transgender

Lze v Genesis obhájit transsexualitu?

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie 6 Komentářů

Pokud si někdo vykládá Genesis tak, že muži mohou otěhotnět, pak se něco v biblické hermeneutice očividně pokazilo.

Jerry Bergman, PhD.

(Z crev.info přeložil Pavel Akrman – 05/2023.

Vzhledem k důležitosti interpretace pasáží v Bibli byla vytvořena oblast vědy, která se nazývá hermeneutika, a zabývá se právě interpretačními problémy. Hermeneutika jako věda a umění výkladu Bible je nyní předmětem seminářů i celých knih. [1]

Jedno z nejjasnějších učení v Bibli, které nepotřebuje žádnou zdlouhavou analýzu, je stvoření Adama a Evy. Bible říká: „Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.“ (Genesis 2:7). Bůh pak člověka „nazval jménem Adam“ (Genesis 5:2). Dále: Bůh řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu“ (Genesis 2:18). Tou oporou byla Eva: „Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem … pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi … Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých.“ (Genesis 2:20–22, 3:20).

Snaha o přizpůsobení

Popření tohoto jednoduchého přímočarého učení vyvolalo mnoho debat, především díky snaze odmítnout toto jasné učení Genesis a vtlačit do něj evoluci. Jedním z mnoha příkladů těchto debat bylo setkání Evangelické teologické společnosti v listopadu 2013 v Baltimoru ve státě Maryland. Jedna z prezentací před zaplněným publikem se týkala nejnovějšího výzkumu teologů, kteří tvrdili, že existující lidská genetická rozmanitost nemůže být výsledkem ničeho jiného než jen postupné populace 100 000 rodičů žijících před dlouhými věky. [2] Článek podporoval evoluční světonázor a odmítl biblický pohled, který autoři nazvali …

… starodávným náboženstvím, v Americe silně zakořeněným. Jeden příklad za všechny – po celá desetiletí soustavně říkalo více než 40 % všech Američanů pracovníkům Gallupova ústavu, že Bůh stvořil lidi v podstatě v jejich současné podobě, před méně než 10 000 lety. Přijímají zprávu o původu člověka, kterou propagují kreacionisté Mladé Země, opírající se o doslovné čtení Písma, čímž zavrhují protiargumenty vědy (tvrdí, že fosilie jsou pozůstatky Noemovy Potopy a evoluce je mýtus šířený ateisty). V nedávném průzkumu podpořilo kreacionismus 58 % republikánů a 41 % demokratů. Společným pojítkem takové víry je princip biblické neomylnosti – jistota, že Písmo je neomylně a vždy pravdivé. [3]

V odpovědí na otázku: „Jsou-li Adam a Eva prvními lidmi, znamená to, že jsme všichni příbuzní?“, reagovali odpůrci biblického stvoření následovně:

Lidé se neobjevili hned plně zformovaní jako homo sapiens. Jak již bylo řečeno, všichni máme společného předka, kterého sdílíme s ostatními primáty. Takže je pravděpodobné, že jsme všichni velmi, velmi vzdáleně příbuzní. A také jsme nejspíš velmi, velmi vzdáleně příbuzní všem opicím, šimpanzům a dalším primátům, takže až příště navštívíte ZOO, řekněte „Ahoj!“ svým bratrancům. [4]

adam-farming

Prokletí sice život na světě ztížilo, ale Bůh o Sobě stále nechává vědět. (AIG Creation Museum)

Evoluční Adam?

Víra, že my lidé pocházíme z jednoho páru před 6 000 lety v záměrně stvořeném (nikoli vyvinutém) světě, vytváří velmi odlišný pohled než víra, že svět sestával z nejméně 100 000 lidí, kteří žili na světě před více než 350 000 lety, a to vše bylo řízeno evolučními silami. [5] V tomto druhém příkladu by přírodní výběr vytvořil na světě ne jeden lidský rod, ale množství lidských rodů, které byly v mnoha fyzických a duševních rysech zcela odlišné.

Logickým vyústěním tohoto dlouhodobého působení přírodního výběru bylo to, že některé lidské rody se musely vyvinout v určitém ohledu jako lepší než jiné lidské rody. Toto byl ve skutečnosti závěr Francise Galtona, který – ovlivněn evoluční vírou od svého bratrance Charlese Darwina – strávil svůj život rozvojem oboru, který nazval eugenika, což doslovně znamená „dobře zrozený“. Carl Zimmer roku 2003 v časopise Discover řekl, že konečným výsledkem byla –

… jedna z nejhanebnějších kapitol v dějinách vědy … ale snad nejděsivější byly způsoby, kterými američtí eugenici ovlivnili své německé spoluvěrce. Adolf Hitler řekl jednomu nacistickému kolegovi: „S velkým zájmem jsem studoval zákony několika amerických států týkající se zabránění reprodukce u lidí, jejichž potomci by se vší pravděpodobností neměli žádnou hodnotu nebo by poškozovali rasu.“ Rockefellerova nadace a další filantropické instituce ve Spojených státech financovaly výzkum německých eugeniků vyškolených v Americe dokonce i poté, co nacistická strana dala jasně najevo své genocidní záměry. Tento výzkum sehrál hlavní roli v následném masovém vraždění milionů Židů, Cikánů, homosexuálů, mentálně postižených a dalších považovaných za hrozbu pro čistotu takzvané árijské rasy. [6]

Na druhé straně pak jsou dva lidé stvoření před 6 000 lety, kteří vytvořili velmi homogenní populaci lidí, tedy mužů a žen – tak, jak je stvořil Bůh; žena je doplněním muže. Nebyl stvořen svět, ve kterém měli někteří muži ženská těla a některé ženy mužská těla, jak tvrdí moderní transgender hnutí.

Hnutí Do No Harm: Je transsexualita novou eugenikou?

Zdá se, že moderní transgender hnutí opakuje některé stejné chyby, jaké se vyskytly u eugenického hnutí. Pokud bychom se vyvinuli ze stotisícové populace žijící před 350 000 lety, mohla tak vzniknout – díky mutacím – široká škála lidí, tedy včetně některých „žen“ s tělem muže a některých „mužů“ s tělem ženy. Takže evoluce mohla tyto a mnoho dalších lidských variací vysvětlit. [7] Stručně řečeno, evolucionisté tvrdí:

„Evoluční způsob myšlení může pomoci osvětlit naše chápání sexuální rozmanitosti a transgender osob. „Genderová diverzita“ zde znamená identifikaci pohlaví nad rámec konvenční binární genderové kategorie „muž“ nebo „žena“, kde se obvykle předpokládá, že oba termíny platí výlučně a neochvějně od početí po smrt.“ [8]

Avšak nová studie v Journal of the American Medical Association (květen 2023) zjistila, že „transsexuálové, nebinární a genderově různorodí (trans) lidé mají horší zdravotní výsledky než cisgender jedinci (tj. lidé s tradičně daným pohlavím)“, a tak zkoumala, proč tomu tak je. Studie porovnávala 256 trans lidí a 1 255 942 cisgender lidí v databázi Medicaid, s 1 651 trans lidmi a 1 465 565 cisgender lidmi v komerční databázi, kteří porodili dítě. [9]

Důraz byl kladen na osoby, které se narodily jako ženy, později „přetransformované“ v muže, a které v „mužské podobě“ otěhotněly a porodily dítě. Jednou z obav bylo, že riziko z předchozího nebo pokračujícího užívání testosteronu může vystavit trans lidi zvýšenému riziku komplikací při porodu. Jeden scénář zahrnoval 256 osob identifikujících se jako muž (v důsledku přeměny), které otěhotněly a místo toho, aby podstoupily nucený potrat, jak je v této populaci obvyklé, se rozhodly donosit své dítě až k porodu.

Neblahé důsledky

Ve srovnání s cisgender (tradičními) lidmi byli trans lidé mladší (průměrný věk cisgender je 26,65 oproti 23,48 let), s menší pravděpodobností že budou bílí (cisgender 49,8 % vs. 33,6 %), a s vyšší pravděpodobností chronického zdravotního stavu (cisgender 14,9 % vs. 22,7 %), a to vše při významné hodnotě P < 0,001. Ve srovnání s cisgender lidmi měli trans lidé v souboru komerčních dat vyšší míru určitých chronických stavů, včetně úzkosti a deprese (3,4 % vs. 5,5 %; P < 0,001).

(Pozn. překladatele: P-hodnota je statistický ukazatel – číslo mezi 0 a 1. Jako hranice se obvykle používá (dohodnutá) hodnota 0,05 (5%), přičemž pokud je P-hodnota menší než 0,05, vědecký výsledek se považuje za statisticky významný. Wikiskripta)

Studie má určitá omezení v tom, že mohlo dojít k opomenutí rizikových dílčích populací trans lidí při porodu, včetně osob, které svému lékaři neřekly, že se cítí jako trans. Studie možná neměla dostatečně dlouhé sledování, aby odhalila rozdíl ve výsledku těžké rodičovské morbidity a užívání testosteronu. Pro lepší charakterizaci porodních výsledků mezi trans a cis osobami je zapotřebí více vzorků ke zhodnocení výsledků hlášených pacienty.

Souhrn

Trend dosavadních studií podporuje závěr, že transgender hnutí jako celek nakonec způsobí velké škody jak společnosti, tak jejím obětem, stejně jako tomu bylo v případě eugeniky. Obě hnutí odmítla učení Genesis a nahradila je darwinismem založeným na chybném vidění světa. A protože u obou došlo k zavržení učení Stvořitele, očekávali bychom, že určité výsledky v transgender hnutí nebudou zrovna ideální. A přesně tohle se ukázalo.

Odkazy

  1. Lantz, Charles. HERMENEUTIKA: Věda a umění biblického výkladu. Publikace Sophia’s House, Lansing, MI, 2012.
  2. „Vše o Adamovi“, The Economist ; https://www.economist.com/united-states/2013/11/23/all-about-adam, 23. listopadu 2013.
  3. „Vše o Adamovi“, 2013.
  4. Pedigo, Craig. 2023. https://www.quora.com.
  5. Tuttle, Russell H. Human Evolution. Brittanica; https://www.britannica.com/science/human-evolution, 28. března 2023.
  6. Zimmer, Carl. Nepřirozený výběr. Discover Magazine, 30. září 2003, s. 77-78.
  7. Wren, Bernadett a kol. Může evoluční myšlení objasnit genderovou diverzitu? British Journal of Psychology Advances 25(6): 352-362, květen 2019.
  8. [8] Wren, et al., 2019, s. 352.
  9. Stroumsa, Daphna. Výsledky těhotenství v americké kohortě transgender lidí. Journal of the American Medical Association; https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2805062 , 11. května 2023.

 

 

Subscribe
Upozornit na
6 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments