God-save-king

Bůh ochraňuj krále

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Svět sleduje korunovaci krále Karla III., křesťané ale slouží většímu Králi

Volně čerpáno z Answers in Genesis, God save The King. Překlad Pavel Akrman – 05/2023. Úvodní obrázek je z evangelizačního traktátu v podobě bankovky „1 000 000 liber“ se slovy „Banka věčnosti“ vepsanými na přední straně. Zadní strana obsahuje poselství evangelia.

Z textu hymny Spojeného království, God save the king:

„Nejenom v zemi této,
Ale Boží milost buď známa,
Od pobřeží k pobřeží!“ 1

Velká Británie a potažmo celý svět nyní žije nadcházející korunovací nového panovníka Karla III., která má proběhnout 6. května 2023, a bude to jistě podívaná. Do Londýna přijedou desetitisíce lidí, aby mohli být svědky této historické události.

Král Charles a královna Camilla pojedou z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství na obřad v 11 hodin v takzvaném „Královském průvodu“. Samotná korunovační ceremonie, která si zachovala v podstatě stejnou strukturu během 1 000 let od korunování Viléma Dobyvatele, se bude konat ve Westminsterském opatství a povede ji arcibiskup z Canterbury.

Během ceremonie král složí přísahu, že bude dodržovat zákon a ctít Anglikánskou církev; bude pomazán olejem a poté bude oblečen do zlatého šatu zvaného „supertunika“. Po zpátečním průvodu do Buckinghamského paláce se královská rodina sejde na balkóně, aby je veřejnost mohla zahlédnout. V pondělí po korunovaci bude veřejnost vyzvána, aby se připojila k „Velké korunovační výpomoci“ a dobrovolně tak podpořila místní charitativní projekty.

My máme vyššího Krále

Zatímco světová média budou nepochybně pracovat na tom, aby oči celého světa byly upřeny na nového krále, křesťané budou mít úžasnou příležitost pozvednout oči ke Králi králů, v jehož moci „králové vládnou a vydávají spravedlivá nařízení…“ (Přísloví 8:15).

Náš Král králů nikdy necestoval státním diamantovým kočárem, ale byl přenesen v matčině lůně na oslu do místa svého narození v těch nejskromnějších podmínkách (Lukáš 2:7), kde ho doprovázeli jen pastýři a hospodářská zvířata.

Nesložil žádnou přísahu, ale ochotně se podřídil vůli Otce, přestože mu z čela stékaly kapky krve podobné potu: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ale ať se stane tvá vůle, ne má“ (Matouš 26:39).

Jeho královský doprovod byl průvodem posmívajících se zločinců, šel na místo potupy s křížem na zádech k mučivé smrti, a korunován byl korunou z trní (Matouš 27:27–44). Jeho pomazání bylo určeno k pohřbu, provedla ho ve dnech před jeho popravou hříšná žena drahou mastí z pravého nardu, a vojáci losovali o jeho „královské roucho“ (Jan 12:3; 19:24).

„… zatímco náš Král volá své poddané k mnohem vyššímu cíli: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.” (Marek 16:15)

Náš Král, ten poslední Adam, však tři dny po svém krutém ukřižování vstal k životu a pak se posadil po pravici Otce v nebesích, aby se přimlouval za svůj lid (Marek 10:33; Římanům 8:34). Nyní 2 000 let po svém slavném nanebevstoupení pokračuje v budování své církve, a již mnozí zaplatili vysokou cenu za následování Krále králů vlastní krví.

Král Karel III. volá svůj lid k dobrým skutkům, aby pomáhali ve svých místních čtvrtích, zatímco náš Král volá své poddané k mnohem vyššímu cíli: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Marek 16:15).

Proto se při této příležitosti spojily křesťanské organizace Answers in Genesis – UK (ale i z USA) a Living Waters v evangelizačním poslání nazvaném „Operace Londýn“, aby oslovily ty, kteří přijedou do hlavního města uvidět korunovaci krále Anglie.

Každý křesťan si zde může stáhnout a dále šířit evangelizační leták „Korunovační miliony“, a tímto způsobem také aktivně pomoci. Traktáty jsou navrženy v podobě bankovky „1 000 000 liber“ se slovy „Banka věčnosti“ vepsanými na přední straně. Zadní strana obsahuje poselství evangelia v angličtině,2 ale je možné si stáhnout leták s prázdným místem, kam lze volně přidat text v rodné řeči.3 a nebo použít leták s přeloženým textem podle anglického vzoru.4

Přeložený text z anglického letáku:

Během korunovace král Karel uctí Bibli – ve které Bůh slíbil, že zruší moc smrti. Abyste pochopili, jak smrt zničil, odpovězte na tyto otázky: Zalhali jste někdy, ukradli něco nebo použili jste Boží jméno nadarmo? Ježíš řekl: „kdo by se chtivě podíval na ženu, již s ní zcizoložil ve svém srdci.” Takže pokud jste něco z toho udělali, Bůh vás vidí v srdci jako lháře, zloděje a rouhavého cizoložníka, který podléhá trestu na hrozném místě zvaném peklo. On ale nechce, aby někdo zahynul. Hříšníci porušili Boží zákon, ale je tu evangelium (dobrá zpráva) – Ježíš zaplatil pokutu za ně. To znamená, že jejich trest může být prominut: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.” Potom Ježíš vstal z mrtvých a tím smrt porazil. Dnes čiňte pokání a důvěřujte Ježíši a Bůh vám dá věčný život. Čtěte Bibli denně a řiďte se jí. Bůh vás nikdy nezklame. Nenechte si ujít podkast na Living Waters a kanál YouTube (přes 200 000 000 zhlédnutí). LivingWaters.com

Přestože se římští vojáci Ježíšovi vysmívali, stejně jako mnozí i dnes, On je skutečným Králem králů, Stvořitelem a Pánem tohoto vesmíru. Svou smrtí a vzkříšením zvítězil nad hříchem a smrtí, aby všichni, kdo činí pokání a věří v Něho, mohli být spaseni. A to je jistě dobrá zpráva pro všechny lidi.

Odkazy

  1. God save the King. Hymna Spojeného království.
  2. Traktát „Banka věčnosti“, anglický text. https://assets.livingwaters.com/pdf/Coronation-Million(english).pdf
  3. Traktát „Banka věčnosti“, prázdné místo pro překlad. https://assets.livingwaters.com/pdf/Coronation-Million.pdf
  4. Traktát „Banka věčnosti“, vložen přeložený text podle anglického vzoru. https://kreacionismus.cz/wp-content/uploads/2018/05/Coronation-Million_CZ.pdf

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments