scientistsaboutevolution

Co si vědci myslí o evoluci

pavelkabrtÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Z www.helpforhomeschoolers.com přeložil M. T.

Na celém světě jsou vědci, kteří dobře vědí, že evoluční teorie je propadák. Nicméně v obvyklém tisku tento úsudek nenajdete. Taková přiznání činí vědci pouze mezi sebou.

Vědci zpravidla pracují ve velmi úzkých oborech a nevidí obraz vědy v celku, a tedy předpokládají (ačkoli jejich obor evoluci nedokazuje), že ji snad potvrzují jiné vědní obory. Myslí to samozřejmě dobře. Biologové i genetici znají svá fakta, a jejich výzkum evoluci nedokazuje, ale předpokládají, že ji dokazuje geologie. Geologové vědí, že jejich obor evoluci nedokazuje, ale doufají, že ji prokázali biologové a genetici. A ti, kdo fakta o evoluci znají, bojí se o nich mluvit na veřejností, aby nebyli vyhozeni z práce. Nicméně píší články do vlastních profesionálních časopisů a knih, kde evoluční teorii zavrhují.

Kromě občasné kritické přednášky či knihy se většina vědců v klidu věnuje jen svému oboru a nemíchá se do obecných diskusí. Pokud zrovna něco neupoutá pozornost hlavních sdělovacích prostředků, většina lidí nikdy neuslyší to, co si vědci opravdu myslí. Pojďme se tedy podívat na to, co sami vědci říkají:

Výroky v posledním půlstoletí:

„Mám však za to, že musíme pokročit dále než jsme a připustit, že jediným přijatelným vysvětlením je stvoření. Vím, že pro fyziky je to odporné konstatování, i já tak smýšlím, ale nesmíme zavrhnout teorii, která se nám nelíbí, podporují-li ji důkazy z experimentů.“ – *H. Lipson, „A Physicist Looks at Evolution“, Physics Bulletin, 31 (1980), str. 138.

„Vliv evolučního paradigmatu (teoretické soustavy) je tak silný, že tahle myšlenka, která se spíše podobá zásadě středověké astrologie než seriózní vědecké teorii dvacátého století, se stala pro evoluční biology realitou“. – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1985), str. 306 [australský molekulární biolog].

„Protože Darwinova teorie přerušila spojení člověka s Bohem a vydala ho napospas vesmíru bez účelu či konce, byl její vliv tak zásadní. Žádná jiná intelektuální revoluce v moderní době…nepoznamenala tak hluboce způsob, jakým lidé vnímají sebe i své místo ve vesmíru.“ – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1985), str. 67 [australský molekulární biolog].

„Vědci nemají žádný důkaz o tom, že život nebyl výsledkem aktu stvoření.“ – *Robert Jastrow, The Enchanted Loom: Mind in the Universe (1981), str. 19.

„Ve skutečnosti se evoluce stala čímsi jako vědeckým náboženstvím; téměř všichni vědci ji přijali a mnoho z nich je ochotno „překroutit“ svá pozorování tak, aby byla v souladu s ní.“ – *H. Lipson, „ A Physicist Looks at Evolution“, Physics Bulletin, 31 (1980), str. 138.

„Když Darwin četl svou přednášku (napsanou s Alfredem Wallacem) v Linnéovské společnosti roku 1858, jistý profesor Haugton z Dublinu poznamenal: „Všechno, co bylo na ní nové, bylo nesprávné, a to, co byla pravda, bylo staré“. Tohle, jak máme za to, bude konečným verdiktem v celém případu, epitafem darwinizmu.“ – *Fred Hoyle a N. Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space (1981), str. 159.

„Kreace a evoluce dohromady vyčerpávají možná vysvětlení pro původ živých organizmů. Organizmy se buď objevily na zemi zcela vyvinuté nebo ne. Pokud ne, musely se vyvinout z předchozích druhů nějakým procesem modifikace. Pokud se skutečně objevily v plně vyvinutém stavu, musela je vytvořit nějaká všemocná inteligence.“ – *D. J. Futuyma, Science on Trial (1983), str. 197.

„Arogantní nadvláda tohoto mýtu vytvořila rozšířenou falešnou představu, že teorie evoluce byla plně dokázána před sto lety a že všechen biologický výzkum od té doby – paleontologický, zoologický, a nověji i genetický a molekulárněbiologický – poskytuje stále se množící důkazy pro darwinovské myšlenky.“ – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1985), str. 327.

„Dnes je naší povinností zničit mýtus evoluce, považovaný za prostý, mlčky předpokládaný a dostatečně vysvětlený fenomén, který se před námi rychle rozvíjí. Musíme povzbudit biology, aby promýšleli slabiny a odhadované teorie, které teoretici předkládají či formulují jako stabilní pravdy. Podvod je někdy bezděčný, ne však vždy, jelikož někteří lidé vzhledem ke svému sektářskému zaujetí úmyslně přehlížejí realitu a odmítají uznat nepřiměřenost a klamnost své víry.“ – *Pierre-Paul de Grasse, Evolution of Living Organisms (1977), str. 8.

„Myslím, že účinek hypotéz o společném předkovi v systematice je nejen otravný, představuje nejen nedostatek znalostí; myslím, že jde skutečně proti poznávání…Ano, co s evolucí? Jistěže má funkci vědy, ale přináší nějaké pravdivé poznatky? A jsme opět u otázky, kterou předkládám lidem, ´´Existuje něco, co je na evoluci pravdivé?´´ Nepřítomnost odpovědí zdá se naznačuje, že pravda je jinde, a že evoluce nezprostředkovává žádné poznání.“ – *Colin Patterson, ředitel AMNH, projev v Americkém přírodovědném muzeu (5. listopadu 1981).

„V průběhu uplynulého století vždy existovala významná menšina prvotřídních biologů, kteří nikdy nebyli s to vzít na vědomí a přijmout platnost Darwinových výroků. Ve skutečnosti je počet biologů, kteří vyjádřili jistou míru zklamání, prakticky nekonečný.“ – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1986), str. 327.

„Já osobně zastávám pozici evolucionisty, ale truchlím nad faktem, že většina našich promovaných doktorů ví hrozně málo o mnoha závažných problémech evoluční teorie. Tyhle problémy nebudou vyřešeny, dokud na ně studenty neupozorníme. Většina studentů se domnívá, že evoluce je dokázaná, chybějící spojovací článek je nalezen a vše, co zbývá, je uhladit pár ostrých hran. Ve skutečnosti je pravdou pravý opak; a mnoho nedávných objevů …nás donutilo přehodnotit naše základní předpoklady.“ – *Vedoucí velkého postgraduálního programu v biologii, citovaný v knize Stvoření: celá pravda (1982), str. 26.

„Proto je momentální starostí jak biologů tak laiků fakt, že darwinizmus je napadán. Teorie života, která podminovala náboženství devatenáctého století, se prakticky stala sama náboženstvím a jako důsledek je ohrožována čerstvými myšlenkami. Ony útoky nejsou jistě omezeny jen na útoky kreacionistů a náboženských fundamentalistů, kteří popírají darwinizmus z politických a mravních důvodů. Hlavní nápor kritiky vychází od samotných vědců. Pochyby o darwinizmu představují politickou revoltu z nitra vědy spíše než útok mimo rámec vědy.“ – *B. Leith, The Descent of Darwin: A Handbook of Doubts about Darwinism (1982), str. 11.

„Z téměř úplného nedostatku fosilních důkazů vztahujících se k původu kmenů plyne fakt, že jakékoli vysvětlení mechanizmů v tvůrčí evoluci základních strukturálních plánů je závažně zkomplikováno svým hypotetickým charakterem. Tohle by měla uvádět jako moto každá kniha o evoluci. Nedostatek přímých důkazů vede k formulaci, že pokud jde o původ kmenů, existují zde pouhé domněnky; dokonce nemáme ani podklady pro to, abychom určili, do jaké míry jsou tyto názory správné.“ – *Pierre-Paul de Grasse, Evolution of Living Organisms (1977), str. 31.

„Není povinností vědy bránit evoluční teorii, a lpět na ní až do hořkého konce – ať už nabízí jakkoli nelogické a nepodložené závěry. Naopak, očekáváme, že vědci uznají zjevnou a jasnou nemožnost Darwinových výroků a předpovědí…Přetněme pupeční šňůru, která nás tak dlouho omezovala a poutala k Darwinovi. Dusí nás a zdržuje nás.“ – I. L. Cohen, Darwin Was Wrong: A Study in Probabilities (1985).

„Paleontologové (experti na fosilie) zaplatili příliš vysokou cenu za spory o Darwina. Myslíme si o sobě, že jsme jediní oprávnění znalci historie života, ale proto, abychom si zachovali své oblíbené pojetí evoluce přírodním výběrem, posuzujeme svá data tak zkresleně, že téměř nikdy nevidíme samotný proces, který se prý snažíme studovat.“ – *Steven Jay Gould, Pandin palec (1982), str. 181 – 182. (Gould byl profesorem na Harvardu a vůdčím mluvčím evolucionistů ve druhé polovině dvacátého století).

„Darwinizmus není jen vyznáním vědců věnujících se dokazování univerzální role přírodního výběru. Je vyznáním mas lidí, kteří mají přinejlepším matné tušení o mechanismu evoluce, jak jej navrhoval Darwin, nemluvě už o komplikovaných teoriích jeho následovníků. Ano, to, co lidi přitahuje, nemůže být vědecká pravda, nýbrž filozofické přesvědčení, které není tak těžké vystihnout. Darwinizmus je vírou v nesmyslnost existence.“ – *R. Kirk, „The Rediscovery of Creation“, v National Review, (27. května 1983), str. 641.

„Vždycky jsem byl trochu nedůvěřivý k evoluční teorii pokud jde o její schopnost vysvětlit nějakou vlastnost živých tvorů (například dlouhý krk žirafy). Proto jsem se pokoušel zjistit, zda biologické objevy v posledních třiceti letech (přibližně) podporují Darwinovu teorii. Nemyslím, že by tomu tak bylo. Podle mého názoru tato teorie vůbec neobstojí“. – *H. Lipson, „A Physicist Looks at Evolution“, Physic Bulletin, 31 (1980), str. 138.

„Darwinovská teorie evoluce není nakonec ničím víc ani méně než velkým kosmogenickým mýtem dvacátého století…původ života a nových tvorů na zemi je stále do značné míry stejně záhadný jako když Darwin vyrážel na [lodi] Beagle.“ – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1986), str. 358.

„Faktem zůstává, že před sto lety byly důkazy tak děravé, že i v Darwinovi samotném vzrůstaly pochybnosti o platnosti vlastních názorů, a jediný aspekt jeho teorie, kterému se dostalo podpory v posledním století, je její aplikace na mikroevoluční jevy. Hlavní myšlenka jeho teorie, totiž že veškerý život na zemi vznikl a vyvinul se pozvolným postupným hromaděním přínosných mutací, je stále, stejně jako v době Darwinově, vysoce spekulativní hypotézou naprosto bez přímé podpory faktů a velmi vzdálenou od onoho samozřejmého axiomu, který bychom podle některých z jejích agresivnějších zastánců měli uznávat.“ – *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (1986), str. 77.

„George Bernard Shaw kdysi trefně poznamenal, že Darwin měl to štěstí, že potěšil všechny, kdo si chtěli přihřívat vlastní polívčičky. Nuže, i já mám takový vlastní názor, ale potěšen nejsem. Protrpěli jsme dvě světové války a hrozí nám Armagedon. Máme už dost darwinovských klamů.“ – *Kenneth Hsu, „Odpověď“, Geology, 15 (1987), str. 177.

„Groteskní vysvětlení doby vzdálené několik tisíc let je proto bráno vážně, ačkoli je budováno vršením svérázných domněnek na svérázné domněnky, jedné hypotézy ad hoc [vytvořené jen k tomuto účelu] na druhou, a cupováním přediva vědy kdykoli se to jeví vhodné. Výsledkem je fantazie, jež není ani historií ani vědou.“ – *James Conant [chemik a bývalý prezident Harvardovy univerzity], citovaný v časopise Origins Research, roč. 5, č. 2, 1982, str. 2.

„Samozřejmě netvrdíme, že některé organizmy nepřežívají a jiné přežijí. K tomu musí nevyhnutelně docházet [tzn., že některé druhy vymírají]. Otázka, kterou si musíme klást, zní, zda tohle představuje vůdčí hnací sílu organické evoluce? Nemůže být podobný argument rovněž oprávněně zkonstruován k ´vysvětlení´ jakéhokoli rozložení četnosti? Vezměme si například horniny, které se liší svou tvrdostí a také přetrvávají určitý čas. Je zřejmé, že tvrdší horniny jsou lépe ´přizpůsobeny´ k přežívání drsných klimatických podmínek. Jak zdůrazňuje Lewontin, podobný příběh můžeme vyprávět o politických stranách, nezaručených zvěstech, vtipech, hvězdách i odhozených obalech od limonád.“ – *A. J. Hughes a *D. Lambert, „Functionalism, Structuralism, ´Ways of Seeing´, „ Journal of Theoretical Biology, 787 (1984), str. 796-797.

„Mohu si představit pozorování i experimenty, které by vyvrátily jakoukoli evoluční teorii, kterou znám.“ – *Stephen Jay Gould, „Evolution as Fact and Theory“, Discover 2 (5):34-37 (1981).

Starší citáty:

(že by v minulosti byli vědci k evoluci laskavější?)

„Darwinovskou teorii vývoje nelze potvrdit jediným faktem z říše přírody. Není výsledkem vědeckého výzkumu, nýbrž čistě jen výtvorem představivosti.“ – *Dr. Fleischman [zoolog z Erlangenu].

„Téměř neustále se předpokládá, že zvířata s těly tvořenými jedinou buňkou představují ona primitivní zvířata, od nichž jsou odvozena všechna další. Běžně se má za to, že zde byla dříve než všechna ostatní. Pro tuto domněnku neexistuje nejmenší podklad.“ – *Austin Clark, The New Evolution (1930), str. 235-236.

„Hypotéza, že se život vyvinul z neorganické hmoty, je v současné době stále pouhým článkem víry.“ – *J. W. N. Sullivan, The Limitations of Science (1933), str. 95.

„Kde jsme při konfrontaci se záhadou života? Nacházíme se tváří v tvář žulové zdi, do níž jsme ani nezačali tesat…Nevíme prakticky nic o původu, nic o životě.“ – *W. Kaempffert, „The Greatest Mystery of All: The Secret of Life“, New York Times.

„´ Evoluční teorie je zcela nevhodná k vysvětlení původu a projevů anorganického světa.´“ – Sir John Ambrose Fleming, F.R.S., citováno v knize H. Enocha, Evoluce či stvoření (1966), str. 91.

Sir John Ambrose Fleming = angl.fyzik, 1849 – 1945. Věnoval se el. osvětlení, měření el. odporu při nízkých teplotách a bezdrátové telegrafii a telefonii. Zkonstruoval první elektronovou trysku. Je podle něj pojmenované Flemingovo pravidlo levé ruky.

„Nejsem rád, že Darwin obhájil svou záležitost či že jeho vliv ve vědeckém i veřejném myšlení je blahodárný…darwinismus uspěl za cenu úpadku vědecké integrity.“ – *W. R. Thompson, Úvod ke knize Původ druhů *Charlese Darwina [W. R. Thompson je kanadským vědcem].

„Jednou z určujících sil scientismu byla fantazie pracující s náhodou, která mohla vysvětlovat veškeré nepravidelnosti ve sluneční soustavě bez racionálního vysvětlení, přeskakovat mezery v atomové řadě bez důkazů [interval postulovaný teorií Velkého třesku], předpokládat objevy fosilií, které nikdy nebyly objeveny a předpovídat úspěch šlechtitelských experimentů, které se nikdy nezdařily. O takové vědě bychom mohli oprávněně prohlásit, že jde o ´falešně nazývané vědění´“ . – *David C. C. Watson, The Great Brain Robbery (1976).

scientismus = názor hlásající, že zdokonalením vědy se mohou řešit všechny společenské problémy.
„Zejména je pravda, že prostě nemáme spolehlivé důkazy pro to, která skupina se vyvinula z které…Můžeme nalézat oprávněné profesionální argumenty pro to, že kterákoli skupina je potomkem téměř jakékoli jiné.“ – J. Bonner, „Book Review“, American Scientist, 49: 1961, str. 240.

„Měl jsem pohnutky k tomu, abych nechtěl, aby svět měl smysl, tedy jsem předpokládal, že žádný nemá, a byl jsem s to bez jakýchkoli obtíží nacházet schůdné důvody pro tento předpoklad…Filozofa, který shledává, že svět nemá smysl, nezajímá tento problém výhradně z hlediska čiré metafyziky; jde mu také o to dokázat, že neexistuje platný důvod pro to, proč by on osobně neměl jednat tak, jak chce…Pro mne, tak jako nepochybně pro většinu mých vrstevníků, byla filozofie nesmyslnosti v zásadě nástrojem osvobození. Svoboda, po níž jsme prahli, znamenala zároveň osvobození od určitého politického a hospodářského systému i osvobození od jisté mravní soustavy. Nesouhlasili jsme s touto soustavou, protože nám překážela v sexuální svobodě.“ – *Aldous Huxley, „Zpověď vyznavače ateismu“, Recenzováno v : Perspective on the News, roč. 3, červen 1966, str. 19. [vnuk evolucionisty Thomase Huxleyho, Darwinova nejbližšího přítele a mecenáše, a bratr evolucionisty Juliana Huxleyho. Aldous Huxley byl jedním z nejvlivnějších liberálních spisovatelů 20. století]

„Evolucionismus je pohádkou pro dospělé. Tahle teorie vůbec nepomohla rozvoji vědy. Je bezcenná.“ – *Bounoure, Le Monde Et La Vie (říjen 1963) [Ředitel výzkumu v Národním centru vědeckého výzkumu ve Francii].

„Problém původu druhů se za uplynulých 150 let nehnul z místa. Už přešlo sto padesát let, po něž se tvrdí, že evoluce druhů je faktem, ale aniž by byly podány skutečné důkazy a aniž by se někdo vůbec pokusil záležitost vysvětlit. Během uplynulých sto padesáti let výzkumu po této linii [za účelem dokázat tuhle teorii] se nic neobjevilo. Prostě se různými způsoby opakuje to, co řekl Darwin roku 1859. Tenhle nedostatek výsledků je neodpustitelný v době, kdy molekulární biologie už poodhrnula roušku zakrývající tajemství rozmnožování a dědičnosti.“

„Konečně existuje pouze jediný možný postoj, jak jsem právě ukázal: Spočívá ve tvrzení, že inteligence předchází život. Mnoho lidí řekne, že to není věda, nýbrž filozofie. Jediná věc, která mě zajímá, jsou fakta, a tento závěr vychází z analýzy a pozorování fakt.“ – *G. Salet, Hasard et Certitude: Le Transformisme devant la Biologie Actuelle (1973), str. 331.

„Podle této teorie musely existovat nesčetné přechodné formy. Proč je nenacházíme pohřbené v zemské kůře? Proč není veškerá příroda ve zmatku [druhů na půli cesty] místo aby se jednalo, jak to vidíme, o druhy se vším všudy?“ – *Charles Darwin, citován v knize H. Enocha, Evolution or Creation (1966), str. 139.

„ ´Stvoření´, v běžném smyslu slova, si lze snadno představit. Není mi zatěžko představit si, že, v určité dřívější době, tento vesmír neexistoval; a že se tu objevil v šesti dnech…jako důsledek svrchované vůle nějaké předtím existující Bytosti.“ – *Thomas Huxley, citován v knize *Leonarda Huxleye, Life and Letters of Thomas Henry Huxley, sv. II (1903), str. 429.

„Teorie evoluce trpí vážnými nedostatky, které jsou stále zřejmější, jak doba postupuje. Už se nemůže měřit s praktickými vědeckými poznatky.“ – *Albert Fleishmann, zoolog.

„Tvrdím, že ´evoluční teorie´ nefunguje jako předpověď, pokud jde o ekologii, ale že jde místo toho o logickou formulku, kterou lze užít pouze ke klasifikaci nevědecké empirie [teorií] a k demonstraci vztahů, které taková klasifikace zahrnuje…takové teorie jsou vlastně tautologiemi a, jako takové, nemohou činit empiricky testovatelné předpovědi. Vůbec u nich nejde o vědecké teorie.“ – *R. H. Peters, „Tautology in Evolution and Ecology“, American Naturalist (1976), roč. 110, č. 1, str. 1 [podtrhl autor]

„Poté, co selhala veškerá tahle námaha, byla věda ponechána v poněkud trapné situaci, když měla stavět teorie počátku života, které nemohla demonstrovat. A poté, co vyplísnila teology za jejich spoléhání na mýty a zázraky, nalézala se věda v nezáviděníhodném postavení, když musela vytvářet mytologii vlastní: totiž představu, že to, co po dlouhém snažení nemohlo být doloženo jako událost současná, se ve skutečnosti stalo v dávné minulosti.“ – *Loren Eisley, The Immense Journey (1957), str. 199.

„Ta ironie je zničující. Hlavním účelem darwinismu bylo vyhnat z biologie sebemenší stopu nepředstavitelného Boha. Avšak tahle teorie nahrazuje Boha božstvem ještě nepředstavitelnějším – všemocnou náhodou.“ – *T. Rosazak, Unfinished Animal (1975), str. 101-102.

„Evoluční teorii nelze v žádném případě pokládat za neškodnou přírodní filozofii, nýbrž je vážnou překážkou biologického výzkumu. Brání – jak jsme opakovaně ukázali – dosažení rozumných výsledků, byť i z jednoznačného experimentálního materiálu. Neboť vše musí být nakonec znásilněno tak, aby se hodilo do téhle teorie. Nelze proto pěstovat exaktní biologii.“ – *H. Neilsson, Synthetische Artbuilding, 1954, str. 11.

„Mé pokusy demonstrovat evoluci experimentálně prováděné více než 40 let zcela selhaly. Alespoň mě sotvakdo obviní, že jsem vycházel z předpojatého antievolučního stanoviska.“ – *H. Nilsson, Synthetic Speciation (1953), str. 31.

„Právě tak jako se předdarwinovskou biologií zabývali lidé věřící ve Stvořitele a Jeho plán, v biologii postdarwinovské se angažují lidé věřící téměř v cosi jako boha Darwina. Spatřují svůj úkol v rozpracovávání jeho teorie a zaplňování mezer v ní, doplňování kmene a větví stromu. Mně se však zdá, že tento teoretický rámec má velmi malý vliv na skutečný pokrok práce v biologickém výzkumu. V jistém smyslu se mi zdá, že některé aspekty darwinismu a neodarwinismu pokrok vědy brzdí.“ – Colin Patterson, The Listener [vedoucí paleontolog v Britském přírodovědném muzeu, Londýn].

„Zpráva o stvoření v Genezi a evoluční teorie nemohou být smířeny. Jedna musí mít pravdu a druhá musí být chybná. Historie fosilií souhlasí se zprávou Geneze. V nejstarších horninách jsme nenašli skupiny fosilií představující postupné změny od nejprimitivnějších organismů k rozvinutým formám, ale spíše se zde náhle objevují druhy plně vyvinuté. Mezi jednotlivými druhy pak zcela chybí formy přechodné.“ – *D. B. Gower, „Scientist Rejects Evolution“, Kentish Times, Anglie, 11. prosinec, 1975, str. 4 [biochemik].

“Stále ještě neznáme mechaniku evoluce navzdory slepě důvěřivým tvrzením v některých instancích, ani se nezdá, že bychom se dostali dále klasickými metodami paleontologie a biologie; a určitě neposuneme věci kupředu tak, že budeme skákat sem a tam a volat ´Darwin je bůh a já, ten a ten, jsem jeho prorok´ “ – *Errol White, Referáty v Linnéovské společnosti, Londýn, 177:8 (1966).

„Na čem je [evoluce] založena? Na ničem jiném než na víře, na víře v realitu nespatřeného – víře ve fosilie, které nelze vykopat, víře v embryologické experimenty, které se odmítají dařit. Jde o víru nepodepřenou fakty.“ – *Arthur N. Field.

„Evoluční teorie, jimiž jsou klamáni naši studenti, jsou vlastně dogmaty, která celý svět stále učí; každý vědec ve své specializaci, zoolog či botanik, však zjišťuje, že žádné z poskytovaných vysvětlení není adekvátní…Z tohoto souhrnu vyplývá, že evoluční teorie není možná.“ – *P. Lemoine, „Introduction: De L´ Evolution?“ Encyclopedie Francaise, sv.5 (1937), str. 6.

„Evoluce je nepodložená a zcela neuvěřitelná.“ – *John Ambrose Fleming, prezident, Britská asociace pro vědecký pokrok, v referátu Evoluční myšlení puštěné ze řetězu.

„Bohužel, většina vysvětlení na poli evoluce není dobrých. Ve skutečnosti je lze sotva považovat za vysvětlení; jde o dohady, tušení, báchorky, které si těžko zaslouží být nazvány hypotézami.“ – *Norman Macbeth, Darwin Retried (1971), str. 147.

„Tuhle všeobecnou tendenci vylučovat cestou neověřitelných spekulací omezení kategorií, jež nám diktuje Příroda, zdědila biologie z dob Původu druhů. Aby vědci zajistili kontinuitu, kterou teorie vyžaduje, používají historické argumenty, ačkoli historické důkazy chybí. Tak jsou vytvářeny ony křehké věže hypotézy založené na hypotéze, kde se mísí realita s fikcí v naprostém zmatku.“ – *W. R. Thompson, „Úvod“, k vydání Původu druhů *Charlese Darwina v Everyman´s Library (vydání z roku 1956).

„´Vědci, kteří stále dokola učí, že evoluce je faktem o životě, jsou velcí podfukáři, a historka, kterou vyprávějí, je snad největším podvodem, který byl kdy spáchán. Ve vysvětlování evoluce není ani jedno písmenko pravdivé.´ Spleť dohadů a manipulací s čísly [tak to nazval Tahmisian].“ – *The Fresno Bee, 20. srpna 1959, str. 1-B [citován T. N. Tahmisian, fyziolog Komise pro atomovou energii].

“´[Evoluční] teorie je vědeckým omylem.´“ – *Louis Agassiz, citován v knize H. Enocha, Evolution or Creation (1966), str. 139.

[Agassiz byl profesorem na Harvardově univerzitě a průkopníkem ve vědě o tvoření ledovců a zaledněních.]

„[V Darwinových spisech] se předpokládalo, že možnosti se rovnají pravděpodobnostem, a pravděpodobnosti byly pak povýšeny na jistoty.“ – *Agassiz, v citované práci, str. 335.

„Původ veškeré rozmanitosti mezi živými tvory zůstává zcela nevysvětlenou záhadou (jako kdyby pan Darwin nikdy svou knihu nenapsal), neboť ve vědě nelze připustit žádnou teorii nepodepřenou fakty, ať už vypadá seberozumněji.“ – *L. Agassiz o Původu druhů v American Journal of Science, 30 (1860), str. 154. [Darwinova kniha byla zveřejněna roku 1859.]

„[Darwin mohl] nashromáždit dostatek obecných, vágních a na dohadech založených důvodů, aby tento fakt vysvětlil, a kdyby je vědecká obec nebrala vážně, uměl vyrukovat s jinou, ale rovněž obecnou, vágní a na dohadech založenou řadou důvodů.“ – *Gertrude Himmelfarbová, Darwin and Darwinian Revolution (1968), str. 319.

„Bylo odhadnuto, že pouze na stránkách Darwinova Původu druhů nalézáme přes 800 vět v konjunktivu (jako třeba ´Předpokládejme´ či ´Můžeme klidně mít za to, že´, atd.).“ – L. Merson Davies [britský vědec], Modern Science (1953), str. 7.

„Je neštěstím pro Darwinovu budoucí pověst, že věnoval svůj život problému evoluce, který je svou povahou deduktivní (postupující od obecného k jednotlivému)…Je absurdní neočekávat, že mnoho faktů se nikdy nevejde do jakékoli evoluční teorie, a dnes odporují fakta všem jeho teoriím.“ – *P. T. Mora, The Dogma of Evolution, str. 194.

„V podstatě tvrdíme, že neodarwinizmus je teorií přežívání zohledňující rozdíly a nikoli teorií původu…“

„Patří do všech definicí vědy, že výroky, které nemohou být ověřeny pozorováním, vlastně o ničem nevypovídají – nebo přinejmenším nejsou vědou.“ – *George G. Simpson, „The Nonprevalence of Humanoids“, v časopise Science, 143 (1964), str. 770.

„Poté, co přijmou evoluci jako fakt, kolik biologů se zastaví, aby uvážili, že věda je postavena na teoriích, jejichž správnost byla experimentálně dokázána, nebo si připomenou, že teorie evoluce zvířat nebyla takto nikdy potvrzena?“ – *L. H. Matthews, „Úvod“, Původ druhů, Charles Darwin (vydání z roku 1971).

„Současný ultradarwinizmus, který je si sám sebou tak jist, ohromuje nedokonale informované biology, svádí je z cesty, a podněcuje mylné interpretace…“

„Užíváním a zneužíváním tajemných postulátů, troufalých, často nepodložených extrapolací byla vytvořena pseudověda. Je zakořeněna v samém srdci biologie a svádí na scestí mnohé biochemiky a biology, kteří upřímně věří tomu, že přesnost základních konceptů byla prokázána, což není pravda.“ – *Pierre P. de Grasse, The Evolution of Living Organisms (1977), str. 202.

„Jsem si zcela vědom toho, že moje spekulace překračují zcela hranice pravé vědy.“ – *Charles Darwin, citován v knize *N. C. Gillespieho, Charles Darwin a problém stvoření (1979), str. 2 (kniha chicagské univerzity).

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments