days-of-noah

Jako za Noemových dnů

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Ken Ham

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 03/2020.

Má naše generace nějaké srovnání v biblické historii? Jen těžko lze nevidět podobnost s dobou Noemových dnů. Čím více dnešní lidé popírají biblickou Potopu, tím více se podobají lidem z doby, kdy žil Noe.

„Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka.“ (Matouš 24:37)

Bez ohledu na to, jak někdo interpretuje Matouše 24, není pochyb o tom, že Kristus odkazoval na vzpouru a soud za Noemových dnů, což přirovnal k následné vzpouře lidstva a nadcházejícímu soudu. Je to vážné varování pro každou generaci.

V Novém zákoně čteme, jak Noe reagoval na zlo své doby: „Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil Archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry.“ (Židům 11:7).

Noemova věrnost při budování Archy a jeho důvěra v Boha nám dává příklad velké víry a ukazuje, jak jeho poslušnost vůči Bohu skutečně odsoudila zbytek světa, který se vzbouřil proti svému Stvořiteli. Noe postavil archu, jak přikázal Bůh, a pak ve víře on a jeho rodina prošli dveřmi Archy, a tak mohli být zachráněni před soudem vodou.

“To lze vidět jako obraz spasení – stejně jako Noe a jeho rodina prošli dveřmi, tak i my musíme projít „dveřmi“, abychom byli zachráněni.”

To lze vidět jako obraz spasení – stejně jako Noe a jeho rodina prošli dveřmi, tak i my musíme projít „dveřmi“, abychom byli zachráněni. Ježíš řekl: „Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ (Jan 10:9).

Podíváme-li se dnes na naši západní kulturu, v mnohém zřetelně vidíme, že nám připomíná dobu Noemových dnů.1 „Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé.“ (Genesis 6: 5).

Považme, co dnes pozorujeme v naší západní kultuře:

  • Zkaženost se zvyšuje úměrně tomu, jak se lidé stále více soustřeďují na sebe a opouštějí Boha.
  • Tím, jak stále více lidí opouští původní význam a smysl manželství a současně podporují ohavnost homosexuálního chování, se v srdcích šíří zlo.
  • Miliony lidských bytostí jsou masakrovány v matčině lůně – a je to legální. Jen v Americe bylo od roku 1973 potratem zabito asi 56 milionů dětí – takže německý holocaust ve srovnání s tím bledne.
  • Lidé stále více uctívají raději přírodu než Boha, který stvořil svět. Například počátkem roku 2013 v Coloradu v USA se lidé poté, co byl zastřelen los, shromáždili a konali vigilii za losy – dokonce se drželi za ruce a zpívali chvalozpěv „Amazing Grace“ (prastará a velmi známá křesťanská píseň „Vzácná milost“, pozn. překl.). Přitom téhož dne bylo v USA zavražděno v matčině lůně téměř 4 000 dětí – a jak se zdá, toho si tito aktivisté nevšímali.
  • Vidíme rostoucí agresivitu ateistů, kteří zesměšňují křesťany a snaží se démonizovat a odsouvat na okraj společnosti ty, kteří se drží křesťanské víry.
  • Lidé v církvích, včetně mnohých církevních vůdců přistupují v Božím Slově na mnohé kompromisy a oslabují tak autoritu jeho učení.
  • Bible, modlitba, stvoření a Bůh – Stvořitel jsou ze státních vzdělávacích systémů téměř zcela vyloučeny.
  • Stále více právních předpisů hájí na školách výuku náboženství proti Bohu, tedy evoluci a miliony let.

A seznam by mohl pokračovat – vskutku žijeme v době velké zkaženosti. Naštěstí Bůh je velmi trpělivý, jak čteme ve 2. listu Petra: „Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“ (2. Petr 3:9). Ale On nebude mlčet navždy. Stejně jako za dnů Noe přijde čas, kdy Bůh zavře dveře spasení a přivede soud k vypořádání se s lidskou vzpourou.

A soud již začal

V některých ohledech Bůh naši západní kulturu již soudí. Například Římanům 1:24–26 nás nenechává na pochybách, že typickým znakem pro vynesení Božího soudu je otevřené homosexuální chování. Žijeme v době, kdy se projevy homosexuality staly doslova epidemií napříč našimi západními národy. A Bůh stahuje brzdící vliv Ducha svatého z těchto vzpurných kultur, včetně USA.

Římanům 1 také říká, že v takové kultuře, která se staví v ve vzpouře proti Bohu uvidíme ty, kteří svévolně „potlačují pravdu“ (Římanům 1:18) a „Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky.“ (Římanům 1:23–25).

Slova Římanům 1 lze v podstatě stále více vnímat jako popis našeho světa – světa, který se každým dnem stává podobnějším generaci Noemových dnů.

Naše odpověď

A stejně jako Bůh nechal Noeho postavit Archu, která varovala lidi před nadcházejícím soudem a ukazovala na milost Boží poskytnutím Archy spásy, musíme i my varovat lidi před nadcházejícím soudem (tj. konečný soud ohněm) a dát jim vědět, že Bůh poskytl „Archu“ spasení. (Naší „Archou“ spasení je Pán Ježíš Kristus – On je těmi „dveřmi“, skrze které musíme projít, abychom mohli být spaseni.)2

Nikdo z nás neví, kdy přijde čas Kristova návratu. V souvislosti s tímto Druhým příchodem a konečným soudem je nám v Božím slově řečeno: „Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.” (2. Petr 3:8–9).

Není tedy žádný čas na otálení. Nyní je třeba využít každé příležitosti k tomu, abychom lidi varovali.

Poznámky

  1. Ačkoli “celý svět leží ve Zlu” (1 Jan 5:19) a „cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu“ (Římanům 3:19), přesto měl Západ v minulých stoletích hluboký křesťanský vliv, který nyní rychle klesá a vypadá to, že obyvatelům Západu hrozí větší odsouzení (viz Lukáš 12:48).
  2. Jakob Haver: Všimněte si, že tehdy mohl být před Potopou zachráněn pouze Noe a jeho rodina (tj. 8 lidí), ale nyní mohou vejít „dveřmi Archy“ všichni lidé, kteří vírou přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments