datovani-ve-sporu

Datování ve sporu

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Kterému “stáří” budete důvěřovat?

Hansruedi Stutz

Z článku “Dating in conflict” na stránkách CMI přeložil Pavel Kábrt – 06/2017. Permition granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

V roce 1984 jsem byl na geologické výpravě v Mägenwil (Švýcarsko). Shromáždil jsem několik pískovcových vzorků, ve kterých byli zkamenělí mlži. Tato hornina patřila v geologickém systému dle klasifikace ke svrchním třetihorám. Podle evolucionistické víry je tedy tato hornina stará 20 miliónů let.

Ve stejné hornině, zrovna vedle zkamenělých mlžů, byly fragmenty zuhelnatělého dřeva.

Dating in conflictNějakou dobu poté, co jsem sesbíral svoje vzorky, objevil jsem stejný pískovec, jehož původ byl vhodně popsán jako pocházející z Mägenwil a vystaven v ‘Geologisch-Mineralogische Austellung der ETH’ ve Švýcarsku v Curychu — přirozeně též datován na ‘20 miliónů let’.

To znamená, že to dřevo musí být přinejmenším takového stáří. Většinu geologů by nikdy nenapadlo pokusit se datovat zuhelnatělé dřevo pomocí radiouhlíku (14C), tedy dřevo, jako je toto z pískovce v Mägenwil, protože touto metodou nemůže být datováno nic tak starého .

Důvod je tento: radiouhlík se rozpadá velice rychle ve srovnání s ostatními radioaktivními prvky, třeba jako je uran. Řekněme tedy, že po teoretických maximálně 100 000 letech už by žádný radiouhlík nemohl být v takto starém dřevě detekován.

Takže cokoli, co má být opravdu staré milióny let, by nemělo obsahovat žádné pozůstatky detekovatelného radiouhlíku a mělo by dávat ‘nekonečné radiouhlíkové stáří’. Uhlíkové datování, jak se tomu často říká, se tedy nikdy nepoužívá pro ‘staré’ zkameněliny (které obvykle žádný radiouhlík stejně neobsahují).

Jenže já měl pocit, že toto dřevo zřejmě nějaké radiouhlíkové ‘datum’ vykáže, protože jsem byl přesvědčen, že tento pískovec pochází ze zbytků popotopní katastrofy, jen pár tisíc let před námi.

Toto datování ovšem neurčí skutečné stáří tohoto dřeva, vždyť kreacionisté už dlouhou dobu tvrdí, že v důsledku velké nerovnováhy uhlíku na zemi kvůli celosvětové katastrofální Potopě budou současná měření vykazovat chybná stáří, zvláště ta z prvních období po Potopě.1

Nicméně, pokud radiouhlíkové testy na tomto dřevu zaznamenají vůbec nějaké stáří (a všechny zdroje potenciálního znečištění jsou vyloučeny), znamená to, že zde nemůže jít o stáří v miliónech let.

“Takže cokoli, co má být opravdu staré milióny let, by nemělo obsahovat žádné pozůstatky detekovatelného radiouhlíku a mělo by dávat ‘nekonečné radiouhlíkové stáří’.”

A tak jsem zařídil, aby toto zuhelnatělé dřevo bylo ‘datováno’ ve Fyzikálním Institutu bernské univerzity ve Švýcarsku.2 Předpokládám, že taková prestižní laboratoř bude disponovat všemi technikami k vyloučení kontaminace a bude brát v úvahu všechny jiné možné zdroje chyb.3

Výsledek: 36 440 let BP ± 330 let. [BP=before present – před současností]. Toto zjištění, že 14C ve dřevě ještě neměl dost času, aby se zcela úplně rozpadl, je v souladu s tím, co by člověk očekával při znalostech skutečné historie, jak ji v Bibli popisuje Ten, který všechno učinil a Který jako jediný je nekonečný v poznání, moudrosti a moci. Skutečné stáří tohoto dřeva je pravděpodobně nižší než 4 000 let.

A tak to vypadá, že ti, kteří věří na ohromné časové věky, mají jen tři volby:

  1. Toto radiouhlíkové datování přijmout. To by znamenalo, že stáří svrchních třetihor se scvrkne ze 20 miliónů na 36 000 let, asi 500 krát méně. Tím by se celý geologický datovací systém zhroutil.
  2. Svévolně toto radiouhlíkavé datování odmítnout. Aby však takové jednání bylo konzistentní, musel by se přijmout závěr, že radiouhlíkové datování se nehodí jako ukazatel absolutních hodnot stáří, o kterých jsme neustále informováni, což by zrušilo hlavní oporu dogmatu o vysokých stářích.
  3. Ignorovat tento výsledek a doufat, že se to nedoví moc lidí.

Dnes je mnoho lidí, i v církvích, kteří popírají biblický záznam o nedávném stvoření. Kvůli této své víře trvají na tom, že zkameněliny nemají nic společného s celosvětovou Potopou (tu samozřejmě také popírají) a jsou staré milióny let.

Protože zkameněliny ukazují na smrt, utrpení, krveprolévání a nemoci, pak z hlediska těchto lidí se všechny tyto ‘zlé věci’ musely odehrávat dlouho předtím, než Adam přinesl do světa hřích Římanům 5:12, což mělo důsledek v prokletí stvoření Římanům 8:20-22. Je bolestné, že takovýto smrtící kompromis je výsledkem naprosto bláhové víry v “absolutně” pravdivé výsledky stáří z radiometrických metod.

Související články v angličtině

Doplňující média


Datování Země – Jak je stará?

Odkazy a poznámky

  1. Viz video od Russella Humphreyse, Ph.D., Radiocarbon, Creation, and the Genesis Flood [Již není k dispozici, ale viz Chapter 4, The Creation Answer Book]. ‘Nekonečné’ radiouhlíkové stáří, byť by bylo slučitelné s milióny let, by však tyto milióny pochopitelně nedokazovalo; pouze by to mohlo ukazovat ne velmi nízký počáteční poměr 14C k 12C (radiouhlíku k ‘normalnímu’ uhlíku) v předpotopní atmosféře, k čemuž máme několik snadno stanovitelných mechanizmů.
  2. Kopii oficiální zprávy najdete v kartotéce časopisu Creation.
  3. Poznámka vydavatele: I když není nikdy možné být si zcela jist, že byly vyloučeny všechny možné zdroje znečištění a chyb, pověst laboratoří závisí na dodání ‘dobrých’ výsledků. V době, kdy byl prováděn tento test (1985), byl vedoucí této laboratoře členem Kolegia vydavatelů mezinárodního časopisu Radiocarbon. Autor tohoto článku také telefonoval v říjnu 1996 do této laboratoře. Laboratoř potvrdila, že výsledný test (který byl proveden tradiční metodou, ne novější metodou pomocí AMS) zahrnoval všechny dostupné metody k vyloučení kontaminace, což zahrnuje to, co je známo jako korekce δ13C. Toto je zcela zásadní test vzhledem k možnosti, že by dřevo mohlo být konataminováno současnými mikroby během doby, po kterou bylo v zemi nebo i později.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments