Stvoření člověka

pavelkabrt Bible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Ivo Kraus
5.3. 2009

Bible“On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti – všechno je stvořeno skrze něj a pro něj. A on je přede vším a jím všechno stojí.!”
(Kolosenským 1:15-17)

Církevní učitel Basil z Caesareje (+379) jako jeden z prvních začal hlásat, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu napodobením prvotního obrazu Krista. Starozákonní lid, Izrael, ještě nemohl plně odpovědět na případnou otázku: „K jakému obrazu?“. Hříšník nemohl pohlédnout Bohu do tváře a pokud k někomu promluvil, tak vždy zastřeně ať už v hořícím keři či v oblaku. Navíc platilo přikázání: „Nezobrazíš si Boha!“

Pro nás křesťany však není Bůh vzdálený, neviditelný, neuchopitelný, nepopsatelný. On se nám přeci ukázal, můžeme se na něj vždy s důvěrou obracet a je nám stále na blízku. Kdo vidí Ježíše, vidí i samotného Boha. Je přeci psáno: „Kdo mě vidí, vidí Toho, který mě poslal.“ (J 12:45). Vzor pravého neporušeného člověka máme tedy v Kristu Ježíši.

Slovo Boží nám jasně říká, že lidstvo bylo stvořeno: „Tenkrát, když Bůh učinil člověka, učinil je podle své podoby.“ (Gen 5:1) Na tuto skutečnost nepřišli pisatelé Písma svatého vědeckým bádáním, nýbrž je nám náma prostřednictvím zjevení od samotného Boha. Není proto divu, že evěřící většinou tuto teorii popírají a paradoxně věří na náhodu, která sama vědecky neexistuje. Všechno má své příčiny a důsledky.

Stvořitele lze dokázat jen svědecky. “Hospodin stvořil člověka jako muže a ženu.” (Gen. 1:27). Není bez zajímavosti, že se rodí přibližně stejný počet žen a mužů. Položme si otázku: „Kdo rozhoduje o pohlaví prvorozenců?“ Bible říká, že na počátku byl svět nádherný, harmonický, plný nejrůznějších tvorů i rostlin. Po pádu Adama a Evy byla Země prokleta a spěje k zániku. Zhoršuje se ekologie, počet živočišných druhů neustále klesá. Ale podle vědců bychom měli spět od buňky k stále vyvinutějším a rozmanitějším formám života. Kde jsou ty nové druhy brouků, ryb či květin?

O stvoření člověka Bohem hovořil několikrát i sám Spasitel (Tim. 2:11-14; 2Kor. 11:3; apod.) Je jedinou osobou, která byla u toho (dokonce se i spolupodílela), když náš Nebeský Otec tvořil. Pokud věříme v Ježíše, tak bychom měli věřit i tomu, co říká. Pravda, často slýchám námitky, že Bible není učebnicí. Ano, to netvrdím, všechno se tam nedozvíte do detailů. Ale to podstatné je nám známo.

První apoštolové vyzývali lid od marností, aby se obrátil k živému Bohu, který stvořil nebe a zemi i moře a všechno, co je v nich (Sk 14:15). Zvěstovali Boží Slovo v moci, aby se stal zázrak, skrze který by lidé uznali, že On je Stvořitel Nebe i Země. Na to dnes možná někdy zapomínáme, že příběh o vyhnání z ráje i o stvoření světa je tak důležitý. Vždyť proto se Kristus narodil, aby z nás sňal pouta prvotního hříchu. Jak může být někdo křesťanem a přitom hájit Darwinovu teorii?

Přál bych si, aby se v Církvi opět oživila úcta ke stvořiteli, abychom si pak společně po kázání mohli prožít něco podobného: „A když to bratři uslyšeli, pozvedli jednomyslně hlas k Bohu a řekli:“Hospodine, ty jsi Bůh, který stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich.“ (Sk 4:24)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments