Hitlerovy děti „panské rasy“ pronásleduje jejich minulost

pavelkabrtDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Russell Grigg

Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 08/2012. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní foto: Děti, narozené v Lebensborn.

Courtesy of Richard Freimark

Foto se svolením Richarda Freimarka Muzeum paměti holocaustu v USA

V letech 1935-1945 se v Německu narodilo zhruba 10 000 dětí, a dalších zhruba 9 000 v Norsku, jako součást nacistického plánu v oblasti genového inženýrství vybudovat árijskou „panskou rasu“ čili nadlidi. Tahle skutečnost se nazývala program Lebensborn čili „Zřídlo života“. Byly zřizovány zvláštní kliniky, kde bylo esesákům umožňováno (1) pářit se s modrookými nordickými blondýnkami, které neměly v rodokmenu žádné Židy; z těchto spojení se měly rodit „rasově čistí“ Němci. A potomstvo takto zplozené bylo pak vychováváno v pěstounské péči párů oddaných nacizmu nebo ve zvláštních sirotčincích.

V Německu existovalo nejméně deset domovů Lebensborn (2), devět pak v nacisty okupovaném Norsku, kde mohly svobodné těhotné ženy tajně porodit, aniž o tom jejich rodiče věděli (3). Narozené děti byly pak pokřtěny v rituálu, kdy byla nad nimi držena esesácká dýka a matka přísahala poslušnost nacistické ideologii (4). Bylo-li nějaké dítě narozené v rámci zmíněného programu postižené, bylo zabito nebo posláno do koncentračního tábora (5).

Sociální darwinizmus v akci

Uvedené skutečnosti představovaly sociální darwinizmus čili eugeniku v akci. Eugenika aplikuje darwinovskou evoluci s cílem vyprodukovat lepší potomstvo stimulováním porodnosti „zdatných“ a omezováním porodnosti „méně zdatných“ (6). Domovy Lebensborn se staraly o ty prvně jmenované a snažily se tak napomoci přírodnímu výběru; v koncentračních táborech pak končili ti druzí (7) – došlo v nich k vyhlazení téměř 11 milionů „neužitečných jedlíků“, jak to prokázal Norimberský proces.

“Narozené děti byly pak pokřtěny v rituálu, kdy byla nad nimi držena esesácká dýka a matka přísahala poslušnost nacistické ideologii.”

Hitlerovo Německo bylo prosáklé tímto sociálním darwinizmem. V podstatě to bylo proto, že:

 1. Darwinův Původ druhů byl přeložen do němčiny roku 1860 /8/, pak byl německy vydán roku 1875 i jeho Původ člověka (ze kterého plynulo, že Darwin sám je sociálním darwinistou!). A články o eugenice z pera Darwinova bratrance Sira Francise Galtona, které logicky na Darwina navazovaly, byly do němčiny přeloženy začátkem 20. století.
 2. Ernst Haeckel (profesor zoologie na univerzitě v Jeně v Německu od roku 1865 do roku 1909) se stal „předním Darwinovým evropským apoštolem hlásajícím evangelium evoluce s evangelizačním zanícením, nejen univerzitní inteligenci, nýbrž i prostému člověku, pomocí populárněvědeckých knih, a pracujícím třídám pomocí přednášek v pronajatých halách“ (9).
 3. Na německý národ působil po mnoho let ateizmus Friedricha Nietzscheho (1844-1900), který formuloval myšlenku „Bůh je mrtev“. Nietzsche věřil, že (jeho verze) evoluce vytvoří nakonec bytost označenou jako Übermensch, „superman, jehož vzdálenost od běžného člověka bude větší než vzdálenost mezi člověkem a lidoopem“ (10). Pak „superrasa“ těchto bytostí bude diktovat svoji vůli slabým a bezcenným.

Široké masy Němců (včetně vědců i čelných představitelů církví) pak přijaly sociální darwinizmus, protože jej považovaly za vědecky správný. Bergman připojuje sarkastickou poznámku: „A o jakou větší autoritu než o vědu mohli rasisté opřít své názory?“ (11)

Hitler a Darwin

Violetta Wallenbornová s fotografií.

Violetta Wallenbornová

Na malé fotografii je Violetta Wallenbornová na rukách svého otce, během návštěvy bývalého domova Lebensborn „Harz“ ve Wernigerode v Německu roku 2006. Byla jedním z dětí  vybraných a „vyšlechtěných“ nacisty pro své „árijské“ kvality jako součást snahy Adolfa Hitlera vybudovat vyšší rasu.

Hitler se tak stal šiřitelem darwinistických rasistických názorů. Ve své autobiografii Mein Kampf (vydáno 11 milionů výtisků, název znamená „Můj boj“) Hitler okomentoval zprávu, že se nějaký „černoch“ stal právníkem, takto: „…jde o případ trestuhodného bláznovství vychovávat bytost, která je od narození pouhým antropoidem /lidoopem/ až do stavu, kdy bude možné předstírat, že se tato bytost změnila na právníka“ (12).

Richard Weikart, profesor novodobých evropských dějin na Kalifornské státní univerzitě, píše, „Jelikož Hitler považoval evoluční pokrok za zásadně dobrý, věřil, že nejvyšším dobrem je s evolučním procesem spolupracovat… Pokud evoluce dosáhne určitých cílů, pak darwinovský mechanizmus ukazuje, jakými prostředky: nárůst rozmnožování ‚nejzdatnějších‘ lidí za účelem nahrazení těch méně zdatných v boji o existenci“ (13). Tímto způsobem byl obhajován program Lebensborn.

Ty nejškodlivější myšlenky v Mein Kampf má na svědomí právě evoluční ideologie. V knize se to hemží pojmy jako boj, selekce, přežití nejzdatnějších, vyhubení slabých, míšení krve atd. Hitler například napsal, „Ten, kdo se v tomhle světě, kde zákonem života je neustálý boj, tomuto zápasu vyhýbá, nemá právo žít“ (14).

O myšlence, že pacifizmus by mohl vyústit v chaos, napsal, že „naše planeta putovala prostorem po dlouhé miliony let, bez lidí, a někdy v budoucnosti by se tak mohlo stát opět – zapomenou-li lidé, že kdykoli dosáhli nějaké vyšší existenční úrovně, bylo to…díky respektování a přísnému dodržování železných zákonů Přírody“ (15).

“Hitler ospravedlňoval svůj rasizmus poukazem na darwinizmus.”

Hitler ospravedlňoval svůj rasizmus poukazem na darwinizmus. Napsal, „Silnější musí vládnout, a nepářit se se slabším, neboť to by znamenalo obětování vlastní nadřazenosti. A pouze slaboch od narození může považovat tuhle zásadu za krutou, a činí-li tak, je to právě proto, že je slaboch a hlupák; neboť kdyby zmíněný zákon neřídil evoluční proces, pak by vůbec nebyl myslitelný vzestupný vývoj organického života“ (16) (zvýraznění dodáno).

Hitler pak pokračoval, „Nepřeje-li si Příroda, aby se slabší jedinci pářili se silnějšími, tím méně si přeje, aby se vyšší rasa mísila s nižší; protože v takovém případě by všechny její snahy vytvářet po stovky tisíc let evolučně vyšší úrovně bytí mohly ztroskotat“ (17) (zvýraznění dodáno).

Volání po přijetí

Místo toho, aby se staly součástí nové vyšší rasy, trpěly děti zplozené v domovech Lebensborn po skončení druhé světové války a zhroucení nacistického Německa nesmírně. Coby nemanželské děti z programu propagace nacizmu prožily mnohé z nich své životy ve zmatku a vyloučeny ze společnosti. Další tyto děti poté, co zjistily pravdu o svém původu, prožívaly trauma (2). V Norsku čelily děti narozené z norských matek a německých vojáků – „děti nepřítele“ – nelítostné diskriminaci, a často byly šikanovány, bity a nazývány „nacistickými sviněmi“.

V listopadu 2006 se asi 40 pamětníků sešlo ve Wernigerode v Německu („tam, kde stál domov akce Lebensborn Harz, a kde se narodilo přes 1 100 dětí ze zmíněného programu“), aby si vzájemně dodali odvahy a vyměnili si vzpomínky na svůj život plný hanby a hrůzy ze zjištění, že byli zplozeni na klinikách nacistického Německa, aby byli jeho příští elitou.

Z lidí přítomných na uvedené schůzce „pramálo sálalo sebevědomí supermanů, k jejichž dráze byli zrozeni. Trýznily je běžné neduhy spojené se stárnutím, někteří byli shrbení, někteří otylí, mnohým ztmavly vlasy, špatně viděli a slyšeli“ (18).

Dítě z Lebensborn Ursula Jaeckelová, nyní 62letá, vyprávěla, jak byla po prohrané válce týrána ostatními dětmi i svou macechou (18). Gisela Heidenreichová, narozená v domově Lebensborn v Norsku, byla dcerou důstojníka SS a německé sekretářky. Její dětství provázelo bití a nadávky ze strany adoptivních rodičů i spolužáků. „Byli jsme stvořeni k superrase a skončili jsme jako ubožáci tážící se, „Kdo jsem? Jak jsem se tady octla?“, prohlásila (19). Helga Kahrauová říká, „Být dítětem z Lebensborn je stále zdrojem hanby“ (2). Tahle hanba je trpkým dědictvím pro ty, kdo byli zplozeni, aby vládli světu – nevinné pěšáky v nacistické ďábelské hře.“

hitlers-children

Foto se svolením Muzea paměti holocaustu v USA

Poučení pro dnešek

Myšlenka, že jedna rasa, a zejména běloši, a z nich pak rasa nordická/árijská/teutonská/německá, je nadřazena všem ostatním, je fatální omyl. Byla však nadšeně šířena v amerických školních třídách Hunterovou Občanskou biologií, učebnicí, proti které byl veden Scopesův proces roku 1925.

Bible nám říká, že jsme všichni příbuznými, protože všichni pocházíme z jednoho páru, Adama a Evy (Genesis 3:20, Skutky 17:26), a pak, po Potopě, z jedné rodiny, rodiny Noemovy (Genesis 7:23, 9:1).

Však také kdyby Hitler a jeho nacističtí přívrženci byli plně přijali a řídili se důsledně vírou, že všichni lidé pocházejí z Adama a Evy, a jsou si tedy rovni před Bohem Stvořitelem, jak to učí Bible ve Starém i Novém zákoně, nikdy by nebylo došlo ani k programu Lebensborn s veškerou jeho bolestí ani k holokaustu se všemi jeho hrůzami.

Video-dokument

darwin-to-hitler

Spustit video: Od Darwina k Hitlerovi (české znění Pavel Kábrt, zdroj: DiscoveryScienceNews)

Odkazy a poznámky

 1. SS: Německy: Schutzstaffel, původně Hitlerova „ochranná garda“, která později vyrostla v jednu z nejmocnějších a nejbrutálnějších nacistických organizací.
 2. Většina archivů o Lebensbornech byla SS na konci 2. světové války zničena, ale nedávno byly v Berlíně nalezeny některé záznamy, které se zachovaly. Hammer, J., Hitler’s children, Newsweek International, 20 March 2000, www.rickross.com/reference/hate_groups/hategroups164.html.
 3. Lebensborny byly také v Rakousku, Francii, Belgii, Holandsku, Polsku a Lucemburku (4). K tomu mnoho tisíc dětí s ´árijskými´znaky bylo uneseno z okupovaných zemí Východní Evropy do Německa.
 4. ‘Himmler byl můj patron’, www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-2439127,00.html, 14 December 2006.
 5. BBC News, Nacistická minulost pronásleduje ´árijské´děti, 13 June 2005, news.bbc.co.uk/2/hi/world/europe/4080822.stm.
 6. Termín ´eugenika´ znamenající ´urozenost´ byl vytvořen v roce 1883 sirem Francisem Galtonem, Darwinovým bratrancem. Viz Grigg, R., Eugenics … death of the defenceless, Creation 28(1):18–22, 2005.
 7. Program Lebesbornů a program ´konečného řešení´ plynových komor byl kontrolován Hitlerovým zástupcem SS Reichsfuehrerem (vrchní velitel) Heinrichem Himmlerem.
 8. Druhé vydání Darwinova O původu bylo přeloženo 1863, třetí vydání 1867, šesté vydání 1876 a nový německý překlad byl vydán 1916.
 9. Taylor, I., In the Minds of Men, TFE Publishing, Toronto, p. 185, 1984. See also Grigg, R., Ernst Haeckel: Evangelist for evolution and apostle of deceit, Creation 18(2):33–36, 1996.
 10. Encyclopaedia Britannica 24:938, 15th edition, 1992..
 11. Bergman, J., Darwinism and the Nazi race holocaust, Journal of Creation 13(2):101–111, 1999.
 12. Hitler, A., Mein Kampf, English translation by James Murphy, 1939, Fredonia Classics, New York, p. 401, 2003.
 13. Weikart, R., From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany, Palgrave Macmillan, New York, pp. 211 and 215, 2004. See review by Sarfati, J., The Darwinian roots of the Nazi tree, Creation 27(4):39, 2005.
 14. Ref. 12, p. 266..
 15. Ref. 12, p. 265.
 16. Ref. 12, p. 262.
 17. Ref. 12, p. 263.
 18. The Scotsman, ‘Master-race’ children revisit past, 6 November 2006, news.scotsman.com/international.cfm?id=1640452006.
 19. Hall, A., (Daily Mail) Hitler’s children living in torment, Courier-Mail (Brisbane) 7 November 2006, p. 26.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments