cosmic-evolution

Evoluce: ta není jen o biologii

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Sami významní evolucionisté přiznávají, že v sázce je toho mnohem, mnohem víc

Keyton Halley

Z Creation.com přeložil Pavel Kábrt – 12/2014. Vyšlo na stránkách CMI. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Cosmic evolution (kliknout na obrázek pro zvětšení)

Internetový kurz „Kosmická evoluce“ Harvardovy univerzity rozděluje historii vesmíru na osm epoch evoluce: částicovou, galaktickou, hvězdnou, planetární, chemickou, biologickou, kulturní a budoucí.

“To nemá s evolucí vůbec nic společného!” Takhle obvykle reagují evolucionisté na výzvu kreacionistů, aby uvedli důkazy pro abiogenezi (nápad, že život vznikl spontánně z neživé hmoty). Říkají, že evoluce není o původu života; je jen o následném vývoji oné prvotní živé formy až k té obrovské rozmanitosti rozšířených živých forem, které teď obývají náš svět.

Jistěže je férové rozlišovat mezi oběma tvrzeními. Když ale kreacionisté abiogenezi zahrnují do “evoluce”, nedělají nic nepatřičného ani zmatečného vůči tvrzení, že život měl materialistický původ spolu s tvrzením, že veškerý život pochází ze společného původu. Jádro věci je však spíše v tom, že pojmy jako je abiogeneze, univerzální společný předek a údajný vývoj hvězd, galaxií a planet z jednodušších struktur – to je vše propojeno jedno s druhým, jako jsou propojena vlákna v mnohem větší sporné pavučině. Naši kritici rádi uměle vymezují limity rozsahu debaty, zvláště když přijde do takových oblastí jako je vznik života, kde je to přecpáno důkazy proti nim. Ale v konečném pohledu, zápas není jen o biologii – zápas je o pohledy na svět. A jak uvidíme, samy vůdčí evoluční prameny často používají termín ´evoluce´ pro mnohem víc než je jen biologická teorie o společném předku.

Původ života – to není žádné tabu

Někdy tvrzení “evoluce není o abiogenezi” je jen snaha získat body – ukázat, že kreacionisté jsou “neznalci”. Ovšem velmi často jde jen o snahu vyjádřit, že je od kreacionistů nerozumné zatěžovat evolucionisty otázkami vůbec prvního původu života. Jsou tu však tři důvody, proč tomu tak není.

“Tvrzení, že abiogeneze není součástí evoluce, je ve skutečnosti jen pouhou taktikou, jak se tomuto tématu vyhnout.”

Zaprvé, evolucionisté téměř univerzálně věří, že život povstal z mrtvé hmoty přirozenými mechanizmy. Mnozí ateisté se tím, že vyšachovali Boha z celkového obrazu, zbavili jakékoliv jiné možnosti (což znamená, že i když tvrdí, že život na zemi byl zanesen nějakými mimozemšťany, jejich vlastní původ musí opět pocházet z nějaké formy abiogeneze). U teistických evolucionistů by se dalo očekávat, že ti vyznávají Boha alespoň jako původce života. Místo toho však, typicky, zastávají víru, že přirozené materialistické vysvětlení původu života bude jednou nalezeno, a argumentují (dosti zmatečně), že každý poukaz na nadpřirozeno je nelegitimní vyznávání boha mezer.1 Když tedy jako kreacionisté kritizujeme abiogenezi, nemíříme na špatný terč. Protože v abiogenezi věří drtivá většina našich oponentů.

Dr Eugenie Scottová

Foto: Dr Eugenie Scottová, dlouhodobá ředitelka (až do roku 2013) nabubřele pojmenované organizace National Center for Science Education (Národní centrum vědeckého vzdělávání), a výherce Ceny Richarda Dawkinse za rok 2012. Tato humanisticky laděná skupina v USA zasvětila své aktivity proti kreacionismu a hlásání evolucionismu.

Zadruhé, evolucionisté pravidelně a dogmaticky hlásají abiogenezi do veřejnosti, a používají k tomu peněz daňových poplatníků. Skrze školy, média a dalšími způsoby. Jinými slovy, nejenže evolucionisté vyznávají tyto pohledy, ale ještě jsou na křižáckém tažení přesvědčit o tom i další.

Zatřetí, a to je důležité, samotní evolucionisté běžně nazývají svoje materialistické scénáře o původu života ´evolucí´. A považují tyto scénáře za část svojí grandiózní povídačky o tom, kde se tu vzal celý vesmír a jak se všechno samo od sebe vyvinulo od píky. Kupříkladu webová stránka Harvardské univerzity s kurzem ´Kosmická evoluce´obsahuje pojednání o ´chemické evoluci´, což je o tom, jak „život na této Zemi začal pomocí velmi pomalé evoluce neživé hmoty.“2 Nebo si vezměte zuřivou antikreacionistku Dr Eugeii Scottovou, která, i když chce zachovat ´koncepční oddělení´3 původu života od evoluce, stejně si ale dává právo mluvit o vlastním životě jako vyvíjejícím se a připouští, že „Evoluce v sobě zahrnuje o mnoho víc než jen lidské bytosti a z toho důvodu i mnohem víc než jen živé organizmy.“4

Dalším příkladem je zářijové vydání Scientific American z roku 1978, které bylo specielně zaměřeno na evoluci, a zahrnovalo jeden větší článek o ´Chemické evoluci a původu života´. Čteme tam:

 • J. B. S. Haldane, britský biochemik, byl asi první, který si uvědomil cenu redukční atmosféry, bez kyslíku, jako požadavku pro evoluci života z neživé organické hmoty.“ (5)

Takže tvrzení, že abiogeneze není součástí evoluce, je ve skutečnosti jen pouhou taktikou, jak se tomuto tématu vyhnout. Pro evolucionisty je to totiž trapný problém, takže je jednodušší toto téma zakázat než o něm debatovat. Pokud však evolucionisté ani nevědí, jak mohl celý proces vůbec začít, pak se jejich evolucionistická rozprávka ocitá ve značných potížích.

O čase

Je tedy zřejmé, že mnoho křesťanů bude souhlasit, že postoj CMI k původu života a jeho pestrosti souvisí s kontroverzním tématem evoluce, přesto nás budou nadále obviňovat, že se soustřeďujeme na věk země (a vesmíru). Jinými slovy tak, jak někteří evolucionisté tvrdí, že otázka původu života je mimo diskuzi o evoluci, to samé si někteří křesťané myslí o věku země. Kolikrát jsme už slyšeli křesťany, kteří věří na milióny let, jak říkají, že nezáleží na tom, kdy to Bůh stvořil, ale jen na tom, že to prostě stvořil? Typicky však ti, kteří toto říkají, si nikdy nedali práci popasovat se s našimi argumenty. Třeba jedna věc: opakovaně jsme poukazovali na to, že víra ve starou zemi vytváří vážné biblické a teologické problémy.6 Zde se jen soustředíme na vysvětlení, proč je chybou oddělovat evoluci a dlouhé věky jako nesouvisející témata.

Pochopitelně, protože popírají univerzálního společného předka, nejsou kreacionisté staré země ochotni mluvit o sobě jako o evolucionistech. Ovšem pokud se obou těchto skupin zeptáte, jak vzniklo slunce, měsíc a hvězdy, nebo kde vzala země svoje oceány vody nebo atmosféru, mají na to pořád ty samé odpovědi. Obě skupiny věří, že přirozené procesy dostačovaly k formování toho všeho. Ale nezapomeňme, že pravá podstata miliónů let byla původně odvozena z délky času, který příroda potřebovala (pokud by to dokázala) k vytvoření těchto a podobných věcí. Navíc evolucionisti popisují všechny tyto procesy rovněž jako ´evoluci´. Když nám např. Eugenie Scottová říká, že evoluce je o „mnohém víc než jen o živých organizmech“, myslí tím vznik vesmíru a všech jeho podstatných částí. Formuluje to takto: „Astronomická evoluce pojednává o kosmologii: o původu prvků, hvězd, galaxií a planet. Geologická evoluce se zabývá evolucí naší planety: jejím původem a kumulativními změnami během času.“4

Mnoho tváří evoluce

Podobně je to s výše zmíněnou webovou stránkou Harwardské kosmické evoluce7, která je rozdělená do osmi epoch evoluce: částicové, galaktické, hvězdné, planetární, chemické, biologické, kulturní a budoucí. Jinými slovy je biologická evoluce jen jednou malou částí mnohem rozsáhlejšího evolučního příběhu, toho samého příběhu, ze kterého pocházejí ony dlouhé časové věky a který kreacionisté staré země přijímají. Jestli tedy na jedné straně „starozemáci“ budou odmítat biologickou evoluci, bylo by férové, aby připustili, že jejich víra v milióny let je stále snoubí s většinovým obsahem evoluční historie.

“Evoluce je hydrou s mnoha hlavami, které všechny pramení z přesvědčení, že realitu lze vysvětlit bez biblického Boha.”

V tomto bodě by někteří mohli namítnout, že termín ´evoluce´ má řadu významů, které tu hrají svoji roli, a není tedy správné házet je všechny do jednoho pytle jako stejně problematické. Jenže, co vlastně spojuje astronomickou, geologickou, chemickou a biologickou evoluci? Spojuje je pokus vysvětlit celý vesmír a všechny tyto epochy bez Boha, ukázat, že Boha ke vzniku historie vesmíru a historie popsané v Genesis nebylo třeba. Když evolucionisté řeknou, že se vesmír vyvinul, myslí tím, že se vytvořil pouze přirozenými (hmotnými) procesy. Starozemští kreacionisté běžně chápou, že vědecká obec přijímá biologickou evoluci proto, že svoje materialistické závěry přijímají dřív, než jsou prokázány. Proč si ale myslí, že je tento problém omezen jen na biologii? Není to žádná náhoda, že ti, kteří věří na biologickou evoluci, věří také, že hvězdy, planety a život vznikly samy od sebe přirozenými materialistickými procesy. Myšlenka, že se hvězdy a planety zformovaly jen tak přirozeně, má obrovské problémy, ale je stále vlečena dál jen proto, že nadpřirozené vysvětlení bylo a priori odmítnuto.

Chceme-li tedy konfrontovat naturalistické dogma, které proniká vědeckou komunitou, nestačí, že jen oponujeme biologické evoluci. Ty samé materialistické předsudky jsou proklamovány v kosmologii a geologii, což znamená, že stáří země je rovněž rozhodující částí této bitvy.

Uchvácení si Božího trůnu

Protože je ve svých základech evoluční teorie aplikovaný materialismus, nepřekvapuje, že mnoho evolucionistů vidí evoluci jako všeobjímající princip. Například Sir Julian Huxley při oslavách století od vydání Darwinova Origin of Species (O původu druhů) roku 1959, vystoupil se svým ´světským kázáním´, ve kterém prohlásil, že „všechny aspekty reality jsou podrobeny evoluci, od atomů a hvězd k rybám a květinám, od ryb a květin k lidské společnosti a hodnotám – vpravdě,…všechna realita je jedinečný proces evoluce.”8

A stejně jako podle harvardské webové stránky se vyvíjí celá fyzikální realita, tak se vyvíjí i kultura, náboženství a budoucnost. (Ona webová stránka se ani neostýchá vydávat prohlášení o metafyzickém významu lidských bytostí9, nebo vyzývat k okamžitým krokům na zabránění přemnožení.10)

Rozmáchlá tvrzení, jako jsou tato, nám poslouží k ilustraci poznámky, kterou učinil Michael Ruse, že „Evoluce je svými vyznavači propagována jako něco víc než jen pouhá věda. Evoluce je prohlašována za ideologii, světské náboženství – plnoprávnou alternativu ke křesťanství, dávající člověku smysl života i mravní zásady.“11 Pro tyto evolucionisty je skutečně zcela konzistentní chápat víru v evoluci jako materialistickou podezdívku a přesvědčení, že evoluce vykonává mnohé činy, které byly předtím přisuzovány Stvořiteli. A právě toto je přesně to, proč bibličtí kreacionisté jsou tak vášnivě aktivní ukázat evoluci tím, čím je – lží.

V konečné analýze je evoluce hydrou s mnoha hlavami, které všechny pramení z přesvědčení, že realitu lze vysvětlit bez biblického Boha. Ať už se potýkáme s evolucí astronomickou, geologickou, chemickou, biologickou či jinou její formou, potýkáme se s urážkou a útokem na biblický pohled na svět – a tedy na samotného Boha. Proto je naprosto namístě a správné, aby bibličtí kreacionisté kritizovali evoluci ve všech jejích projevech, ukazujíce tak lidem na pravdu o našem Stvořiteli a na ty věci, které on zjevil ve svém Slově.

Odkazy a poznámky

 1. Karl W. Giberson and Francis S. Collins, The Language of Science and Faith (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2011), pp. 170–175; Ken Miller, Finding Darwin’s God (New York, NY: Harper Perennial, 1999), p. 276.
 2. Chaisson, Eric J., “Theories of Life’s Origin”, Cosmic Evolution website; www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/fr_1/fr_1_chem.html.
 3. Scott, Eugenie C., Evolution vs. Creationism: An Introduction (Berkeley, CA: University of California Press, 2004) p. 27.
 4. Scott, Evolution vs. Creationism, p. 23.
 5. Dickerson, R.E., Chemical Evolution and the Origin of Life, Scientific American 239(3):62–102, September 1978.
 6. Cosner, Lita and Gary Bates, Did God create over billions of years? And why is it important?, 6 October 2011. Carl Wieland, CMI’s views on the Intelligent Design Movement, 30 August 2002.
 7. Meaning ‘evolution of the whole cosmos’, or as some have put it: ‘From nothing to everything, all by itself’.
 8. Huxley, Julian, “The Evolutionary Vision: The Convocation Address”, in Sol Tax and Charles Callender, eds., Evolution After Darwin: The University of Chicago Centennial, vol. 3 (Chicago, IL: Chicago University Press, 1960), p. 249; archive.org/stream/evolutionafterda03taxs/evolutionafterda03taxs_djvu.txt.
 9. Článek říká: „Určitě bychom byli chvástaví, domýšliví a naprosto neskromní, pokud bychom se považovali za konečný produkt změn ve vesmíru, za vrchol kosmické evoluce.“ www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/fr_1/fr_1_future.html.
 10. Článek říká: „Změna je vyžadována a je vyžadována nyní. Protože naše pozice je nyní na strmé části populační křivky, současnost je tedy klíčová. Naše generace – ne ta příští – musí ovlivnit plán změny, aby se změna nestala následkem války, epidemie či hladu.“ www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/fr_1/fr_1_future.html.
 11. Ruse, Michael, How evolution became a religion: creationists correct? National Post, 13 May 2000, pp. B1,B3,B7; creation.com/ruse.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments