Desková tektonika – skutečnost skrytá za teorií

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Myšlenka, že se kontinenty pohybují, zní skoro pošetile… dokud se nepodíváte na fakta.

Dr. Andrew A. Snelling

Z Answers in Genesis přeložil Pavel Akrman – 06/2018.

Jedním z nejneuvěřitelnějších tvrzení moderní vědy je, že se kontinenty pohybují. Když Alfred Wegener v roce 1912 navrhl verzi této teorie, kolegové vědci ho obviňovali z “pseudovědy”, “pomateného blouznění” a “pokročilým tvrdnutím mozkové kůry”. Teď, když je jeho teorie široce uznávána, většina učebnic a muzeí ji představuje jednoduše jako fakt bez podrobného odůvodnění.

Křesťané musí být opatrní na obou stranách extrému, obzvláště pokud jde o téma, které je tak zásadní pro naše chápání historie Země. Jen to, že evolucionisté vyvinuli nějakou teorii, z toho ještě nedělá něco špatného, ale zase na druhé straně vědecký “konsenzus” neznamená, že bychom měli slepě přijímat všechno, co říkají bez prověřování skutečnosti.

Nikdo nechce vypadat jako tehdejší Wegenerovi ostří odpůrci s uzavřenou myslí. Pokud nejsme opatrní, vzdělaní lidé mohou ignorovat cokoli, co říkáme, včetně toho, co říkáme o biblické historii, Kristu a evangeliu.

To není jen intelektuální cvičení. Pátráme-li trochu hlouběji, poskytne nám to nesmírné ​​obohacení pro naše svědectví. Ukáže to, že křesťané si z vědy osvojují to nejlepší. A co je důležitější, ukazuje to sílu biblické zprávy o Potopě, která nám pomáhá lépe pochopit náš svět.

Zvláštní schéma, ​​které si žádá vysvětlení

Přemýšleli jste někdy o tom, proč některé z nejsilnějších zemětřesení zasáhnou místa jako je jižní Kalifornie, ale ostatní regiony zůstávají nedotknuté? Proč aktivní sopky vybuchují v severozápadním Pacifiku, ale středozápad vynechají? Podobné vzorce se opakují po celém světě a žádají si vysvětlení. Jsou to důležité stopy, které signalizují, že zemský povrch se skutečně pohybuje.

plate-global

Průřez Země.

Většina aktivních sopek světa se vyskytuje v lineárních pásmech, které se kryjí se zónami zemětřesení. To je zvláště zřejmé na vnějším okraji Tichého oceánu. Sopky jsou tak hojné, že tento okruh je nazýván “Ohnivým kruhem.” Aktivní sopky chrlí páru, popel a lávu z výchozů žhavé roztavené horniny (tzv. magma) z nitra Země. Proč je tolik sopek právě tady a nikde jinde?

Nejenže zemětřesení procházejí podél okraje Tichého oceánu, ale také obklopují zeměkouli ve vzájemně propojeném vzorci. Řada zemětřesných zón probíhá středem Atlantického oceánu a pak směrem na východ do Indického oceánu, kde se rozdvojuje – jedna větev směřuje severně směrem k Arábii a druhá větev se ubírá na východ do Tichého oceánu. Je zřejmé, že se v těchto zvláštních zónách něco děje.

Důkazy o pohybu desek

Geologové se domnívají, že tento propojený obrazec zemětřesných zón a aktivních sopek označuje okraje “desek”, které rozdělují vnější povrch Země či kůru na více než tucet dílů (přesně řečeno, desky zahrnují vrchní plášť pod úrovní kůry). Tvrdí, že pohyby těchto litosférických desek způsobují zemětřesení a vulkanickou činnost. Mají však nějaké důkazy?

Pozemní pohyb zaměřují satelity

S příchodem satelitních technologií mohou nyní vědci měřit přesné pohyby země na obou stranách okrajů desek. Síť základnových stanic vysílá signály k satelitům, které ukazují, že desky se skutečně pohybují, i když jen hlemýždím tempem několika centimetrů za rok (přibližně stejným tempem jako růst nehtů).

Studium pohybů země je technicky známé jako “tektonika”, takže studium pohybů desek se nazývá “desková tektonika”. (Všimněte si, že nazývat tyto pohyby “kontinentálním driftem” již není přesné. Nyní víme, že oceánské dno se také pohybuje. Ve skutečnosti se desky Pacific, Nazca, Cocos, a Scotia pohybují i přesto, že zahrnují téměř výhradně kůru oceánského dna – viz obrázek 1.)

Způsobují však tyto pohyby desek vulkanickou činnost a zemětřesení?

plate-boundaries-types

Obrázek 1: Různé typy okrajů desek

Země se podle teorie tektoniky skládá z pohyblivých desek. Na jejich okrajích na sebe desky vzájemně působí čtyřmi způsoby, a to s velmi rozdílnými účinky.

plate-boundaries

  1. Desky se podélně třou o sebe. Když se desky dřou podélně o sebe, má to za následek zemětřesení, nikoli však sopečnou činnost. Neslavným příkladem je zlom San Andreas v Californii.
  2. Desky se od sebe oddělí. Kdekoli se oceánské desky od sebe oddělí, ze spodního pláště se zvedne materiál se stejnou chemií jako oceánská kůra. Nejlepším příkladem je Středoatlantský hřbet.
  3. Desky na sebe narazí (oceán-kontinent). Kdekoli se oceánské desky srazí s kontinentálními, okraj oceánské desky sklouzne pod kontinentální. Sopečný materiál (andezit) stoupá nahoru a vytváří pohoří – příkladem jsou Andy.
  4. Desky na sebe narazí (kontinent-kontinent). Kdekoli na sebe narazí dvě kontinentální desky, vytváří žulová pohoří, jako jsou Himaláje.

Chemické testy lávy ukazují, že oceánská kůra podjíždí pod kontinentální kůru

Možná jste si to nikdy neuvědomili, ale Země má dva různé typy kůry. Když v šedesátých letech minulého století začala oceánská plavidla odebírat vzorky oceánského dna, vědci si uvědomili, jak odlišná je oceánská kůra od kůry kontinentální. Pokud se oceánská kůra podsunula pod kontinentální kůru, vědci očekávali, že mohou najít důkazy v lávě, stoupající nahoru na povrch kontinentů.

“Tektonika desek nám dává nahlédnout na události, které se odehrávaly během celosvětové Potopy.”

Rozdíly jsou velmi výrazné. Kontinenty se skládají z mnoha různých typů hornin, ale pokud bychom je všechny rozdrtili, průměrné složení by bylo podobné žule. Naopak vrty do oceánského dna ukázaly, že pod vrstvou bahna je oceánská kůra tvořena čedičem (tmavou vulkanickou horninou). Žuly obsahují hodně křemíku a ne tolik železa a hořčíku, zatímco čediče obsahují výrazně méně křemíku, ale mnohem více železa a hořčíku.

Ochlazovaná oceánská kůra je těžší než horký plášť pod ní. Takže má tendenci klesat. Kontinentální kůra je naopak mnohem lehčí (méně hustá), takže se vznáší. Výsledkem je, že kontinenty “cestují” výše než oceánská kůra. Pokud do sebe narazí, oceánská kůra zajede pod kontinentální kůru, protože je těžší.

Vysoký tlak a teplota při srážce vyvolá tavící reakci, která nakonec vytlačí horké magma z horního pláště směrem k povrchu. Vědci prověřili chemický stav množství lávy na okrajích kontinentů a zjistili, že jsou to zpravidla směsi oceánského čediče a kontinentálních žulových hornin, vytvořené výlevnými magmatickými horninami, tzv. andezity a dacity.

Důkazy pro čtyři typy okrajů mezi deskami

Pokud se litosférické desky vzájemně střetávají, mělo by se to dít jedním ze čtyř způsobů: odtržením, srážkou na dvojí způsob a podélným třením o sebe (obrázek 1) Geologové našli důkazy pro všechny čtyři.

Odtržení

Kdekoli se oceánské desky od sebe oddělí, geologové by očekávali, že najdou výrony lávy z horní části pláště pod puklinou, která tak vytvořila novou oceánskou kůru. Nejlepším příkladem je rozhraní uprostřed Atlantického oceánu. Odtržení vyvolalo topografický rys, známý jako Mid-Atlantic Ridge (Středoatlantský hřbet). Vědci v této oblasti lávu testovali a zjistili, že odpovídá typicky oceánské kůře.

Srážka

Desky se také tlačí proti sobě nebo na sebe narazí. To má dvojí následek.

Pokud dojde ke srážce dvou kontinentálních desek, jejich okraje se v kolizní zóně zbortí, namačkají do sebe a vytvoří tak pohoří. Nejlepším příkladem jsou Himaláje. Zde geologové nalézají materiál spodní kontinentální kůry (žuly), natlačený do navrásněných sedimentárních vrstev.

Pokud narazí na kontinentální desku oceánská deska, je stlačena dolů pod okraj kontinentální desky (to je technicky známé jako subdukce). Jedním z nejznámějších příkladů je pobřeží Peru a Chile. Zde je deska Nazca stlačena pod jihoamerickou desku. Výsledkem je pohoří And. Zde geologové nacházejí lávy, které jsou směsí materiálu oceánské a kontinentální kůry (tzv. andezit).

Podélný pohyb desek

Čtvrtou možnou interakcí jsou desky, které se podélně třou jedna o druhou. Zde geologové zjišťují zemětřesení, ne však sopky. Typicky nejznámějším příkladem je tektonický zlom San Andreas v jižní Kalifornii (viz úvodní obrázek), což je rozhraní desek Tichého oceánu a severní Ameriky). Pokaždé, když se desky v tomto zlomu pohybují, má to za následek zničující zemětřesení.

Důkaz o rozpínání oceánského dna

Jestliže vědci nemohli studovat původní lávy v daném čase, kdy vytékaly ze středooceánských hřbetů, jak mohou vědět, že lávy vycházely z rozhraní mezi dvěma tektonickými deskami a potom je odsunuly od sebe? Vědci zjistili, že lávy při ochlazování vytvářely jedinečné struktury, ​​známé jako magnetické “pruhy” (obrázek 2).

Obrázek 2: Magnetické pruhy – důkaz o rozpínání mořského dna

Kdekoli se desky oddělují, stoupá vzhůru roztavené magma. Jak láva chladne, magnetické částice se nasměrují k magnetickému severu země. Když došlo k přepólování magnetického severu, nové depozity se nasměrovaly opačně. Jedinečný vzor spárovaných magnetických “pruhů” na mořském dně – na obou stranách středooceánského hřbetu – ukazuje, že dno bylo rozšířeno.

Je to trochu složitější, ale takhle to v zásadě funguje. Vypadá to, že zemské magnetické pole v minulosti měnilo směr. Takže pokaždé, když se z mořského dna vylil nový příval čediče a zchladl, zaznamenal jiný směr magnetického pole. To je možné, protože čediče obsahují v minerálech magnetické železo nazývané magnetit. Když tedy magma chladne, oblasti magnetitových krystalů (tzv. magnetické domény) se srovnají podle magnetického pole a “zamrznou” v horninu, zaznamenávající směr magnetického pole Země v té době.

Když v šedesátých letech 20. století zaoceánské výzkumné lodě protáhly přes celý hřeben záznamové zařízení, tuto konfiguraci magnetických “pruhů” našli. Vzorec byl stejný na obou stranách hřbetu a poskytl tak silný důkaz o rozšiřování mořského dna.

Další důkazy o pohybech Země

O pohybech Země existuje mnoho dalších ohromujících důkazů. Jedním z nich je existence hlubokomořských příkopů v subdukčních zónách. Tyto příkopy nalézáme tam, kde se oceánské desky podsouvají pod kontinentální desky (obrázek 3). Jeden z nejznámějších příkopů se vytvořil tam, kde je litosférická deska Pacifiku tlačena pod eurasijskou desku u japonského pobřeží. Klesající deska se ohnula a táhla mořské dno dolů, čímž vytvořila hluboký příkop. Kdykoli se toto mořské dno pohne, vyvolá to masivní zemětřesení. Celou situaci zhoršuje to, že pohyby mořského dna také smýkají vodou nahoře a vytvářejí vlny tsunami, táhnoucí se napříč oceánem a přes pobřeží. Tyto vlny tsunami způsobují děsivou devastaci, jako například tsunami v roce 2011, kdy podél japonského pobřeží bylo zabito 19 000 lidí a způsobené škody dosáhly výše 300 miliard dolarů.

Jiným důkazem pohybu desek je schopnost seismických záznamových přístrojů určit přesnou polohu pohybů pod zemským povrchem, a to přesně tam, kde by tyto pohyby a nárazy měly vyvolávat zemětřesení. V subdukčních zónách seismologové prokázali, že hluboká zemětřesení mají svůj původ přesně tam, kde se horní povrchy subdukčních desek tlačí jak proti vrchním deskám, tak ke spodnímu plášti. To je potvrzením, že dochází k subdukci.

Dalším potvrzením jsou “vulkanické oblouky” vedle příkopů. Pokud se desky ponoří do zemského pláště, vyšší teplota níže v zemi a tření subdukčních desek by měly vytvořit dostatečnou teplotu k roztavení hornin, a to jak v horní části podsunuté desky, tak i v plášti nad ní. Toto magma by mělo stoupat na povrch a vybuchovat sopkami. Jak se očekávalo, sopečné oblouky byly vytvořeny paralelně s každým příbřežním příkopem. Japonské ostrovy byly ve skutečnosti z velké části vytvořeny vulkanickými výbuchy vedle hlubokomořského příkopu.

Úžasnou prognózou deskové tektoniky je také existence desky, která se táhla po západní hranici Severní Ameriky, vytlačila nahoru Skalisté hory a pak zmizela pod kontinentem. Vědci předpokládali, že by se tato deska měla ponořit hluboko do pláště pod západní okraj Severní Ameriky. Svou předpověď mohli ověřit po rozvinutí seizmické tomografie (pomocí seizmických vln mohli vytvořit 3D obraz nitra země). Podle očekávání našli hluboko v plášti chybějící desku, známou jako deska Farallon.

plate-colliding

Obrázek 3: Důkazy o srážkách desek

Oceánské desky podsunuté pod kontinentálními deskami vytvářejí mnoho charakteristických rysů, které lze vysvětlit pouze touto “subdukcí”.

  1. Kde se ponořující deska ohnula a směřuje dolů k mořskému dnu, objeví se hluboký příkop. Jeden z nejproslulejších příkopů vznikl u pobřeží Japonska.
  2. Vedle příkopů vystupují vulkanické oblouky, když se horní povrch podsunuté desky roztaví a magma stoupá na povrch.
  3. Láva, řinoucí se ze sopek, je směsí materiálu jak kontinentální, tak oceánské kůry.
  4. Seizmické přístroje naměří hlavní pohyb v hloubce, kde se ponořená deska srazila s vrchní deskou.

Formování desek během Potopy

Toto je jen několik z mnoha charakteristických rysů, vysvětlujících deskovou tektoniku. Stejně tak vzrušující náhled nám poskytují události, které se odehrály za Noemových dnů během soudu v podobě globální Potopy.

Genesis 7:11 říká, že Potopa se začala provalením “všech pramenů obrovských propastných tůní.” Tato katastrofická exploze horkých vod a vystupující roztavené horniny musela způsobit mohutné trhliny v mořském dně (“obrovské propastné tůně”). Takové trhliny se rychle rozšířily po celém světě, včetně předpotopního superkontinentu, který tak byl roztrhán na současné kontinenty.

Krátce na to studená předpotopní oceánská kůra začala klesat a podsouvala se pod méně hutnou kontinentální kůru, a ta se nadále “vznášela”. Kreační vědec John Baumgardner ukázal, že během takové události, jako byla Potopa, byly pohyby desek ve srovnání s tím, co dnes pozorujeme, mimořádně rychlé. V průběhu roční Potopy byla většina kontinentů posunuta rozšířením mořského dna a nekontrolovatelných subdukcí. Dnes vidíme jen zbytkové pohyby tektonických desek, které jsou však natolik dostatečně silně, aby vysvětlily výskyt všech zemětřesení, aktivních sopek, středooceánských hřbetů a hlubokomořských příkopů na Zemi.

Protože sdílíme varování Božího Slova se skeptickou generací, nemáme žádný důvod ke znepokojení, pokud náš názor bude vnímán jako pseudověda. Desková tektonika, zemětřesení a vulkanické erupce se dnes stále vyskytují a připomínají nám, že zakoušíme následky Božího soudu globální Potopou nad lidskou zkažeností. Lidé potřebují slyšet Ježíšovo varování – tak, jak tomu bylo za dnů Noe, tak bude i v den jeho druhého příchodu, kdy bude podruhé soudit Zemi – tentokrát nikoli vodou, ale ohněm (Lukáš 17: 26-30).

Dr. Andrew Snelling získal akademické vzdělání PhD v geologii na univerzitě v Sydney a pracoval jako výzkumný konzultant geolog jak v Austrálii, tak i v Americe. Jako autor četných vědeckých článků je Dr. Snelling nyní ředitelem výzkumu ve společnosti Answers in Genesis (Odpovědi v Genesis).

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments