicemi společného předka a významem hebrejského výrazu pro druh (1). Tato třetí otázka míří k limitům biologických změn.

S jakým objemem biologických změn počítá Bible? Geneze 1 jasně učí, že Bůh stvořil specifické druhy (kind) živých organizmů a že zmínění tvorové nevznikli pomalým a postupným procesem evoluce. Navíc rodokmeny v Genezi i jinde v Písmu svědčí o tom, že k tomuto stvořitelskému aktu došlo v nedávné minulosti – před méně než 10 000 roky – a nikoli před miliardami let. I dnes však pozorujeme u živých organizmů zřetelné změny; dokonce i člověk je může šlechtit i křížit, a tak vlastně též uměle měnit jejich vlastnosti. Ale do jaké míry lze vůbec měnit druhy, jak je chápe Geneze 1?

Genesis 6-7 nám zřetelně říká, že k uvedeným změnám může docházet pouze v omezené míře. Zmíněné dvě kapitoly líčí, jak Bůh nařídil Noemovi, aby vzal na palubu Archy dva jedince každého druhu (totéž slovo jako v Genezi 1) suchozemských tvorů, aby se zachovalo semeno veškerých druhů – slovo „semeno“ používá Písmo i jinde a znamená „potomstvo“. Z výroků v obou uvedených kapitolách vyplývá, že:

  • Nedostal-li se nějaký druh do Archy, nezachovalo se jeho potomstvo (semeno) do popotopní doby, a proto vymřel.
  • Hypoteticky myšleno, nepřežil-li nějaký druh živého organizmu v Arše, znamená již tento samotný fakt, že ani seberozsáhlejší změny existujících „druhů“ (které plavbu v Arše přežily) nemohly napomoci k oživení tohoto ztraceného „druhu“, jelikož jeho potomstvo (semeno) bylo už navždy ztraceno. Biologické změny probíhají tedy pouze v omezené míře – druhy nelze změnit v druhy jiné.

Tyto postřehy z Bible staví badatele před důležitou otázku pro výzkum: Kde jsou v biologii mezidruhové bariéry? Jakým způsobem Bůh zakomponoval tento mechanizmus do přediva biologických struktur jednotlivých tvorů?

V současné době zmíněný výzkumný tým studuje příslušnou literaturu ve snaze najít ověřitelné hypotézy o tom, kde by mohly ležet ony meze změn. Domníváme se, že bychom je mohli najít ve vývojové biologii různých tvorů. (Pozor: nezaměňovat evoluční biologii za vývojovou biologii, která se zabývá studiem procesů růstu a vývoje organismů, nikoli evolucí – pozn. edit.) K tomuto závěru nás vedou následující důvody:

  1. Pojem druh se patrně vztahuje k morfologii (tvarovým vlastnostem). Již slovo druh jako takové znamená zjevně „tvar“ (viz kniha „Původ ze společného předka a Bible“, na kterou odkazujeme v dalším výkladu a která analyzuje význam slova druh). I kdyby to však implikovalo meze reprodukce (tj. „množte se podle svých druhů“), existuje jasná souvislost mezi zděděným genotypem (souborem všech genů vložených do zárodku organizmu bez ohledu na jejich umístění v buňce) a fenotypem (zevním vzhledem).
  2. Vícebuněční tvorové budují svou morfologii stále znovu od počátku – každá jejich generace počíná jedinou buňkou – proces tvorby gamet (pohlavních buněk jako je třeba spermie a vajíčko) přitom vynuluje druhově specifickou morfologii toho kterého tvora jen proto, aby ji po oplodnění opět vybudoval.
  3. Takže programy vývojové biologie řídí morfologii.
  4. Chceme-li tedy změnit morfologii, musíme nejdříve změnit vývojový program.
  5. Meze morfologických/biologických změn budou patrně spočívat ve vývojových programech určujících, jak ten který tvor vypadá. Tahle logika představuje nicméně jen jednu z mnoha hypotéz – tato otázka je předmětem dalšího aktivního výzkumu.

Existence mezí biologických změn nám klade ještě další otázku: Kde se tu vzala celá ta úžasná biodiverzita, které jsme dnes svědky? Touto problematikou se bude zabývat tým biologů Institutu pro výzkum Stvoření jako svým příštím klíčovým tématem.

(Dr. Jeanson je samostatným vědeckým pracovníkem; vystudoval buněčnou a vývojovou biologii na Harvardské univerzitě, kde získal Ph.D.)

Odkazy

  1. See Jeanson, N. 2010. New Frontiers in Animal Classification. Acts & Facts. 39 (5): 6; and Jeanson, N. 2010. Common Ancestry and the Bible-Discerning Where to Draw the Line. Acts & Facts. 39 (6): 6.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments